Πίσω από τις εξαγγελίες-«πυροτεχνήματα» Τσίπρα κρύβεται η νέα φτωχοποίηση του λαού

Eordaialive Team
4λ ανάγνωσης
Eordaialive.com - Τα Νέα της Πτολεμαΐδας, Εορδαίας, Κοζάνης Πίσω από τις εξαγγελίες-«πυροτεχνήματα» Τσίπρα κρύβεται η νέα φτωχοποίηση του λαού

Πανικός εξαιτίας του κλοιού της πίεσης από τις διαρκώς εντεινόμενες λαϊκές αντιδράσεις και την κοινωνική απογοήτευση από τις ημέρες και τα έργα της κυβέρνησης του, καθώς και νέες, επικίνδυνες για τη χώρα αποφάσεις, υποχωρήσεις και, όπως όλα δείχνουν, ένα 4ο -πιο οδυνηρό από τα προηγούμενα και μόνιμου χαρακτήρα, για τις επόμενες δεκαετίες- Μνημόνιο κρύβονται πίσω από τα προεκλογικού χαρακτήρα «πυροτεχνήματα» του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Η κυ­βέρ­νη­ση Τσί­πρα-Καμ­μέ­νου, αφού ολο­κλή­ρω­σε τη φτω­χο­ποί­η­ση των λαϊ­κών στρω­μά­των, που ξε­κί­νη­σαν με το 1ο και 2ο μνη­μό­νιο οι προη­γού­με­νες μνη­μο­νια­κές κυ­βερ­νή­σεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ και προ­ώ­θη­σε την οι­κο­νο­μι­κή «εξό­ντω­ση» κυ­ρί­ως των χα­μη­λο­συ­ντα­ξιού­χων με τη δρα­μα­τι­κή πε­ρι­κο­πή του ΕΚΑΣ, αφού έκοψε τις συντάξεις (από την 1η ως τη 12η) και ψήφισε νέο προϋπολογισμό λιτότητας, αφού δρομολογεί νέα μέτρα  ξηλώματος των εργασιακών δικαιωμάτων και περαιτέρω διευκόλυνσης των πλειστηριασμών, απο­φά­σι­σε να μοι­ρά­σει «ψί­χου­λα» – «στά­χτη στα μάτια» λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών, που θα συ­νε­χί­σουν να στε­νά­ζουν κάτω από τα παλιά και νέα δρε­πα­νη­φό­ρα μνη­μο­νια­κά μέτρα.

Η εφά­παξ πα­ρο­χή ενός μι­κρού ποσού μόνο για φέτος σε όσους συ­ντα­ξιού­χους λαμ­βά­νουν έως και 850 ευρώ το μήνα (μικτά καθώς φαί­νε­ται βάσει της πρώ­της ανά­λυ­σης των εξαγ­γε­λιών – «πυ­ρο­τε­χνη­μά­των» Τσί­πρα) με κα­νέ­ναν τρόπο δεν απο­τε­λεί την αρχή μιας δια­φο­ρε­τι­κής, προς όφε­λος του λαού πο­λι­τι­κής. Δεν έχει καμία σχέση με τη δέ­σμευ­ση για την επα­να­φο­ρά και κα­τα­βο­λή σε μό­νι­μη και στα­θε­ρή βάση της 13ης σύ­ντα­ξης, αλλά είναι το «τυ­ρά­κι» πάνω στη «φάκα» του 4ου μνη­μο­νί­ου, το οποίο θα οδη­γή­σει στα «τάρ­τα­ρα» τα κοι­νω­νι­κά δι­καιώ­μα­τα, τους μι­σθούς, τις συ­ντά­ξεις και τις κοι­νω­νι­κές πα­ρο­χές για τις επό­με­νες δε­κα­ε­τί­ες.

Ο κ. Τσί­πρας υπό­σχε­ται ένα ελά­χι­στο εφά­παξ βο­ή­θη­μα και το «πά­γω­μα» της πε­ραι­τέ­ρω αύ­ξη­σης του ΦΠΑ στα νησιά, ενώ την ίδια στιγ­μή οι αρ­μό­διοι υπουρ­γοί του ετοι­μά­ζο­νται από την 1η Ια­νουα­ρί­ου να προ­χω­ρή­σουν στην εφαρ­μο­γή των νόμων που ψή­φι­σαν, αυ­ξά­νο­ντας ακόμη πε­ρισ­σό­τε­ρο τους φό­ρους και μειώ­νο­ντας ακόμα πε­ρισ­σό­τε­ρο τις συ­ντά­ξεις για το 2017. Λί­γο-πο­λύ η κυ­βέρ­νη­ση θα βάλει από τη μια τσέπη σ’ ένα τμήμα συ­ντα­ξιού­χων ένα μικρό ποσό-«ρε­γά­λο» και από την άλλη τσέπη θα τους υφαρ­πά­ξει μέσα στη χρό­νια που έρ­χε­ται ό,τι τους έχει απο­μεί­νει. Ο Τσίπρας κάνει αυτό ακριβώς που κατηγορούσε 2 χρόνια πριν τον Σαμαρά, ότι πετάει προεκλογικά ψίχουλα για να εξαγοράσει αξιοπρέπεια και να συνεχίσει έπειτα τα μνημονιακά του εγκλήματα.

Οι συ­ντα­ξιού­χοι, ο λαός και η νε­ο­λαία διεκ­δι­κούν ερ­γα­σία, αξιο­πρε­πείς συ­ντά­ξεις, απο­κα­τά­στα­ση των ερ­γα­σια­κών σχέ­σε­ων και δι­καιω­μά­των, γεν­ναί­ες κοι­νω­νι­κές πα­ρο­χές, στή­ρι­ξη και ανα­βάθ­μι­ση της δη­μό­σιας Παι­δεί­ας και Υγεί­ας και όχι ψί­χου­λα-«άλ­λο­θι» των εφαρ­μο­ζό­με­νων αν­θρω­πο­κτό­νων μνη­μο­νια­κών πο­λι­τι­κών.Αυτά όμως δεν μπο­ρούν να γί­νουν με πο­λι­τι­κές ελε­η­μο­σύ­νης σε όσους «φτω­χο­ποιού­νται» εξαι­τί­ας των μνη­μό­νιων. Χρειά­ζε­ται να υπάρ­ξει  ανα­τρο­πή σύσσωμου του μνημονιακού μπλοκ και να προ­ω­θη­θεί μία  πο­λι­τι­κή σύγκρουσης και ρήξης με το ντόπιο κεφάλαιο, την ευ­ρω­ζώ­νη και την ΕΕ. Μια πολιτική που θα επιβάλλει μνημόνιo στους πλούσιους, και θα αντιστρέψει τη λιτότητα για το λαό, θα κηρύξει παύση πληρωμών στους τοκογλύφους του δη­μο­σί­ου χρέ­ους, θα προωθήσει τη σει­σά­χθεια (δια­γρα­φή) στα χρέη των αδύ­να­μων κοι­νω­νι­κών στρω­μά­των, την εθνι­κο­ποί­η­ση των τρα­πε­ζών και των μεγάλων επιχειρήσεων για να σώσει την κοινωνία και την οικονομία.

Γι αυτό απαι­τεί­ται ο ξεσηκωμός της κοινωνίας και η συ­γκρό­τη­ση ευ­ρύ­τα­του πο­λι­τι­κού, κοινωνικού  και εκλο­γι­κού με­τώ­που όλων των αρι­στε­ρών και αντι­μνη­μο­νια­κών δυ­νά­με­ων, που θα προ­ω­θή­σει αυτό τον  στόχο.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Ποιον από τους παρακάτω υποψήφιους βουλευτές θα έστελνες στη νέα Βουλή των Ελλήνων;

Loading ... Loading ...