Ενημέρωση με νέα και ειδήσεις από Πτολεμαΐδα, Εορδαία, Κοζάνη, Ελλάδα και από όλο τον κόσμο

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Τρίτη 20 Απριλίου 1921

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Τρίτη 20 Απριλίου 1921

Κοινοποιήστε το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Οι συστηματικές επιθέσεις κατά των Ελλήνων στην Αλβανία, που κορυφώθηκαν με τις βιαιότητες στην Κορυτσά κατά την περίοδο του Πάσχα, δημιουργούν προβληματισμό για τη στάση όχι τόσο του νεαρού αλβανικού κράτους, όσο των δυνάμεων που το στηρίζουν. Η Κεμαλική προπαγάνδα συνεχίζει το έργο της, έχοντας ως κύριους αποδέκτες τη Δύση και την Αλβανία! Ενδιαφέρον για τις συνήθειες της εποχής, έχουν οι ευθείες βολές μεταξύ πολιτικά αντίθετων εφημερίδων που προτιμούν να επιτίθενται ‘’εις την συνάδελφον’’, αντί στον πολιτικό χώρο που εκφράζει…

%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%91%CE%AA%CE%9A%CE%97 20 4

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΔΟΥΣΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

«Εκ του σημερινού ανακοινωθέντος του υπουργείου των Ναυτικών μανθάνομεν ότι […] μετά την άρνησιν της εγκρίσεως εγένετο ο άνευ σχετικής διαταγής κατάπλους του ‘’Αβέρωφ’’ […] Ήτοι μανθάνομεν ότι ο κ. Δούσμανης εγένετο ένοχος εγκαταλείψεως θέσεως ενώπιον του εχθρού εν καιρώ πολέμου […] Ο κ. Δούσμανης διά τα βαρύτατα αδικήματα διά τα οποία κατηγορείται υπό της προϊσταμένης του αρχής, ετιμωρήθη μόνον πειθαρχικώς […] Το υπουργείον των Ναυτικών, αφ’ ης μάλιστα στιγμής περιήλθεν εις την δημοσιότητα το ανωτέρω ανακοινωθέν είνε σοβαρώτατα εκτεθειμένον απέναντι της κοινής γνώμης»

 • Ο ΚΟΛΑΦΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

«Ο πολιτικός σύλλογος ‘’διατελεί κατάπληκτος διά το αλματικόν κατρακύλισμα της δραχμής και ζητεί να παύση η ανοχή της Κυβερνήσεως απέναντι των χρηματιστών […] Ιδού λοιπόν ότι ευρίσκονται και άλλοι ακόμη πλην ημών, μη ανήκοντες κατά πάσα πιθανότητα εις την Κεμαλικήν προπαγάνδαν, των οποίων την αγανάκτησιν εξήγειρε η αδιαφορία ή μάλλον η αναισθησία η κυβερνητική»

%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A0%CE%97 20 4

ΑΣΤΡΑΠΗ

 • ΚΑΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΑΙ !

«Εσπερινή εφημερίς […] ενεφανίσθη χθες ελέγχουσα την κυβέρνησιν όχι μόνον διά την εσωτερικήν, αλλά και διά την ακολουθουμένην εις τα εθνικά ζητήματα εξωτερικήν πολιτικήν. Η συνάδελφος είνε φίλη του καθεστώτος. […] Αλλ’ η συνάδελφος είνε θύμα της συγχύσεως των γενικών περί της αληθούς τάξεως ιδεών, εις την οποίαν πλείστοι υπέπεσαν συνεπεία της κτηθείσης κακής συνηθείας να υπομιμνήσκουν πάντοτε τας υπηρεσίας των προς ανατροπήν της τυραννίας»

 • Η ΑΜΝΗΣΤΕΙΑ

«Οι αξιωματικοί της ‘’Αμύνης’’ εφάνησαν περισσότερον πολιτικολόγοι και ολιγώτερον στρατιώται. […] Αι προθέσεις των απέτυχαν. […] Η κυβέρνησις εχορήγησεν εις αυτούς αμνηστίαν. Τούτο αποτελεί την τρανωτέραν απόδειξιν της αδυναμίας των»

%CE%95%CE%98%CE%9D%CE%9F%CE%A3 20 4

ΕΘΝΟΣ

 • ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ

«Ίδε πώς κατήντησαν την Ελλάδα! Ένα κωμικόν κατασκεύασμα της διπλωματίας, ένα οπεραττοειδές πλάσμα των νέων πολιτικών συνθηκών, ένα νεφέλωμα ακόμη μη άξιον του ονόματος του Κράτους (…)  η Αλβανία προκαλεί την Ελλάδα, θύει και απολύει εις βάρος Ελλήνων. […] Εις εδάφη Ελληνικά, των οποίων η τύχη εκανονίσθη διά της συμφωνίας Βενιζέλου – Τιττόνι, οι Αλβανοί οργανώνουν συστηματικάς επιθέσεις κατά των Ελλήνων, διαπράττουν ιεροτελεστίας, αναστατώνουν την περιφοράν του Επιταφίου»

 • Ο ΛΟΫΔ ΤΖΩΡΤΖ ΚΑΙ ΤΑ ΤΖΑΚΙΑ. ΛΥΣΣΩΔΗΣ ΑΓΩΝ. ΛΗΣΤΗΣ, ΠΡΟΔΟΤΗΣ, ΚΛΕΠΤΗΣ!

%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%A3 %CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A3 20 4

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΩΤΕΡΑΝ ΤΟΥ ΦΑΣΙΝ

ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΔΙΑΦΩΝΙΑΙ ΛΟΫΔ ΤΖΩΡΤΖ ΚΑΙ ΜΠΡΙΑΝ

«Οι γαλλικοί κύκλοι δηλούν, ότι ενώ ο κ. Λόϋδ Τζωρτζ εγκρίνει πλήρως τα οικονομικά αντίποινα άτινα περιλαμβάνει το γαλλικόν σχέδιον, διετύπωσεν όμως αντιρρήσεις όσον αφορά τον τρόπον της εφαρμογής του σχεδίου τούτου. […] Αγγλικοί τινες κύκλοι επαναλαμβάνουν, ότι η Γαλλία δεν θα δεχθή την αναβολήν της εφαρμογής πιεστικών μέτρων άτινα απεφασίσθησαν κατ’ αρχήν εν Λύμπνε, εκφράζουν δε την έκπληξίν των πώς η Αγγλία διατυπώνει επιφυλάξεις εις την άμεσον εφαρμογήν των μέτρων τούτων, ιδία δε εις την κατάληψιν του Ρουρ»

 • ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ

ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ – Η ΑΝΑΜΙΞΙΣ ΤΩΝ ΑΝΕΥΘΥΝΩΝ – ΑΙ ΑΙΤΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ κ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ – Η ΣΜΥΡΝΗ ΔΕΝ ΕΠΕΔΙΚΑΣΘΗ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3 20 4

ΕΜΠΡΟΣ

 • Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΕΝΤΟΣ 100 ΕΤΩΝ

1821-1921 Η ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΕΚΛΕΙΨΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΗΜΙΣΕΛΗΝΟΥ

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΚΤΥΠΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΣΚΟΤΟΣ ΤΟ ΔΙΔΕΙ Η ΕΛΛΑΣ

%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%97 20 4

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • Η ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΑΚΑΝΘΑ

«…συμμορίαι Αλβανών με αξιωματικούς επί κεφαλής επιτίθενται και αρπάζουν εκκλησίας ξένας, άλλαι δε συμμορίαι, οδηγούμεναι από καθολικούς αξιωματικούς Αλβανούς, ορμούν εξ ενέδρας κατά χριστιανών εις εκφοράς επιταφίων και φονεύουν διά μαχαιρών και ξιφών δεκάδας αόπλων πολιτών […] Αλλ’ εκ των Αλβανικών τούτων κακουργημάτων δεν πρέπει να αφεθή απαρατήρητος η συμμετοχή των ξένων επιρροών. […] Πρόκειται περί των αυτών πηγών, από των οποίων ήντλησε και ο Κεμάλ δυνάμεις και όπλα και πολεμοφόδια και αντλούν καθ’ εκάστην οι Τούρκοι ηθικάς δυνάμεις»

 • ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΜΕΤΡΑ
 • ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΑΤΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

%CE%95%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%91 20 4

ΕΣΤΙΑ

 • ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ

«Τα γεγονότα της Κορυτσάς αποδεικνύουν ότι η περίφημος Αλβανική κακοπιστία θα δημιουργή διαρκώς πράγματα εις την Ελλάδα […] Προφανώς αι διαδόσεις περί θριάμβων του Κεμάλ, δεν έχουν μόνον σκοπόν να επηρεάσουν την Ευρωπαϊκήν Κοινήν Γνώμην. Ο αντάρτης της Αγκύρας υπολογίζει πολύ επί της εντυπώσεως, την οποίαν τοιαύται διαδόσεις θα έκαμναν εις τους Αλβανούς γείτονας της Ελλάδος»

 • ΝΑΥΤΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ

«Το σημερινόν ανακοινωθέν είνε σαφέστατον. Ο κ. υποναύαρχος όχι μόνον ήλθε εις τον Πειραιά χωρίς την άδειαν του υπουργείου, αλλά και εξώδευσεν εκατόν είκοσι χιλιάδων δραχμών κάρβουνα. Και διά μεν την απείθειαν ο κ. Δούσμανης ετιμωρήθη πειθαρχικώς. Τα κάρβουνα όμως ποίος άραγε θα τα πληρώση;»

%CE%A0%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%A3 20 4

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΗΜΕΙΣ ΗΜΥΝΟΜΕΘΑ, ΕΝΩ ΣΕΙΣ ΕΚΔΙΚΕΙΣΘΕ…

