19.3 C
Πτολεμαΐδα
25 Σεπτεμβρίου 2020Μονιμοποίηση εργαζόμενων 3Κ: Στη δημοσιότητα η εγκύκλιος
ΕΛΛΑΔΑ

Μονιμοποίηση εργαζόμενων 3Κ: Στη δημοσιότητα η εγκύκλιος -Τι αρνητικό προβλέπει (έγγραφο)

Με μία ημέρα καθυστέρηση εκδόθηκε η, εξαιρετικά επείγουσα, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για τη μονιμοποίηση των εργαζόμενων με την προκήρυξη 3Κ/2018, που, είχε προαναγγείλει την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή ο υφυπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο: «Με το άρθρο 79 παρ.9 του ν. 4674/2020 ορίζεται ότι: «Για τους προσληφθέντες με την υπ’ αριθμ. 3Κ/2018 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε με βάση τους προσωρινούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π. σε οποιονδήποτε ΟΤΑ, σε θέση της ίδιας κατηγορίας και ειδικότητας ή παρεμφερούς, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας στον ΟΤΑ διορισμού και προσμετράται για τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.» Συνεπώς, οι διορισθέντες της προκήρυξης 3Κ/2018 ολοκληρώνουν τη δοκιμαστική υπηρεσία και μονιμοποιούνται αυτοδικαίως, με τη συμπλήρωση δύο ετών (2) από την ημέρα που ξεκίνησαν να απασχολούνται, με βάση τους προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ, εκτός εάν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 45, παρ. 4 του ν. 3584/2007 (έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή ή έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη ή έχει εκδοθεί πόρισμα επί ένορκης διοικητικής εξέτασης, ή έχουν βαθμολογηθεί τα ουσιαστικά προσόντα στην έκθεση αξιολόγησης με βαθμό μικρότερο του πέντε).

Παράλληλα, όμως, η εγκύκλιος έχει αρνητικά νέα για τους εργαζόμενους, καθώς επιβεβαιώνεται η υποχρέωση παραμονής 7 έτη σε θέσεις υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθμού

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΘΕΜΑ: Θέματα προσωπικού των ΟΤΑ α΄ βαθμού, που προσλήφθηκε με την προκήρυξη 3Κ/2018.

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε ο ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄53), με τον οποίο ρυθμίζονται – ανάμεσα σε άλλα- και ζητήματα του προσωπικού των ΟΤΑ α΄ βαθμού, που προσλήφθηκε με την προκήρυξη 3Κ/2018.

Ειδικότερα:

Άρθρο 79 παρ. 9

Με το άρθρο 79 παρ.9 του ν. 4674/2020 ορίζεται ότι: «Για τους προσληφθέντες με την υπ’ αριθμ. 3Κ/2018 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε με βάση τους προσωρινούςπίνακες του Α.Σ.Ε.Π. σε οποιονδήποτε ΟΤΑ, σε θέση της ίδιας κατηγορίας και ειδικότητας ή παρεμφερούς, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας στον ΟΤΑ διορισμού και προσμετράται για τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.» Συνεπώς, οι διορισθέντες της προκήρυξης 3Κ/2018 ολοκληρώνουν τη δοκιμαστική υπηρεσία και μονιμοποιούνται αυτοδικαίως, με τη συμπλήρωση δύο ετών (2) από την ημέρα που ξεκίνησαν να απασχολούνται, με βάση τους προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ, εκτός εάν

εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 45, παρ. 4 του ν. 3584/2007 (έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή ή έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη ή έχει εκδοθεί πόρισμα επί ένορκης διοικητικής εξέτασης, ή έχουν βαθμολογηθεί τα ουσιαστικά προσόντα στην έκθεση αξιολόγησης με βαθμό μικρότερο του πέντε).

Περαιτέρω, όσον αφορά στη βαθμολογική εξέλιξη, οι υπάλληλοι αποκτούν δικαίωμα προαγωγής στον επόμενο του εισαγωγικού βαθμού της κατηγορίας τους υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 85 και 86 του ν. 3584/2007, ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 1, στις προϋποθέσεις προαγωγής περιλαμβάνεται και η αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του υπαλλήλου, όπως αυτή αποτυπώνεται στις εκθέσεις αξιολόγησης.

Δεδομένου ότι το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης από τον αρμόδιο αξιολογητή είναι οι έξι (6) μήνες για το έτος αναφοράς (α. 15 παρ. 8 του ν. 4369/2016, όπως ισχύει), εξυπακούεται ότι οι υπάλληλοι θα πρέπει να υπηρετήσουν το ανωτέρω χρονικό διάστημα και να αξιολογηθούν, προκειμένου να πληρούνται οι προϋποθέσεις, τόσο της μονιμοποίησης όσο και της προαγωγής.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 παράγραφος 2 του ν. 3584/2007, ο υπάλληλος δεν προάγεται στον επόμενο του εισαγωγικού βαθμού, εάν δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εισαγωγική εκπαίδευση, ενώ με την ολοκλήρωση της, η προαγωγή διενεργείται αναδρομικά με όλες τις συνέπειες. Ως εκ τούτου, οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού των φορέων θα πρέπει να μεριμνήσουν άμεσα, προκειμένου οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι να ενταχθούν σε πρόγραμμα εισαγωγικής εκπαίδευσης.

Η ανωτέρω ρύθμιση της παρ.9 του άρθρο 79 του ν.4674/2020 καταλαμβάνει τόσο τους διορισθέντες της 3Κ/2018, οι οποίοι με τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης συνεχίζουν στον ίδιο φορέα και των οποίων ο διορισμός, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 του ν. 3584/2007, έλαβε αναδρομική ισχύ από την ημέρα αρχικής πρόσληψης τους με βάση τους προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων, όσο και αυτούς που άλλαξε ο φορέας διορισμού τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στην εν λόγω διάταξη είναι ο διορισμός να έχει γίνει σε θέση ίδιας κατηγορίας και ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας με αυτή της αρχικής πρόσληψης βάσει των προσωρινών πινάκων. Ως παρεμφερείς ειδικότητες μπορούν να εκληφθούν οι ειδικότητες παρόμοιας λεκτικής ονομασίας που ασκούν τα ίδια καθήκοντα και έχουν τα ίδια ή παρεμφερή προσόντα πρόσληψης, ενώ αποτελούν διακριτές ειδικότητες για παράδειγμα των ΥΕ Εργατών καθαριότητας, των ΥΕ Εργατών Ύδρευσης κλπ και δεν μπορούν να εκληφθούν ως παρεμφερείς για την υπαγωγή των υπαλλήλων στη συγκεκριμένη διάταξη. Στις περιπτώσεις αυτές ο χρόνος που διανύθηκε με τους προσωρινούς πίνακες μπορεί να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία σε ΟΤΑ, σε εφαρμογή του άρθρου 102 του ν. 3584/2007 όπως ισχύει.

Τέλος σας επισημαίνουμε ότι γενικά για όσα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των Δημοτικών Επιχειρήσεων, δεν ρυθμίζονται με ειδική διάταξη νόμου, όπως δόκιμη περίοδος στην υπηρεσία κ.τ.λ., εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, στις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις σχετικές ρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Άρθρο 74 του ν. 4674/2020: Υποχρέωση παραμονής 7 έτη σε θέσεις υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθμού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4674/2020 «Υπάλληλοι που διορίστηκαν ή προσλήφθηκαν σύμφωνα με την ειδική διαδικασία του άρθρου 24 του ν. 4479/2017, σε θέσεις υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται σε αυτούς, δεν αποσπώνται, μετακινούνται ή μετατάσσονται, εάν δεν παρέλθουν επτά (7) τουλάχιστον έτη από τον διορισμό ή την πρόσληψή τους. Εξαιρούνται οι αποσπάσεις για λόγους υγείας και συνυπηρέτησης, καθώς και οι αμοιβαίες μετατάξεις, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 και το άρθρο 10 του ν. 4440/2016. Το παρόν άρθρο καταλαμβάνει και υπαλλήλους που διορίστηκαν ή προσλήφθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ.»

Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόβλεψη, απαγορεύονται οι μετακινήσεις, οι μετατάξεις και οι αποσπάσεις των διοριστέων/ προσληπτέων της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ, αν δεν παρέλθει τουλάχιστον επταετία από το διορισμό ή την πρόσληψή τους.

 Η ανωτέρω απαγόρευση αφορά:

 Τις μετακινήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3584/2007, σε άλλες οργανικές μονάδες του οικείου ΟΤΑ ή με το άρθρο 15 του ν. 4257/2014, όπως ισχύει, σε φορείς της παρ. 1 του ίδιου άρθρου.

 Τις αποσπάσεις, μέσω του ΕΣΚ ή με ειδικές, κατά περίπτωση, διατάξεις, με εξαίρεση την απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης και την απόσπαση για λόγους υγείας, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του αρ. 7 του ν. 4440/2016.

 Τις μετατάξεις:

 Εντός του οικείου ΟΤΑ, ήτοι μετάταξη από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας (άρθρο 75 του ν. 3584/2007), μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας (άρθρο 76 του ν. 3584/2007 ), μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας με εμπειρία (άρθρο 77 του ν. 3584/2007).

 Από τον ΟΤΑ σε άλλο φορέα, μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας ή με ειδικές, κατά περίπτωση, διατάξεις, με εξαίρεση τις αμοιβαίες μετατάξεις, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 4440/2016.

Τυχόν αποσπάσεις, μετακινήσεις ή μετατάξεις που έχουν διενεργηθεί για τους υπαλλήλους που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 74 του ν. 4674/2020 θα πρέπει να ανακληθούν άμεσα.

 Εξαιρέσεις:

Εξαιρούνται και δύνανται να διενεργηθούν και πριν τη συμπλήρωση της επταετούς παραμονής:

 Αποσπάσεις για λόγους υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 4440/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του ν. 4647/2019 και προβλέφθηκε ότι το προσωπικό που ανήκει οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού δύναται να αιτηθεί απόσπαση για λόγους υγείας μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. Αναλυτικές οδηγίες έχουν παρασχεθεί με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/430/οικ.2631/17-1-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου μας (ΑΔΑ:67ΟΓ46ΜΤΛ6-ΔΩΞ).

 Αποσπάσεις για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο υπάλληλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει. Ειδικά το προσωπικό που ανήκει οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθμού δύναται να αιτηθεί απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο υπάλληλο μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων ΟΤΑ α΄ βαθμού, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4440/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 4690/2020 (Α΄104).

 Αποσπάσεις για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο ένστολο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2946/2001, όπως ισχύει.

 Αποσπάσεις αιρετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ.7 του ν.3852/2010, όπως ισχύει (σχετική η αριθμ. 369/2011 Γνμδ. ΝΣΚ, αποδεκτή).

 Αμοιβαίες μετατάξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει. Ειδικά για το προσωπικό των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθμού, επιτρέπονται, κατ’ εξαίρεση, οι αμοιβαίες μετατάξεις και πριν την πάροδο της διετίας από το διορισμό, εφόσον οι μετατασσόμενοι ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα ΟΤΑ α΄ βαθμού (άρθρο 44 του ν. 4647/2019), σχετική η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/430/οικ.2631/17-1-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου μας (ΑΔΑ:67ΟΓ46ΜΤΛ6-ΔΩΞ).

Ειδικά για το προσωπικό των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) των ΟΤΑ α΄ βαθμού, επιτρέπονται, κατ’ εξαίρεση και πριν τη συμπλήρωση της επταετούς παραμονής, οι ανωτέρω αποσπάσεις, καθώς και αμοιβαίες μετατάξεις, μόνο εφόσον οι φορείς προέλευσης και υποδοχής αποτελούν φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης, λαμβανομένων υπόψη των προβλέψεων του ν.4440/2016 και του ν.4646/2019.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τους ΟΤΑ α΄ βαθμού χωρικής σας αρμοδιότητας και τα νομικά πρόσωπα αυτών, για τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο.

 

 

 

aftodioikisi.grΦόρτωση....

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης. Συνεχίζοντας την περιήγηση στον ιστότοπο, αποδέχεστε τη χρήση cookies. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, πατήστε "Περισσότερα". Αποδοχή Περισσότερα

Ενεμφανίσθη ο Δήμαρχος, ο κύριος Πλακεντάς! Εκπληκτικό!!

1. Ο κύριος Πλακεντάς στο τιμόνι του Δήμου Εορδαίας

Loading ... Loading ...

2. Πώς κρίνετε το επιτελείο συνεργατών του Δημάρχου κυρίου Πλακεντά

Loading ... Loading ...

3. Σε ποια ηλικιακή κατηγορία ανήκετε

Loading ... Loading ...

Eordaialive στην καρδία της Κοινωνίας!