Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κοζάνης

Eordaialive Team
8λ ανάγνωσης
Δήμος Κοζάνης: Επιστροφή δημοτικών τελών για άτομα με αναπηρία, πολύτεκνους και άπορους
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κοζάνης

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:00, στο Γραφείο Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α), όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News

 

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

 

Ακολούθησε μας στο Twitter

 

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

1 . Έγκριση ή μη σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους  2022 του Δήμου Κοζάνης.
2. Έγκριση ή μη της αριθμό 41/2022 (ΑΔΑ:ΨΚΨΗΟΛΖΜ-ΜΔ7) απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης» «περί έγκρισης οικονομικού ισολογισμού έτους 2019».
3 . Έγκριση ή μη της αριθμό 42/2022 (ΑΔΑ:ΨΝΦΖΟΛΖΜ-Λ6Ζ) απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης» «περί έγκρισης οικονομικού ισολογισμού έτους 2020».
4 . Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 19664/04.07.2022 σύμβασης με τίτλο, «Προμήθεια γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικού του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 200.906,09 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 13%, και αριθμό μελέτης 168/2020.
5 . Έγκριση ή μη δεύτερου (2ου) αιτήματος της εταιρείας «ΕΛΙΜΙΩΤΙΔΑ Ι.Κ.Ε.» για τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 25751/29.08.2022 σύμβασης με τίτλο, «Ανάδειξη χορηγητών προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών, ελαιολάδου, ειδών ιχθυοπωλείου, νωπού γάλατος για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών της πόλεως Κοζάνης του Ξενώνα κακοποιημένων γυναικών και των παιδικών σταθμών της Δημοτικής Ενότητας Ελίμειας (ομάδα Α2,Α3,Β,Γ)», προϋπολογισμού 18.518,43 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 13%, και αριθμό μελέτης 74/2020.
6 . Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας «ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ» για τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 33336/04.11.2020 σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια και Επισκευή Ελαστικών Επισώτρων, προϋπολογισμού 151.029,52 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%, και αριθμό μελέτης 210/2020.

 

7 . Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 76,412201 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Κοινότητας Λιβερών του Δήμου Κοζάνης, για καλλιέργεια. – Λήψη απόφασης.

 

8 . Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε= 4.184,33 τ.μ. (τμήμα του με αριθμό 1 χέσου διανομής 1931 Κοινότητας Σκήτης), στην Κοινότητα Σκήτης του Δήμου Κοζάνης, για λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας.
9 . Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης  Ε= 4.850,00 τ.μ., εντός του με αριθμό 1 χερσολίβαδου, της Κοινότητας Ακρινής, του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

 

10. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε= 4.100,00 τ.μ., εντός του με αριθμό 1 χερσολίβαδου, της Κοινότητας Ακρινής του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

 

11. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 57,71034 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Κοινότητας Σιδερών του Δήμου Κοζάνης, για καλλιέργεια. – Λήψη απόφασης.

 

12. Έγκριση ή μη της με αριθμό 82/2022 (ΑΔΑ : Ψ5ΡΒΟΕ9Μ-ΖΛ1) απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ)» «περί αιτήματος για έκτακτη οικονομική ενίσχυση ποσού 15.610,00 ευρώ».

 

13 . Έγκριση ή μη της με αριθμό 199/2022 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης, του καθορισμού όρων διακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 58.199,40 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.
14 . Έγκριση ή μη της με αριθμό 213/2022 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης, του καθορισμού όρων διακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για τις «Υπηρεσίες Γιατρού Εργασίας στο Δήμο Κοζάνης», προϋπολογισμού 14.553,70 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.
15. Έγκριση ή μη της με αριθμό 170/2022 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης, του καθορισμού όρων διακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για τη «Μελέτη παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 59.520,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.
16. Έγκριση ή μη των από 30.09.2022 & 27.10.2022 Πρακτικών Ι & ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης προμήθειας, με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 2.873.370,35 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 87/2022.

 

17. Έγκριση ή μη δέκατης (10ης) τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2022.
18. Έγκριση ή μη δαπανών παγίας προκαταβολής προϋπολογισμού χρήσης 2022, ποσού 76.018,60 ευρώ, απόδοση της και απαλλαγή ή μη των υπόλογων Προέδρων των Κοινοτήτων του Δήμου Κοζάνης.

 

19. Έγκριση ή μη μεταβίβασης μισθωτικών σχέσεων της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΧΙΜUS TERRA ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» στην εταιρεία με την επωνυμία «LUX NORTH GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
20. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 07.11.2022.
21. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μαλούτα Λάζαρου στη Λάρισα στις 03.11.2022.
22. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μαλούτα Λάζαρου στην Αλεξανδρούπολη στις 12.11.2022.
23. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Παφύλη Δημητρίου στα Τρίκαλα στις  14.11.2022.
24. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μιχαηλίδη Κυριάκου στα Τρίκαλα στις  14.11.2022.
25. Έγκριση ή μη πέμπτης (5ης) παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Π.Σ Ν. Καρδιάς», προϋπολογισμού 105.700,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 3/2021, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι έως 30.01.2023.
26. Έγκριση ή μη τρίτης (3ης) παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Π.Σ Κοζάνης», προϋπολογισμού 167.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 2/2021, για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, έως 26.12.2022.

 

27 . Έγκριση ή μη τρίτης (3ης) παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης της μελέτης με τίτλο «Στατική αποκατάσταση μεταλλικού φέροντος οργανισμού Κολυμβητηρίου Κοζάνης», προϋπολογισμού 608.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 119/2021, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, έως 31.12.2022.
28. Έγκριση ή μη του από 01.11.2022 Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο «Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Κοζάνης», προϋπολογισμού 111.573,19 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 39/2021.

 

29 . Έγκριση ή μη των από 02.11.2022 & 07.11.2022 Πρακτικών Ι & ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης της εργασίας, με τίτλο «Εργασίες Αποχιονισμού – Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών 2022-2023 Δ.Ε Κοζάνης» προϋπολογισμού 34.240,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 61/2022.

Π

30. Έγκριση ή μη του από 10.11.2022 Πρακτικού ΙΙΙ Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη και κατακύρωση του έργου με τίτλο, «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Μαυροδενδρίου», προϋπολογισμού 242.800,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 147/2021.

 

31. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 

 

 

 

 

Α κ ρ ι β έ ς  Α ν τ ί γ ρ α φ ο

Κοζάνη, 11 Νοεμβρίου 2022

 

 

Γρηγοριάδης  Ιωάννης

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 

Μαλούτας Ν. Λάζαρος

Δήμαρχος Κοζάνης

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Ανακοίνωση

Το Eordaialive πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης, ωστόσο μέχρι αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί, σας δίνετε η δυνατότητα να διαβάζετε τα παλαιότερα μας άρθρα .Σύντομα θα είμαστε και πάλι κοντά σας!