«Θέλετε κατόπιν να σας βοηθήσωμεν να λησμονήσετε ! Μας εβοηθήσατε μήπως να λησμονήσωμεν και ημείς τα Νοεμβριανά σας; Και θέλετε τώρα πραγματικώς την γεφύρωσιν του χάσματος; Αλλά σεις επιδιώκετε το αντίθετον […] Ζητείτε…συναδέλφωσιν ! Και όμως, διψάτε πάντοτε, διψάτε σήμερον όσον ποτέ εκδίκησιν, η οποία σας τυφλώνει»

 • ΑΝΕΞΑΝΤΛΗΤΟΣ ΣΙΤΟΒΟΛΩΝ ΜΑΣ Η ΣΜΥΡΝΗ
 • ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ

%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%95%CE%99%CE%91 20 4

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • Η ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΕΚΒΑΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

«…δεν είναι δυνατόν να στηριχθούν προβλέψεις περί ευχερούς συνεννοήσεως των Συμμάχων διά τα ενδεχόμενα νέα πιεστικά κατά της Γερμανίας μέτρα […] Η δυσχέρεια της συνεννοήσεως αυτών αποδεικνύεται μεγαλειτέρα της υπό των μέχρι τούδε δεδομένων προμηνυομένης»

 • Η ΑΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

«Και δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, το πασχαλινή αργία είνε αυτή, όταν είνε κανείς αναγκασμένος να βγάζη περίπατον την συμβίαν του, τα τέκνα του, την πεθεράν του, τους ανεψιούς του, τας ανεψιάς του, τας συνυφάδας του και τον σκύλον του ακόμη; Μεγαλητέρα δουλεία μπορεί να γίνη από αυτήν;»

 • ΔΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. ΤΙ ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩ

%CE%A1%CE%99%CE%96%CE%9F%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%A3 20 4

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • Ο ΛΑΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ

«Διότι δεν έχουν το δικαίωμα να αποκρύπτουν τίποτε από τον λαόν εκείνοι, που από αυτόν ζητούν, διαρκώς τας θυσίας του αίματος και του χρήματος, διότι δικαιούται να γνωρίζη τα πάντα εκείνος που υφίσταται τας θυσίας»

 • Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

«Οι δράσται του προχθεσινού εις βάρος της εργατικής τάξεως πραξικοπήματος δεν είναι εις θέσιν ίσως να εκτιμήσουν ακόμη την αξίαν της εργατικής ταύτης διαμαρτυρίας. Πολύ γρήγορα όμως θα εννοήσουν, ότι υπήρξεν αύτη η οριστική των καταδίκη μέσα εις την συνείδησιν του εργαζομένου λαού»

 • Η ΤΡΙΤΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΜΑΣ

%CE%A3%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A0 20 4

ΣΚΡΙΠ

 • ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑΝ

«Η αλβανική θρασύτης μετά το πραξικόπημα της στρατολογίας και επί των χριστιανών, προβαίνει και εις δεύτερον κίνημα, κίνημα προς επιβολήν της αλβανικής γλώσσης εις τα ελληνικά σχολεία και εις τας ελληνικάς εκκλησίας. […] Ήτο μοιραίον όπως μήτε το Πάσχα τούτο διέλθει αναίμακτον διά την Ελληνικήν φυλήν όπως ήτο μοιραίον τον φόρον αίματος να πληρώση η ελληνικοτάτη Κορυτσά, αι πατριωτικαί εκδηλώσεις της οποίας είναι τοις πάσι γνωσταί»

 • ΑΠΟ ΤΟ ΟΥΣΑΚ

«Το γεγονός της μεταβάσεως του κ. Γούναρη εις το Ουσάκ αποτελεί την πλέον αποστομωτικήν απάντησιν εις τας κακοήθεις διαδόσεις της εν Αθήναις κεμαλικής προπαγάνδας (…) ότι εγκαταλείψαμεν το Ουσάκ»

%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%91 20 4

ΣΦΑΙΡΑ

 • ΟΧΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ

«Και ενώ φθάνει μέχρις ημών η απήχησις των συνεπειών της τοιαύτης συστηματικής εργασίας των ασπόνδων εχθρών του Ελληνισμού, ημείς αρκούμενοι εις μόνην την πεποίθησιν ότι αγωνιζόμεθα υπέρ του δικαίου και ότι νικώμεν, δεν λαμβάνομεν την επιβαλλομένην φροντίδα να γνωστοποιήσωμεν τους δκοπούς μας και τα αποτελέσματα του αγώνος μας προς την κοινήν γνώμην εκείνων οι οποίοι επιδρώσι σημαντικώς εις την τύχην των λαών»

Nikou asfaleies Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Δείτε το νέο spot της ΔΙΑΔΥΜΑ
Pink Woman Ptolemaida
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida
iordanidis ptolemaida