ΙΚΟΣ ΙΟΝΙΑΝ SEA TRI 2022

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην Πτολεµαΐδα επί της οδού 25ης Μαρτίου, κατά τη διάρκεια έκτακτων εργασιών αποξήλωσης τσιµεντοϊστών ηλεκτροφωτισµού.

stefanos tsikas ptolemaida KDAP ARLEKINOS
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ 1 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57,τ.Α) «Περί κύρωσης του Κ.Ο.Κ, όπως τροποποιήθηκε µε Ν. 3542/2007».
2. Την υπ’ αριθµό 5970/20/337946 από 14/02/2020 αναφορά-πρόταση του
Τ.Τ. Εορδαίας.
3.Το υπ΄ αριθµό 3703 από 13/02/2020 έγγραφο του ∆ήµου Εορδαίας.
4. Την υπ΄ αριθ. 63220 από 13-02-2020 από ΤΕΕΣ Κοζάνης χορήγηση άδειας εργασίας κατά την Κυριακή.
Β. Αποσκοπώντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας,
την πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του
κοινού κατά την εκτέλεση των αναγραφόµενων στο θέµα εργασιών,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο
1. α) Τη διακοπή της κυκλοφορίας επί της οδού Κοροξένης, από τη διασταύρωσή της
µε την οδό Καυκάσου έως τη συµβολή της µε την οδό 25ης Μαρτίου.
β) Τη διακοπή της κυκλοφορίας επί της οδού Ακρίτα, από τη διασταύρωσή της µε
την οδό 25ης Μαρτίου έως τη διασταύρωσή της µε την οδό Καυκάσου.
γ) Τη διακοπή της κυκλοφορίας επί της οδού Ιασωνίδου, από τη συµβολή της µε
την οδό 25ης Μαρτίου έως τη διασταύρωσή της µε την οδό Νικοµηδείας.
δ) Τη διακοπή της κυκλοφορίας επί της οδού Κανάρη, από τη διασταύρωσή της
µε την οδό Καυκάσου έως τη συµβολή της µε την οδό 25ης Μαρτίου.
2. ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθµίσεων από 08.00΄ ώρα έως 17.00΄ ώρα της Κυριακής (16-02-2020).
3. Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται από παρακαµπτήριες δηµοτικές
οδούς
ΑΡΘΡΟ 2ο
Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.
3542/2007 και το Ν.4313/2014, αφού πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σήµανση και ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα µε µέριµνα του Τ.Τ. Εορδαίας.
ΑΡΘΡΟ 3ο
-Η ισχύς της απόφασης αρχίζει µε την δηµοσίευση της σύµφωνα µε το άρθρο
109 του Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και
την τοποθέτηση σχετικής σήµανσης.
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1.ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
-Με ανάλογο αριθµό αντιτύπων για τοιχοκόλληση, δηµοσίευση στον Τύπο και
εφαρµογή (άρθρο 109 του Ν2696/1999).
-Για τον έλεγχο της τοποθέτησης της απαιτούµενης σήµανσης και τη λήψη επιβαλλόµενων µέτρων τροχαίας, εφόσον αυτό
απαιτείται.
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
2. ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ
Με µέριµνα του Τ.Τ. Εορδαίας
1. ΚΕΝΤΡΟ 39 R/T
2. Γεν. Περιφ. Αστυν. ∆υτ. Μακεδονίας.
Κοζάνη, 15 Φεβρουαρίου 2020
Ο
Αναπλ.
∆ιευθυντή
Βασίλειος ΤΡΕΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αστυνοµικός Υποδιευθυντής

Κοινοποιήστε το άρθρο

Tagged