Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

Eordaialive Team
6λ ανάγνωσης
Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

 

8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Αμυνταίου, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την 21η Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00μμ έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 14709/11-03-2022 (ΦΕΚ Β΄1098), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθ. 49/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2022. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 3. Τροποποίηση ενταγμένων δράσεων ΕΑΠ. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 4. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υλοτομία επικίνδυνων ατόμων πεύκης στην περιοχή «Πευκάκια» Δ. Αμυνταίου. –  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 6. Καθορισμός όρων για την απευθείας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα.-  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 7. Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων, σύμφωνα με το αρ. 58 παρ.vi του ν. 4795/2021. –  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 8. Διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου. –  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 9. Ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου Αμυνταίου στα Σχολικά Συμβούλια των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου. – Εισηγητής:  Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 10. Ορισμός Μελών για τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 11. Αποδοχή παραίτησης-Αντικατάσταση μελών στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.- Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 12. Αποδοχή παραίτησης – Αντικατάσταση μελών στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 13. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 40/2022 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου. –  Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 14. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 41/2022 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου. –  Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 15. Ορισμός επιτροπής προσωρινής & οριστικής Παραλαβής για το έργο «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων, Διαμορφώσεις οδών και πλατειών Δήμου Αμυνταίου».- Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 16. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο «Εσωτερικό Δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης». – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 17. Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την υλοποίηση του έργου «Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου». – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 18. Χορήγηση ετήσιας άδειας εκσκαφής οδών στην COSMOTE για αντιμετώπιση βλαβών και μικρές επεκτάσεις των τηλεπικοινωνιακών δικτύων της. –  Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Ιορδάνης Ζ. Μπάντης

 

 

 

Σημειώσεις:

 1. Σύμφωνα με την περ. Α3 της αριθ. πρωτ. 69742/24-09-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» (Αρ. Εγκυκλίου: 643), η μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) πραγματοποιείται δια ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων, και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης.

Συνεπώς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καλούνται να ενημερώσουν τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, μέχρι την Δευτέρα 21/03/2022 και ώρα 11:00π.μ., τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση, δηλ. είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο τρόπος συμμετοχής είναι δεσμευτικός μόνο για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

Για τους δημοτικούς συμβούλους που θα συμμετέχουν με φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης, θα πρέπει, κατά την προσέλευσή τους, να επιδείξουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης του τελευταίου εξαμήνου, ενώ όσοι θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, οι οδηγίες σύνδεσης στη συνεδρίαση παραμένουν οι ίδιες και θα τους αποσταλεί ο σχετικός σύνδεσμος Zoom πριν την έναρξη της.

 1. Αναφορικά με τη συμμετοχή δημοτών στη δια ζώσης συνεδρίαση, σύμφωνα με την περ. Β1 της ανωτέρω εγκυκλίου (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), μπορούν να παρευρίσκονται με φυσική παρουσία πολίτες που έχουν αποδεδειγμένα εμβολιαστεί ή νοσήσει, και οι οποίοι κατά την προσέλευσή τους στο χώρο της συνεδρίασης οφείλουν να επιδείξουν στον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου τα σχετικά πιστοποιητικά. Ο αριθμός των παρευρισκομένων πολιτών θα είναι ανάλογος με τη χωρητικότητα της αίθουσας συνεδρίασης, κσι θα τηρηθούν τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα .
 2. Μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά καλώντας στα τηλέφωνα 2386350109 και 2386350116, ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στις διευθύνσεις impantis@yahoo.grκαι [email protected].
 3. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου θα μεταδοθεί ζωντανά από την  ιστοσελίδα και το κανάλι του Δήμου Αμυνταίου στο You Tube.

 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Ανακοίνωση

Το Eordaialive πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης, ωστόσο μέχρι αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί, σας δίνετε η δυνατότητα να διαβάζετε τα παλαιότερα μας άρθρα .Σύντομα θα είμαστε και πάλι κοντά σας!