Κωτσιδης Στέφανος

Μελισσοκομία: Ποιοι μπορούν να λάβουν οικονομική στήριξη και πώς

Μελισσοκομία: Ποιοι μπορούν να λάβουν οικονομική στήριξη και πώς
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Έως τις 30 Ιουνίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι να υποβάλουν αίτηση στην ειδική πλατφόρμα του GOV.gr μαζί με τα  απαραίτητα δικαιολογητικά για να συμμετάσχουν  στα προγράμματα «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και «Οικονομική ενίσχυση νομαδικής μελισσοκομίας», όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Σημειώνεται δε πως  δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι ενεργοί μελισσοκόμοι που έχουν στην κατοχή τους τουλάχιστον 110 κυψέλες.

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Untitled-2

Για τους δικαιούχους οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία και τα παραστατικά που δηλώνονται και τηρούνται στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, παράγουν και εμπορεύονται κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος υποβολής της αίτησης τουλάχιστον 5 χιλιόγραμμα μέλι ανά κατεχόμενη κυψέλη, το ποσό ενίσχυσης ανά επιλέξιμη μετακινούμενη κυψέλη προσαυξάνεται κατά 50%.

Επίσης, οι δικαιούχοι οι οποίοι αξιοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες (π.χ. τεχνολογία «smartphone photo GPS location») και διαβιβάζουν ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής στις αρμόδιες αρχές ψηφιακό φωτογραφικό υλικό, στο οποίο ευκρινώς διακρίνονται οι μετακινούμενες κυψέλες και το πλήθος αυτών, η ακριβής θέση της τοποθέτησης των κυψελών, με ευανάγνωστο τον μελισσοκομικό κωδικό αριθμό τους, το ακριβές στίγμα της τοποθεσίας μέσω GPS και την ημερομηνία, το ποσό ενίσχυσης ανά επιλέξιμη μετακινούμενη κυψέλη προσαυξάνεται κατά 50%.

Το ΦΕΚ

Στο ΦΕΚ αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Δυνητικοί δικαιούχοι – κριτήρια επιλεξιμότητας

1. Δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης είναι ενεργοί μελισσοκόμοι με τουλάχιστον 110 κατεχόμενες κυψέλες σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. 140/106516/ 16-04-2021 υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίοι εντάσσονται σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) φυσικά πρόσωπα με ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας που αντιστοιχεί στην παραγωγή φυσικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης ή/και στην παραγωγή μελισσοσμηνών – παραφυάδων ή/και στην κατηγορία του αγρότη ειδικού καθεστώτος, σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) τα οποία:

αα) είναι επαγγελματίες αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 1, περ. α του ν. 3874/2010 (Α’ 151), καιδηλώνουν ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής τουλάχιστον 5.000 € ή

αβ) υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – ΔήλωσηΟΣΔΕ ή/και εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών ή/και εγγράφηκαν ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα, για πρώτη φορά εντός των τελευταίων είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη Δράση,

β) φυσικά πρόσωπα συνταξιούχοι με ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας που αντιστοιχεί στην παραγωγή φυσικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης ή/και στην παραγωγή μελισσοσμηνών – παραφυάδων ή/και στην κατηγορία του αγρότη ειδικού καθεστώτος, σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), οι οποίοι δηλώνουν ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής τουλάχιστον 5.000 €,

γ) νομικά πρόσωπα με ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας που αντιστοιχεί στην παραγωγή φυσικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης ή/και στην παραγωγή μελισσοσμηνών – παραφυάδων σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), για τα οποία ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω
προϋποθέσεις:

γα) είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1, περ. γ
του ν. 3874/2010 (Α’ 151),

γβ) δηλώνουν ακαθάριστη αξία συνολικής ετήσιας γεωργικής παραγωγής τουλάχιστον 8.000 Ευρώ,

γγ) τα μέλη τους δεν συμμετέχουν στη Δράση Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας κατά το ίδιο έτος ως μεμονωμένοι ενεργοί μελισσοκόμοι.

2. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται πριν τη μετακίνησή τους να δηλώνουν το ενδεικτικό πρόγραμμα μετακινήσεων, με τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τον συνολικό αριθμό των κυψελών που προγραμματίζει να μετακινήσει,

β) την συνήθη περιοχή μόνιμης εγκατάστασης του μελισσοκομείου (έδρα) και τον συνήθη χρόνο παραμονής των κυψελών στην έδρα,

γ) την πιθανή τοποθεσία μετακίνησης των κυψελών (Περιφερειακή Ενότητα, θέση, κ.λπ.) και την πιθανή χρονική περίοδο μετακίνησης και παραμονή τους. Κατά παρέκκλιση, για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας, η μη δήλωση του παραπάνω ενδεικτικού προγράμματος μετακινήσεων, δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από την ενίσχυση.

3. Κριτήριο επιλεξιμότητας των δυνητικών δικαιούχων της Δράσης αποτελεί η μετακίνηση κατά τη διάρκεια
εκάστου έτους τουλάχιστον 40% των κατεχομένων κυψελών, με τη χρήση:

α) ιδιόκτητων μελισσοκομικών ή αγροτομελισσοκομικών αυτοκινήτων (ΦΙΧ), ή/και

β) φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ),
ή/και

γ) πλοίων ή ιδιωτικών σκαφών, σε απόσταση μεγαλύτερη ή ίση των 50 χιλιομέτρων για την ηπειρωτική Ελλάδα την Κρήτη και την Εύβοια και μεγαλύτερη ή ίση των 20 χιλιομέτρων για τη νησιωτική Ελλάδα, πλην της Κρήτης και της Εύβοιας. Ειδικά για την περίπτωση των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους, όπως αυτά ορίζονται στον Καν (ΕΚ) 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, επιλέξιμες είναι μόνο οι μετακινήσεις που πραγματοποιούνται, είτε
εντός του ίδιου νησιού είτε σε άλλο μικρό νησί του Αιγαίου Πελάγους. Κατά τη χρήση ΦΙΧ αγροτικών – μελισσοκομικών αυτοκινήτων εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.

4. Για τους δικαιούχους οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία και τα παραστατικά που δηλώνονται και τηρούνται στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο παράγουν και εμπορεύονται κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος υποβολής της αίτησης, τουλάχιστον 5 χιλιόγραμμα μέλι ανά κατεχόμενη κυψέλη, το ποσό ενίσχυσης ανά επιλέξιμη μετακινούμενη κυψέλη
προσαυξάνεται κατά 50%.

5. Για τους δικαιούχους οι οποίοι αξιοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες (π.χ. τεχνολογία “smartphone photo GPS location”) και διαβιβάζουν ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής, στις αρμόδιες αρχές ψηφιακό φωτογραφικό υλικό, στο οποίο ευκρινώς διακρίνονται οι μετακινούμενες κυψέλες και το πλήθος αυτών, η ακριβής θέση της τοποθέτησης των κυψελών, με ευανάγνωστο τον μελισσοκομικό κωδικό αριθμό τους, το ακριβές στίγμα της τοποθεσίας μέσω GPS και την ημερομηνία, το ποσό ενίσχυσης ανά επιλέξιμη μετακινούμενη κυψέλη προσαυξάνεται κατά 50%.

6. Δικαιούχοι οι οποίοι εγγράφηκαν ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα τα προηγούμενα έτη και έχει παρέλθει η διετία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής τους στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών επιλεξιμότητας, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΑΑΕ. Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζεται αντίγραφο της αίτησης εγγραφής στον ΟΓΑ και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 όπου αναφέρεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλει αίτηση εγγραφής, η ημερομηνία υποβολής της αίτησης και η μη ολοκλήρωση εγγραφής του στον ΟΓΑ.

Διαδικασία Συμμετοχής

1. Τα Κέντρα Μελισσοκομίας και οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους μελισσοκόμους και τους μελισσοκομικούς φορείς της περιοχής της ζώνης ευθύνης τους, για το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης, προκειμένου να λάβουν γνώση για τους όρους και τις λεπτομέρειες εφαρμογής και υλοποίησης της παρούσας.

2. Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν το αργότερο μέχρι την 30η Μαΐου του αντίστοιχου έτους σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά επιλεξιμότητας και παραστατικά υλοποίησης της Δράσης που προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 6, σε ειδική ψηφιακή εφαρμογή, η οποία παρέχεται μέσω GOV.gr. Η εν λόγω αίτηση συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:

α) προσωπικά στοιχεία φυσικού προσώπου (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο),

β) επωνυμία νομικού προσώπου, ονοματεπώνυμο εκπροσώπου νομικού προσώπου,

γ) στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας),

δ) μελισσοκομικό κωδικό αριθμό,

ε) μελισσοκομική έδρα,

στ) προορισμός (περιοχή μετακίνησης),

ζ) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),

η) Συνεργαζόμενη Τράπεζα και κωδικός IBAN.

Η διαχείριση της παραπάνω ψηφιακής εφαρμογής γίνεται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ δια του Τμήματος Διαχείρισης Data Center,
Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων.

3. Κατ’ παρέκκλιση της παρ. 2, κατά το προγραμματικό έτος 2023, πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας, η ψηφιακή υποβολή της αίτησης συμμετοχής στη δράση και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και παραστατικών, πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2023.

4. Για την ψηφιακή υποβολή της αίτησης συμμετοχής στη Δράση και των απαραίτητων δικαιολογητικών – παραστατικών οι δυνητικοί δικαιούχοι, μπορούν εφόσον το επιθυμούν, να απευθύνονται στα κατά τόπους Κέντρα Μελισσοκομίας, τα οποία λειτουργούν ως κέντρα εξυπηρέτησης των μελισσοκόμων και ως φορείς υποβοήθησης υποβολής της αίτησης στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή της παρ. 2 και παρέχουν κάθε απαραίτητη πληροφορία και βοήθεια στους ενδιαφερόμενους. Τα Κέντρα Μελισσοκομίας παρέχουν, εφόσον του ζητηθεί, κάθε απαραίτητη πληροφορία και βοήθεια στους δικαιούχους, ελέγχουν την πληρότητα και την εγκυρότητα των δικαιολογητικών επιλεξιμότητας και των παραστατικών υλοποίησης της δράσης που κατατίθενται και ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους στην περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ή σφάλματα, προκειμένου να συμπληρωθεί και να διορθωθεί εγκαίρως η αίτησή τους.

5. Η εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας, γίνεται αποδεκτή μέχρι το αργότερο είκοσι πέντε (25) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία των παρ. 2 και 3, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην παρ. 9 του άρθρου 12. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος υπόκειται υποχρεωτικά επιτόπιο έλεγχο.

6. Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να αποθηκεύσουν την αίτηση συμμετοχής στη Δράση και να πραγματοποιήσουν αλλαγές μέχρι την οριστική υποβολή της. Η αίτηση συμμετοχής στη δράση θεωρείται έγκυρη και λαμβάνεται πρωτόκολλο μόνο με την οριστική υποβολή της. Με την αίτηση συμμετοχής στη δράση υποβάλλονται, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της παρ. 2 και τα δικαιολογητικά επιλεξιμότητας και παραστατικά υλοποίησης της Δράσης που προβλέπονται στο άρθρο 6 εκδοθέντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, από την 16η Οκτωβρίου του ημερολογιακού έτους ν-1 μέχρι την 30η Μαΐου του ημερολογιακού έτους ν.

7. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, για το προγραμματικό έτος 2023, πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας, οι δικαιούχοι υποβάλλουν τα προβλεπόμενα παραστατικά, με ημερομηνία έκδοσης από την 1η Ιανουαρίου 2023 μέχρι και την 30η Ιουνίου 2023.

8. Με την αίτηση συμμετοχής στη δράση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου στην περίπτωση νομικών προσώπων, σύμφωνα με τον ν. 1599/1996 (υπόδειγμα 1), στην οποία δηλώνει ότι:

α) τα δηλωθέντα κατά την υποβολή αίτησης συμμετοχής στη δράση στοιχεία, είναι έγκυρα, πλήρη και αληθή,

β) αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησης της δράσης, όπως καθορίζονται από την παρούσα,

γ) αποδέχεται και θα διευκολύνει την πραγματοποίηση όλων των σχετικών επιτόπιων ελέγχων που θα του ζητηθούν,

δ) δεν έχει υποβάλει αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή Ενωσιακό πρόγραμμα ενίσχυσης,

ε) αποδέχεται και συγκατατίθεται ρητά στη συλλογή και καταχώριση των δηλωθέντων στοιχείων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), μέσω της σχετικής ψηφιακής εφαρμογής. Κατανοεί ότι, σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Καν. ΕΕ 2016/679, L119), η συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών δεδομένων γίνεται αποκλειστικά για την υλοποίηση των δράσεων του τομεακού μελισσοκομικού προγράμματος και τα δεδομένα αρχειοθετούνται στο ΥΠΑΑΤ, διαβιβάζονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις ΔΑΟΚ και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός αν αυτό απαιτείται από νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, σε περίπτωση που προκύψουν ζητήματα νομικών διαφορών, ή σε περίπτωση ελέγχου από δημόσια αρχή. Πρόσβαση στα αρχεία των δικαιούχων θα έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα για την υλοποίηση ελέγχου και πληρωμή των δράσεων του τομεακού μελισσοκομικού προγράμματος.

 

Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ εδώ

Πως σας φάνηκε το άρθρο;
+1
0
+1
0
+1
0
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

BnS Ptolemaida

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Το eordaialive.com δεν υιοθετεί τις απόψεις των αρθογράφων, ούτε σημαίνει ότι συμφωνεί με τα ρεπορτάζ που αναδημοσιεύει από άλλες ενημερωτικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και το περιεχόμενο τους. Συνεπώς, δε φέρει καμία ευθύνη εκ του νόμου. Το eordaialive.com ασπάζεται βαθιά, τις δημοκρατικές αρχές της πολυφωνίας και ως εκ τούτου, αναδημοσιεύει κείμενα και ρεπορτάζ, από όλους τους πολιτικούς χώρους.

karaiskos
Μίμτσης Πέτρος
Δεληκώστας Πτολεμαιδα
freen market ptolemaida
radio-kapsoyra-eordaialive.
Ασφλαειες Νικου Πτολεμαιδα - Εορδαία
afrokrema - ptolemaida-eordaia

Το Eordaialive στα Social Media

asepop velventoy
radio melodia ptolemaida
τριανταφυλλος ιορδανίδης