Παρατάσεις προθεσμιών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 14 και παρ. 3 άρθρου 17α ν.4056/2012

Eordaialive Team
1λ ανάγνωσης
Παρατάσεις προθεσμιών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 14 και παρ. 3 άρθρου 17α ν.4056/2012
Öùôïãñáößá áðü ôçí ðåñéï÷Þ "ÊáñÜâá" óôçí ËÝóâï, üðïõ ç ÊõâÝñíçóç Ý÷åé åðéôÜîåé 261 óôñÝììáôá ðñïêåéìÝíïõ íá êáôáóêåõáóôåß ç íÝá äïìÞãéá ôçí öéëïîåíßá ðñïóöýãùí êáé ìåôáíáóôþí. Óôçí ðåñéï÷Þ êôçíïôñüöïé Ý÷ïõí åãêáôåóôçìÝíåò êôçíïôñïöéêÝò ìïíÜäåò åíþ êïðÜäéá áéãïðñïâÜôùí âüóêïõí óôá ëéâÜäéá ôçò. (EUROKINISSI/ÇËÉÁ ÌÁÑÊÏÕ)

Από το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας, Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ανακοινώνεται ότι, στο Άρθρο 113 «Παρατάσεις προθεσμιών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 14 και παρ. 3 άρθρου 17α ν.4056/2012» του Νόμου 5007/2022 (Α΄ 241) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊούCOVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις», περιλαμβάνονται οι κάτωθι διατάξεις που αφορούν στην αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 

  • παράγραφος 1: Δόθηκε παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Ν.4056/2012, μέχρι 31-12-2023.
  • παράγραφος 2: Δόθηκε παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 17α του Ν.4056/2012, μέχρι 31-12-2023.

 

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News

 

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

 

Ακολούθησε μας στο Twitter

 

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Επιπλέον, μπορείτε να αναζητήσετε τον Ν. 5007/2022 από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως εξής:

 

Αγρότης-Επιχειρηματίας ► Εγκαταστάσεις ► Εγκαταστάσεις Κτηνοτροφικές-Πτηνοτροφικές ► Νομοθεσία Κτηνοτροφικών & Πτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Κοζάνης και στο τηλέφωνο 2468022229 (Γιαπουτζή Θωμαή).

 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Ανακοίνωση

Το Eordaialive πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης, ωστόσο μέχρι αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί, σας δίνετε η δυνατότητα να διαβάζετε τα παλαιότερα μας άρθρα .Σύντομα θα είμαστε και πάλι κοντά σας!