∆ηµόσιοι υπάλληλοι µε 35 έτη που κλειδώνουν σύνταξη το 2019

Κοινοποιήστε το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Παλαιοί ασφαλισµένοι που είχαν κατοχυρώσει σύµφωνα µε το προγενέστερο καθεστώς τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, µπορούν να θεµελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα, καθώς το 2019 συµπληρώνουν το νέο απαιτούµενο όριο ηλικίας.

Της Ηλίας Γούναρη*

Το 2019, εκτός από τους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου, άνδρες και γυναίκες που έχουν ήδη θεµελιώσει δικαίωµα για να συνταξιοδοτηθούν µε τις διατάξεις της 35ετίας και δεν το έχουν ακόµα ασκήσει, υπάρχουν και οι υπάλληλοι που έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν φέτος, καθώς θεµελιώνουν το σχετικό δικαίωµα για πρώτη φορά. Πρόκειται για τους παλαιούς ασφαλισµένους/-ες του ∆ηµοσίου που, ενώ είχαν κατοχυρώσει, σύµφωνα µε το προγενέστερο καθεστώς, τις απαιτούµενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (συµπλήρωση 25ετίας), είτε το 2010 είτε το 2011 είτε το 2012, καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούµενα έτη ασφάλισης (35, 36, 37), ακολουθούν τα νέα µεταβατικά όρια ηλικίας και συµπληρώνουν το 2019 το νέο απαιτούµενο όριο ηλικίας, θεµελιώνοντας δικαίωµα για συνταξιοδότηση. Το 2019, επίσης, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν οι ασφαλισµένοι που συµπληρώνουν το 62ο έτος και 40 χρόνια ασφάλισης.

1 Υπάλληλοι µε θεµελίωση το 2010.

Οι ασφαλισµένοι στο ∆ηµόσιο που έχουν συµπληρώσει 25 έτη ασφάλισης µέχρι το 2010 και 35 έτη ασφάλισης µέχρι σήµερα, αλλά συµπλήρωσαν το 58ο έτος της ηλικίας τους το 2017, δεν µπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν σύµφωνα µε τον νέο νόµο. Πρόκειται για όσους είναι γεννηµένοι το δεύτερο εξάµηνο του 1959, δηλαδή είναι γεννηµένοι από την 1η Ιουλίου 1959, και ακολουθώντας τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδοτούνται µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 59 ετών και 6 µηνών. Οι ασφαλισµένοι θα συνταξιοδοτηθούν µε πλήρη σύνταξη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 35ετίας, εντός του 2019, καθώς συµπληρώνουν το νέο απαιτούµενο όριο ηλικίας. Η δυνατότητα συνταξιοδότησής τους αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Παράδειγµα: Υπάλληλος γεννηµένος την 1η Αυγούστου 1959 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2010 25ετία. Με το προηγούµενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 58 ετών µε 35 έτη υπηρεσίας. Τα 35 έτη τα συµπλήρωσε µέχρι το 2017, ενώ το 58ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18 Αυγούστου 2015, δηλαδή το 2017, και ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας. Συνεπώς θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 59 ετών και 6 µηνών µε πλήρη σύνταξη.

syntaxeis1.jpg

2 Υπάλληλοι µε θεµελίωση το 2011.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τους υπαλλήλους που συµπληρώνουν την απαιτούµενη 25ετία µέχρι το 2011, µε τη διαφορά ότι, στην περίπτωσή τους, απαιτούνται 36 έτη ασφάλισης, µέχρι την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήµατος. Η δυνατότητα συνταξιοδότησής τους αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Παράδειγµα: Υπάλληλος γεννηµένος την 1η Σεπτεµβρίου 1959 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2011 25ετία, ενώ µέχρι το 2016 είχε συµπληρώσει τα απαιτούµενα 36 έτη υπηρεσίας. Με το προηγούµενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 58 ετών. Το 58ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18 Αυγούστου 2015, δηλαδή το 2017, και ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας. Συνεπώς θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 59 ετών και 6 µηνών, µε πλήρη σύνταξη.

syntaxeis2.jpg

3 Υπάλληλοι µε θεµελίωση το 2012.

Οι υπάλληλοι του ∆ηµοσίου που έχουν συµπληρώσει 25 έτη ασφάλισης µέχρι το 2012, καθώς και 37 έτη ασφάλισης στη συνέχεια, αλλά συµπλήρωσαν το 59ο έτος της ηλικίας τους το 2017 ή το 2018, δεν µπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν σύµφωνα µε τον νέο νόµο. Πρόκειται για τις εξής κατηγορίες: α) Οσοι είναι γεννηµένοι από την 1 Νοεµβρίου 1958 µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 1958, µε συµπληρωµένα 37 έτη υπηρεσίας, και συµπλήρωσαν το 59ο έτος το 2017, ακολουθώντας τα νέα όρια ηλικίας, συνταξιοδοτούνται µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και 2 µηνών. Οι ασφαλισµένοι θα συνταξιοδοτηθούν µε πλήρη σύνταξη σύµφωνα µε τις διατάξεις της 35ετίας εντός του 2019, καθώς συµπληρώνουν το νέο απαιτούµενο όριο ηλικίας. β) Οσοι είναι γεννηµένοι το πρώτο εξάµηνο του 1959 από την 1η Ιανουαρίου 1959 έως την 1η Ιουνίου 1959, µε συµπληρωµένα 37 έτη υπηρεσίας, και συµπλήρωσαν το 59ο έτος το 2018, ακολουθώντας τα νέα όρια ηλικίας, συνταξιοδοτούνται µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και 6 µηνών.

Οι ασφαλισµένοι θα συνταξιοδοτηθούν µε πλήρη σύνταξη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 35ετίας εντός του 2019, καθώς συµπληρώνουν το νέο απαιτούµενο όριο ηλικίας.

syntaxeis3.jpg

Παράδειγµα: Υπάλληλος γεννηµένος την 1η Νοεµβρίου 1958 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2012 25ετία, ενώ είχε συµπληρώσει και τα 37 έτη ασφάλισης µέχρι το 2016. Με το προηγούµενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 59 ετών. Το 59ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18 Αυγούστου 2015, δηλαδή το 2017, και ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας. Συνεπώς θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019, µε τη συµπλήρωση των 60 ετών και 2 µηνών, µε πλήρη σύνταξη. Παράδειγµα: Ασφαλισµένος γεννηµένος την 1η Ιανουαρίου 1959 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2012 25ετία, ενώ είχε συµπληρώσει και τα 37 έτη ασφάλισης µέχρι το 2018. Με το προηγούµενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 59 ετών. Το 59ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18 Αυγούστου 2015, δηλαδή το 2018, και ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας. Συνεπώς θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019, µε τη συµπλήρωση των 60 ετών και 6 µηνών, µε πλήρη σύνταξη.

4 Υπάλληλοι µε 40 έτη.

Οι υπάλληλοι που έχουν συµπληρώσει 40 έτη ασφάλιση µέχρι την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήµατος και συµπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους το 2019 µπορούν να συνταξιοδοτηθούν. Πρόκειται για όσους είναι γεννηµένοι το 1957 και συµπληρώνουν το 62ο έτος το 2019.

syntaxeis4.jpg

* Η Ηλια Γούναρη είναι πρώην προϊσταµένη συντάξεων ΙΚΑ, κοινωνιολόγος του ∆ικαίου

.ethnos.gr

Δείτε Επίσης

Windows 11 : Πώς να τα εγκαταστήσετε άμεσα στον υπολογιστή σας
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Windows 11 : Πώς να τα εγκαταστήσετε άμεσα στον υπολογιστή σας

Windows 11 :Πώς να τα εγκαταστήσετε άμεσα στον υπολογιστή σας   Η αναβάθμιση δεν είναι άμεσα διαθέσιμη για όλους, καθώς προσφέρεται αρχικά για τις νεότερες συσκευές, οι οποίες κυκλοφόρησαν με

Διαβάστε περισσότερα »
Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Έρχεται η ώρα του... λογαριασμού - Ποιοι και πότε θα πρέπει να επιστρέψουν χρήματα
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Έρχεται η ώρα του… λογαριασμού – Ποιοι και πότε θα πρέπει να επιστρέψουν χρήματα

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Έρχεται η ώρα του… λογαριασμού – Ποιοι και πότε θα πρέπει να επιστρέψουν χρήματα Αν και η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για τις επιχειρήσεις που έλαβαν Επιστρεπτέα Προκαταβολή,

Διαβάστε περισσότερα »
Σε νέα υψηλά επίπεδα το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σε νέα υψηλά επίπεδα το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο

Σε νέα υψηλά επίπεδα το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Σε υψηλά επίπεδα “σκαρφαλώνουν, αύριο Τρίτη οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η μέση τιμή

Διαβάστε περισσότερα »
ΟΑΕΔ: Οριστικοί πίνακες του προγράμματος επιταγών αγοράς βιβλίων 2021
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΟΑΕΔ: Οριστικοί πίνακες του προγράμματος επιταγών αγοράς βιβλίων 2021

ΟΑΕΔ: Οριστικοί πίνακες του προγράμματος επιταγών αγοράς βιβλίων 2021 Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων, αποκλειομένων και παρόχων βιβλιοπωλείων-εκδοτικών οίκων του προγράμματος χορήγησης Επιταγών αγοράς βιβλίων για το έτος 2021.

Διαβάστε περισσότερα »
ΑΑΔΕ: Τέσσερις νέες ψηφιακές εφαρμογές για τους φορολογούμενους
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΑΔΕ: Τέσσερις νέες ψηφιακές εφαρμογές για τους φορολογούμενους

ΑΑΔΕ: Τέσσερις νέες ψηφιακές εφαρμογές για τους φορολογούμενους   Όσα θα μπορούν να κάνουν με λίγα «κλικ» και χωρίς ταλαιπωρία οι πολίτες Ψηφιακές εφαρμογές που δίνουν τη δυνατότητα στους φορολογούμενους

Διαβάστε περισσότερα »
«Ανοίγει παράθυρο» για νέες παροχές - Στο τραπέζι κοινωνικό μέρισμα και φοροαπαλλαγές
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Ανοίγει παράθυρο» για νέες παροχές – Στο τραπέζι κοινωνικό μέρισμα και φοροαπαλλαγές

«Ανοίγει παράθυρο» για νέες παροχές – Στο τραπέζι κοινωνικό μέρισμα και φοροαπαλλαγές   «Ανοίγει παράθυρο» για επιπλέον μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και νέες παροχές: Αν και η κυβέρνηση αναγκάστηκε να υιοθετήσει λόγω

Διαβάστε περισσότερα »
Nikou asfaleies Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Pink Woman Ptolemaida
iordanidis ptolemaida
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida