Optika Anagnostis ptolemaida Reggia Ptolemida Pizzaria iek voltetors butterflys ptolemaida xristidis stavros ximikos

Πολιτική Εκδήλωση της ΛΑΕ, Πτολεμαΐδα, Σάββατο 21 Γενάρη στο καφέ Splendor

4λ ανάγνωσης
Eordaialive.com - Τα Νέα της Πτολεμαΐδας, Εορδαίας, Κοζάνης Πολιτική Εκδήλωση της ΛΑΕ, Πτολεμαΐδα, Σάββατο 21 Γενάρη στο καφέ Splendor

Πολιτική Εκδήλωση της ΛΑΕ, Πτολεμαΐδα, Σάββατο 21 Γενάρη

Η ΛΑΕ σας προσκαλεί στην εκδήλωση που διοργανώνει για τις πολιτικές εξελίξεις,

και σε συζήτηση με ενεργούς αγωνιστές και αγωνίστριες της Αριστεράς και του αντιμνημονιακού κινήματος:

Το θέμα της εκδήλωσης είναι

«Μπορούμε χωρίς μνημόνια, λιτότητα, ευρώ-Μέτωπο Ανατροπής τώρα».

 

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου, 7μμ, καφέ Splendor

Θα μιλήσουν

  • Δέσποινα Χαραλαμπίδου, ΠΣ της ΛΑΕ, πρώην βουλεύτρια – πρώην αντιπρόεδρος Βουλής
  • Παναγιώτης Λίλλης, Επιτροπή Δικαιωμάτων της ΛΑΕ.

Θα χαιρετήσουν

  • οι πρώην βουλεύτριες Γιάννα Γαϊτάνη και Ευγενία Ουζουνίδου

 

Η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ – ΑΝΕΛ περνά μια φάση από­το­μης κα­τάρ­ρευ­σης της πο­λι­τι­κής επιρ­ρο­ής της, λόγω της κοι­νω­νι­κής δυ­σα­ρέ­σκειας, την οποία εντεί­νει η συ­νέ­χι­ση της εφαρ­μο­γής των μνη­μο­νί­ων. Οι δα­νει­στές απο­θρα­συ­νό­με­νοι από την υπο­χω­ρη­τι­κό­τη­τά της κυ­βέρ­νη­σης κα­θυ­στε­ρούν την δεύ­τε­ρη αξιο­λό­γη­ση και έχουν αυ­ξή­σει τις απαι­τή­σεις τους για συ­μπλη­ρω­μα­τι­κό 3ο μνη­μό­νιο και για πρό­σθε­το 4ο μνη­μό­νιο με ακραία μέτρα νέας ερ­γα­σια­κής, ασφα­λι­στι­κής και φο­ρο­λο­γι­κής κα­τε­δά­φι­σης. Παράλληλα η κυβέρνηση δείχνει ότι στην προσπάθειά της να γαντζωθεί στην εξουσία είναι τελείως αδίστακτη, όπως δείχνουν οι προσπάθειες πο­λι­τι­κής επα­να­νο­μι­μο­ποί­η­σης της Χρυ­σής Αυγής (με πρόσφατη τη χθεσινή, με την πλήρη ατιμωρησία και την αστυνομική κάλυψη στο τάγμα εφόδου του Λαγού στο σχολείο του Περάματος).

Η συ­νε­χι­ζό­με­νη αντι­δρα­στι­κο­ποί­η­ση της ΕΕ και η με­τα­τρο­πή της Ευ­ρω­ζώ­νης σε φυ­λα­κή λι­τό­τη­τας των λαών επι­βε­βαιώ­νει την εκτί­μη­σή μας ότι το δια­μορ­φω­μέ­νο ευ­ρω­σύ­στη­μα δεν μπο­ρεί να με­ταρ­ρυθ­μι­στεί. Αντί­θε­τα πρέ­πει, με τους αγώ­νες των λαών, να ανα­τρα­πεί και να θε­με­λιω­θούν με­τα­ξύ όλων των λαών και χωρών της Ευ­ρώ­πης νέες σχέ­σεις ισό­τι­μης συ­νερ­γα­σί­ας. Αυτό που χρειά­ζε­ται σή­με­ρα είναι μια Αρι­στε­ρά, που θα ηγη­θεί της σύ­γκρου­σης και ρήξης με το ευ­ρω­σύ­στη­μα και δεν θα επι­τρέ­ψει σε αστι­κές δυ­νά­μεις και στην ακρο­δε­ξιά να αξιοποιήσουν την κρίση των εθνικών καπιταλισμών και της ΕΕ προς όφελός τους. Η ΛΑΕ αγω­νί­ζε­ται για την έξοδο από την ευ­ρω­ζώ­νη και τη σύ­γκρου­ση και ρήξη με την ΕΕ . Θα πάρει πρω­το­βου­λί­ες για τη συ­σπεί­ρω­ση τέ­τοιων αρι­στε­ρών και προ­ο­δευ­τι­κών δυ­νά­με­ων σε πα­νευ­ρω­παϊ­κό επί­πε­δο.

Εντός συνόρων, η ΛΑΕ θα συ­νε­χί­σει τις ενω­τι­κές της προ­σπά­θειες και σε πο­λι­τι­κό και κινηματικό επί­πε­δο, στα πλαί­σια της στρα­τη­γι­κής της για την δη­μιουρ­γία με­τώ­που. Το πο­λι­τι­κό μέ­τω­πο των αρι­στε­ρών και αντι­μνη­μο­νια­κών δυ­νά­με­ων είναι ανα­γκαίο όσο ποτέ για την αντι­μνη­μο­νια­κή ανα­τρο­πή που επείγει και είναι πλέον προ­ϋ­πό­θε­ση για την επι­βί­ω­ση του λαού και της χώρας.Το αί­τη­μα για κα­τάρ­γη­ση των μνη­μο­νί­ων, δια­γρα­φή του δη­μο­σί­ου χρέ­ους αλλά και του ιδιω­τι­κού για τους κοι­νω­νι­κά αδύ­να­μους, η συ­γκρο­τη­μέ­νη έξο­δος από την ευ­ρω­ζώ­νη κι η έκ­δο­ση εθνι­κού νο­μί­σμα­τος , η ανατροπή της λιτότητας με μέτρα ριζικής αναδιανομής υπέρ της εργαζομένων και των φτωχών και την επιβολή «μνημονίου στο κεφάλαιο και τον πλούτο» είναι το δικό μας πρόγραμμα. Η μοναδική θετική διέξοδος από τα μνημόνια και τις αντιλαϊκές πολιτικές θα έρθει από τα αριστερά, και κυρίως από  τη συμμετοχή και τους αγώνες της πληττόμενης κοινωνικής πλειοψηφίας.

Γι αυτά και άλλα σας καλούμε να συζητήσουμε το Σάββατο 21 Γενάρη, στο καφέ Splendor, στην Πτολεμαΐδα. Με τη συμμετοχή μας να διαμορφώσουμε και στην περιοχή της Εορδαίας, του νομού Κοζάνης -και ευρύτερα της Δυτικής Μακεδονίας- τους όρους για να ξεπεράσουμε την αδράνεια και τη μοιρολατρία, για να πιστέψουμε και πάλι στην ανατροπή, για την πολιτική και κινηματική αντεπίθεση ενάντια στο μνημονιακό καθεστώς . Σας περιμένουμε!

Πως σας φάνηκε το άρθρο;
+1
0
+1
0
+1
0
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο