Δημόσιο: Ποιες θέσεις είναι διαθέσιμες για μετατάξεις, μεταθέσεις & αποσπάσεις

Κοινοποιήστε το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Η aftodioikisi.gr, παρουσιάζει όλες τις μετατάξεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις στο δημόσιο τομέα.

Συνοπτικά:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου: Πρόσληψη 16 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ)

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, που εδρεύει στον Πειραιά, για την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών των Διευθύνσεων Εσωτερικών και Τεχνικού Ελέγχου και του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη υπαλλήλων, δεκάξι (16) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

Α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
3ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Πτυχιούχοι Οικονομικής κατεύθυνσης κατά προτίμηση με 2ετή εμπειρία σε οικονομικό αντικείμενο
2ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Πτυχιούχοι Νομικής
2ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
2ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Πτυχιούχοι Οικονομικής/Λογιστικής κατεύθυνσης κατά προτίμηση με 2ετή εμπειρία σε οικονομικό αντικείμενο
1ΤΕ Πληροφορικός
1ΔΕ Διοικητικός Γραμματέας, κατά προτίμηση με εμπειρία σε χρήση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου
1ΔΕ Διοικητικός Γραμματέας

Β)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός, κατά προτίμηση με εμπειρία γενικά σε Δημόσια Έργα
1ΠΕ/ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, κατά προτίμηση με εμπειρία γενικά σε Δημόσια Έργα ή σε έλεγχο υλικών/ποιότητας σκυροδέματος
1ΠΕ/ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός, κατά προτίμηση με εμπειρία γενικά σε Δημόσια Έργα.

Γ) ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή 1ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Α) Όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. Υπουργείων, ή άλλων Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ., για τους οποίους έχει παρέλθει πενταετία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη (άρθρο 71, Ν.3528/07 ή άλλες ειδικές διατάξεις εκτός από εκείνες που προβλέπουν μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων).
Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ. Υπουργείων, ή άλλων Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ. και όσοι δεν υπάγονται στον Υ.Κ. (Ν.3528/07).

Β)Οι υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατέχει το Δημόσιο, εφόσον έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, Ν.3613/2007 (ΦΕΚ263/Α’).

Εξαιρούνται οι Δημοτικές Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1892/90.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ. αριθ. πρωτ. οικ. 49628/11-07-2016 Ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» στην ταχ. διεύθυνση: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Διεύθυνση Εσωτερικών, Τμήμα Προσωπικού, Ακτή Μιαούλη και Μπότσαρη 2-8, Τ.Κ. 185 38, Πειραιάς.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 14-10-2016.

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου: Πρόσληψη 12 ατόμων (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ) (ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου που εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου της Π.Ε. Κυκλάδων, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου από το Δημόσιο Τομέα ή τους Φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για μία πενταετία με δυνατότητα παράτασης μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα κατά τις διατάξεις του άρθρου 38, του Ν. 4314/2014 και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

5ΠΕ Μηχανικοί (κατά προτεραιότητα Πολιτικοί Μηχανικοί), Γραφείο ΕΥΔ του Ν. Δωδεκανήσου, Ρόδος
2ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή Ανθρωπιστικών – Κοινωνικών Σπουδών
(οι Διοικητικού – Οικονομικού στο Γραφείο της ΕΥΔ στο Ν. Δωδεκανήσου, Ρόδος)
2ΠΕ Γεωτεχνικοί
1ΤΕ Πληροφορικός
2ΔΕ Διοικητικού – Γραμματέων.

Η έδρα της Υπηρεσίας είναι στην Ερμούπολη Σύρου και του γραφείου ΕΥΔ στο Ν. Δωδεκανήσου στην πόλη της Ρόδου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της υποψηφιότητάς τους, που περιλαμβάνει:

α)αίτηση υποψηφιότητας (συνημμένο υπόδειγμα) και

β) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (συνημμένο τυποποιημένο υπόδειγμα) με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του, είτε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε με συστημένη επιστολή με την επισήμανση: «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για στελέχωση ΕΥΔ ΠΝΑ», στην ταχ. διεύθυνση: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Σ. Καράγιωργα 22, Τ.Κ. 841 00, Ερμούπολη, Σύρος, Π.Ε. Κυκλάδων (υπεύθυνος κ. Αλ. Θεοχάρης).

Επίσης, μπορεί να υποβληθεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
notioaigaio@mou.gr

Πληροφορίες στο τηλ.: 22813 60839 (08.30π.μ. – 16.30μ.μ.), αρμόδιος ο Προϊστάμενος της Μονάδας Γ’ της ΕΥΔ κ. Αλέξης Θεοχάρης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 30-09-2016.

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»: Πρόσληψη 12 ατόμων (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ) ( ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέχωσή της, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση υπαλλήλων με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου από το Δημόσιο Τομέα ή τους Φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για μία τετραετία με δυνατότητα παράτασης μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» όπως ισχύει, προερχόμενο από τη ΜΟΔ Α.Ε. και από φορείς του Δημοσίου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΠΕ, με πτυχίο νομικής σχολής και εμπειρία σε διαδικασίες σύναψης ή εξέτασης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών,
3 ΠΕ Πληροφορικής, με εμπειρία στο σχεδιασμό, υλοποίηση ή αξιολόγηση έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
5 ΠΕ όλων των κλάδων
2ΤΕ Διοικητικού.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της υποψηφιότητάς τους, που περιλαμβάνει: α)αίτηση υποψηφιότητας (συνημμένο υπόδειγμα) και β) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (συνημμένο τυποποιημένο υπόδειγμα), είτε έντυπα στο Πρωτόκολλο της ΕΥΔ με την επισήμανση «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για στελέχωση ΕΥΔ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ», είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις: msyrou@mou.gr, kgeorgoglou@mou.gr

Διευκρινίσεις στα τηλ.: 213 2018015 και 213 2018016 (09.00π.μ. – 14.00μ.μ.).

Πληροφορίες για την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», Υπόδειγμα του Βιογραφικού Σημειώματος και η παρούσα πρόσκληση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.epdm.gr .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 16-09-2016.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίου: Πρόσληψη 17 ατόμων (Μετατάξεις)

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας, για την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικού, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη υπαλλήλων, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (με πτυχίο Νομικής)
5ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (με πτυχίο Οικονομικής κατεύθυνσης κατά προτίμηση με 2ετή εμπειρία σε οικονομικό αντικείμενο)
5ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (με πτυχίο Οικονομικής/Λογιστικής κατεύθυνσης κατά προτίμηση με 2ετή εμπειρία σε οικονομικό αντικείμενο)
5ΔΕ Διοικητικοί Γραμματείς (με εμπειρία ή σε οικονομικό αντικείμενο).
Η έδρα της Διεύθυνσης Οικονομικού είναι στην Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28, Πάτρα.

Γ) Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

1)Όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. των Υπουργείων ή άλλων δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., για τους οποίους έχουν παρέλθει πέντε έτη από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 3528/2007 ή άλλες ειδικές διατάξεις.

Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι υπάλληλοι των Περιφερειών και των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ Υπουργείων, δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. και γενικώς οι υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν. 3528/2007).

2) Οι υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/τΑ΄/2007).

Επισημαίνεται ότι, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/1990 δεν ανήκουν στον δημόσιο τομέα και συνεπώς, οι υπάλληλοί τους δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/τΑ΄/2007).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με τα συνημμένα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ. αριθ. πρωτ. 115565/08.08.2016 Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» στην ταχ. διεύθυνση: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού, Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 28, Τ.Κ. 264 41, Πάτρα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-08-2016 έως και 16-09-2016.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ε.Υ.Ε.Δ: Πρόσληψη 6 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ε.Υ.Ε.Δ., σύμφωνα με το Α.Π. 5267/7-7-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), σε εφαρμογή του Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (NATIONAL EXPERTS PROFESSIONAL TRAINING PROGRAMME – NEPT), ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη, συνολικά έξι (6) ατόμων στις θέσεις ασκούμενων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε Γ. Διευθύνσεις της Ε. Επιτροπής κατηγορίας AD (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), για το α’ εξάμηνο του 2017.

