Optika Anagnostis ptolemaida Reggia Ptolemida Pizzaria iek voltetors butterflys ptolemaida

ΕΝΕΡΓΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

13λ ανάγνωσης
Πρόγραμμα Ανέργων

Στο πλαίσιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε επιδοτούμενες δράσεις ανέργων σας ενημερώνουμε για όλα τα τρέχοντα προγράμματα που μπορείτε να αιτηθείτε ανάλογα με τα απαιτούμενα κριτήρια

Οι αιτούντες στο πρόγραμμα πρέπει:

·         να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

·         να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Ειδικά οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα  πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης

·         κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους και κατά την ημερομηνία εισόδου στην Πράξη (δηλαδή κατά την ημερομηνία υλοποίησης της 1ης συνεδρίας συμβουλευτικής) να είναι έως και 29 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 29ο και να μην διανύουν το 30ο έτος

·         να έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης του ΟΑΕΔ και να έχουν συντάξει το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους

·         να είναι πτυχιούχοι σχολών θεωρητικής κατεύθυνσης τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης

Η Πράξη αποσκοπεί στη παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης,  κατάρτισης (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης), και την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, 1.940 νέων ανέργων εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 29 ετών, από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα του Ψηφιακού Μάρκετινγκ στον Τουρισμό.

Το πρόγραμμα κατάρτισης καταμερίζεται ως εξής:

·         3 συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής (διάρκειας 45’)

·         540 ώρες κατάρτισης (120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 420 ώρες πρακτικής άσκησης σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού)

·         Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων

Εκπαιδευτικό επίδομα 2.700 ευρώ μεικτά (5€/ώρα παρακολούθησης).

Η ειδικότητα κατάρτισης είναι: «Ψηφιακό Marketing στον Τουρισμό – Social Media».

Η Θεωρητική Κατάρτιση θα υλοποιηθεί: είτε με τη μέθοδο της διά ζώσης κατάρτισης, είτε συνδυάζοντας τη διά ζώσης διδασκαλία με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).

Το σύνολο των ωρών της πρακτικής άσκησης υλοποιείται σε επιχειρήσεις, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Η εξεταστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως μέσω διαδικτυακού συστήματος επιτήρησης. Το σύνολο των καταρτιζόμενων είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχει στην προγραμματιζόμενη εξέταση για την πιστοποίηση.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://digitaltraining04.insete.gr/, συμπληρώνοντας τη φόρμα: «Αίτηση συμμετοχής».  Παράλληλα θα πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά τα παρακάτω δικαιολογητικά στα αντίστοιχα πεδία:

1.       Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (διπλή όψη), Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας

2.       Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο: Α.Φ.Μ., ο Α.Μ.Κ.Α και ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) του υποψήφιου

3.       Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου ή εκτύπωση e-banking) με εμφανή τον “International Bank Account Number” (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ότι είναι Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα

4.       Βεβαίωση Ανεργίας με ημερομηνία έκδοσης την ημέρα υποβολής της αίτησης (η οποία θα εκδοθεί από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α)

5.       Υπεύθυνη δήλωση (ΥΔ) ψηφιακά υπογεγραμμένη από το gov.gr ή ΥΔ θεωρημένη από δημόσια αρχή, (η οποία θα απευθύνεται στο ΙΝΣΕΤΕ), στην οποία να δηλώνει (αντιγράψτε το παρακάτω κείμενο):

·         δεν είμαι μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής

·         τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων

Στον παραλήπτη (ΠΡΟΣ) συμπληρώνετε: ΙΝΣΕΤΕ

6.       Αντίγραφο τίτλου σπουδών μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θεωρητικής κατεύθυνσης της ημεδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται και η προσκόμιση αντιγράφου της πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού καθώς και ανά περίπτωση απαιτείται για τίτλους της αλλοδαπής και η προσκόμιση αντιγράφου πράξης επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. (ή/και ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΑΙΤΗΣΗ

Οι αιτούντες στο πρόγραμμα πρέπει:

·         να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ την ημέρα υποβολής της αίτησης καθώς και την ημέρα ένταξης στο έργο (1η συμβουλευτική), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

·         να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

·         να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους

·         να μην έχουν κλείσει το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, και κατά την ημερομηνία εισόδου στην Πράξη iv. να έχουν πτυχίο Οικονομικής Σχολής της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. v. να μην έχουν. παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης

Σκοπός της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων 2.000 ανέργων πτυχιούχων οικονομολόγων ηλικίας έως 29 ετών, ώστε να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές δεξιότητες τους σε θεματικά αντικείμενα σχετικά με τον επιστημονικό και επαγγελματικό τομέα των οικονομικών, καθώς και να αποκτήσουν επιπρόσθετες νέες γνώσεις (new skills) και οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Το πρόγραμμα κατάρτισης καταμερίζεται ως εξής:

·         12 συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής (διάρκειας 45’)

·         380 ώρες κατάρτισης (200 ώρες New Skills – εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα και 180 ωρών Soft Skills – οριζόντιες διαθεματικές γνώσεις)

·         Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων

Εκπαιδευτικό επίδομα 1.900 ευρώ μεικτά (5€/ώρα παρακολούθησης)

Η Θεωρητική Κατάρτιση θα υλοποιηθεί: είτε με τη μέθοδο της διά ζώσης κατάρτισης, είτε συνδυάζοντας τη διά ζώσης διδασκαλία με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).

Η εξεταστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως μέσω διαδικτυακού συστήματος επιτήρησης. Το σύνολο των καταρτιζόμενων είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχει στην προγραμματιζόμενη εξέταση για την πιστοποίηση.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://apko.oe-e.gr συμπληρώνοντας τη φόρμα: «Αίτηση συμμετοχής».  Παράλληλα θα πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά τα παρακάτω δικαιολογητικά στα αντίστοιχα πεδία:

1.       Βεβαίωση Ανεργίας με ημερομηνία έκδοσης την ημέρα υποβολής της αίτησης (η οποία θα εκδοθεί από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α)

2.       Υπεύθυνη δήλωση (ΥΔ) ψηφιακά υπογεγραμμένη από το gov.gr ή ΥΔ θεωρημένη από δημόσια αρχή, (η οποία θα απευθύνεται στο Ο.Ε.Ε.), στην οποία να δηλώνει ότι (αντιγράψτε το παρακάτω κείμενο και συμπληρώστε τα δικά σας ΑΔΤ, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ):

·         Ο ΑΔΤ μου είναι: …….

·         o ΑΦΜ μου είναι: ….

·         o ΑΜΚΑ μου είναι: …..

·         δεν είμαι μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής

·         τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή

Στον παραλήπτη (ΠΡΟΣ) συμπληρώνετε: Ο.Ε.Ε.

3.       Τίτλοι σπουδών «Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», οι οποίοι αποκτήθηκαν στην ημεδαπή και περιλαμβάνει τους κατόχους τίτλου σπουδών των ελληνικών ανώτατων οικονομικών σχολών και τους κατόχους τίτλων σπουδών συγκεκριμένων οικονομικών τμημάτων των (πρώην) Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Αναφορικά δε με τους τίτλους σπουδών οι οποίοι αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, αυτοί δύναται να θεωρηθεί ότι εμπίπτουν στην έννοια της «Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», μόνο εφόσον έχουν τύχει της αναγνώρισης της ακαδημαϊκής ισοδυναμίας ή ισοτιμίας του ν. 3328/2005

 

ΑΙΤΗΣΗ

Οι αιτούντες στο πρόγραμμα πρέπει:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,
 • Να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ από τμήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή αποφοίτων ΙΕΚ/ ΕΠΑΣ/ ΕΠΑΛ σε ειδικότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Ειδικά οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης.

Οι ειδικότητες κατάρτισης είναι οι εξής:

 • Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων
 • Διαχειριστής Δικτύων
 • Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων
 • Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 • Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
 • Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής
 • Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce
 • Αναλυτής Συστημάτων Πληροφορικής (ICT Analyst)
 • Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής
 • Προγραμματιστής Ανοιχτού Λογισμικού

Το πρόγραμμα κατάρτισης καταμερίζεται ως εξής:

–  6 συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής (διάρκειας 45’)

–  600 ώρες κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων:

– 200 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και

– 400 ώρες πρακτικής άσκησης (σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα)

– Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων

 

Εκπαιδευτικό επίδομα 3.000,00 ευρώ/μεικτά (5€/ώρα παρακολούθησης).

 

Σκοπός της πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης Συμβουλευτικής, Θεωρητικής Κατάρτισης, Πρακτικής Άσκησης και Πιστοποίησης 1.600 ανέργων, εγγεγραμμένων στον ΔΥΠΑ, ηλικίας 25-29 ετών, αποφοίτων ΑΕΙ/ ΤΕΙ από τμήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή αποφοίτων ΙΕΚ/ΕΠΑΣ/ ΕΠΑΛ σε ειδικότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε 4 αντικείμενα που σχετίζονται με το κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και παρουσιάζουν σημαντική προοπτική ανάπτυξης για την ελληνική Οικονομία στο σύνολο της, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

 

Η Θεωρητική Κατάρτιση θα υλοποιηθεί: είτε με τη μέθοδο της διά ζώσης κατάρτισης, είτε συνδυάζοντας τη διά ζώσης διδασκαλία με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).

H Πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων/ δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους, θα παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες και θα πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://apko.sepe.gr/. Παράλληλα θα πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά τα παρακάτω δικαιολογητικά στα αντίστοιχα πεδία:

1.       Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας

2.       Αντίγραφα επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου (εφόσον υπάρχει).

 1. Αντίγραφο Πτυχίου ΑΕΙ /ΤΕΙ από τμήματα τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.. Για τους τίτλους σπουδών, που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή απαιτείται Πράξη αναγνώρισης για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επίσημη ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την πρόσκληση πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
 2. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου ή εκτύπωση e-banking) με εμφανή τον “International Bank Account Number” (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ότι είναι Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.
 3. Βεβαίωση Ανεργίας (την οποία θα εκδώσει από το portal του ΔΥΠΑ με χρήση των προσωπικών του κωδικών)
 4. Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το http://www.gov.gr ή θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσιο Φορέα, ότι (αντιγράψτε το παρακάτω κείμενο):

·         δεν είμαι μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής

·         τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Στον παραλήπτη (ΠΡΟΣ) συμπληρώνετε: ΣΕΠΕ

Πως σας φάνηκε το άρθρο;
+1
0
+1
0
+1
0
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Αφήστε ένα σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *