Optika Anagnostis ptolemaida Reggia Ptolemida Pizzaria iek voltetors butterflys ptolemaida

ΛΑΕ ΠΕ Κοζάνης: Η κυβέρνηση υπέγραψε «προσύμφωνο» για 4ο Μνημόνιο

3λ ανάγνωσης
Eordaialive.com - Τα Νέα της Πτολεμαΐδας, Εορδαίας, Κοζάνης ΛΑΕ ΠΕ Κοζάνης: Η κυβέρνηση υπέγραψε «προσύμφωνο» για 4ο Μνημόνιο

ΛΑΕ ΠΕ Κοζάνης:

Η κυβέρνηση υπέγραψε «προσύμφωνο» για 4ο Μνημόνιο

ΕκτύπωσηFacebookTwitter

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όχι μόνο παραιτήθηκε από όλες τις υποτιθέμενες «κόκκινες» γραμμές, αλλά κατάφερε να υπογράψει στο Eurogroup ένα «προσύμφωνο» για το επερχόμενο 4ο Μνημόνιο.

Η ει­ρω­νεία της Ιστο­ρί­ας θέ­λη­σε αυτό το «προ­σύμ­φω­νο» να υπο­γρα­φτεί ξανά στις 20 Φλε­βά­ρη, δύο ακρι­βώς χρό­νια ύστε­ρα από ένα άλλο προ­σύμ­φω­νο που υπο­γρά­φτη­κε την ίδια ημε­ρο­μη­νία του 2015. Όπως τώρα, έτσι και τότε, η πρώτη κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ έδωσε μόνο δε­σμεύ­σεις χωρίς να πάρει τί­πο­τα. Τη συ­νέ­χεια τη γνω­ρί­ζου­με. Ωστό­σο, οι ομοιό­τη­τες δεν εξα­ντλού­νται σε αυτό. Κά­νο­ντας αντί­στρο­φα τη σύ­γκρι­ση, όπως τότε έτσι και τώρα, η κα­θαυ­τό συμ­φω­νία πα­ρα­πέ­μπε­ται σε μια αργή και βα­σα­νι­στι­κή δια­δι­κα­σία των επό­με­νων μηνών, με χρο­νι­κό dead line τον Ιού­λιο, οπότε πρέ­πει να εξο­φλη­θούν χρε­ο­λύ­σια με­γά­λου ύψους.

Ο Ντάισελμπλουμ δήλωσε πως συμφωνήθηκε από την κυβέρνηση η απο­δο­χή όλων των βα­σι­κών απαι­τή­σε­ων του ΔΝΤ: «Βρέ­θη­κε κοινό έδα­φος μετά την εντα­τι­κο­ποί­η­ση των συ­νο­μι­λιών την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα και τα κλι­μά­κια θα επι­στρέ­ψουν πολύ σύ­ντο­μα στην Ελ­λά­δα για να δου­λέ­ψουν σε ένα νέο πα­κέ­το με­ταρ­ρυθ­μί­σε­ων στο συ­ντα­ξιο­δο­τι­κό σύ­στη­μα, το φο­ρο­λο­γι­κό σύ­στη­μα και την αγορά ερ­γα­σί­ας». Με­τα­φρά­ζο­ντας από τη μνη­μο­νια­κή αργκό, αυτό ση­μαί­νει ότι η κυ­βέρ­νη­ση δε­σμεύ­τη­κε να μειώ­σει το αφο­ρο­λό­γη­το (ρε­πορ­τάζ της επό­με­νης μέρας μι­λού­σαν για μεί­ω­ση ακόμη και κάτω από τα 5.000 ευρώ), να πε­ρι­κό­ψει τις συ­ντά­ξεις (κα­τάρ­γη­ση της «προ­σω­πι­κής δια­φο­ράς» του νόμου Κα­τρού­γκα­λου) και να δε­χτεί ομα­δι­κές απο­λύ­σεις (κάτι πολύ πιο χει­ρο­πια­στό από την υπο­τι­θέ­με­νη απλώς «ιδε­ο­λο­γι­κή» διά­στα­ση του ζη­τή­μα­τος…). Δηλαδή πάμε για ένα νέο «Ναι σε όλα». Παρ’ όλα αυτά, η ανα­κοί­νω­ση του ΔΝΤ δεν δε­σμεύ­ε­ται για χρη­μα­το­δο­τι­κή συμ­με­το­χή στο ελ­λη­νι­κό πρό­γραμ­μα!

Ο κυ­βερ­νη­τι­κός ισχυ­ρι­σμός περί «τέ­λους της λι­τό­τη­τας» προϋποθέτει πρωτογενή πλεονάσματα επιστημονικής φαντασίας (μεγαλύτερα του 3,5%), άρα συνιστά καθαρή απάτη.

Επιπλέον, στις 6 Μαρ­τί­ου στις Βερ­σαλ­λί­ες θα διε­ξα­χθεί η σύ­νο­δος των «4» ισχυ­ρό­τε­ρων χωρών της Ευ­ρω­ζώ­νης-ΕΕ (Γερ­μα­νία, Γαλ­λία, Ιτα­λία, Ισπα­νία), με τη συμ­φω­νία των χωρών της Benelux (σκλη­ρός πυ­ρή­νας της πρώ­της ευ­ρω­παϊ­κής «τα­χύ­τη­τας»), για να συ­ζη­τή­σουν πάνω στο σχέ­διο της Ευ­ρώ­πης των δύο «τα­χυ­τή­των». Βρισκόμαστε στα πρό­θυ­ρα ενός Grexit με την καθοδήγηση της Γερμανίας, πι­θα­νό­τα­τα στο τέλος της διε­τί­ας 2017-2018, και αφού έχουν προνομοθετηθεί αρκετά ακόμα σκληρά μέτρα για την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα.

Ως τότε οι δα­νει­στές χρειαζόντουσαν ένα «προ­σύμ­φω­νο», που θα δε­σμεύ­ει την ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση να υιοθετήσει στην …ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη και θα της με­τα­φέ­ρει την ευ­θύ­νη για τυχόν μη επί­τευ­ξη τε­λι­κής συμ­φω­νί­ας. Το κατάφεραν, χωρίς να δώ­σουν τί­πο­τα…

Ο λόγος  περνά στην Αριστερά και κυρίως στους λαϊκούς αγώνες!  Η μόνη ελπίδα είναι σε έναν νέο πανεργατικό-παλλαϊκό ξεσηκωμό, όπως το 2010-2012: Για να έρθουν και πάλι οι ανάγκες μας στο προσκήνιο, για να ανοίξουμε το δρόμο στην αντιμνημονιακή ανατροπή, απέναντι σε κυβέρνηση και μνημονιακή αντιπολίτευση, κεφάλαιο και Τρόικα.

 

Πως σας φάνηκε το άρθρο;
+1
0
+1
0
+1
0
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο