Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Εναρκτήρια Συνάντηση στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Έξυπνη πλατφόρμα διαδικτύου-των-πραγμάτων διαχείρισης και αξιοποίησης ανακυκλούμενου νερού βιολογικού καθαρισμού για άρδευση σε καλλιέργειες στη γεωργία ακριβείας («ΑΥΓΕΙΑΣ»)».

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Υπεγράφη σύμβαση για την εκπόνηση της “Μελέτης Σκοπιμότητας, Οργάνωσης και Θεσμοθέτησης της Ζώνης Καινοτομίας, Καθαρής Ενέργειας και Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών”.

Κοινοποιήστε το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2020, η εναρκτήρια συνάντηση των συνεργαζόμενων φορέων στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Έξυπνη πλατφόρμα διαδικτύου-των-πραγμάτων διαχείρισης και αξιοποίησης ανακυκλούμενου νερού βιολογικού καθαρισμού για άρδευση σε καλλιέργειες στη γεωργία ακριβείας («ΑΥΓΕΙΑΣ»)», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (Β΄ κύκλος) του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Αντικείμενο του έργου ΑΥΓΕΙΑΣ είναι η επιτυχής χρήση του ανακτημένου νερού από την έξοδο του βιολογικού καθαρισμού, με ασφαλή και αποδοτικό τρόπο, στη Γεωργία Ακριβείας, αξιοποιώντας αρχικά, τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και τεχνολογίες δικτύων ευρείας περιοχής χαμηλής ισχύος (Low Power Wide Area Networks – LPWAN) για συλλογή δεδομένων πραγματικού χρόνου, ενοποιώντας τα με αξιόπιστα ανοιχτά και άλλα δεδομένα (π.χ μετεωρολογικά δεδομένα ή δεδομένα που αφορούν ποιότητα εδάφους), χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές μηχανικής μάθησης και πρόβλεψης, έχοντας ως στόχο την υποστήριξη λήψης αποφάσεων για την βελτιστοποιημένη χρήση του ανακτημένου νερού εξόδου βιολογικού καθαρισμού για άρδευση.

Στο πλαίσιο αυτό, θα αναπτυχθούν διάφοροι μηχανισμοί οι οποίοι θα υποστηρίξουν τόσο τους διαχειριστές (υπεύθυνους του βιολογικού καθαρισμού) όσο και τους παραγωγούς. Θα εκτιμηθούν οι ανάγκες των υδατικών πόρων που απαιτούνται για την άρδευση της καλλιέργειας, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανακτημένου νερού στην έξοδο του βιολογικού καθαρισμού σε πραγματικό χρόνο, ο βαθμός επικινδυνότητας χρήσης της εξόδου βιολογικού καθαρισμού στις καλλιέργειες και θα προταθεί ευφυής αλγόριθμος μίξης ή αραίωσης του ανακτημένου νερού εξόδου του βιολογικού καθαρισμού με καθαρό νερό για την επίτευξη των κατάλληλων ποιοτικών χαρακτηριστικών για άρδευση.

Επιπλέον, θα εκτιμηθούν και θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα χρήσης του ανακτημένου νερού στην ποσοτική και ποιοτική μεταβολή των καλλιεργειών, θα καθοριστεί ένα σχήμα δυναμικής τιμολόγησης, λαμβάνοντας υπόψιν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εξόδου του βιολογικού καθαρισμού και θα δίνεται στους παραγωγούς, η δυνατότητα επιλογής πηγής άρδευσης (με συμβατικό ή ανακτημένο νερό). Τέλος, θα βελτιστοποιηθούν οι παράμετροι του συστήματος και θα αυτοματοποιηθεί η διαδικασία της άρδευσης.

Η βασική ιδέα του οικοσυστήματος ΑΥΓΕΙΑΣ είναι η εγκατάσταση ενός καινοτόμου, εύκολου στην εγκατάσταση και παραμετροποιήσιμου δικτύου ευρείας εκπομπής και χαμηλής κατανάλωσης ισχύος (LPWAN) και η τοποθέτηση ασύρματων αισθητήρων και ενεργοποιητών υψηλής ενεργειακής αυτονομίας τόσο σε βέλτιστα σημεία στην επιφάνεια του χωραφιού (κατόπιν μελέτης η οποία θα διεξαχθεί) όσο και στις εξόδους ανακτημένου νερού του βιολογικού καθαρισμού, επιτρέποντας τη λήψη μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο και τη δημιουργία αυτοματισμών. Το σύνολο συλλεγόμενων δεδομένων θα ενοποιείται με ανοικτά και άλλα δεδομένα σε μία ευφυή πλατφόρμα, η οποία θα υποστηρίζει την επεξεργασία, ανάλυση, αυτοματοποιημένη δημιουργία συσχετίσεων και τη λήψη έξυπνων αποφάσεων που αφορούν στη χρήση ανακτημένου νερού εξόδου βιολογικού καθαρισμού σε συνδυασμό με ένα σύστημα πρόβλεψης ποιοτικής και ποσοτικής μεταβολής της παραγωγής. Επιπλέον, η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει ένα σύστημα έξυπνης τιμολόγησης το οποίο θα έχει ως στόχο την αύξηση του κέρδους της διαχειριστικής αρχής με ταυτόχρονη μείωση του κόστους των γεωργών, παρέχοντάς τους κίνητρα για χρήση ανακτημένου νερού βιολογικών καθαρισμών.

Κατά την διάρκεια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν πειραματικές δοκιμές του συστήματος σε εργαστηριακό περιβάλλον και ρυθμίσεις των παραμέτρων του. Στη συνέχεια, το ΑΥΓΕΙΑΣ θα εγκατασταθεί σε πραγματικό περιβάλλον και θα γίνουν οι τελικές ρυθμίσεις λειτουργίας του, καθώς και η αποτίμηση της απόδοσής του. Κατά την περίοδο της πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος θα υπάρχει συνεχής ανάδραση από το διαχειριστή του συστήματος, ώστε να πραγματοποιούνται βελτιώσεις και ρυθμίσεις λειτουργίας.

Τα οφέλη του οικοσυστήματος ΑΥΓΕΙΑΣ είναι πολλαπλά, τόσο περιβαλλοντικά, όσο και οικονομικά και κοινωνικά. Προβλέπεται:

  • Προώθηση της αξιοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων με ασφαλή και αποδοτικό τρόπο
  • Εξοικονόμηση υδατικών πόρων μέσω: α) επαναχρησιμοποίησης (άμεση ή έμμεση) ανακτημένου νερού εξόδου βιολογικού καθαρισμού για άρδευση στα πλαίσια Γεωργίας Ακριβείας, β) εκτίμησης αναγκών ποσότητας υδατικών πόρων για άρδευση των καλλιεργειών και γ) εντοπισμό διαρροών και άμεση ενημέρωση υπευθύνων διαχειριστών και παραγωγών, συμβάλλοντας σημαντικά στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της λειψυδρίας και ξηρασίας στην περιοχή της Μεσογείου, ειδικά κάτω από το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής.
  • Μείωση χρήσης χημικών συστατικών στο πλαίσιο της Γεωργίας Ακριβείας μέσω επαναχρησιμοποίησης ανακτημένου νερού εξόδου βιολογικού καθαρισμού
  • Αύξηση κέρδους παραγωγών μέσω α) εκτίμησης αναγκών ποσότητας υδατικών πόρων για άρδευση καλλιεργειών, β) εντοπισμού διαρροών και γ) χρήση ανακτημένου νερού εξόδου βιολογικού καθαρισμού με δυναμική τιμολόγηση
  • Αύξηση κερδών διαχειριστών / υπευθύνων βιολογικών καθαρισμών με επαναχρησιμοποίηση και δυναμική τιμολόγηση ανακτημένου νερού εξόδου βιολογικού καθαρισμού
  • Προώθηση νέων καινοτόμων προϊόντων στην αγορά
  • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και αύξηση απασχόλησης σε θέσεις υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας.

Στο πρόγραμμα ΑΥΓΕΙΑΣ, το οποίο συντονίζει η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, κ. Μαλαματή Λούτα, συμμετέχουν επιπρόσθετα η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ) και η Ανώνυμη Εταιρία έρευνας και ανάπτυξης δικτυακών εφαρμογών Agrosense Α.Ε.

Το πρόγραμμα ΑΥΓΕΙΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 522.450€ και διάρκειας 30 μηνών, υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (Κωδικός Έργου:T2ΕΔΚ-04211).

 

Δείτε Επίσης

Πανεπιστήμια: Ξεκινούν οι εγγραφές των φοιτητών – Αναλυτικά η διαδικασία
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πανεπιστήμια: Ξεκινούν οι εγγραφές των φοιτητών – Αναλυτικά η διαδικασία

Ξεκινούν οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα Πανεπιστήμια της χώρας. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας,  η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2021 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα

Διαβάστε περισσότερα »
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κεντρικός Ομιλητής στην εκδήλωση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με θέμα τις “Νεανικές Δεξιότητες” Ο Δρ. Κωνσταντίνος Στεργίου στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ. 

Στο πλαίσιο της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού των προγραμμάτων Erasmus+ για τους τομείς Νεολαία και Αθλητισμός, Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα »
Tέλος το Taxisnet - Έρχεται το myAADE
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Tέλος το Taxisnet – Έρχεται το myAADE

Oριστικό τέλος στο taxisnet βάζει η ΑΑΔΕ με τη λειτουργία της νέας πλατφόρμας, myAADE (myaade.gov.gr). Η νέα πλατφόρμα περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες που έβρισκαν έως τώρα οι φορολογούμενοι στο taxisnet αλλά προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα »
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Microsoft: Τέλος στους κωδικούς πρόσβασης των Windows

ΗMicrosoft έκανε γνωστό ότι πλέον όλοι οι χρήστες των Windows και άλλων προϊόντων της μπορούν να καταργήσουν όλους τους κωδικούς πρόσβασης (passwords) από τους λογαριασμούς τους Microsoft και, στη θέση τους, να

Διαβάστε περισσότερα »
Νεκρή αρκούδα από πυροβολισμό στην Πρέσπα
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νεκρή αρκούδα από πυροβολισμό στην Πρέσπα

Την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου εντοπίστηκε κοντά στο Βροντερό Πρεσπών, και συγκεκριμένα στην περιοχή «Πυξός», νεκρή από πυροβόλο όπλο θηλυκή αρκούδα ηλικίας περίπου έξι ετών. Για το περιστατικό ενημερώθηκε αρχικά ο

Διαβάστε περισσότερα »
Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14/09/2021 στη Θεσσαλονίκη, η εκδήλωση με θέμα «Στο δρόμο για μία δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση: Προκλήσεις και προοπτικές». Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και  ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα »
Nikou asfaleies Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Δείτε το νέο spot της ΔΙΑΔΥΜΑ
Pink Woman Ptolemaida
iordanidis ptolemaida
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida