Κωτσιδης Στέφανος
Κωτσιδης Στέφανος

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

Συγχαρητήριο Μήνυμα του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

 

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Eleni xondromatidou

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 και ώρα 13:00, στο Γραφείο Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α), όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού επτά (7) θέσεων για το έτος 2023, για το Δήμο Κοζάνης.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 20.06.2022 Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη και κατακύρωσητου έργου με τίτλο, «Αναβάθμιση & Συντήρηση υποδομών Κοινότητας Δρεπάνου», προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 263/2021.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 20.06.2022 Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου με τίτλο, «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων (Δημαρχείο & Πανδώρα) Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 97.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%και αριθμό μελέτης 52/2022.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 30.06.2022 Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου με τίτλο, «Ανάπλαση Πλατείας Λασσάνη και πέριξ οδών πόλης Κοζάνης», προϋπολογισμού 2.650.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 128/2021.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 29.06.2022 Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου με τίτλο, «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Λευκοπηγής», προϋπολογισμού 298.549,59 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%  και αριθμό μελέτης 150/2021.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 29.06.2022 Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου με τίτλο, «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Μαυροδενδρίου», προϋπολογισμού 242.800,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 147/2021.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 28.06.2022 Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου με τίτλο, «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Χαραυγής», προϋπολογισμού 389.569,62 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 149/2021.

 

 1. Έγκριση ή μη θεώρησης ετήσιων Πιστοποιητικών Μητρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε) του έργου με τίτλο, «Βελτίωση & εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων άρδευσης & οικισμών» προϋπολογισμού 235.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 186/2018.

 

 1. Έγκριση ή μη τέταρτης (4ης) παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου με τίτλο, «Αποκατάσταση λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 465.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% με αριθμό μελέτης 24/2020, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι έως 31.08.2022.

 

 1. Έγκριση ή μη τέταρτης (4ης) παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής  προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου με τίτλο, «Βελτίωση Σχολικών Εγκαταστάσεων Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 426.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 192/2018, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι έως 31.08.2022.

 

 1. Έγκριση ή μη πέμπτης (5ης) παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής  προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου με τίτλο, «Συντήρηση – επισκευή Δημοτικών κτιρίων», προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 193/2019, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως 30.09.2022.

 

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 50/2022 (ΑΔΑ:ΨΙΗΞΟΕ9Μ-ΖΩΠ) απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ)» περί έγκρισης της 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

 

 1. Εξόφληση ή μη της με αριθμό 287/2022 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης σχετικά με την αγωγή αποζημίωσης των α) κ. Νικολάου Σακελλάρη  του Δημητρίου και β) κ. Αλίκης Σακελλάρη του Φιλίππου.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 16.06.2022 Πρακτικού ΙΙΙ Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών και κατακύρωση, της διαπραγμάτευσης, για την «Συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Κοζάνης», προϋπολογισμού 165.704,55 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 54/2022.

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης  Ε= 1.670 τ.μ., εντός του με αριθμό 6 χερσολίβαδου (διανομής 1940), της Κοινότητας Κοίλων του Δήμου Κοζάνης, για πολυετή καλλιέργεια.

 

 1. Έγκριση ή μη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κοζάνης και της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. με τίτλο «Επέκταση Προγράμματος Διαλογής στην Πηγή Βιοαποβλήτων Γ΄Φάση – Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» – Κατάργηση της με αριθμό 122/2022 (ΑΔΑ:ΕΔΧΜΩΛΠ-ΘΛΖ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

 

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 84/2022 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης, του καθορισμού όρων διακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 2023-2024», προϋπολογισμού 288.044,93 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

 

 1. Έγκριση ή μη των όρων διακήρυξης για τη «Διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των μονίμων κατοίκων της Κοινότητας Αγ. Χαραλάμπους του Δήμου Κοζάνης».

 

 1. Έγκριση ή μη των όρων διακήρυξης για τη «Διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των μονίμων κατοίκων της Κοινότητας Σιδερών του Δήμου Κοζάνης».

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 80,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%, για διανυκτέρευση  δύο (2) ατόμων του Συλλόγου «ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ», στα πλαίσια ενημέρωσης για την Οστεοπόρωση στην Αιανή στις 10.09.2022.

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.715,60 ευρώ με ΦΠΑ 24%, για ανάθεση υπηρεσιών αναβάθμισης ενημερωτικού υλικού (video), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου IN2UCO.

 

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 23/2022 (ΑΔΑ:ΨΩΒΤΟΛΖΜ-ΟΗ7) απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης» «περί αιτήματος από την εταιρεία «Ναυρινιάδης και Σια Ε.Ε Εμπορία τροφίμων Σούπερ Μάρκετ» για αναπροσαρμογή τιμών, των υπ΄αριθμών συμβάσεων 536 & 537 από 29/12/2020 προμήθειας τροφίμων».

 

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 242022 (ΑΔΑ:ΨΧΙΦΟΛΖΜ-1ΕΘ) απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης» «περί αιτήματος από την εταιρεία «Ελιμιώτιδα ΙΚΕ Εμπόριο Αντιπροσωπείες Εισαγωγές» για αναπροσαρμογή τιμών της υπ΄αριθμ.538 σύμβασης από 29/12/2022 προμήθειας τροφίμων».

 

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας «ΤΣΙΟΠΤΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» για τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 14796/07.06.2021 σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια Λιπαντικών (Ομάδα Β1 έιδοι 2,4,6,12,13 & 20)», προϋπολογισμού 18.624,13 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 13%, και αριθμό μελέτης 142/2020.

 

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας «ΕΛΙΜΙΩΤΙΔΑ Ι.Κ.Ε.» για τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 38377/21.12.2020 σύμβασης με τίτλο, «Ανάδειξη χορηγητών προμήθειας Προμήθεια κατεψυγμένων λαχανικών, ελαιολάδου, ειδών ιχθυοπωλείου, νωπού γάλατος για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών της πόλεως Κοζάνης του Ξενώνα κακοποιημένων γυναικών και των παιδικών σταθμών της Δημοτικής Ενότητας Ελίμειας (ομάδα Α2,Α3,Β,Γ)», προϋπολογισμού 18.518,43 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 13%, και αριθμό μελέτης 74/2020.

 

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας «ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε..» για τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 38617/23.12.2020 σύμβασης με τίτλο ««Ανάδειξη χορηγητών προμήθειας Προμήθεια κατεψυγμένων λαχανικών, ελαιολάδου, ειδών ιχθυοπωλείου, νωπού γάλατος για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών της πόλεως Κοζάνης του Ξενώνα κακοποιημένων γυναικών και των παιδικών σταθμών της Δημοτικής Ενότητας Ελίμειας (ομάδα Α1), προϋπολογισμού 43.500,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 13%, και αριθμό μελέτης 74/2020.

 

 1. Έγκριση ή μη μετακίνησης μίας (1) θέσης εργασίας μέσω του «Προγράμματος επιχορήγησης μακροχρόνιων ανέργων για την απασχόληση ηλικίας 55-67 ετών» μίας (1) θέσης εργασίας, από τη Δ/νση Πολεδομικού Σχεδιασμού, Εφαρμογών και Δόμησης στη Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου.

 

 1. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μαλούτα Λάζαρου στην Φλώρινα, στις 23.06.2022.

 

 1. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης της Αντιδημάρχου κ. Τουμπουλίδου Παρθένας στην Θεσ/νίκη, στις 28.06.2022.

 

 1. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα, στις 30.06.2022.

 

 1. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Μαγγιρίδη Μιλτιάδη στην Αθήνα, στις 05.07.2022.

 

 

 1. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 

 

 

Α κ ρ ι β έ ς  Α ν τ ί γ ρ α φ ο

Κοζάνη, 4 Ιουλίου  2022

 

 

Γρηγοριάδης  Ιωάννης

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 

Μαλούτας Ν. Λάζαρος

Δήμαρχος Κοζάνης

 

Πως σας φάνηκε το άρθρο;
+1
0
+1
0
+1
0
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

BnS Ptolemaida

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Το eordaialive.com δεν υιοθετεί τις απόψεις των αρθογράφων, ούτε σημαίνει ότι συμφωνεί με τα ρεπορτάζ που αναδημοσιεύει από άλλες ενημερωτικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και το περιεχόμενο τους. Συνεπώς, δε φέρει καμία ευθύνη εκ του νόμου. Το eordaialive.com ασπάζεται βαθιά, τις δημοκρατικές αρχές της πολυφωνίας και ως εκ τούτου, αναδημοσιεύει κείμενα και ρεπορτάζ, από όλους τους πολιτικούς χώρους.

karaiskos
Λίτσα Παλαμά
Μίμτσης Πέτρος
Δεληκώστας Πτολεμαιδα
freen market ptolemaida
radio-kapsoyra-eordaialive.
Ασφλαειες Νικου Πτολεμαιδα - Εορδαία
afrokrema - ptolemaida-eordaia

Το Eordaialive στα Social Media

asepop velventoy
radio melodia ptolemaida
τριανταφυλλος ιορδανίδης
H Δυτική Μακεδονία της Δημιουργίας και της Καινοτομίας… - Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η σχετική Ημερίδα στο Διοικητήριο Γρεβενών.  

Στις επερχόμενες Περιφερειακές εκλογές ποιόν θα ψηφίζατε για Περιφερειάρχη;

Loading ... Loading ...