Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε Πρόσκληση, προϋπολογισμού 12 εκ. € που αφορά στη χρηματοδότηση έργων επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, με δυνητικούς δικαιούχους την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τους Δήμους της Περιφέρειας, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και Λοιπούς φορείς καθ’ αρμοδιότητα. Στο πλαίσιο της εκδοθείσας Πρόσκλησης θα ενισχυθούν παρεμβάσεις που αφορούν υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής νερού, με ειδική μέριμνα στις αστικές περιοχές και στις προβληματικές περιοχές, π.χ. ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος όπου υπάρχει έλλειψη νερού και αύξηση ζήτησης κατά την τουριστική περίοδο, λοιπές δράσεις και έργα διασφάλισης της ποιότητας του νερού που προορίζεται για πόσιμο νερό. Κατά προτεραιότητα αντιμετωπίζονται περιοχές που δεν διαθέτουν δίκτυα ύδρευσης καθώς επίσης και περιοχές που αντιμετωπίζουν ζητήματα ποιότητας νερού που αφορούν θέματα δημόσιας υγείας. Οι προσκλήσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, από 24/12/2020 έως 31/3/2021. Στη συγκεκριμένη Πρόσκληση συμπεριλαμβάνονται πράξεις που δύνανται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) της Αξιοποίησης των λιμνών Δυτικής Μακεδονίας. Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα υλοποιηθούν με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείου (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 6 – «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ: 8η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Tρίτη  28/02/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 412.834,82 €, από το Πρόγραμμα των ΚΑΠ.
 3. Έγκριση διάθεση πίστωσης για το έργο « Κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».
 4. Έγκριση διάθεση πίστωσης για το έργο « Προμήθεια υλικών οδοστρωσίας (διαμόρφωση δρόμου από Ε.Ο. προς Γαλάνι)».
 5. Έγκριση δαπάνης για το έργο:  «Μελέτη ανανέωσης Περιβαλλοντικών όρων του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» Π.Ε. Κοζάνης».
 6. Έγκριση δαπάνης για την διαδικασία εξαγοράς ακινήτων για το έργο «Διευθέτηση κοίτης πεδινής διαδρομής χειμάρρου Θολόλακκα Βελβεντού».
 7. Ορισμός Μηχανικού για τη σύνταξη βεβαιώσεων του Ν. 4178/2013 περί αδόμητου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς ακινήτων για το έργο: έργο «Διευθέτηση κοίτης πεδινής διαδρομής χειμάρρου Θολόλακκα Βελβεντού».
 8. Έγκριση δαπάνης για το έργο:  «Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια στους Δήμους των Π.Ε. Γρεβενών και Καστοριάς – ένταξη των Δήμων στο Σύμφωνο Δημάρχων».
 9. Έγκριση διάθεση πίστωσης για το έργο:  « Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2017-2018 στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.672,00 €, για την παραχώρηση αιθουσών και εργαστηρίων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για την διενέργεια του θεωρητικού και πρακτικού μέρους των εξετάσεων έκδοσης επαγγελματικών αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Κοζάνης και β)έγκριση του τρόπου ανάθεσης.
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.672,00 €, για την παραχώρηση αιθουσών και εργαστηρίων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, για την διενέργεια του θεωρητικού και πρακτικού μέρους των εξετάσεων έκδοσης επαγγελματικών αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Κοζάνης και έγκριση του τρόπου ανάθεσης.
 11. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση Τουρνουά παιδικών αγώνων Καλαθοσφαίρισης και εκδήλωση –ημερίδα με θέμα «Ο Αθλητισμός στην παιδική ηλικία» του Αθλητικού –Πολιτιστικού Συλλόγου Αμυνταίου «ΑΙΑΝΤΑΣ» στις 10 και 12 Μαρτίου 2017.
 12. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου:  «Κατασκευή στεγάστρου αύλειου χώρου Εκκλησίας Πολυανέμου».
 13. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
 14. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
 15. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής εργασιών συντήρησης και επισκευής & προμήθειας καυσίμων των οχημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης.
 16. Έγκριση εξουσιοδότησης των Υπηρεσιών του Τοπικού υποκαταστήματος Μισθωτών Φλώρινας για τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη αναγκών έτους 2017.
 17. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο:  «Ανακαίνιση – Συντήρηση Αστυνομικού Μεγάρου Πτολεμαΐδας »
 18. Έγκριση α) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2016-2017 και β)πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
 19. Έγκριση πρακτικού ΙΙ του συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα).
 20. Έγκριση του πρακτικού συνεδρίασης για την τροποποίηση της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 21. Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης Δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορούν στον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου για την:  «Προμήθεια και εγκατάσταση: Αυτόνομου Φ/Β Συστήματος 40 KWp, λαμπτήρων τύπου LED, πυκνωτών για αντιστάθμιση φορτίου, ηλιοθερμικού συστήματος για την κάλυψη θερμικών αναγκών ΖΝΧ σε Εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών», για τις ανάγκες του υποέργου 4 της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής «Κοινότητας» Γρεβενών».
 22. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού: «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – ΚΤΕΟ Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης».
 23. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για τα σχολικά έτη 2016 – 2017 και 2017 – 2018, συνολικού προϋπολογισμού 7.862.148,70 €, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 50% και  Φ.Π.A. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) με Αριθμ. Διακήρυξης 20/16».
 24. Έγκριση ή μη του πρακτικού διαπραγμάτευσης του Διαγωνισμού, για την ανάθεση σύμβασης: «Παροχή Υπηρεσιών Αποχιονισμού περιόδου 2016-2017 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».
 25. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων (11) μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης σχολικού έτους 2016 – 2017.
 26. Παράταση του χρόνου ισχύος των συμβάσεων μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης πρακτικών.
 27. Έγκριση δαπανών εθνικού χαρακτήρα (εορτασμός Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου)».
 28. Έγκριση δαπανών ΚΕΔΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».
 29. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 30. Έγκριση δαπανών Π.Ε.  Γρεβενών.
 31. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας.
 32. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας.
 33. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας.
 34. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 35. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 36. Έγκριση δαπάνης  Π.Ε. Κοζάνης.
 37. Έγκριση δαπάνης  Π.Ε. Κοζάνης.
 38. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης.
 39. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Φλώρινας.
 40. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Φλώρινας.
 41. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Φλώρινας.
 42. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Φλώρινας.
 43. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς.
 44. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη  Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

 1. – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.