ΙΚΟΣ ΙΟΝΙΑΝ SEA TRI 2022

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πτολεμαΐδα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών ολιγόχρονης διάρκειας

stefanos tsikas ptolemaida KDAP ARLEKINOS
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ-ΕΟΡΔΑΙΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ 1 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57,τ.Α) «Περί κ
ρωσης του Κ.Ο.Κ, όπως τροποποιήθηκε με Ν. 3542/2007».
2.Την υπ’ αριθμό 5970/ 21/1894810
Τ.Τ. Εορδαίας.
3. Η από 16-09-2021 αίτηση ιδιώτη
Β. Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του
τη διάρκεια έκτακτων εργασιών
κοδομής,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων
σταύρωσή της με την οδό Αγ. Τρύφωνος έως την διασταύρωσή της με την οδό Ακρίτα
2. Η κυκλοφορία των οχημάτων
δών.
3. Διάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από
(17-09-2021).

Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ
τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κ
ρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
3542/2007 και το Ν.4313/2014, αφού πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σ
μανση και ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα με μέριμνα του Τ.Τ. Εορδαίας.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΗΣ Δημήτριος

: Λ. Α. Παπανδρέου
4210136)
α ́

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
AΠΟΦΑΣΗ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πτολεμαΐδα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
εργασιών ολιγόχρονης διάρκειας.

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ 1 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57,τ.Α) «Περί κ
ρωσης του Κ.Ο.Κ, όπως τροποποιήθηκε με Ν. 3542/2007».
5970/ 21/1894810 από 16/09/2021 αναφορά
2021 αίτηση ιδιώτη.

Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του

εργασιών υγρομόνωσης και θερμομόνωσης σε διαμέρισμα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο

της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Καυκάσου

σταύρωσή της με την οδό Αγ. Τρύφωνος έως την διασταύρωσή της με την οδό Ακρίτα
2. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων δημοτικών

ια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από 10.00 έως 14:30 ώρα

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κ
ρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
3542/2007 και το Ν.4313/2014, αφού πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σ
ανση και ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα με μέριμνα του Τ.Τ. Εορδαίας.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΠΟΦΑΣΗ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πτολεμαΐδα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης

ΚΟΖΑΝΗΣ

1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ 1 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57,τ.Α) «Περί κύ-
αναφορά-πρόταση του

Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά

μόνωσης σε διαμέρισμα οι-
Καυκάσου, από την δια-
σταύρωσή της με την οδό Αγ. Τρύφωνος έως την διασταύρωσή της με την οδό Ακρίτα.

θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων δημοτικών ο-
ώρα της Παρασκευής

αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με

τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.

3542/2007 και το Ν.4313/2014, αφού πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σή-
ανση και ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα με μέριμνα του Τ.Τ. Εορδαίας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

-Η ισχύς της απόφασης αρχίζει με την δημοσίευση της σύμφωνα με το άρθρο
109 του Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και
την τοποθέτηση σχετικής σήμανσης.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1.ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

-Για τον έλεγχο της τοποθέτησης της απαι-
τούμενης σήμανσης και τη λήψη επιβαλ-
λόμενων μέτρων τροχαίας, εφόσον αυτό

απαιτείται.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΚΕΝΤΡΟ 39 R/T
2. Γεν. Περιφ. Αστυν. Δυτ. Μακεδονίας

Κοζάνη, 16 Σεπτεμβρίου 2021

Ο
Διευθυντής
Σπυρίδων ΔΙΟΓΚΑΡΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

Κοινοποιήστε το άρθρο