Δ.Ε.ΤΗ.Π. : 6η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΔΕΤΗΠ: 3η Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

stefanos tsikas ptolemaida KDAP ARLEKINOS
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας

 

 

Καλείστε στην 3η Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 2021, η οποία θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την υπ`αρίθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ : 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και την υπ`αρίθμ. ΔγΠ οικ. 63548/20, για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης.

 

 

ΘΕΜΑ 1ο Πολυετής Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης 2022-2025

 

 

Κοινοποίηση :

1.        ΧΑ

2.        ΜΕΛΗ ΔΣ

3.        Δ/ΝΣΗ

4.        Γ.Γ.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.ΤΗ.Π.

 

 

 

 

       ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο