Νέα όψη αποκτά η πλατεία Λασσάνη: Το χρονικό της ένταξης της ανάπλασης στο ΕΣΠΑ

Νέα όψη αποκτά η πλατεία Λασσάνη: Το χρονικό της ένταξης της ανάπλασης στο ΕΣΠΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Νέα όψη αποκτά η πλατεία Λασσάνη: Το χρονικό της ένταξης της ανάπλασης στο ΕΣΠΑ

 

 

 

Νέα όψη αποκτά η πλατεία Λασσάνη έπειτα από την ένταξη της Πράξης «Ανάπλαση Πλατείας Λασσάνη και πέριξ οδών», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική  Μακεδονία 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας  των πόρων», με απόφαση του  περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας  Γιώργου Κασαπίδη.

Μια προσπάθεια δέκα ετών ευοδώνεται και σηματοδοτεί την έναρξη  μιας σειράς αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Κοζάνης, που θα  αναβαθμίσουν τους χώρους τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά.

Το χρονικό της ένταξης της ανάπλασης της πλατείας Λασσάνη για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ περιλαμβάνει:

  • Απόφαση ένταξης της Πράξης στις 7.11.2011 (Συνημμένο 1)
  • Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης στις 27.01.2017. (Συνημμένο 2 )
  • Έγκριση κάλυψης των μη επιλέξιμων δαπανών από το Ε.Π. Δυτική Μακεδονία 2014- 2020 της μελέτης του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Λασσάνη & πέριξ οδών» από  Πιστώσεις του Δήμου (Σ.Α.Τ.Α. ή Ίδιοι Πόροι)», με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 17.05.2021. (Συνημμένο 3)
  • Νέα απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάπλαση Πλατείας Λασσάνη και πέριξ οδών» με Κωδικό ΟΠΣ 5117029 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», στις 24.11.2021 (Συνημμένο 4)

 

Η προτεινόμενη πράξη αφορά την ολική ανάπλαση της περιοχής της πλατείας Λασσάνη, σε συνδυασμό με την αναμόρφωση των οδικών  αξόνων που την περιβάλλουν και των πέριξ οδών (Ερμού, Κ. Παλαμά, Αρχελάου, Ιερολοχιτών, Πολυζούλη και Αθηνάς) και περιλαμβάνει:

– Αντιμετώπιση του προς διαμόρφωση χώρου ως αστικό χώρο πρασίνου και όχι ως πλατεία, με κυρίαρχο στοιχείο τον ελεύθερο χώρο  πρασίνου και τις φυτεύσεις με διατήρηση σημαντικού αριθμού υπαρχόντων δένδρων και προσθήκη νέων.

– Μείωση του πλάτους του οδοστρώματος των δύο οδών στα δυτικά (Ερμού) και στα ανατολικά (Ολύμπου) με στόχο τη διεύρηνση των  δραστηριοτήτων του διαμορφούμενου χώρου της πλατείας (κίνηση πεζών κ.λ.π.).

– Εξασφάλιση ικανού χώρου στα δυτικά του σπιτιού Λασσάνη, ώστε να δίδεται η δυνατότητα ανάδειξης της Δημοτικής Χαρτοθήκης της  πόλης.

– Διαμόρφωση των οδών Κοντορούση, Ερμού και Λιούφη, με ειδικές επιστρώσεις και δυνατότητα διέλευσης οχημάτων. – Δυνατότητα πρόσβασης σε Άτομα με Κινητικά προβλήματα σε όσο το δυνατόν περισσότερους χώρους

– Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που αφορούν στις περιμετρικές οδούς της σημερινής πλατείας.

– Διαμόρφωση επιπλέον χώρων κατά μήκος των οδών Ερμού ΚΑΙ amp; Ολύμπου, με τοπικές διευρύνσεις για την εξυπηρέτηση  καταστημάτων αναψυχής, που βρίσκονται σ’ αυτές.

– Διαμόρφωση χώρου στάσης ενός αστικού λεωφορείου στη νότια πλευρά της πλατείας επί της οδού Επτανήσου, με αντίστοιχο χώρο  αναμονής και μίας στάσης ενός αστικού λεωφορείου στην Κ. Παλαμά.

– Διαμόρφωση χώρου στάσης Taxi επί της οδού Αρχελάου. Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων επί της οδού Ολύμπου  (δυτική πλευρά) και επί της οδού Τακιατζίδων (νότια πλευρά).

– Διαμόρφωση μιας τουλάχιστον θέσης στάθμευσης τουριστικού λεωφορείου επί της ανατολικής πλευράς της οδού Ολύμπου. – Αρχελάου, Ιερολοχιτών, Πολυζούλη.

– Πλακόστρωση με γρανιτοκυβόλιθους στις οδούς Αθηνάς και Ιερολοχιτών.

– Μείωση του πλάτους του οδοστρώματος και αύξηση πλάτους πεζοδρομίων στην οδό Αρχελάου.

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

 

 

 

3d lassani new 21asmall 3d lassani new 12asmall 3d lassani new 22small

Από το πρακτικό της 16/17-05-2021, τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.
Απόφαση αριθμ.128/2021
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Έγκριση κάλυψης των μη επιλέξιμων δαπανών από το Ε.Π. Δυτική Μακεδονία 2014-
2020 της μελέτης του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Λασσάνη & πέριξ οδών» από
Πιστώσεις του Δήμου (Σ.Α.Τ.Α. ή Ίδιοι Πόροι)».
Στην Κοζάνη, σήμερα την 17η
Μαϊου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 το Δημοτικό
Συμβούλιο Κοζάνης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, σε
εφαρμογή της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020.) “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ
COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ” (Α΄ 55 ) περί
Σύγκλησης Συλλογικών Οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων
Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης
του κορονοϊού COVID-19, μέσω τηλεδιάσκεψης, λήψη απόφασης ( Άρθ. 67, παρ.5 & 167,
παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1
και παρ.2 του Ν 4635/2019), την με αριθμ. πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο αρ. 40 του
Υπ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ και την με αριθμ. 33282/29-05-2020 εγκύκλιο αριθμ.
163 του ΥΠ. ΕΣ. Με ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7, την Κ.Υ.Α. αριθμ, 429/12-03-2020 (ΦΕΚ
850/13-03-2020/τ.Β’) και την ΔΙΔΑΔ/Φ.37/Α/1/27/οικ.9413 (ΦΕΚ 1704/06-05-2020/τ.Β΄)
ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, κ. Τουμπουλίδου Παρθένας, με αριθμό
πρωτ. 12189/13-05-2021 που επιδόθηκε με e-mail στον καθένα Σύμβουλο χωριστά,
καθώς και στους Προέδρους των Κοινοτήτων.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα σαράντα ένα (41) μέλη
συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη τα τριάντα οκτώ (38) ήτοι:
Α. Δημοτικοί Σύμβουλοι
Α/Α Παρόντες Α/Α Παρόντες
1. Τουμπουλίδου Παρθένα 26. Σημανδράκος Ευάγγελος
2. Κυριακίδης Κωνσταντίνος 27. Αλεξανδρίδης Σάββας
3. Κουϊμτζίδου Ελπίδα 28. Μηλιώνης Πέτρος
4. Μάρας Ζήσης 29. Τζουμερκιώτης Γρηγόριος
5. Παφύλης Δημήτριος 30. Φτάκας Γεώργιος
6. Φλώρος Μάρκος 31. Γκούμας Βασίλειος
7. Σιδηράς Αναστάσιος 32. Κεχαγιάς Φώτιος
8. Κυτίδης Κωνσταντίνος 33. Τεκέογλου Σταύρος
9. Βασιλακόπουλος Βασίλειος 34. Στολτίδης Νόντας
10. Δουγαλής Γεώργιος 35. Βεντούλη Σουλτάνα
11. Ιωαννίδης Ελευθέριος 36. Ευκολίδης Γεώργιος
12. Κουζιάκης Χαρίσιος 37. Αθανασιάδης Πέτρος
13. Γρηγοριάδης Ιωάννης 38. Δερμιτζάκης Αθανάσιος
14. Βαλαής Γεώργιος
15. Πουτακίδης Αριστοτέλης
16. Κουτσοσίμος Εμμανουήλ
17. Ιωαννίδης Ιωάννης Απόντες
– 2 –
18. Κουρού Κωνσταντίνος 1. Δεσποτίδης Κωνσταντίνος
19. Μιχαηλίδης Κυριάκος 2. Δημαράκη Θεοδώρα
20. Αμανατίδου Παρθένα 3. Κύργιας Κων/νος
21. Κοεμτζόπουλος Δημήτριος
22. Μυροφορίδης Ιωάννης
23. Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
24. Καλαμπούκας Πάσχος Οι οποίοι δεν συμμετείχαν
στην συνεδρίαση, που έγινε
μέσω τηλεδιάσκεψης, αν και
κλήθηκαν νόμιμα.
25. Ραφαηλίδης Αναστάσιος
Οι Δ.Σ. Στολτίδης Ν., Τεκέογλου Στ., Σιδηράς Αν., Μαγγιρίδης Μ., Ραφαηλίδης
Αν., Δερμιτζάκης Αθ., αποχώρησαν από τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του
11ου θέματος. Ο Δ.Σ. Ιωαννίδης Ελ., αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη
συζήτηση του 16ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
Πρόεδροι Κοινοτήτων:
Παρόντες: 1)Βαβλιάρας Αστ., Αιανής, 2)Παπαδημητρίου Φ., Δρεπάνου, 2)Πηλιανίδης Γ.,
Ποντοκώμης.
Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Τουμπουλίδου
Παρθένας.
Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Λάζαρος Μαλούτας προσκλήθηκε και παρίσταται στη
συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης
Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ΔΕ1, για την τήρηση των Πρακτικών.
Η Πρόεδρος για το 2ο θέμα έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ευάγγελο Σημανδράκο
ο οποίος αφού εισηγήθηκε σχετικά, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με α.α. 1530/23-04-
2021από υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης το
οποίο έχει ως εξής:
Προκειμένου η μελέτη του έργου του θέματος (Βεβαίωση χρηματοδότησης μη επιλέξιμων
δαπανών από Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», για την εκτέλεση του έργου
«Ανάπλαση Πλατείας Λασσάνη & πέριξ οδών») να υποβληθεί στο Ε.Π. Δυτική Μακεδονία
2014-2020 (Άξονας Προτεραιότητας 6) και μετά από προφορικές επαφές με την Ειδική
Αρχή Διαχείρισης του Προγράμματος, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην λήψη
απόφασης όπου να δεσμεύεται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κοζάνης για την
κάλυψη των μη επιλέξιμων δαπανών από το Ε.Π. Δυτική Μακεδονία 2014-2020 της
μελέτης του έργου του θέματος.
Συγκεκριμένα οι μη επιλέξιμες δαπάνες θα καλυφθούν από Πιστώσεις του Δήμου
(Σ.Α.Τ.Α. ή Ίδιοι Πόροι) των επόμενων ετών.
Οι αναλυτικοί Κ.Α. θα αποτυπώνονται μετά την αποδοχή της Χρηματοδότησης από το
Πρόγραμμα.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες απόψεις των
δημοτικών συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Το Συμβούλιο αφού πήρε υπόψη:
1. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Σημανδράκου Ε.
2. Το με α.α. 1530/23-04-2021από υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης
Ύστερα από ψηφοφορία, ομόφωνα
– 3 –
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Α. Εγκρίνει την κάλυψη των μη επιλέξιμων δαπανών από το Ε.Π. Δυτική Μακεδονία
2014-2020 της μελέτης του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Λασσάνη & πέριξ οδών» από
Πιστώσεις του Δήμου (Σ.Α.Τ.Α. ή Ίδιοι Πόροι) των επόμενων ετών.
Οι αναλυτικοί Κ.Α. θα αποτυπώνονται μετά την αποδοχή της Χρηματοδότησης από το
Πρόγραμμα.
Β. Αναθέτει στο Δήμαρχο Κοζάνης την παραπέρα ενέργεια
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 128/2021
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Α/Α Παρόντες Δ. Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 1. Κυριακίδης Κωνσταντίνος
ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 2. Κουϊμτζίδου Ελπίδα
3. Μάρας Ζήσης
4. Παφύλης Δημήτριος
Ακριβές Απόσπασμα 5. Φλώρος Μάρκος
Κοζάνη 17 Μαΐου 2021 6. Σιδηράς Αναστάσιος
Η Πρόεδρος 7. Κυτίδης Κωνσταντίνος
8. Βασιλακόπουλος Βασίλειος
9. Δουγαλής Γεώργιος
10. Ιωαννίδης Ελευθέριος
Τουμπουλίδου Παρθένα 11. Κουζιάκης Χαρίσιος
12. Γρηγοριάδης Ιωάννης
13. Βαλαής Γεώργιος
14. Πουτακίδης Αριστοτέλης
15. Κουτσοσίμος Εμμανουήλ
16. Ιωαννίδης Ιωάννης
17. Κουρού Κωνσταντίνος
18. Μιχαηλίδης Κυριάκος
19. Αμανατίδου Παρθένα
20. Κοεμτζόπουλος Δημήτριος
21. Μυροφορίδης Ιωάννης
22. Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
23. Καλαμπούκας Πάσχος
24. Ραφαηλίδης Αναστάσιος
25. Σημανδράκος Ευάγγελος
26. Αλεξανδρίδης Σάββας
27. Μηλιώνης Πέτρος
28. Τζουμερκιώτης Γρηγόριος
29. Φτάκας Γεώργιος
30. Γκούμας Βασίλειος
31. Κεχαγιάς Φώτιος
32. Τεκέογλου Σταύρος
33. Στολτίδης Νόντας
34. Βεντούλη Σουλτάνα
– 4 –
Α/Α Παρόντες Δ. Σ.
35. Ευκολίδης Γεώργιος
36. Αθανασιάδης Πέτρος
37. Δερμιτζάκης Αθανάσιος

 

Δείτε Επίσης

Vamvakies a Social Green Project»: Μία στρατηγική συνεργασία για την Κοζάνη
ΚΟΖΑΝΗ

Vamvakies a Social Green Project»: Μία στρατηγική συνεργασία για την Κοζάνη

Vamvakies a Social Green Project»: Μία στρατηγική συνεργασία για την Κοζάνη     To καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Vamvakies a Social Green Project» που στοχεύει να βοηθήσει τους κατοίκους του Νομού Κοζάνης να ασχοληθούν με την αγροδιατροφική επιχειρηματικότητα, παρουσίασαν σήμερα

Διαβάστε περισσότερα »
Λευτέρης Ιωαννίδης: Πολύ λίγα, πολύ αργά κε Μαλούτα
ΚΟΖΑΝΗ

Λευτέρης Ιωαννίδης: Πολύ λίγα, πολύ αργά κε Μαλούτα

Λευτέρης Ιωαννίδης: Πολύ λίγα, πολύ αργά κε Μαλούτα   Τους τελευταίους μήνες παρακολουθούμε έκπληκτοι την όψιμη μεταστροφή της θέσης  του κ. Μαλούτα σχετικά με την απολιγνιτοποίηση.   Εκεί που επί

Διαβάστε περισσότερα »
Κοζάνη – Αθ. Κωτουλάς, πρ. εκπαιδευτικών Α΄/θμιας εκπαίδευσης: «Εκπαίδευση και πανδημία»
ΚΟΖΑΝΗ

Κοζάνη – Αθ. Κωτουλάς, πρ. εκπαιδευτικών Α΄/θμιας εκπαίδευσης: «Εκπαίδευση και πανδημία»

Κοζάνη – Αθ. Κωτουλάς, πρ. εκπαιδευτικών Α΄/θμιας εκπαίδευσης: «Εκπαίδευση και πανδημία»   Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, Αθανάσιος Κωτούλας, “πολλοί μαθητές  τρέχουν συνεχώς για Rapid-Test, αντί

Διαβάστε περισσότερα »
Διάκριση για την μαθήτρια του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης Αν. Μπιλιώνα
ΚΟΖΑΝΗ

Διάκριση για την μαθήτρια του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης Αν. Μπιλιώνα

Διάκριση για την μαθήτρια του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης Αν. Μπιλιώνα   Ο Πρόεδρος του ΟΑΠΝ Δ. Κοζάνης και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης, συγχαίρουν την μαθήτρια του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα »
Συνεργασία Δήμου Κοζάνης και ΚΤΕΛ για την υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας
ΚΟΖΑΝΗ

Συνεργασία Δήμου Κοζάνης και ΚΤΕΛ για την υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας

Συνεργασία Δήμου Κοζάνης και ΚΤΕΛ για την υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας       Η στήριξη της λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, αποτέλεσε το κεντρικό θέμα συζήτησης κατά τη

Διαβάστε περισσότερα »
Κοζάνη: Ασφυκτική κατάσταση στα νοσοκομεία
ΚΟΖΑΝΗ

Κοζάνη: Ασφυκτική κατάσταση στα νοσοκομεία

Κοζάνη: Ασφυκτική κατάσταση στα νοσοκομεία   Δύσκολη παραμένει η  κατάσταση στο Νοσοκομείο Κοζάνης, με την αυξημένη ροή των ασθενών, θετικών και ύποπτων, στην κλινική covid, που είναι ασφυκτικά γεμάτη, ενώ έχουν δοθεί

Διαβάστε περισσότερα »
Nikou asfaleies Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Pink Woman Ptolemaida
iordanidis ptolemaida
Κρεοπωλείο Λουκάς Πτολεμαΐδα Εορδαία
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida