Αναδρομικά: Νέες εξελίξεις με τις συντάξεις και επιπλέον 2,5 δισ. ευρώ

Αναδρομικά: Νέες εξελίξεις με τις συντάξεις και επιπλέον 2,5 δισ. ευρώ

Κοινοποιήστε το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Με τους συνταξιούχους να βρίσκονται σε αναμονή για τα αναδρομικά που πληρώνει τώρα ο ΕΦΚΑ, νέες εξελίξεις έρχονται να προστεθούν στις προσδοκίες για το άμεσο μέλλον. Οι συνταξιούχοι έχουν να περιμένουν δύο αποφάσεις για αναδρομικά στις συντάξεις.

Η μία απόφαση είναι αυτή του ΣτΕ για τα γνωστά αναδρομικά για τα δώρα και τις επικουρικές. Το δημοσιονομικό κόστος – σε περίπτωση θετικής απόφασης από το ΣτΕ – φτάνει τα 2,5 δισ. ευρώ. Η απόφαση αυτή αναμένεται μέσα στον Σεπτέμβριο.

Ταυτόχρονα υπάρχει και μια νέα εξέλιξη με τα αναδρομικά. Το ελεγκτικό συνέδριο θα πάρει απόφαση για τις προσφυγές που έχουν κάνει συνταξιούχοι του Δημοσίου για περικοπές της μνημονιακής περιόδου.

Από την όποια απόφαση του Ελεγκτικού συνεδρίου για τις μνημονιακές περικοπές επηρεάζονται 300.000 συνταξιούχοι και το κόστος υπολογίζεται σε ακόμη 2,5 δισ. ευρώ.

Ο δικηγόρος Λουκάς Αποστολίδης που χειρίζεται τη υπόθεση από την πλευρά των συνταξιούχων επισημαίνει: «Με την υπ’ αριθμ. 1218/2021 απόφαση του τέταρτου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παραπέμπονται προδικαστικά ερωτήματα, που αφορούν σημαντικές αποζημιωτικές αξιώσεις συνταξιούχων του Δημοσίου. Προδικαστικά ερωτήματα όπως:

α. Καλείται η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου να κρίνει αν οι περικοπές του ν. 4093/2012, πρέπει να αποδοθούν στους συνταξιούχους για μια τριετία (2015-2018) και όχι μόνον για 11 μήνες (2015-2016) που έκρινε το ΣτΕ.

β. Αν το δημόσιο e-ΕΦΚΑ, θα πρέπει να χορηγήσει τα αναδρομικά από τις κρατήσεις της εισφοράς αλληλεγγύης από το 2017 (244/2017) και στο εξής σε όλους τους δικαιούχους, και βέβαια στο μέλλον να καταργηθούν αυτές οι ρυθμίσεις, ως αντισυνταγματικές και παραβατικές της ΕΣΔΑ.

Ήδη η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει εκδώσει απόφαση που δικαιώνει τους συνταξιούχους του δημοσίου από το 2017, αλλά το Δημόσιο φαίνεται δεν σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις.

γ. Αν η ρύθμιση του ν. 4734/2020 άρθρο 3 παρ. 4, που όρισε ότι: «αποσβένονται οι αξιώσεις των συνταξιούχων, όσων δεν είχαν ασκήσει αγωγές πριν τη συγκεκριμένη ρύθμιση και θα πρέπει να αρκεσθούν μονάχα σε αναδρομικά για τη σύνταξη στο 11μηνο (2015-2016).

Το Δικαστήριο, επειδή τα θέματα αυτά απασχολούν περίπου 280 με 300.000 συνταξιούχους του Δημοσίου, τα παρέπεμψε με προδικαστικά ερωτήματα, ως προς το παραδεκτό και το βάσιμο των κατ’ ιδίαν ερωτημάτων, με βάση όσα έγιναν δεκτά με τις σχετικές 244/2017 και 504/2021 αποφάσεις της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, οι οποίες εκδόθηκαν με τη διαδικασία της πρότυπης δίκης κατ’άρθρο 108 παρ. 1 του π.δ. 1225/1981 και του προδικαστικού ερωτήματος κατ’άρθρο 108Α παρ. 2 του π.δ. 1225/1981.

Στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου , που θα ασχοληθεί με τα ως άνω προδικαστικά ερωτήματα, στρέφουν τα μάτια τους οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, καθώς αφορά τους πάντες, και είναι σημαντικά τα χρήματα που θα λάβουν, αν υπάρξει ευνοϊκό νομικό αποτέλεσμα

Το Δημόσιο λογαριάζοντας ένα κόστος, ίσως και 1,5 δις ευρώ θα αντιπαλέψει τις αξιώσεις των δικαιούχων σκληρά. Η Δικαιοσύνη τώρα έχει το λόγω στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ελπίζω, βάσιμα η αίτηση των συνταξιούχων , που καταθέσαμε προς κρίση στο αρμόδιο Δικαστήριο, να ευδοκιμήσει για όλες τις αποζημιωτικές αξιώσεις. Ειδικότερα τα προδικαστικά ερωτήματα στα οποία καλείται να κρίνει η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την προδικαστική απόφαση έχουν ως ακολούθως:

«Παραπέμπει στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου τα εξής προδικαστικά ερωτήματα:

1) Εάν οι διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4734/2020 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας κ.υ.α. Φ. 11321/37311/1610/13.10.2020, με τις οποίες προβλέφθηκε η καταβολή στους συνταξιούχους που εντάσσονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών των ποσών που αντιστοιχούν στην περικοπή της υποπαραγράφου Β3 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2021, επιδρούν καθ’οιονδήποτε τρόπο στο νόμω βάσιμο των αγωγών αποζημίωσης κατ’ άρθρο 105 ΕισΝΑΚ που ασκούνται μετά τη θέση σε ισχύ των ανωτέρω διατάξεων για την ικανοποίηση αξιώσεων απορρεουσών από την ως άνω διάταξη, ήτοι εάν επιφέρουν αυτοθρόως την άρση της νομικής βάσης των εν λόγω αγωγών συνεπαγόμενες το νόμω αβάσιμο των σχετικών αξιώσεων ή εάν πρέπει να ερευνάται η ουσιαστική βασιμότητα αυτών με την εξέταση της πραγματικής καταβολής των αναγνωρισθέντων από τον νομοθέτη ως οφειλόμενων ποσών, υπό το φως των απορρεουσών από τα άρθρα 17 παρ. 1 και 20 παρ. 1 του Συντάγματος, καθώς και 6 παρ. 1, 13 της ΕΣΔΑ και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής, αρχών της πλήρους, αποτελεσματικής και ταχείας δικαστικής προστασίας των γεγενημένων περιουσιακών απαιτήσεων.

2) Εάν η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 33 του ν. 4734/2020, σύμφωνα με την οποία η καταβολή των ποσών που αντιστοιχούν στην περικοπή της υποπαραγράφου Β3 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2021, για το χρονικό διάστημα από τις 11.6.2015 έως 12.5.2016, επιφέρει αυτοδικαίως την απόσβεση και κάθε άλλης αξίωσης ερειδόμενης στον ν. 4093/2021 για το ίδιο χρονικό διάστημα, η οποία δεν είχε επιδιωχθεί δικαστικά μέχρι τη θέση σε ισχύ του ν. 4734/2020, αντίκειται ή όχι προς υπέρτερης τυπικής ισχύος κανόνες δικαίου και, ειδικότερα, προς τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 5, 17 παρ.1 και 20 παρ. 1 του Συντάγματος, καθώς και στις συναφούς περιεχομένου διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 και 14 της ΕΣΔΑ σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής».

Ζητήματα παραγραφής των αξιώσεων που ενδεχόμενα θα θέσει το δημόσιο και το e-ΕΦΚΑ, πιστεύω δεν θα ευδοκιμήσουν, διότι με γνωμοδότηση της η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχει αποφανθεί ότι οι αξιώσεις παραγράφονται στην πενταετία και όχι στην διετία.

Όπως άλλες φορές έχω τονίσει η Δικαιοσύνη, καθ’όλη την περίοδο της οικονομικής κρίσης, σε μια βασανιστική διαδικασία δικαιοδοτικής κρίσης, ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό συμφέρον, αμύνεται ασκώντας τον οριακό έλεγχο των νομοθετικών ρυθμίσεων και προστατεύει τις αρχές του κράτους δικαίου, δυστυχώς πάντα κάτω από την διαρκή πίεση του δικαίου της ανάγκης και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα».

Δείτε Επίσης

Αναδρομικά: Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή 500 εκατ. ευρώ σε 400.000 συνταξιούχους
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Αναδρομικά: Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή 500 εκατ. ευρώ σε 400.000 συνταξιούχους

Αναδρομικά: Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή 500 εκατ. ευρώ σε 400.000 συνταξιούχους Αναδρομικά διετίας αναμένεται να λάβουν περίπου 400.000 συνταξιούχοι με το κράτος να καλείται να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη μετά

Διαβάστε περισσότερα »
Αυτό είναι το σχέδιο πληρωμών για αναδρομικά συντάξεων [πίνακας]
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Αυτό είναι το σχέδιο πληρωμών για αναδρομικά συντάξεων [πίνακας]

Αυτό είναι το σχέδιο πληρωμών για αναδρομικά συντάξεων [πίνακας] Σχέδιο για πληρωμές αναδρομικών εντός του 2022 με δύο τουλάχιστον εναλλακτικές επιλογές, είτε «τοις μετρητοίς» είτε και με «συμψηφιστική πίστωση», εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα »
Συντάξεις δημοσίου: Τα 3 + 1 πακέτα αναδρομικών με επιστροφές έως 12.768 ευρώ [πίνακες]
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Συντάξεις δημοσίου: Τα 3 + 1 πακέτα αναδρομικών με επιστροφές έως 12.768 ευρώ [πίνακες]

Συντάξεις δημοσίου: Τα 3 + 1 πακέτα αναδρομικών με επιστροφές έως 12.768 ευρώ [πίνακες] Τρία συν ένα πακέτα αναδρομικών έρχονται για τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις, με ποσά που

Διαβάστε περισσότερα »
Συντάξεις Νοεμβρίου: Ξεκινά αύριο η καταβολή - Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες πληρωμής ανά ταμείο
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Συντάξεις Νοεμβρίου: Ξεκινά αύριο η καταβολή – Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες πληρωμής ανά ταμείο

Συντάξεις Νοεμβρίου: Ξεκινά αύριο η καταβολή – Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες πληρωμής ανά ταμείο Από αύριο, Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου ξεκινά η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Νοεμβρίου στους δικαιούχους. Η

Διαβάστε περισσότερα »
ΕΦΚΑ: Έκδοση 35.000 συντάξεων μηνιαίως μέσω του "Πύργου Ελέγχου"
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΕΦΚΑ: Έκδοση 35.000 συντάξεων μηνιαίως μέσω του “Πύργου Ελέγχου”

ΕΦΚΑ: Έκδοση 35.000 συντάξεων μηνιαίως μέσω του “Πύργου Ελέγχου” Στο νέο ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης των εκκρεμών συντάξεων, γνωστό και ως «πύργο ελέγχου», επενδύει ο ΕΦΚΑ προκειμένου να μειώσει δραστικά το «στοκ» των εκκρεμών

Διαβάστε περισσότερα »
Ψυχρολουσία συνταξιούχων για τα αναδρομικά!
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Ψυχρολουσία συνταξιούχων για τα αναδρομικά!

Ψυχρολουσία συνταξιούχων για τα αναδρομικά! Και συνταγματική και αντισυνταγματική η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ψυχρολουσία αποτελούν για τους συνταξιούχους οι αποφάσεις των δικαστηρίων για τα αναδρομικά,

Διαβάστε περισσότερα »
Nikou asfaleies Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Pink Woman Ptolemaida
iordanidis ptolemaida
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida