Επίδομα Επικίνδυνης- Ανθυγιεινής Εργασίας: Παράταση προθεσμίας γνωμοδότησης (ΦΕΚ)

Επίδομα Επικίνδυνης- Ανθυγιεινής Εργασίας: Παράταση προθεσμίας γνωμοδότησης (ΦΕΚ)

stefanos tsikas ptolemaida KDAP ARLEKINOS
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επίδομα Επικίνδυνης- Ανθυγιεινής Εργασίας: Παράταση προθεσμίας γνωμοδότησης (ΦΕΚ)

«Κρυμμένη» στο άρθρο 68. Παρ1 του ΦΕΚ με τίτλο: «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων», βρίσκεται η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 68 του νόμου, έχει ως εξής:

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στις περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 και να υποβάλει σχετική γνωμοδότηση, συνοδευόμενη από αναλυτική μελέτη, σύμφωνα με την ως άνω περιγραφή του έργου της στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 30.5.2018, καθώς και από προκαταρκτική ποσοτικοποίηση της εκτιμώμενης επίπτωσης της εν λόγω γνωμοδότησης. Οι συναρμόδιοι Υπουργοί επεξεργάζονται τη γνωμοδότηση και παρέχουν σχετικές οδηγίες. Επί τη βάσει των ανωτέρω οδηγιών, η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στην περ. γ΄ της παρ. 2 και να υποβάλλει τελική γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 31.8.2021.

Η διάρκεια λειτουργίας της συσταθείσας με την υπ’ αρ. 2/14511/0004/12.3.2018 κοινή υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: 728ΖΗΜ3Ξ), Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 2/56353/0004/22.11.2018 (ΑΔΑ: 63ΓΑΗ ΑΞ0) και 35114 ΕΞ 2020/1.4.2020 (ΥΟΔΔ 323) αποφάσεις παρατείνεται ως την ως άνω ημερομηνία.».

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία και η παρ. 15 διαμορφώνεται ως εξής: «15. Στα μέλη και τους γραμματείς της Επιτροπής του παρόντος άρθρου, η οποία συγκροτήθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 396 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), καθορίζεται, από την ημερομηνία συγκρότησης, αποζημίωση κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η απόφαση αυτή ισχύει έως τις 31.8.2021.».

 

ΦΕΚ

Κοινοποιήστε το άρθρο