Ρύθμιση «κορονοχρεών»: Προθεσμία ως τις 26 Ιανουαρίου – Αναλυτικές οδηγίες

Eordaialive Team
9λ ανάγνωσης
Ρύθμιση «κορονοχρεών»: Προθεσμία ως τις 26 Ιανουαρίου – Αναλυτικές οδηγίες

Ρύθμιση «κορονοχρεών»: Προθεσμία ως τις 26 Ιανουαρίου – Αναλυτικές οδηγίες

 

Όλες τις λεπτομέρειες για τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις ρύθμισης των χρεών της πανδημίας, δίνει εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ενόψει της λήξης στις 26 Ιανουαρίου, της προθεσμίας που έχει οριστεί.
Σύμφωνα με το νόμο (4850/2021άρθρο 109) οι οφειλέτες μπορούν να επιλέξουν αποπληρωμή σε 36 άτοκες δόσεις ή σε έως 72 δόσεις με επιτόκιο 2,5%.

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ρύθμισης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, έως 1.000 ευρώ ή κατώτερο από 50 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, άνω των 1.000 ευρώ.

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης, επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση 5%.
Όπως ορίζει η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ:
-Η ρύθμιση καθίσταται ενεργή και ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημάτων της, μετά την εμπρόθεσμη εξόφληση της πρώτης δόσης, μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αίτησης και σε κάθε περίπτωση καταβάλλεται μέχρι και την 31η/1/2022. Εφόσον δεν εξοφληθεί η πρώτη δόση εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στη ρύθμιση, ο αιτών πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση.
-Ο επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών.
-Εξαιρετικά για τις περιπτώσεις που υφίσταται αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση για την υπαγωγή των οφειλών στη ρύθμιση υποβάλλεται, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής ή στη Δ.Ο.Υ. που είναι βεβαιωμένη η οφειλή, η οποία σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να τη διαβιβάσει αμελλητί στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης υπηρεσία.
-Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με τις οφειλές του από την επιλογή «Οφειλές εκτός ρύθμισης και πληρωμή» μέσω του συνδέσμου myaade.gr στην πλατφόρμα πληροφόρησης για τις Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές” της ΑΑΔΕ (https://www1.aade.gr/).
-Στην περίπτωση αυτή, δύναται να υποβάλει αίτηση συμπληρώνοντας και εκδίδοντας την υπεύθυνη δήλωση που είναι διαθέσιμη στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Gov.gr.
-Μετά τη συμπλήρωση του κειμένου στη φόρμα της υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται και η αποστολή της συμπληρωμένης αίτησης/ υπεύθυνης δήλωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή το Ελεγκτικό Κέντρο.
-Μετά την παραλαβή της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικό Κέντρο, η αρμόδια υπηρεσία (Δ.Ο.Υ/ Ελεγκτικό Κέντρο) αποστέλλει, το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης από την δημιουργία της απόφασης ρύθμισης, προς τον αιτούντα απαντητικό μήνυμα στη θυρίδα «e-Κοινοποιήσεις» στο myTAXISnet, όπου θα αναφέρεται:
*η ταυτότητα της ρυθμισμένης οφειλής (ΤΡΟ),
*το ακριβές ποσό της πρώτης δόσης,
*η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της δόσης.
-Ο τελικός αριθμός των δόσεων καθορίζεται βάσει της αίτησης του οφειλέτη και του κατά περίπτωση ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης.
-Σε κάθε περίπτωση, κατόπιν υποβολής της αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αρμόδια Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικό Κέντρο/Ε.Μ.ΕΙΣ. οφείλει να επικοινωνήσει με τον αιτούντα προκειμένου να παρασχεθούν τυχόν διευκρινίσεις επί της αίτησης.
-Ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής της αίτησης – αυτοπρόσωπα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – μετά την πληρωμή της πρώτης δόσης και την πίστωση αυτής, η ρύθμιση θα εμφανιστεί στην επιλογή «Οφειλές σε ρύθμιση και πληρωμή» μέσω-του συνδέσμου myaade.gr στην “πλατφόρμα πληροφόρησης για τις Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές” της ΑΑΔΕ (https://www1.aade.gr/).

Εξαιρέσεις

Στη ρύθμιση δεν μπορούν να υπαχθούν:
α) ο φόρος εισοδήματος φορολογικού έτους 2020
β) οφειλές οι οποίες δεν δύνανται να ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) και αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις και
γ) δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής ή κατ’ εφαρμογή του ν. 4469/2017.
Από την ηλεκτρονική υποβολή μέσω διαδικτυακής εφαρμογής εξαιρούνται και οι οφειλέτες σε βάρος των οποίων υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές υπέρ αλλοδαπού δημοσίου.

Ευεργετήματα

Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει στον οφειλέτη και τα ακόλουθα ευεργετήματα:
α) Χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας
β) Αναβάλλεται η εκτέλεση ποινής που επιβλήθηκε κατά το άρθρο 25 του Ν. 1882/1990 ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του Ποινικού Κώδικα.
γ) Αναστέλλεται η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο οφειλές που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 289 του ν.4738/2020 (Α’207), όπως ισχύει.
Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, πριν από την υπαγωγή στη ρύθμιση, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις. Αν ο οφειλέτης απολέσει τη ρύθμιση, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
Παρόλα αυτά και μετά την υπαγωγή και συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα :
α) να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένων των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη,
β) να μην χορηγεί στον οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού, ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής του, εφόσον η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ.,
γ) να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του κατά το άρθρο 83 του Κ.Ε.Δ.Ε.
Η ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή β) καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.

Ποιοι εντάσσονται

Η ρύθμιση αφορά αρρύθμιστες οφειλές βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 πληγέντων υπόχρεων όπως:
-φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες πληγέντες λόγω COVID
-νομικά πρόσωπα /οντότητες πληγέντες λόγω COVID
-εργαζόμενους με αναστολή σύμβασης για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω COVID
-εργαζόμενους που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω COVID
-εργαζόμενους που εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.07.2021
-εκμισθωτές (φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες) που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων “COVID-19”,
-φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021.
Καλύπτει επίσης και αρρύθμιστες οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής λόγω COVID ανεξαρτήτως χρόνου βεβαίωσης και των ανωτέρω κριτηρίων.
Κατ’ εξαίρεση καλύπτει και οφειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες ή νομικά πρόσωπα /οντότητες πληγέντες λόγω COVID, στους οποίους επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας οποτεδήποτε κατά το χρονικό διάστημα από 27.10.2020 έως 31.07.2021, με οφειλές που βεβαιώθηκαν κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και οφειλές, που ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης, έληξαν κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και οι οποίες έχουν υπαχθεί από 27.10.2020 έως την 5.11.2021 σε καθεστώς ρύθμισης της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013, υπό τον όρο ότι η ρύθμιση αυτή βρισκόταν σε ισχύ στις 5.11.2021.

 

 

 

 

ert

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Ποιον από τους παρακάτω υποψήφιους βουλευτές θα έστελνες στη νέα Βουλή των Ελλήνων;

Loading ... Loading ...