Optika Anagnostis ptolemaida Reggia Ptolemida Pizzaria iek voltetors butterflys ptolemaida

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

5λ ανάγνωσης
μειωμένα Δημοτικά τέλη
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019, το άρθρο 11 του ν. 5043/2023, καθώς και το άρθρο 78 του ν.4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ ά βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο του Δήμου Κοζάνης Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, την Παρασκευή 29-12-2023 και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

 

 

 

Η συνεδρίαση  πραγματοποιείται διά ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων.

 
                         

                            ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Έγκριση Τεχνικού προγράμματος έτους 2024 Δήμου Κοζάνης.

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

  Ανάκληση της αριθμ. 509/2023 Α.Δ.Σ. που αφορά χωροθέτηση θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμEΑ επί της οδού Μάρκου Σιακαβάρα.

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

  Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου: Χ.ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

  Έγκριση διαγραφής και επαναβεβαιώσεων διαφόρων χρηματικών ποσών.

Εισηγήτρια: κ. Ελπίδα Κουϊμτζίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

  Διαγραφές προσαυξήσεων οφειλετών ετών 1-1-2011 και ως 31-12-2023

Εισηγήτρια: κ. Ελπίδα Κουϊμτζίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

  Γνωμοδότηση για ΜΠΕ έργου Αντλησιοταμίευσης  στο ορυχείο Καρδιάς

Εισηγητής: κ. Μιλτιάδης Μαγγιρίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

  Έγκριση Πρακτικών 1 & 2 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης ¨Επέκταση Προγράμματος Διαλογής στην Πηγή Βιοαποβλήτων – Γ΄ Φάση

Εισηγητής: κ. Μιλτιάδης Μαγγιρίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

  Έγκριση πρακτικού Επιτροπής και εισήγηση επιστροφής εγγυητικών επιστολών για την αποκατάσταση περιβάλλοντος δύο όμορων δημοτικών λατομείων σχιστολιθικών πλακών  στη θέση ¨ΡΑΧΗ¨ με εκμεταλλευτή την εταιρεία  ¨ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΠΕ¨

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Παφύλης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

  Έγκριση ή μη μίσθωσης με απευθείας σύμβαση δημοτικής έκτασης,   για την εκμετάλλευση λατομείου φυσικών λίθων, εμβαδού 6.485,58 τμ, στη θέση ¨Πέρασμα¨ της κοινότητας Μαυροδενδρίου Δ.Ε. Δημ Υψηλάντη, στην εταιρεία ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΠΕ.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Παφύλης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

  Έγκριση της αριθμ. 48/2023 Α.Δ.Σ. του ΟΑΠΝ  Δήμου Κοζάνης με θέμα: Έγκριση Ζ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού χρήσης 2024.

Εισηγητής: κ. Ζήσης Μάρας, Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΠΝ.

  Έγκριση της αριθμ. 53/2023 Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης με θέμα: Κατάρτιση και ψήφιση οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης πεπραγμένων έτους 2022.

Εισηγητής: κ. Ιερεμίας Δαβιδόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης

  Έγκριση της αριθμ. 54/2023 Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης με θέμα: Ορισμός ελεγκτών, του υποχρεωτικού διαχειριστικού ελέγχου για το οικονομικό έτος 2023 στην Κοινωφελή Επιχείρηση.

Εισηγητής: κ. Ιερεμίας Δαβιδόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης

  Έγκριση της αριθμ. 55/2023 Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης με θέμα: Κατάρτιση και ψήφιση τροποποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2023

Εισηγητής: κ. Ιερεμίας Δαβιδόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης

  Γνωμοδότηση  για την τροποποίηση ή μη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 470 στην περιοχή «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ» της πόλης της Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης του οικοπέδου ιδιοκτησίας κ. Θεανώς & Παναγιώτη & Νικολάου Διάφα (ΚΑΕΚ 270570409004) στο Ο.Τ. 470 της πόλης της Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γκούμας, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

  Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Βελβενδού, για την υποστήριξη της υπηρεσίας δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.5021/2023.

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γκούμας, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

  Κατανομή ποσού 438.750,88 € (Δ΄ δόση 2023) στις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ζήσης Μάρας, Πρόεδρος Δ.Σ. Επιτροπής Παιδείας

  Έγκριση λύσης της σύμβασης για την Προμήθεια και επισκευή ελαστικών επισώτρων οχημάτων και μηχανημάτων.

Εισηγήτρια: κ. Ελπίδα Κουϊμτζίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

  Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις
 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι του YouTube. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν με αναζήτηση ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

  ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

Πως σας φάνηκε το άρθρο;
+1
0
+1
0
+1
0
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Αφήστε ένα σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *