Προσλήψεις προσωπικού σε Δήμους, Περιφέρειες -Πόσες & πώς θα γίνουν (εγκύκλιος)

Eordaialive Team
4λ ανάγνωσης
Προσλήψεις προσωπικού σε Δήμους, Περιφέρειες -Πόσες & πώς θα γίνουν (εγκύκλιος)

Προσλήψεις προσωπικού σε Δήμους, Περιφέρειες -Πόσες & πώς θα γίνουν (εγκύκλιος)


Την έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους Δήμους, στις Περιφέρειες καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023, προβλέπει εγκύκλιος του ΥΠΕΣ.

Ειδικότερα, για τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, εγκρίνονται:

α) τρεις χιλιάδες τριακόσιες πενήντα πέντε (3.355) θέσεις τακτικού προσωπικού και

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

β) είκοσι δύο (22) θέσεις δικηγόρων – νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής.

(Αναλυτικά οι φορείς, για τους οποίους δόθηκε έγκριση, καταγράφονται στο

Παράρτημα Α της παρακάτω εγκυκλίου).

Οι προσλήψεις, θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

– του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 6 – 24,

του ν. 4765/2021

– του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 28-

30 του ν. 4765/2021,

– των δικηγόρων – νομικών σύμβουλων με σχέση έμμισθης εντολής, σύμφωνα με

την περ. ιβ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 και το άρθρο 43 του Κώδικα

Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄28).

– των μουσικών σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2 περ.η΄ του ν.4765/2021 και το

π.δ.524/1980.

– Οι προσλήψεις διευθυντικών στελεχών εξαιρούνται του ν.4765/2021 (άρθρο 2 παρ.2

περ.ια΄ του ν.4765/2021). Συνεπώς στην περίπτωση πρόσληψης Γενικών Διευθυντών

ΔΕΥΑ εφαρμόζονται οι ειδικές προβλέψεις του ν.1069/1980 όπως ισχύει, ενώ για τους

διευθυντές των λοιπών ΝΠΙΔ εφαρμόζονται οι προβλέψεις του οικείου Κανονισμού και

της σχετικής προκήρυξης.

Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά στη διαδικασία πλήρωσης των εγκεκριμένων

θέσεων κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας, οι φορείς θα εφαρμόσουν τα οριζόμενα στις

αριθμ. 467/03-01-2023 και 4399/19-1-2023 εγκυκλίους της υπηρεσίας, που

εκδόθηκαν κατόπιν αναμόρφωσης του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στο ένστολο

προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας (ν. 5003/2022) και των νεοεισαχθεισών

διατάξεων του ν.5013/2023, ενώ οι εγκεκριμένες θέσεις κλάδου Διεκπεραίωσης

Υποθέσεων Πολιτών θα προκηρυχθούν από το αρμόδιο Υπουργείο Ψηφιακής

Διακυβέρνησης.

Για το λόγο αυτό, παρότι οι προαναφερθείσες θέσεις (κλάδων Δημοτικής Αστυνομίας,

Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, Έμμισθης Εντολής και Διευθυντικών Στελεχών),

περιλαμβάνονται στους πίνακες που αναφέρονται στην ενότητα Δ προς ενημέρωση των

φορέων, οι φορείς δεν απαιτείται να συμπληρώσουν για αυτές την πληροφόρηση που

αναφέρεται στις οδηγίες της συγκεκριμένης ενότητας.

Τέλος, σημειώνεται ότι δεν θα πρέπει να προκηρυχθούν από τους φορείς οι

εξής δύο θέσεις :

α) η θέση Γενικού Διευθυντή ΔΕΥΑ Ανατολικής Μάνης η οποία, λόγω μη ενημέρωσης

του ψηφιακού οργανογράμματος του φορέα, εκ παραδρομής συμπεριελήφθη στην υπ’

αριθμ. 31/27-09-2022 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (κωδικός θέσης 7231624910),

καθώς έχει ήδη δοθεί έγκριση στο φορέα για την κάλυψη της εν λόγω θέσης με την υπ’

αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./75/8171/5-7-2022 Απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ

33/2006 (άρθρο 2, παρ.1) και η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και

β) η θέση Διευθυντή ΔΕΥΑ Θήβας (κωδικός θέσης 9761192826), λαμβάνοντας υπόψη

ότι εκ του νόμου δεν παρέχεται η δυνατότητα απευθείας πρόσληψης διευθυντή σε ΔΕΥΑ.

Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.), η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), για τους οποίους εγκρίθηκαν μόνο θέσεις έμμισθης εντολής

δεν απαιτείται να αναρτήσουν τον προβλεπόμενο πίνακα στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο

του ΥΠΕΣ.

Δείτε περισσότερα, στην εγκύκλιο:

 

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Ανακοίνωση

Το Eordaialive πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης, ωστόσο μέχρι αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί, σας δίνετε η δυνατότητα να διαβάζετε τα παλαιότερα μας άρθρα .Σύντομα θα είμαστε και πάλι κοντά σας!