Optika Anagnostis ptolemaida Reggia Ptolemida Pizzaria iek voltetors butterflys ptolemaida

Πτολεμαΐδα : Τεχνική- Κατασκευαστική Εταιρία ”ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ” – Εξειδίκευση και στα φωτοβολταϊκά

6λ ανάγνωσης
anag

Profile ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ

Η κατασκευαστική εταιρία “ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ ΦΩΤΙΟΥ Ε.Ε.” με διακριτικό τίτλο “ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ” ιδρύεται το έτος 2010 από τον Φώτιο Φραγκούδη, Πολιτικό Μηχανικό και αποτελεί την εξέλιξη της ατομικής επιχείρησης του ιδίου, που ιδρύθηκε το 1988, με σκοπό την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων, χαράζοντας μια νέα ανοδική πορεία, με εχέγγυα την μακρόχρονη εμπειρία και την τεχνογνωσία στον κλάδο των κατασκευών, δίνοντας έμφαση στην τοπική και εγχώρια αγορά και ενισχύοντας την θέση της σ’ αυτές. Επίσης προχώρησε σε κινήσεις, που ενισχύουν την τεχνογνωσία και εξειδίκευση της σε διάφορους τομείς των υποδομών, τις οποίες έχει θέσει ως αναπτυξιακούς πυλώνες της.

Η ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ δραστηριοποιείται στην κατασκευή έργων Πολιτικού Μηχανικού, με την υλοποίηση της πλήρους κατασκευής “με το κλειδί στο χέρι” έργων Οικοδομικών, Κτιριακών, Ενεργειακών, Βιομηχανικών-Βιοτεχνικών, Υδραυλικών και Οδοποιΐας, προσφέροντας την απαιτούμενη επιστημονική και τεχνική υποστήριξη, την τεχνογνωσία, τα ποιοτικά υλικά, την επαγγελματική κατάρτιση του έμπειρου προσωπικού της εταιρίας μας και των συνεργατών μας και τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό,εφαρμόζοντας σύγχρονα συστήματα και μεθόδους κατασκευών και επιδεικνύοντας εξαιρετική συνέπεια, υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιοπιστία και μεγάλη ευθύνη, με την τήρηση των συμφωνιών και των χρονοδιαγραμμάτων, ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στις αυξημένες και μεγάλες απαιτήσεις των πελατών της.Οι υπηρεσίες μας παρέχουν ασφάλεια και εγγύηση. Η δύναμή μας πηγάζει από την ιστορία μας. Μία ιστορία πλέον των τριάντα ετών με πρωταγωνιστικό ρόλο στην τοπική αγορά και με εμβληματικά έργα στην τοπική κοινωνία. Με σιγουριά για το μέλλον.

Ειδικότερα, η παροχή υπηρεσιών της εταιρίας εστιάζεται σε έργα δημοσίου και ιδιωτικού ενδιαφέροντος, όπως έργα υποδομής, οικοδομικά και κτιριακά projects, μεταλλικά κτίρια, τεχνικά και γέφυρες οδοποιΐας, πρατήρια υγρών καυσίμων, βιολογικούς καθαρισμούς, πλατείες και διαμορφώσεις δημοσίων ακαλύπτων χώρων πόλεων, οικισμών καθώς και ακαλύπτων ιδιωτικών χώρων, ισόπεδων συγκοινωνιακών κόμβων, πισίνες, βιομηχανικά ενεργειακά έργα, θεμελιώσεις βάσεων ανεμογεννητριών και υποσταθμούς Αιολικών και Φωτοβολταϊκών Πάρκων, δεξαμενές υγρών και στερεώναπό σκυρόδεμα, γεφυροπλάστιγκες από σκυρόδεμα και μεταλλική κατασκευή, οχετούς, θεμελιώσεις εγκαταστάσεων  ταινιοδρόμων και ταινιογεφυρών με του υποσταθμούς τους, σιλό σκυροδέματος, σχολεία, πολιτιστικά κέντρα, κτιριακές εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων, ανακαινίσεις και ανακατασκευές κτιρίων και επαγγελματικών χώρων, εξωτερικές θερμομονώσεις, εκκλησίες και διάφορους χώρους θρησκευτικής λατρείας, κατασκευές μπετοσίδηρου και εργασίες κατασκευής ξυλοτύπου και μεταλλοτύπου σκυροδεμάτων με την χρήση ιδιόκτητου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού της γερμανικής εταιρίας PERI, συντηρήσεις κτιρίων, παντός είδους περιφράξεις από σκυρόδεμα, πέτρα και συρματόπλεγμα.

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Σχεδιασμός
Η εταιρεία παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες σχεδιασμού φωτοβολταϊκών σταθμών:
1. Εκπόνηση οικονομικοτεχνικών μελετών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις από συνεργάτες με μεγάλη εμπειρία σε solar plants
2. Πλήρης και βέλτιστος σχεδιασμός ηλεκτρομηχανoλογικών και οικοδομικών εργασιών
3. Σύνταξη και υποβολή φακέλου στην ΔΕΔΔΗΕ και έκδοση όλων των απαραιτήτων αδειών στις διάφορες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες

Κατασκευή
Η εταιρεία αναλαμβάνει την κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών με κλειδί στο χέρι, ήτοι:
1. Οικοδομικά έργα / χωματουργικά έργα
1.1 Εκσκαφή όλων των ειδών
1.2 Έγχυση και διάστρωση οπλισμένου σκυροδέματος
1.3 Κατασκευή ή εγκατάσταση τσιμεντένιων και μεταλλικών καναλιών
1.4 Κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών με οικολογική έμπηξη πασσάλων, χωρίς σκυροδέτηση, με το ιδιόκτητο πασσαλομπήκτη τελευταίας  γενιάς (2020)
1.5 Κατασκευή περίφραξης όλων των τύπων (ΝΑΤΟ, συγκολλητού πλέγματος, κλπ)

 1. Ηλεκτρικά έργα
  2.1 Εγκατάσταση και σύνδεση φωτοβολταϊκών πάνελς
  2.2 Τοποθέτηση και σύνδεσεις καλωδίων
  2.3 Εγκατάσταση και σύνδεση μετατροπέων (inverters), ρύθμιση μετασχηματιστών και συναφών έργων
  2.4 Εγκατάσταση και σύνδεση πινάκων και άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού
  2.5 Εγκατάσταση συστημάτων CCTV
  2.6 Έλεγχοι, δοκιμές και παράδοση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε πλήρη λειτουργία
  2.7 Σύνδεση με το δίκτυο ΔΕΗ
 2. Συντήρηση
  Η εταιρία συνεργάζεται με αναγνωρισμένους συντηρητές ΦΒ και παρέχει υπηρεσίες για περιοδική συντήρηση συστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών, με συμβόλαια συντήρησης φωτοβολταϊκών σταθμών, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, όπως:
  3.1 Πλύσιμο πάνελ με ειδικό εξοπλισμό
  3.2 Αποψίλωση της βλάστησης με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους
  3.3 Επιθεώρηση μετατροπέα και λοιπού ηλεκτρικού εξοπλισμού, καθώς και των στοιχείων της γείωσης

Μηχανήματα – Εξοπλισμός
Η ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ διαθέτει τον απαραίτητο ιδιόκτητο εξοπλισμό για την πλήρη καλύψη των αναγκών εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Ο βασικός ιδιόκτητος εξοπλισμός είναι:
1. Πασσαλομπήκτης pile driver Pauselli mod. 1000, 1200 joule για πάσσαλο διαστάσεων 200Χ180Χ4900mm, με σύστημα καθοδήγησης πασάλου STONEX της Mobact, για αυτόματο έλεγχο της πασσαλόμπηξης στα φωτοβολταϊκά έργα. Το σύστημα αυτοματοποιεί πλήρως το μηχάνημα και το καθοδηγεί ακριβώς πάνω από το σημείο έμπηξης, κατακορυφώνει πλήρως τον ιστό του σφυριού και βρίσκει το τελικό υψόμετρο στέψης πασσάλου. Ο πασσαλομπήκτης καθοδηγείται αυτόματα από το ένα σημείο στο επόμενο ακολουθώντας ένα κάναβο σημείων της τοπογραφικής μελέτης. Το σύστημα αποτελείται από δύο κεραίες GPS, από ένα κλισίμετρο και έναν αισθητήρα βάθους. Ο έλεγχος του μηχανήματος γίνεται μέσω tablet 10ins, το οποίο στέλνει τις εντολές στα υδραυλικά συστήματα του μηχανήματος
2. Φορτηγό τριαξονικό DAF με ανατροπή και γερανό-παπαγαλάκι Effer 20400 (20tm), 5 υδραυλικά-3 μηχανικά για τη μεταφορά υλικών και εργαλείων
3. Περονοφόρο όχημα Heli 25 για μεταφορά και ανύψωση υλικών
4. Επαγγελματικά φορτηγά για μεταφορά προσωπικού, υλικών και εργαλείων
5. Container 12m για ασφαλή αποθήκευση εργαλείων και υλικών στο εργοτάξιο
6. Εργαλεία για όλους τους τύπους ηλεκτρικών και οικοδομικών εργασιών

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδας μας  https://www.technokratis.gr/

Πως σας φάνηκε το άρθρο;
+1
0
+1
0
+1
0
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Αφήστε ένα σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *