Δημόσιο -Προσλήψεις: Καταργούν το ΑΣΕΠ και στις ΔΕΚΟ (έγγραφα)

Eordaialive Team
9λ ανάγνωσης
Ολες οι ειδικότητες για 4.000 προσλήψεις στο Δημόσιο

Δημόσιο -Προσλήψεις: Καταργούν το ΑΣΕΠ και στις ΔΕΚΟ (έγγραφα)

 

Δημόσιο: Σε μια σημαντική αλλαγή της νομοθεσίας προκειμένου να παρακαμφθεί το ΑΣΕΠ για την πραγματοποίηση αναξιοκρατικών προσλήψεων στις ΔΕΚΟ, προχωρά το υπουργείο Οικονομικών μέσω νομοσχεδίου που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Ειδικότερα πρόκειται για το νομοσχέδιο με τίτλο: «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων». (ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΔΩ)

Μέσω του συγκεκριμένου νομοσχεδίου η κυβέρνηση επιδιώκει να παρέμβει ώστε να παρακάμψει το ΑΣΕΠ και να προχωρήσει με αδιαφανή κριτήρια στην πρόσληψη προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης που αφορούν θέσεις σε ΔΕΚΟ. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης βρίσκονται οι ΔΕΚΟ Μεταφορών (ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑ.ΣΥ. κ.ά.) που ανήκουν στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ). Το νομοσχέδιο αφορά την εταιρική διακυβέρνηση των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ, καθώς και τη διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες.

Ειδικότερα σε ότι αφορά τις διαδικασία των προσλήψεων. Μέσω του άρθρο 30 του νομοσχέδιου που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση επιδιώκονται σημαντικές αλλαγές για την πρόσληψη του προσωπικού με τις οποίες το ΑΣΕΠ «χάνει» το ουσιαστικό ρόλο του και μετατρέπεται σε απλώς …«ελεγκτικός μηχανισμός» που ουσιαστικά νομιμοποιεί προσλήψεις, τις διαδικασίες των οποίων όμως ελέγχει αποκλειστικά η εκάστοτε Διοίκηση των ΔΕΚΟ Μεταφορών.

Μέχρι σήμερα το ΑΣΕΠ στις προκηρύξεις των ΔΕΚΟ είχε τον τελευταίο και καθοριστικό λόγο, αφού αναλάμβανε να ελέγξει του προσωρινούς πίνακες, να εξετάσει τις ενστάσεις και τελικά να εκδώσει του οριστικούς πίνακες των διοριστέων. Πλέον όμως βάσει του άρθρου 30 το ΑΣΕΠ απλά θα ελέγχει τη νομιμότητα των πινάκων χωρίς να μπορεί να παρέμβει στις διαδικασίες και οι οριστικοί πίνακες θα εκδίδονται από την εταιρεία (ΔΕΚΟ) που θα έχει κάνει την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων! Μάλιστα η επιτροπή αξιολόγησης των προσλήψεων και των ενστάσεων αποτελείται μόνο από στελέχη της εταιρείας!!!

 Ειδικότερα στο άρθρο 30 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου προβλέπεται:

«Οι προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, η οποία καταρτίζεταιαπό τα αρμόδια όργανα της εταιρείας, εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο, ελέγχεται ως προς τη νομιμότητά της από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) κατά την παρ. 5 και αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας. (…) Το σχέδιο της προκήρυξης αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο το εγκρίνει ή το αναπέμπει στην εταιρεία για τροποποίηση και εκ νέου κατάρτιση και υποβολή μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την περιέλευση σε αυτό του σχεδίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου συγκροτούνται τριμελής επιτροπή αξιολόγησης, ανά κατηγορία προσλήψεων, και τριμελής επιτροπή ενστάσεων. Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλον οριζόμενο από το διοικητικό συμβούλιο διευθυντή οργανικής μονάδας, τον γενικό διευθυντή ή διευθυντή αρμόδιο για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και τον γενικό διευθυντή ή διευθυντή της αντίστοιχης οργανικής μονάδας. Στην επιτροπή αξιολόγησης δύναται να συμμετέχει ως παρατηρητής και ένας εκπρόσωπος της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Η επιτροπή ενστάσεων αποτελείται από τον προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας, τον επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και έναν προϊστάμενο άλλης οργανικής μονάδας, που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Στην επιτροπή ενστάσεων δύναται να συμμετέχει ως παρατηρητής και ένας εκπρόσωπος της Ε.Ε.ΣΥ.Π..Η επιτροπή αξιολόγησης αξιολογεί τις αιτήσεις και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, τους οποίους αναρτά στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Κατά των πινάκων αυτών μπορεί να ασκηθεί ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Η επιτροπή ενστάσεων εξετάζει τις ενστάσεις και καταρτίζει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, τον οποίο αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο εντός δέκα (10) ημερών από την κατάρτισή του. Αν δεν κατατεθούν ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα, η επιτροπή αξιολόγησης καταρτίζει τον οριστικό πίνακα των προσληπτέων και απορριπτέων, τον οποίο αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο εντός δέκα (10) ημερών. Το Α.Σ.Ε.Π., αφού ελέγξει τη νομιμότητα του οριστικού πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, τους εγκρίνει εντός προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, τεκμαίρεται η έγκριση του οριστικού πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων».
Η διαφοροποίηση της διαδικασίας είναι εμφανής αν ανατρέξει κάποιος στην τελευταία προκήρυξη της ΣΤΑΣΥ. Συγκεκριμένα πρόκειται για την Προκήρυξη 1/2020 της Ανώνυμης Εταιρείας ΟΣΥ ΑΕ.  (Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ)
Ειδικότερα στην συγκεκριμένη προκήρυξη σημειωνόταν:
Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων μέσα σε έναν (1) μήνα από την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της Ο.ΣΥ. Α.Ε. (www.osy.gr) και αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π., μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για έλεγχο νομιμότητας (παρ. 3 του άρθρου δεύτερου της από 22.08.2020 της ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α ́177)). Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων συντάσσονται από Επιτροπή – Επιτροπές τουλάχιστον τριμελή, που ορίζεται από την Ο.ΣΥ. Α.Ε. και παρατίθενται σ’ αυτούς τα στοιχεία τα οποία ελήφθησαν υπόψη για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας των υποψηφίων. Οι πίνακες αυτοί αποτελούν τους ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατά των προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής τους στον διαδικτυακό τόπο της Ο.ΣΥ. Α.Ε. (www.osy.gr). Επιπλέον, η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώριση στον διαδικτυακό τόπο της Ο.ΣΥ. Α.Ε. όσο και στη σχετική ανακοίνωση στον τύπο.

Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας και τον κατ’ ένσταση έλεγχο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, ενώ η απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. κοινοποιείται στον φορέα, προκειμένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.

Γίνεται φανερό λοιπόν ότι με το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση ο ρόλος του ΑΣΕΠ περνά σε δεύτερη μοίρα και οι διοικήσεις των εταιρειών έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με συμβάσεις αορίστους χρόνου. Με άλλα λόγια η …αξιοκρατία πάει περίπατο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην συγκεκριμένη προκήρυξη 1/2020 της Ανώνυμης Εταιρείας (ΟΣΥ. Α.Ε.) έγιναν πολλά ευτράπελα. Με απόφαση του, τότε το ΑΣΕΠ είχε ζητήσει αλλαγή των πινάκων των προσληπτέων οδηγών και τεχνιτών στον διαγωνισμό της ΟΣΥ Α.Ε. κατά 37% και της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. κατά 45%!!! Το ΑΣΕΠ είχε διαγνώσει μια σειρά από παρατυπίες στους προσωρινούς πίνακες και αφού είχε την αρμοδιότητα  για την κατάρτιση των οριστικών προχώρησε σε διευρυμένες αλλαγές προκειμένου να προκύψουν οι προχωρήσουν οι προσλήψεις. Μάλιστα είχε δημοσιοποιήσει και σχετική ανακοίνωση προκειμένου να δώσει διευκρινήσεις.

Πλέον όμως με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών αυτές οι αρμοδιότητες – δυνατότητες πάνε περίπατο.

Κι άλλου προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ

Η προσπάθεια παράκαμψης του ΑΣΕΠ στις ΔΕΚΟ δεν είναι η μοναδική. Πριν από 1,5 χρόνο 61 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή κατήγγειλαν συνεχείς αλλαγές της νομοθεσίας προκειμένου να παρακαμφθεί το ΑΣΕΠ για την πραγματοποίηση αναξιοκρατικών προσλήψεων στο δημόσιο, παράλληλα με το μπαράζ διορισμών αποκλειστικά κομματικών προϊσταμένων, διευθυντών και διοικήσεων σε όλο το εύρος του δημόσιου τομέα.

Αποκάλυπταν δε προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ, μεταξύ άλλων, σε ΕΛΑΣ, Πολιτική Προστασία, Δ.Αθηναίων, υπουργείο Μετανάστευσης και ΕΟΔΥ.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Ανακοίνωση

Το Eordaialive πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης, ωστόσο μέχρι αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί, σας δίνετε η δυνατότητα να διαβάζετε τα παλαιότερα μας άρθρα .Σύντομα θα είμαστε και πάλι κοντά σας!