16.3 C
Πτολεμαΐδα
23 Σεπτεμβρίου 2020Αποτελέσματα επιλογής νηπίων και βρεφών των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Κοζάνης (2020-2021)
Επικαιρότητα

Απασχόληση Προσωπικού Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών κατά την περίοδο του Πάσχα – Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στους υπαλλήλους των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

 

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343/10-4-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1293) με θέμα «Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21.3.2020 (Β΄ 956) έως και τις 10.5.2020», με την οποία παρατείνεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας όλων των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, πλην των διοικητικών λειτουργιών και υπηρεσιών αυτών, έως και τις 10 Μαΐου 2020.
Κατόπιν τούτου και με αφορμή πολλά ερωτήματα που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας αναφορικά με την απασχόληση του προσωπικού των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, σας γνωρίζουμε κατά λόγο αρμοδιότητας τα εξής:

Με την υπ’αριθμ. 23 (Α.Π. 18659/17-3-2020, ΑΔΑ ΨΒ4Ε46ΜΤΛ6-ΡΥΗ) εγκύκλιό μας παρείχαμε οδηγίες, μεταξύ άλλων, σχετικά με την απασχόληση του προσωπικού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55).
Έτσι, επισημάναμε ότι κατά το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας των νομικών προσώπων ή υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, λόγω των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, το προσωπικό τους απασχολείται σε άλλη υπηρεσία του ίδιου νομικού προσώπου με απόφαση του οικείου Προέδρου ή σε άλλη υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου αυτών, με απόφαση, κατά περίπτωση, του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ωράριο εργασίας του υπαλλήλου, καθώς και η τυχόν ανάθεση συναφών καθηκόντων άλλου κλάδου για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών.
Ειδικότερα, κρίθηκε αναγκαίο το ανωτέρω προσωπικό να ενισχύσει τις υπηρεσίες/δομές κοινωνικής πολιτικής που στην κρίσιμη αυτή περίοδο έχουν κληθεί να παρέχουν ιδιαίτερης σημασίας υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης.
Τα ανωτέρω έτυχαν εφαρμογής και στους υπαλλήλους των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών των ΟΤΑ, η λειτουργία των οποίων έχει πλέον απαγορευθεί, βάσει της ανωτέρω αναφερόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης, έως και τις 10 Μαΐου 2020.
Κατά τις κρίσιμες αυτές στιγμές που διανύουμε η λειτουργία όλων των υπηρεσιών εκφεύγει της «κανονικότητας» και έχει προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις της πραγματικότητας που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Το ίδιο, λοιπόν, ισχύει και για τους κανόνες λειτουργίας των παιδικών σταθμών των ΟΤΑ, αλλά και της απασχόλησης του προσωπικού τους – που κατά την τρέχουσα περίοδο είναι ευνόητο ότι υπαγορεύονται από τα κατεπείγοντα νομοθετήματα (Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και λοιπές κανονιστικές πράξεις) της τρέχουσας περιόδου – και ως εκ τούτου δεν μπορούν να ερμηνευθούν υπό το πρίσμα των διατάξεων του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας αυτών.
Ως εκ τούτου, στο προσωπικό των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών των ΟΤΑ – το οποίο άλλωστε καθ’ όλο το κρίσιμο αυτό χρονικό διάστημα απασχολείται σε άλλες υπηρεσίες, οι οποίες δεν διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω Πάσχα – δεν δύναται να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις των παρ. 1 του άρθρου 16 και
παρ. 3 του άρθρου 7 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 4249/Β/2017) περί διακοπών εργασίας από την
Μ. Πέμπτη ως την Κυριακή του Θωμά.
Διευκρινίζεται, λοιπόν, ότι οι υπάλληλοι των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών θα συνεχίσουν να απασχολούνται στις υπηρεσίες/δομές των ΟΤΑ βάσει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Αυτό κρίνεται επιβεβλημένο εξάλλου για επείγοντες και εξαιρετικούς λόγους γενικότερου συμφέροντος, και ειδικότερα προκειμένου να επιτευχθεί η σκοπιμότητα των ανωτέρω αναφερόμενων διατάξεων της από 11-3-2020 ΠΝΠ, που δεν είναι άλλη από την ενίσχυση νευραλγικών υπηρεσιών των ΟΤΑ που καλούνται – στο πλαίσιο αντιμετώπισης της κρίσης που έχει προκύψει – να καλύψουν την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών των πληττόμενων πολιτών.

Όπως προαναφέρθηκε, οι υπάλληλοι των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών βάσει των διατάξεων των παρ. 1 του άρθρου 16 και
παρ. 3 του άρθρου 7 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 4249/Β/2017) έχουν διακοπές εργασίας. Επιπροσθέτως και εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, το εν λόγω προσωπικό μπορεί να λαμβάνει κανονική άδεια με αποδοχές έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 55 του ν. 3584/2007.
Συνεπώς, όσον αφορά στη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού για φροντίδα των τέκνων στους εν λόγω υπαλλήλους δύναται να γίνει χρήση της προαναφερόμενης κανονικής άδειας και η χορήγησή της θα γίνεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως για τους λοιπούς υπαλλήλους του Δημοσίου και των ΟΤΑ, με τον κάτωθι όμως τρόπο υπολογισμού για κάθε τέσσερις (4) ημέρες απουσίας:
οι τρεις (3) ημέρες καταγράφονται από την αρμόδια υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας του σταθμού ή της σχολικής μονάδας όπου φοιτά τέκνο του/της υπαλλήλου και κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλονται αποδοχές και
η μία (1) ημέρα απουσίας αποτελεί μέρος της κανονικής άδειας των δέκα (10) εργάσιμων ημερών κατ’ έτος.
Εναλλακτικά, είναι δυνατή – στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού τους και κατ’ εκτίμηση της ιδιαίτερης περίστασης από το αρμόδιο όργανο διοίκησης – η στάθμιση της δυνατότητας παροχής εκ μέρους τους αποκλειστικά εξ αποστάσεως εργασίας.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι όσον αφορά στη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα έχουν δοθεί οδηγίες με το κεφάλαιο Ε της
Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ. 8632/2-4-2020 (ΑΔΑ ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ) εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως άμεσα κοινοποιήσετε την παρούσα στους ΟΤΑ α΄ βαθμού χωρικής αρμοδιότητάς σας, καθώς και στα νπδδ αυτών, για ενημέρωση και εφαρμογή.
Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διαδρομή Υπουργείο/Αναρτηθέντα Έγγραφα/Εγκύκλιοι (https://ypes.gr/eguklioi).
Παραμένουμε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή περαιτέρω διευκρίνιση.Φόρτωση....

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης. Συνεχίζοντας την περιήγηση στον ιστότοπο, αποδέχεστε τη χρήση cookies. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, πατήστε "Περισσότερα". Αποδοχή Περισσότερα