Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έργων συντήρησης στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο

Κοινοποιήστε το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου
«Εργασίες στοιχειώδους συντήρησης, στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο αρµοδιότητας
συντήρησης της ∆.Τ.Ε. (έδρας )/ Π.∆.Μ., από συνεργεία του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ 2 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57,τ.Α) «Περί κύρωσης του Κ.Ο.Κ, όπως τροποποιήθηκε µε Ν. 3542/2007».
2.Την υπ’ αριθµό 5959/ 19/436540 από 25/02/2019 αναφορά-πρόταση του
Τ.Τ. Κοζάνης.
3.Την υπ’ αριθµό 5970/ 19/635762 από 27/03/2019 αναφορά-πρόταση του
Τ.Τ. Εορδαίας.
4. Υπ’ αριθµό 4722 από 14/01/2019 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆. Μακεδονίας.
5. Υπ’ αριθ. 6308/172 από 25/01/2019 έγγραφο ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας.
Β. Αποβλέποντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας,
την πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του
κοινού κατά την εκτέλεση του εν θέµατι έργου,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο
1. Τη στένωση λωρίδας της οδού, όπου αυτή απαιτείται (στα τµήµατα των οδών όπου
υπάρχει µία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση) και τον αποκλεισµό της αριστερής ή δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, κατά περίπτωση (στα τµήµατα των οδών όπου
υπάρχουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση) στα κάτωθι σηµεία του οδικού δικτύου αρµοδιότητας µας:
I. Ε.Ο. 3 Κοζάνης – Φλώρινας, από Κοζάνη (βόρεια είσοδος Κοζάνης ) έως Α/Κ
Μαυροδενδρίου, µήκους 9χλµ.
II. Ε.Ο. 3 Κοίλα Κοζάνης (Γέφυρα Εγνατίας) έως Κόµβο Τσελίκα (παρακαµπτήριος),
µήκους 7,8 χλµ.
III. Ε.Ο. 3 Κοζάνης – Λάρισας, από Κοζάνη (Κόµβος Λάρισας _Θεσ/νίκης) έως όρια
µε Π.Ε. Λάρισας (51ο χλµ).
IV. Ε.Ο. 4 Κοζάνης – Βέροιας, από Κοζάνη έως όρια µε Π.Ε Ηµαθίας(36ο χλµ).
V. Ε.Ο. 20 Κοζάνης – Ιωαννίνων, από Κοζάνη έως όρια Π.Ε. Καστοριάς (96ο χλµ).
VI. Ε.Ο. 20 Κοίλα-Βατερό παρακαµπτήριος µήκους 8,2 χλµ.
VII. Ε.Ο 15 Νεάπολη Κοζάνης έως όρια µε Π.Ε. Καστοριάς, µήκους 8χλµ.
VIII. Ε.Ο. 3 Κοζάνης – Φλώρινας από Α/Κ Μαυροδενδρίου έως όρια µε Π.Ε. Φλώρινας.
2. (i) ∆εν θα εκτελούνται εργασίες σε ώρες µειωµένου φωτισµού (βραδινές ώρες) εκτός τυχόν εκτάκτων επεµβάσεων για την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας.
(ii) Μόνιµη υφιστάµενη σήµανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση µε αυτήν που προτείνεται θα πρέπει να αποµακρυνθεί ή να καλυφθεί ώστε να αποφεύγεται η σύγκρουση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (ηµέρα – νύχτα).
(iii) Μετά το πέρας των εργασιών τα τµήµατα της οδού όπου θα υπάρχουν παρεµβάσεις, θα παραδίδονται στην κυκλοφορία µε ιδιαίτερη µνεία στην απόκρυψη στοιχείων της εργοταξιακής σήµανσης που δεν απαιτούνται και αποµάκρυνσή τους από
το οδόστρωµα προκειµένου να µην υπάρχει σύγχυση των χρηστών της οδού.
iv) Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του έργου) οι εργοταξιακές πινακίδες
και άλλα µέσα εργοταξιακής σήµανσης δεν επιτρέπεται να παραµένουν στην περιοχή.
Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήµανσης και ασφάλισης θα πρέπει να εκτελεστεί σε
ώρες µειωµένου κυκλοφοριακού φόρτου, επαναφέροντας την πρότερα σήµανση του
οδικού δικτύου της περιοχής.
3. ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθµίσεων από 28/03/2019 και για χρονικό διάστηµα
ενός έτους, από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και
Αργιών.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Οι ρυθµιστικές και λοιπές σηµάνσεις θα τοποθετηθούν, µε ευθύνη και µέριµνα
της επιβλέπουσας και εκτέλεσης το έργο Υπηρεσίας της Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας και σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στις παραγράφους 3 & 4 του άρθρου 9 του Ν.2696/1999 και της υπ΄αριθ ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/502 από 01-07-2003
(ΦΕΚ 946,τβ) Απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθµό ∆ΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ 905/2011
τβ΄) Απόφαση του Υφυπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων.
ΑΡΘΡΟ 3ο
-Η ισχύς της απόφασης αρχίζει µε την δηµοσίευση της σύµφωνα µε το άρθρο
109 του Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και
την τοποθέτηση σχετικής σήµανσης.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και
105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3542/2007, αφού πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σήµανση
σύµφωνα µε το σχεδιάγραµµα και ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα κατά τις υποδείξεις των Τ.Τ. Κοζάνης & Εορδαίας. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να ενηµερώνει τα Τµήµατα Τροχαίας Κοζάνης & Εορδαίας δύο ηµέρες πριν
την έναρξη των εργασιών και συγκεκριµένα: α) για το είδος των εργασιών, β) για την
ακριβή ώρα και ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών, γ) την περιοχή επέµβασης, δ) τον
αριθµό του σχεδίου της εργοταξιακής σήµανσης που θα εφαρµοσθεί, ε) τον χρόνο περαίωσης της συγκεκριµένης παρέµβασης.
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1.ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
2. ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
-Με ανάλογο αριθµό αντιτύπων για τοιχοκόλληση, δηµοσίευση στον Τύπο και
εφαρµογή (άρθρο 109 του Ν2696/1999).
-Για τον έλεγχο της τοποθέτησης της απαιτούµενης σήµανσης και τη λήψη επιβαλλόµενων µέτρων τροχαίας, εφόσον αυτό
απαιτείται.

Κοζάνη, 28 Μαρτίου 2019
Ο Αναπληρωτής ∆ιευθυντή
Γεώργιος Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ
Αστυνοµικός ∆ιευθυντής

Δείτε Επίσης

Συνελήφθησαν 2 μέλη εγκληματικής ομάδας, σε βάρος των οποίων είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης του κ. Ανακριτή Κοζάνης
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Συνελήφθησαν 2 μέλη εγκληματικής ομάδας, σε βάρος των οποίων είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης του κ. Ανακριτή Κοζάνης

 Σε βάρος των ανωτέρω είχε σχηματισθεί δικογραφία την 11-09-2021 από το Τμήμα Ασφάλειας Κοζάνης, για σύσταση εγκληματικής ομάδας με σκοπό την τέλεση διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών, σε περιοχές της Κοζάνης  

Διαβάστε περισσότερα »
Εξιχνιάστηκαν από το Τμήμα Ασφάλειας Γρεβενών -32- διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών από αποθήκη super market, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, για τις οποίες  συνελήφθησαν -3- ημεδαποί  
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εξιχνιάστηκαν από το Τμήμα Ασφάλειας Γρεβενών -32- διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών από αποθήκη super market, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, για τις οποίες  συνελήφθησαν -3- ημεδαποί  

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση  εγκληματικής ομάδας με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών   Οι ανωτέρω είχαν αφαιρέσει προϊόντα αξίας άνω των 12.300 ευρώ   Εξιχνιάσθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα »
Συνελήφθη 52χρονος σε περιοχή των Γρεβενών για καλλιέργεια 14 δενδρυλλίων κάνναβης και κατοχή ναρκωτικών ουσιών
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Συνελήφθη 52χρονος σε περιοχή των Γρεβενών για καλλιέργεια 14 δενδρυλλίων κάνναβης και κατοχή ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθη 52χρονος σε περιοχή των Γρεβενών για καλλιέργεια 14 δενδρυλλίων κάνναβης και κατοχή ναρκωτικών ουσιών   Συνελήφθη χθες (16-09-2021) τις μεσημβρινές ώρες σε περιοχή των Γρεβενών, από αστυνομικούς της Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα »
Εξιχνιάστηκαν 2 περιπτώσεις κλοπών που διαπράχθηκαν σε περιοχές της Πτολεμαΐδας και της Φλώρινας, για τις οποίες συνελήφθη 51χρονος ημεδαπός
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εξιχνιάστηκαν 2 περιπτώσεις κλοπών που διαπράχθηκαν σε περιοχές της Πτολεμαΐδας και της Φλώρινας, για τις οποίες συνελήφθη 51χρονος ημεδαπός

Ο ανωτέρω είχε αφαιρέσει συνολικά 48 συσσωρευτές ενέργειας και 25 ακροδέκτες μπαταριών χαλκού από τροφοδοτικά συστήματα κεραιών εταιρείας κινητής τηλεφωνίας     Η συνολική ζημία ανέρχεται στο ποσό των 19.260

Διαβάστε περισσότερα »
Συνελήφθη 43χρονη αλλοδαπή στην Φλώρινα, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιώς
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Συνελήφθη 43χρονη αλλοδαπή στην Φλώρινα, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιώς

Συνελήφθη χθες (14-09-2021) τις πρώτες πρωινές ώρες στην Φλώρινα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Φλώρινας, 43χρονη αλλοδαπή, διότι σε βάρος της εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιώς, με την

Διαβάστε περισσότερα »
Συνελήφθη 56χρονος σε περιοχή της Κοζάνης, για καλλιέργεια -15- δενδρυλλίων κάνναβης
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Συνελήφθη 56χρονος σε περιοχή της Κοζάνης, για καλλιέργεια -15- δενδρυλλίων κάνναβης

Συνελήφθη χθες (14-09-2021) το απόγευμα σε περιοχή της Κοζάνης, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Κοζάνης, 56χρονος ημεδαπός για καλλιέργεια -15- δενδρυλλίων κάνναβης.   Πιο συγκεκριμένα, στο

Διαβάστε περισσότερα »
Nikou asfaleies Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Δείτε το νέο spot της ΔΙΑΔΥΜΑ
Pink Woman Ptolemaida
iordanidis ptolemaida
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida