Δήμος Κοζάνης: Κανονικά η κυκλοφορία στην οδό Βενιζέλου

Δήμος Κοζάνης: Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

stefanos tsikas ptolemaida KDAP ARLEKINOS
ΚΟΖΑΝΗ
Δήμος Κοζάνης: Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:30, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΤΡΕΙΟ», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11.03.2020), τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄) και τις διατάξεις της με αριθμό εγκ. 643 με αριθμ. πρωτ. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Εκλογή αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2023.

 

 1. Γνωμοδότηση για αποδοχή ή μη των με αριθμ. πρωτ. α) 2792/12.08.2021 και β) 2807/12.08.2021 ενστάσεων κατά των με αριθμό 107/2021 (ΑΔΑ:6ΞΒΦΩΛΠ-Λ9Ξ) και 200/2021 (ΑΔΑ: 69ΝΗΩΛΠ-ΧΓΥ) αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 267 και συγκεκριμένα στο οικόπεδο εντός του οποίου υπάρχει το ιστορικό μνημείο του Επισκοπείου / Μητροπολιτικού Μεγάρου Κοζάνης.

 

 1. Γνωμοδότηση για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Κλείτους (νέος οικισμός) Δήμου Κοζάνης και συγκεκριμένα τη δημιουργία ενός (1) οικοπέδου με κοινωφελή χρήση εντός του Ο.Τ. 81 (πλατεία) το οποίο θα χαρακτηριστεί ως χώρος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ» με ταυτόχρονη δημιουργία ενός (1) κοινοχρήστου χώρου ιδίου εμβαδού στο Ο.Τ. 94 (ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ).

 

 1. Γνωμοδότηση για έγκριση αιτήματος της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου για κοπή δεκαοκτώ (18) δένδρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Κοζάνης ήτοι :
 • Εννέα (9) δένδρα στην Κοινότητα Κοζάνης.
 • Τρία (3) δένδρα στην Κοινότητα Άνω Κώμης
 • Τρία (3) δένδρα στην Κοινότητα Χρωμίου
 • Δύο (2) δένδρα στην Κοινότητα Δρεπάνου
 • Ένα (1) δένδρο στην Κοινότητα Αιανής

 

 1. Γνωμοδότηση επί των με αριθμ. πρωτ. α) 36840/07.12.2020 και β) 16068/17.06.2021 αιτήσεων της κ. Τσανακτσίδου Ιωάννης του Παναγιώτη, σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε δημοτική έκταση Ε= 2.783,00 τ.μ., εντός του με αριθμό 1 χερσολίβαδου Αναμόρφωσης 1962, της Κοινότητας Ακρινής του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

 

 1. Γνωμοδότηση επί των με αριθμ. πρωτ. α) 36841/07.12.2020 και β) 16069/17.06.2021 αιτήσεων του κ. Τσαυδαρίδη Θεοχάρη του Νικολάου, σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε δημοτική έκταση Ε= 4.005,00 τ.μ., εντός του με αριθμό 1 χερσολίβαδου Αναμόρφωσης 1962, της Κοινότητας Ακρινής του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

 

 1. Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη του 6ου / 2021 Πρακτικού της «Επιτροπής Ονομασίας οδών – Πλατειών – Κυκλοφοριακού- Πεζοδρομίων & Περιπτέρων».

 

 1. Αιτήσεις –  Έγγραφα-  Ανακοινώσεις.

 

 

 

Α κ ρ ι β έ ς  Α ν τ ί γ ρ α φ ο

Κοζάνη,  27 Ιανουαρίου 2022

 

Γρηγοριάδης Ιωάννης

κλ. ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Ο Πρόεδρος

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Μαλούτας Ν. Λάζαρος

Δήμαρχος Κοζάνης

 

Κοινοποιήστε το άρθρο