Οι υποψήφιοι θα αποσπαστούν σε Υπηρεσία της Ε. Επιτροπής για χρονικό διάστημα τριών ή πέντε μηνών με έναρξη είτε την 1η Μαρτίου, είτε την 16η Μαρτίου.

Δικαίωμα απόσπασης έχουν οι Δημόσιοι Υπάλληλοι οποιασδήποτε Υπηρεσίας, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ή Υπάλληλοι Διεθνών Οργανισμών, Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων ή Οργανισμών Δημοσίου Τομέα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3320/2005 και να μην έχουν εργαστεί με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση ή εξάσκηση σε οποιοδήποτε Ευρωπαϊκό Όργανο.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα αίτησης και το βιογραφικό σημείωμα, τα οποία επισυνάπτονται συνημμένα και να τα υποβάλλουν στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού της Υπηρεσίας τους.

Ο πλήρης φάκελος της υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει:
1)Την αίτηση του υποψηφίου.

2) Το βιογραφικό του υποψηφίου σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα
(Europass).

3)Διαβιβαστικό έγγραφο της υπηρεσίας στο οποίο να δηλώνεται η κατ’ αρχήν συναίνεση της υπηρεσίας για την υποψηφιότητα και η δυνατότητά της να καλύψει το κόστος που προκαλεί η επιλογή του υποψηφίου, ο συσχετισμός της υποψηφιότητας με τις εκπαιδευτικές ανάγκες της υπηρεσίας και, τέλος, η σχέση της υποψηφιότητας με τις ασκούμενες ευρωπαϊκές πολιτικές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της

Οι σχετικοί φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να σταλούν μέσω της Υπηρεσίας προέλευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateia@ydmed.gov.gr της Υπηρεσίας μας.

Πληροφορίες στο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/about/ds_en.htm

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 16-09-2016.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόσληψη 15 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ. αριθμ. 5516/15-07-2016 έγγραφό της ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων, για τις θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εξής:

Όσον αφορά στην 26η Σεπτεμβρίου 2016:

1 θέση στη Γ. Δ/νση Ανταγωνισμού (COMP.B.1)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Ανταγωνισμού (COMP.C.2)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Ανταγωνισμού (COMP.H.TF)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ΕCFIN.A.4)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ΕCFIN.F.3)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ΕCFIN.L6) (cost free, χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
1 θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT.F.5.B)
1 θέση στη Γενική Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC.E5)
1 θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.D.1)
1 θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE D.3) (cost free, χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)

Όσον αφορά στην 25η Οκτωβρίου 2016:

1 θέση στη Γ. Δ/νση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI.H.4)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT.D.2)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.CEF.CPE 02)
1 θέση στη Γ. Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC.D.3)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (REGIO.DGA1.01)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με υποχρεωτική αποστολή εγγράφου της Υπηρεσίας τους, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. admin@rp-grece.be (υπόψη κυρίας Στάχταρη) μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions (αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα).

Eπισημαίνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν.

Επιπλέον, οι αιτούντες θα πρέπει να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας την 26η Σεπτεμβρίου 2016, η αποστολή των σχετικών αιτήσεων στη Μ.Ε.Α. Ε.Ε. έως και 19-09-2016 και για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας την 25η Οκτωβρίου 2016, η αποστολή των σχετικών αιτήσεων στη Μ.Ε.Α. Ε.Ε. έως και 18-10-2016.

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας: Πρόσληψη 8 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη υπηρεσιακών της αναγκών σύμφωνα με τον Οργανισμό της ΓΓΠΠ (Π.Δ. 151/2004, ΦΕΚ 107 Α), ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη υπαλλήλων, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΠΕ Πληροφορικοί
2ΠΕ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
1ΤΕ Μηχανικός (Ηλεκτρολόγος)
1ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
2ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης έχουν:

1) Οι Μόνιμοι και οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ Υπουργείων, ΝΠΔΔ, ή άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 5ετή υπηρεσία από τον διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη.

2) Οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ κρατικών ΝΠΙΔ και οι υπάλληλοι ΔΕΚΟ (μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατέχει το Δημόσιο),οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 2ετή υπηρεσία (άρθρο 6 του Ν. 3613/2007, ΦΕΚ 263Α).

Εξαιρούνται οι υπάλληλοι που δεν εντάσσονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν. 528/2007) και ειδικά οι υπάλληλοι των ΟΤΑ (λόγω του άρθ. 2 παρ. 2 του Ν. 3528/2007 σε συνδυασμό με το άρθ. 246 του Ν. 3852/2010).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις μετάταξης (επισυνάπτεται υπόδειγμα σχετικού εντύπου) με τα συνημμένα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε με υπηρεσίες μεταφοράς με απόδειξη στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Διεύθυνση Οικονομικού και Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Διοικητικού, 5ος όροφος, γραφείο 508, Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 1510955, 213 1510979 και 213 1510143.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-10-2016.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας: Πρόσληψη 23 ατόμων (Μετατάξεις) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας, που εδρεύει στα Ιωάννινα της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικού, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη υπαλλήλων, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

6ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού – Ν. Ιωαννίνων
4ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού – Ν. Κοζάνης
1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού – Ν. Άρτας
1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού – Ν. Πρέβεζας
1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού – Ν. Θεσπρωτίας
1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού – Ν. Γρεβενών
1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού – Ν. Φλώρινας
1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού – Ν. Καστοριάς
3ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού -Ν. Ιωαννίνων (με πτυχίο Οικονομικής-Λογιστικής Κατεύθυνσης)
2ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού -Ν. Κοζάνης (με πτυχίο Οικονομικής-Λογιστικής Κατεύθυνσης)
2ΔΕ Διοικητικοί-Γραμματείς -Ν. Ιωαννίνων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Α) Όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. Υπουργείων, ή άλλων Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ., για τους οποίους έχει παρέλθει πενταετία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη (άρθρο 71, Ν.3528/07 ή άλλες ειδικές διατάξεις εκτός από εκείνες που προβλέπουν μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων).
Εξαιρούνται οι υπάλληλοι Περιφερειών και Ο.Τ.Α., οι οποίοι μετατάσσονται με τις διατάξεις του άρθρου 246 του ν. 3852/2010 και άρθρο 58 του Ν. 3979/2011 αντίστοιχα, οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ. Υπουργείων, ή άλλων Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ. και όσοι δεν υπάγονται στον Υ.Κ. (Ν.3528/07).

Β)Οι υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατέχει το Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου6, Ν.3613/2007 (ΦΕΚ263/Α’).
Εξαιρούνται οι Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με τα συνημμένα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ. αριθ. πρωτ. οικ. 109813/27/07/2016 Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στη Δ/νση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας» στην ταχ. διεύθυνση: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού, Β. Ηπείρου 20, Τ.Κ. 454 45, Ιωάννινα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Μέχρι και σήμερα 15-09-2016.

 

 

ΠΗΓΗ:http://www.aftodioikisi.gr/

Nikou asfaleies Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Aκούστε μας LIVE! Ράδιο Καψούρα!

Θεατρικοποίηση των ιστορικών ποιημάτων της Παρθένας Τσοκτουρίδου από την Παναρκαδική Ομοσπονδία Τορόντο του Καναδά

iordanidis ptolemaida
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida