Optika Anagnostis ptolemaida Reggia Ptolemida Pizzaria iek voltetors butterflys ptolemaida xristidis stavros ximikos

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης «ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗ-ΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2016» σύμφωνα με το αρθ.52 παρ.1β του ΚΟΚ.

6λ ανάγνωσης
Απολογισμός δραστηριότητας των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας για τον Μάιο 2024

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Α. Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 52παρ 2 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57,τ.Α) «Περί κύρωσης του Κ.Ο.Κ, όπως τροποποιήθηκε με Ν. 3542/2007».

2.Την υπ’ αριθμό 47892/15/1552778 από 09/08/2016 αναφορά-πρόταση του Τ.Τ. Κοζάνης.

3. Την υπ’ αριθμό 48082/16/1562166 από 11/08/2016 αναφορά-πρόταση του Τ.Τ. Πτολεμαΐδας.

4. Το υπ΄ αριθμό 104468/3278 από 04-08-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

4. Την υπ΄ αριθμό 11490 από 01-08-2016 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τις εργασίες συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισμού 2016.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ 1ο

1. Στένωση λωρίδας της οδού, όπου αυτή απαιτείται (στα τμήματα των οδών όπου υπάρχει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση)

2. Αποκλεισμό της αριστερής ή δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας , κατά περίπτωση ( στα τμήματα των οδών όπου υπάρχουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση)

• Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στα κάτωθι σημεία του Εθνικού Οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητάς μας:

1) στην Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ και στην ΕΝΩΤΙΚΗ ΟΔΟ (προς Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ) και συ-

γκεκριμένα :

α) από Κοζάνη έως Κοίλα

β) Εκθεσιακό κέντρο Κοίλων

γ) Διαστ/ση Ν. Καρδιάς

δ) Κυκλικός κόμβος Ν. Καρδιάς

ε) Κυκλικός κόμβος (Αερογέφυρα Εγνατίας)

στ) Κυκλικός κόμβος (προ εισόδου στον Αυτοκινητόδρομο)

ζ) Α/Κ Μαυροδενδρίου (δύο κόμβοι)

η) Από Αερογέφυρα Εγνατίας έως φωτεινούς σηματοδότες Ενωτικής Οδού

θ) Από Διαστ/ση Μελισσίων έως Α/Κ Δρεπάνου

ι) Α/Κ ΑΕΒΑΛ

ια) ΑΚ Ανατολικού

2) ΠΕΟ Κοζάνης – Φλώρινας στον Α/Κ ΑΕΒΑΛ

3) Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ :

α)Κόμβος Αιανής

β)Είσοδοι-Έξοδοι Βατερού

γ)Διαστ/ση Μπάρας Σιάτιστας

δ)Διαστ/ση Γρεβενών

ε)Διαστ/ση Καλονερίου

στ)Διαστ/ση Κιβωτού

ζ)Νεάπολη

η)Διαστ/ση Τσοτυλίου (δύο κόμβοι)

θ)Διαστ/ση Ομαλής

ι)Πεντάλοφος

4) Ε.Ο ΚΟΖΑΝΗΣ-ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ στη Διαστ/ση Νεάπολης (δύο κόμβοι)

5) Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΛΑΡΙΣΑΣ και ΕΝΩΤΙΚΗ ΟΔΟ (προς Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ)

α) Διαστ/ση Οινόης

β) Διαστ/ση με Ενωτική Οδό

γ) Διαστ/ση Πετρανών

δ) Διαστ/ση Ο.Α.Ε.Δ.

ε) Βαθύλακκος

στ) Διαστ/ση Μεσσιανής

ζ) Διαστ/ση Ροδίτη

η) Διαστ/ση Νεράϊδας

θ) Γέφυρα λίμνης Πολυφύτου

ι) Διαστ/ση Βελβεντού

ια) Διαστ/ση Σερβίων

ιβ) Πολύραχο

ιγ) Διαστ/ση Τριγωνικού

ιδ) Διαστ/ση Λιβαδερού .

6) Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ

α) Πρώην γέφυρα Ο.Σ.Ε.

β) Διαστ/ση ΒΙ.ΠΕ Κασλά

γ) Διαστ/ση Ν. Χαραυγής-Κουρί

δ) Είσοδος – Έξοδος Δρεπάνου

ε)Διαστ/ση Αγίου Δημητρίου

στ)Διαστ/ση Καπνοχωρίου

ζ)Α/Κ Πολυμύλου .

ΑΡΘΡΟ 2ο

1. Η κυκλοφορία στις οδούς δεν θα διακόπτεται, αλλά θα διεξάγεται, για την περίπτωση (1) του άρθρου 1ου , εναλλάξ ανά κατεύθυνση και για την περίπτωση (2) , στη δεξιά ή αριστερή λωρίδα αντίστοιχα.

2. Διάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από 16/08/2016 μέχρι την 18/12/2016, από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

3. Μετά το πέρας των καθημερινών εργασιών, τα τμήματα των οδών όπου θα υπάρχουν παρεμβάσεις, θα παραδίδονται στην κυκλοφορία αφού απομακρυνθεί η εργοταξιακή σήμανση από το οδόστρωμα, όπου δεν απαιτείται, προκειμένου να μην προκαλείται σύγχυση στους χρήστες των οδών.

4. Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του έργου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα εργοταξιακής σήμανσης δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην περιοχή. Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλισης θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού φόρτου, επαναφέροντας την πρότερα σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Οι ρυθμιστικές και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν σύμφωνα με μελέτη η οποία εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με ευθύνη και μέριμνα της αναδόχου εταιρείας «Παυλίδη Σωκράτη του Ιωάννη ΕΔΕ Η/Μ» και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις παραγράφους 3 & 4 του άρθρου 9 του Ν.2696/1999 και της υπ΄αριθ ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 01-07-2003 (ΦΕΚ 946,τβ) Απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμό ΔΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ 905/2011 τβ΄) Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

ΑΡΘΡΟ 4ο

-Η ισχύς της απόφασης αρχίζει με την δημοσίευση της σύμφωνα με το άρθρο 109 του

Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και την τοποθέτηση σχετικής σήμανσης.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007, αφού πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα και ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά τις υποδείξεις των Τ.Τ. Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι κατάλληλοι – απαραίτητοι σημαιοφόροι .

Κοζάνη, 12 Αυγούστου 2016

Ο Αν. Διευθυντή

Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ

Αστυνομικός Υποδιευθυντής

Πως σας φάνηκε το άρθρο;
+1
0
+1
0
+1
0
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο