ΙΚΟΣ ΙΟΝΙΑΝ SEA TRI 2022

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην Πτολεµαΐδα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στο δίκτυο της τηλεθέρµανσης ολιγόχρονης διάρκειας.

stefanos tsikas ptolemaida KDAP ARLEKINOS
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ 1 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57,τ.Α) «Περί κύρωσης του Κ.Ο.Κ, όπως τροποποιήθηκε µε Ν. 3542/2007».
2. Την υπ’ αριθµό 5970/ 20/304630 από 10/02/2020 αναφορά-πρόταση του
Τ.Τ. Εορδαίας.
3.Το υπ΄ αριθµό 685 από 10/02/2020 έγγραφο ∆ΕΤΗΠ ∆ήµου Εορδαίας.
Β. Αποσκοπώντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας,
την πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του
κοινού κατά την εκτέλεση των αναγραφόµενων στο θέµα εργασιών,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο
1. Τη διακοπή της κυκλοφορίας επί της οδού Ματσούκας (δύο ρεύµατα κατεύθυνσης) από την διασταύρωσή της µε οδό Κανάρη έως την συµβολή της µε οδό Γουµεράς
2. ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθµίσεων από ώρα 08.30΄ της Τρίτης (11-02-2020)
έως ώρα 08.30΄ της Πέµπτης (13-02-2020).
3. Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται από παρακαµπτήριες δηµοτικές
οδούς
ΑΡΘΡΟ 2ο
Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.
3542/2007 και το Ν.4313/2014, αφού πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σήµανση και ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα µε µέριµνα του Τ.Τ. Εορδαίας.
ΑΡΘΡΟ 3ο
-Η ισχύς της απόφασης αρχίζει µε την δηµοσίευση της σύµφωνα µε το άρθρο
109 του Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και
την τοποθέτηση σχετικής σήµανσης.
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1.ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
-Με ανάλογο αριθµό αντιτύπων για τοιχοκόλληση, δηµοσίευση στον Τύπο και
εφαρµογή (άρθρο 109 του Ν2696/1999).
-Για τον έλεγχο της τοποθέτησης της απαιτούµενης σήµανσης και τη λήψη επιβαλλόµενων µέτρων τροχαίας, εφόσον αυτό
απαιτείται.

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ∆ΕΤΗΠ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
2. ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ
Με µέριµνα του Τ.Τ. Εορδαίας
1. ΚΕΝΤΡΟ 39 R/T
2. Γεν. Περιφ. Αστυν. ∆υτ. Μακεδονίας.
3. Α.Τ-Τ.Α& Τ.∆.Μ Εορδαίας.
Κοζάνη, 10 Φεβρουαρίου 2020
Ο
∆ιευθυντής
Σπυρίδων ∆ΙΟΓΚΑΡΗΣ
Αστυνοµικός ∆ιευθυντής

Κοινοποιήστε το άρθρο

Tagged