ΚΥΑ: Κάλυψη λειτουργικών δαπανών συνδικαλιστικών οργανώσεων για 2019-2022

Κοινοποιήστε το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Την κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών των συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και των ινστιτούτων ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων της αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας κατ’εφαρμογή των αναφερομένων στις διατάξεις των υποπεριπτώσεων δδ) και εε) περίπτωσης β της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, για τα έτη 2019 έως 2022.

Ειδικότερα διατίθεται ποσοστό ύψους 1% επί του συνόλου των ετήσιων εσόδων της εισφοράς, ύψους 1,35%, υπέρ ΕΛΕΚΠ και όχι περισσότερο από 3.000.000,00 €, κατ’ αναλογία 2 προς 1 για ΙΝΕ-ΓΣΕΕ και ΚΑΝΕΠ.

Επίσης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις απόδοσης πόρου για την κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών των συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς και η διαδικασία πιστοποίησης της εκτέλεσης των παρακάτω οριζόμενων δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπ. εε της περίπτωσης β της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, μετά από αίτηση της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Προκειμένου να τύχουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις απόδοσης πόρου των δαπανών πρέπει να έχουν νόμιμη διοίκηση ή εφόσον πραγματοποιήσουν νέες αρχαιρεσίες να υποβάλλουν στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) εντός τριών (3) μηνών τα νόμιμα δικαιολογητικά αρχαιρεσιών τους μαζί με την συνοδευτική απόδειξη κατάθεσής τους και στην ΓΣΕΕ, εφόσον τυγχάνουν μέλη αυτής.

Α. ΓΣΕΕ

Στη ΓΣΕΕ, η απόδοση του πόρου υπολογίζεται μηνιαία σε είκοσι επτά (27) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη ανά χίλια (1.000) ψηφίσαντα μέλη, σύμφωνα με το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο, που ισχύει την 1-2-2019.

Β. Ε.Σ.Α.μεΑ

Στην Ε.Σ.Α.μεΑ, η απόδοση του πόρου υπολογίζεται μηνιαία σε δεκαεπτά (17) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη ανά χίλια (1.000) ψηφίσαντα μέλη, σύμφωνα με το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο, που ισχύει την 1-2-2019.

Γ. Ομοσπονδίες προσωπικού Επιχειρήσεων – Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Τραπεζών

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι Ομοσπονδίες που καλύπτουν εργαζόμενους στις Τράπεζες και στις Επιχειρήσεις Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.Α.Π., Ο.Τ.Ε., Ο.Σ.Ε. κ.ά). Η μηνιαία απόδοση πόρου καθορίζεται ανάλογα με τη δύναμη των ψηφισάντων μελών της κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης, ως κατωτέρω:

Γ.1. στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους έως 5.1 ψηφίσαντα μέλη, καταβάλλονται δεκατρία (13) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, σύμφωνα με το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο, που ισχύει την 1-2-2019.

Γ.2. στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους από 5.2 έως 10.000 ψηφίσαντα μέλη, καταβάλλονται δέκα οκτώ (18) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, σύμφωνα με το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο, που ισχύει την 1-2-2019.

Γ.3. στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους από 10.001 και άνω ψηφίσαντα μέλη, καταβάλλονται είκοσι δύο (22) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, σύμφωνα με το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο, που ισχύει την 1-2-2019.

Δ. Εργατοϋπαλληλικά κέντρα και ομοσπονδίες(πλην Ομοσπονδιών προσωπικού Επιχειρήσεων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Τραπεζών)

Δ.1. Στα Εργατοϋπαλληλικά Κέντρα, στον ίδιο νομό, με δύναμη ψηφισάντων μελών μέχρι 500 καταβάλλεται ετησίως το ποσό των 6.000,00 €.Εφόσον στον ίδιο νομό υπάρχει και άλλο Εργατοϋπαλληλικό κέντρο, το Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού αποφασίζει για τον επιμερισμό του πόρου αναλογικά με τα ψηφίσαντα μέλη, με εξαίρεση την περίπτωση που το δεύτερο Εργατικό Κέντρο βρίσκεται σε νησιωτικό σύμπλεγμα της χώρας.

Δ.2. Στις συνδικαλιστικές οργανώσεις με ψηφίσαντα μέλη από 501 έως 1.500 καταβάλλεται ποσό 6.500,00€ ετησίως.

Δ.3. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφίσαντα μέλη από 1.501 έως 3.300 καταβάλλεται ποσό 8.000,00 € ετησίως

Δ.4. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφίσαντα μέλη από 3.301 έως 10.000 καταβάλλεται ετησίως ποσό:

Δ.4. α. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό 3.300 καταβάλλεται το ποσό των 8.000,00 €.

Δ.4. β. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 3.301 έως 10.000 καταβάλλεται το ποσό 14.740 €, που προκύπτει από τον αριθμό των μελών 6.700 επί του ποσού 2,20 € ανά ψηφίσαν μέλος.

Δ.5. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφίσαντα μέλη από 10.001 έως 15.000 καταβάλλεται ετήσιο ποσό, το οποίο αναλύεται ως εξής:

Δ.5.α. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό 3.300 καταβάλλεται το ποσό των 8.000,00 €.

Δ.5.β. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 3.301 έως 10.000 καταβάλλεται το ποσό 14.740 €, που προκύπτει από τον αριθμό των μελών 6.700 επί του ποσού 2,20 € ανά ψηφίσαν μέλος.

Δ.5.γ. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 10.001 έως 15.000 καταβάλλεται το ποσό 8.500 €, που προκύπτει από τον αριθμό των μελών 5.000 επί του ποσού 1,70 € ανά ψηφίσαν μέλος.

Δ.6. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 15.001 και άνω καταβάλλεται ετήσιο ποσό,το οποίο αναλύεται ως εξής:

Δ.6.α. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό 3.300 καταβάλλεται το ποσό των 8.000,00 €.

Δ.6.β. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 3.301 έως 10.000 καταβάλλεται το ποσό 14.740 €, που προκύπτει από τον αριθμό των μελών 6.700 επί του ποσού 2,20 € ανά ψηφίσαν μέλος.

Δ.6.γ. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 10.001 έως 15.000 καταβάλλεται το ποσό 8.500€, που προκύπτει από τον αριθμό των μελών 5.000 επί του ποσού 1,70 € ανά ψηφίσαν μέλος.

Δ.6.δ. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 15.001 και άνω καταβάλλεται το ποσό, που προκύπτει από τον αριθμό των μελών επί του ποσού 1,50 € ανά ψηφίσαν μέλος.

Δ.7. Εργατοϋπαλληλικά κέντρα που η έδρα τους είναι σε νησί, εφόσον από τις τελευταίες αρχαιρεσίες ο συνολικός αριθμός των ψηφισάντων μελών είναι πάνω από 500 μέλη, θα καταβάλλεται επιπλέον συνολικό ποσό 1.200 ευρώ ετησίως.

Δείτε Επίσης

«Κοινωνικό μέρισμα» και κατάργηση φόρων - Ολόκληρο το πακέτο παροχών που ετοιμάζει το ΥΠΟΙΚ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Κοινωνικό μέρισμα» και κατάργηση φόρων – Ολόκληρο το πακέτο παροχών που ετοιμάζει το ΥΠΟΙΚ

Κοινωνικό μέρισμα εξετάζεται μεταξύ άλλων να διανεμηθεί σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Με «κλειδί» το άλμα των ρυθμών ανάπτυξης η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να ανοίξει την «πόρτα» σε νέες παροχές. Εκείνο που θα

Διαβάστε περισσότερα »
Για τον Γιατρό της καρδιάς και της ψυχής μας
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Για τον Γιατρό της καρδιάς και της ψυχής μας

Σ’ ευχαριστούμε για την αγάπη που μας πρόσφερες, χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς ανταλλάγματα. Σ’ ευχαριστούμε γιατί ήσουν πάντα εκεί να συμπονέσεις, να συμπαρασταθείς, να ταυτιστείς με όποιον είχε ανάγκη.

Διαβάστε περισσότερα »
Αθ.Λινού: Τι είπε για σχολεία και παιδικά πάρτι
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αθ.Λινού: Τι είπε για σχολεία και παιδικά πάρτι

Τον προβληματισμό της για την πορεία της πανδημίας στην χώρα και τον χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού κατά του κορονοϊού εξέφρασε η καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Αθηνά Λινού. Όπως είπε η κ. Λινού στον

Διαβάστε περισσότερα »
Έρευνα σε ιστοσελίδες και ομάδες αντιεμβολιαστών με εντολή Θεοδωρικάκου
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Έρευνα σε ιστοσελίδες και ομάδες αντιεμβολιαστών με εντολή Θεοδωρικάκου

Την παρέμβαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου προκάλεσε η είδηση ότι αντεμβολιαστές προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες με οικονομικό πάντα αντάλλαγμα για δήθεν παροχή πλήρους ασυλίας και κάλυψης έναντι του μη

Διαβάστε περισσότερα »
Αλλαγή ώρας: Τι θα ισχύσει φέτος -Πότε γίνεται
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αλλαγή ώρας: Τι θα ισχύσει φέτος -Πότε γίνεται

Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί και φέτος η αλλαγή ώρας για το 2021. Συγκεκριμένα, οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω στις 31 του μήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα »
Κοινωνικό Τιμολόγιο: Πότε «κλείνουν» οι αιτήσεις
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κοινωνικό Τιμολόγιο: Πότε «κλείνουν» οι αιτήσεις

Για το Κοινωνικό Τιμολόγιο Ρεύματος, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν εντός του έτους (αφού όμως πρώτα ακυρώσουν ήδη υπάρχουσα υποβληθείσα αίτηση). Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική παράμετρος που

Διαβάστε περισσότερα »
Nikou asfaleies Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Δείτε το νέο spot της ΔΙΑΔΥΜΑ
Pink Woman Ptolemaida
iordanidis ptolemaida
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida