Optika Anagnostis ptolemaida Reggia Ptolemida Pizzaria iek voltetors butterflys ptolemaida xristidis stavros ximikos

ΓΕΝΟΠ : Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην καταβολή του κινήτρου αποχώρησης – Επιστολή στον Πρόεδρο και ΔΝΣ της ΔΕΗ

11λ ανάγνωσης
8Η ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΠ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΣτΕ)

Άμεση καταβολή του ποσού των πέντε (5.000) ευρώ ως κίνητρο
αποχώρησης στους δικαιούχους

 

Σχετικά:      α)   Η παρ.1 του άρθρου 5 της ΠΥΣ 6/28.2.2012

β)   Άρθρο 34 ΚΚΠ/ΔΕΗ

γ)   Η υπ΄ αριθ. 19/24.1.2017 απόφαση Δ.Σ./ΔΕΗ Α.Ε.

δ)   Άρθρο 25 του Ν.4491/1966

ε)   Άρθρο 2 παρ. 2 του Α.Ν.173/1967 & άρθρο 21 & 23 του Ν.3144/2003

στ) Η υπ’ αριθ. Φ.1/2990/20.1.2017 επιστολή ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

ζ)   Άρθρο 8 & 35 του Ν. 4387/2016

η)  Άρθρο 8 παρ.2 του Ν. 4533/2018

θ)  Η υπ’ αριθ.131/20.11.2018 Απόφαση Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε.

ι)   Η υπ’ αριθ. 140/11.9.2019 Απόφαση ΔΝΣ ΔΕΗ Α.Ε.

 

Κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας για την αδικαιολόγητη από μέρους της Επιχείρησης καθυστέρηση της καταβολής του καθαρού ποσού των πέντε (5.000) ευρώ ως κίνητρο αποχώρησης προς τους εργαζομένους που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τα όρια ηλικίας το έτος 2019.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

  1. Με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 5 της ΠΥΣ 6/28.2.2012 (α΄ σχετικό). Οι συμβάσεις εργασίας των μισθωτών της Επιχείρησης μετετράπησαν σε αορίστου χρόνου καταργώντας ταυτόχρονα το άρθρο 34 του ΚΚΠ/ΔΕΗ (β’ σχετικό) το οποίο  προβλέπει ότι: « Η σύμβαση εργασίας με το τακτικό προσωπικό λύεται αυτοδικαίως χωρίς καταβολή αποζημίωσης μόλις ο μισθωτός συμπληρώσει  το όριο ηλικίας σύμφωνα με τις παρακάτω διακρίσεις:

α) το 65ο έτος για το προσωπικό των μισθολογικών κλιμακίων Τ.Α & Β

β) το 62ο έτος για το προσωπικό των μισθολογικών κλιμακίων Β1 έως 7.

γ) το 60ο έτος για το προσωπικό των μισθολογικών κλιμακίων 8 έως 12.

  1. Η μετατροπή των συμβάσεων βάση της ανωτέρω νομοθετικής ρύθμισης στόχο είχε την παροχή ευχέρειας κυρίως στις Δημόσιες Επιχειρήσεις να απολύουν τους εργαζομένους χωρίς σπουδαίο λόγο και χωρίς την συμπλήρωση των προαναφερθέντων ορίων ηλικίας.

Ωστόσο οι εργαζόμενοι στην Επιχείρηση αντί να αποχωρούν με την συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης παρατείναν την παραμονή τους στην υπηρεσία επειδή οι μηνιαίες αποδοχές τους ήταν πολύ μεγαλύτερες των αντίστοιχων συντάξιμων αποδοχών τους, λόγω των τεράστιων μειώσεων που υπέστησαν οι τελευταίες από την εφαρμογή των μνημονιακών νόμων και πολιτικών.

  1. Με τη με αριθ. 19/24.1.2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. (γ’ σχετικό) αποφασίστηκε η κίνηση της διαδικασίας λύσης σύμβασης εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, το οποίο μέχρι την 31/12/2016 είχε θεμελιώσει δικαίωμα κύριας σύνταξης, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και επιπλέον, την ίδια ως άνω ημερομηνία είχε συμπληρώσει τα ακόλουθα όρια ηλικίας.

α) το 60ο έτος ηλικίας οι απασχολούμενοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε καθήκοντα με ασφάλιση ΒΑΕ ή ΥΒΑΕ,

β) το 62ο έτος ηλικίας το λοιπό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των Διοικητικών Στελεχών του 3ου και 4ου ιεραρχικού επιπέδου και των Ειδικών Στελεχών όλων των ιεραρχικών επιπέδων ή βαθμίδων και

γ) το 65ο έτος ηλικίας οι απασχολούμενοι σε καθήκοντα Διοικητικών Στελεχών του 1ου και 2ου ιεραρχικού επιπέδου και των Ειδικών Συμβούλων Διοίκησης της παρ. 4 του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας.

 

Με την ως άνω απόφαση, η οποία δεν διαφοροποιείται ουσιωδώς από τα ηλικιακά όρια που όριζε ο ΚΚΠ/ΔΕΗ (άρθρο 34), δόθηκε η δυνατότητα στους εργαζόμενους που πληρούσαν τις προϋποθέσεις  αυτής, να αποχωρήσουν οικειοθελώς από την Επιχείρηση μέχρι τις 30.5.2017, επωφελούμενοι του καθαρού ποσού των 15.000 ευρώ. Για δε τους εργαζόμενους που δεν αποδέχθηκαν την προαναφερόμενη συναινετική διαδικασία, η Επιχείρηση προέβη στην καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους, χωρίς καταβολή αποζημίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν.4491/1966 (δ’ σχετικό) περί ασφαλίσεως του προσωπικού της ΔΕΗ και  στις αντίστοιχες σχετικές διατάξεις του ΚΚΠ/ΔΕΗ.

  1. Εξάλλου με το άρθρο 2 παρ. 2 του ΑΝ 173/67 (ε΄σχετικό) εάν ο εργοδότης είναι το δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή τράπεζες, ή επιχειρήσεις και οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ κλπ) ή επιχειρήσεις επιχορηγούμενες από το κράτος, ή κατά το νόμο 2112/20 οφειλόμενη αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκάστοτε τιθέμενο ανώτατο περιοριστικό όριο που είναι 240.000 δρχ. που με το Ν.Δ. 207/74 ανήλθε σε 600.000 δρχ. με το άρθρο 24 του Ν.1082/80 αυξήθηκε  σε 1.000.000 δρχ. με το άρθρο  4 του Ν.1545/85 αυξήθηκε στις 1.150.000 δρχ. με το άρθρο 33 του Ν.1876/90 αυξήθηκε περαιτέρω σε 1.500.000 δρχ. με το άρθρο 7 παρ. 5 του νόμου  3075/2002 το ανώτατο  όριο αυξήθηκε σε 7.500 ευρώ και τέλος με την παρ.13 του άρθρου 21 του νόμου 3144/2003 αυξήθηκε σε 15.000 ευρώ ως ισχύει και σήμερα.
  2. Ως ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ εκφράσαμε την πλήρη διαφωνία μας στα διαλαμβανόμενα της εισήγησης της 24.1.2017 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. καταθέτοντας την υπ’ αριθ. Φ.1/2990/20.1.2017 επιστολή μας (στ’ σχετικό) με λεπτομερή ανάλυση των νέων δεδομένων και ειδικότερα των διατάξεων των άρθρων 8 & 35 του Ν.4387/2016 (ζ΄σχετικό) που αφορούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και εφάπαξ παροχών αντίστοιχα, με εφαρμογή από την 1.1.2017. Αναλάβαμε δε πρωτοβουλίες προκειμένου να πειστεί η πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Ενέργειας και Εργασίας έτσι ώστε να καταργήσει την επίμαχη διάταξη του άρθρου 25 του Ν.4491/1966 που συμψήφιζε την αποζημίωση με την εφάπαξ παροχή, γεγονός που επιτεύχθηκε με την ψήφιση του Νόμου 4533/2018 άρθρο 8 παρ. 2 (η΄σχετικό).

Β. ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  1. Με την ψήφιση του Νόμου 4533/2018 άρθρο 8 παρ.2 «καταργείται η παρ.3 του άρθρου 25 του Ν. 4491/1966 (Α’1) καθώς και κάθε άλλη σχετική, γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή ρήτρα ή όρος Κανονισμού Εργασίας ή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας».

Τούτο δοθέντων από την 1.5.2018 όσοι εργαζόμενοι έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις  συνταξιοδότησης και αποχωρούν από την εργασία η Επιχείρηση καταβάλλει το καθαρό ποσό των δέκα πέντε (15.000) ευρώ ως αποζημίωση.

  1. Εξάλλου με την υπ. αριθ. 131/20.11.2018 (θ΄σχετικό) το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε «την κίνηση της διαδικασίας λύσης σύμβασης εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, το οποίο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους πληροί ορισμένες προϋποθέσεις. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων που δεν αποχωρούν οικειοθελώς μέχρι την ως άνω ημερομηνία εντός της οποίας συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις καταγγέλλονται. Στους εργαζόμενους που είτε αποχωρούν οικειοθελώς, είτε καταγγέλλεται η σύμβασή τους, καταβάλλεται η νόμιμη αποζημίωση.

Ειδικά οι εργαζόμενοι που συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 εφόσον αποχωρήσουν οικειοθελώς από την Επιχείρηση μέχρι 31 Ιανουαρίου 2019, η Εταιρεία θα τους καταβάλλει ως κίνητρο αποχώρησης το καθαρό ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ». ΄Οπερ και εγένετο χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση.

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια όλων των παραπάνω με την υπ. αριθ. 140/11.9.2019 απόφασή σας (απόφαση ΔΝΣ) (ι’ σχετικό) δόθηκε η δυνατότητα «Στους εργαζόμενους που επίκεινται η λύση σύμβασης εργασίας δεδομένου ότι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις της υπ. αριθ. 131/20.11.2018 απόφασης Δ.Σ./ΔΕΗ να καταβληθεί το καθαρό ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ως κίνητρο αποχώρησης  εφόσον αποχωρήσουν οικειοθελώς από την Επιχείρηση  από λήψεως της παρούσης και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους». Δυστυχώς όμως οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιχείρησης σε όσους εργαζόμενους αποχώρησαν από την ημερομηνία λήψεως της παραπάνω απόφασης, κατέβαλλαν  μόνο το ποσό των 15.000 χιλιάδων (15.000) ευρώ που είναι η νόμιμη αποζημίωση.

Η επίκληση των υπηρεσιών προς τους δικαιούχους τους όρου «πλήρες δικαίωμα κύριας σύνταξης» που αναγράφεται στη σχετική απόφαση προκειμένου να τους καταβληθεί και το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ απαιτεί πρακτικά την προσκόμιση από τους δικαιούχους  αντίστοιχης βεβαίωσης  που εκδίδεται από τον αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα (ΕΦΚΑ). Για να εκδώσει όμως ο Ασφαλιστικός Φορέας  (ΕΦΚΑ) την συγκεκριμένη βεβαίωση θα χρειαστεί να παρέλθει χρονικό διάστημα πέραν των τεσσάρων (4) μηνών.

Κύριε Πρόεδρε,

Η συγκεκριμένη πρακτική των υπηρεσιών προς τους δικαιούχους είναι σε πλήρη αντίθεση με αυτήν που ακολούθησαν οι υπηρεσίες για την αντίστοιχη περίπτωση όλων όσων συμπλήρωσαν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης την 31.12.2018 και αποχώρησαν οικειοθελώς λαμβάνοντας άμεσα το καθαρό ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ όπως προαναφέραμε. Έτσι δημιουργεί ένα αίσθημα απογοήτευσης και αδικίας σε εργαζομένους που εργάστηκαν για περισσότερο από 35 χρόνια στην Επιχείρηση οι οποίοι σεβόμενοι την απόφασή σας για κίνητρο οικειοθελούς αποχώρησης, αποχώρησαν από την Επιχείρηση σύμφωνα με τη σχετική απόφαση χωρίς να εκμεταλλευτούν το παραμικρό. Θα μπορούσαν  να παραμείνουν στην εργασία τους τουλάχιστον τους πρώτους μήνες του νέου έτους χρησιμοποιώντας την κανονική άδεια της νέας χρονιάς, χρεώνοντας έτσι την Επιχείρηση εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, με δεδομένο ότι  τα οριζόμενα στο Ν.1387/1983 «περί ελέγχου ομαδικών απολύσεων» η καταγγελία των συμβάσεων γίνεται σταδιακά και κατ΄ανώτατο αριθμό 30 το μήνα.

Επιπλέον  είναι γνωστό ότι η ΔΕΗ Α.Ε. ως πρώην Ασφαλιστικός Φορέας  έχει από τα στοιχεία των υπηρεσιών της την πλήρη εικόνα για το πότε οι τακτικοί μισθωτοί της θεμελιώνουν πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Άλλωστε οι αποφάσεις 19/24.1.2017 και 131/20.11.2018 του Δ.Σ. ΔΕΗ ΑΕ για την «εκκίνηση διαδικασίας λύσης σύμβασης εργασίας του προσωπικού που έχει θεμελιώσει δικαίωμα ΠΛΗΡΟΥΣ κύριας σύνταξης» βασίστηκε αποκλειστικά και μόνο στον ασφαλιστικό φάκελο κάθε μισθωτού που οι υπηρεσίες της Επιχείρησης διατηρούν στο αρχείο τους.

Κύριε Πρόεδρε,

Με δεδομένο ότι ανάλογη απόφαση θα απαιτηθεί και για όσους εργαζομένους συμπληρώσουν τα όρια ηλικίας των 60, 62, 65 ετών αντίστοιχα το έτος 2020 θεωρούμε βέβαιο ότι θα «θεραπεύσετε» την αρρυθμία που προκάλεσε ενδεχομένως ο υπερβάλλων ζήλος των υπηρεσιών  σε όσους αποχώρησαν το έτος 2019.

 

Καλή Χρονιά!

 

 

  Για τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ
Ο Πρόεδρος 

 

Γιώργος Αδαμίδης

  Ο Γεν. Γραμματέας 

 

Αντώνης Καρράς

 

Πως σας φάνηκε το άρθρο;
+1
0
+1
0
+1
0
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Αφήστε ένα σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *