Κωτσιδης Στέφανος

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

Συγχαρητήριο Μήνυμα του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00, στο Γραφείο Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α), όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Untitled-2

 

 1. Έγκριση απολογισμού και προέλεγχος Ισολογισμού έτους 2021 του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 03.06.2022 Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αιανής», προϋπολογισμού 374.625,96 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 142/2021.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 18.05.2022 Πρακτικού ΙΙΙ Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη και κατακύρωσητης μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση ανατολικού τμήματος Πάρκου Αγίου Δημητρίου Κοζάνης», προϋπολογισμού 220.896,30 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 222/2021.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 07.06.2022 Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Μαυροδενδρίου», προϋπολογισμού 242.800,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 147/2021.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 08.06.2022 Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση 7ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης», προϋπολογισμού 346.620,66 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 144/2021.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 08.06.2022 Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Λευκοπηγής», προϋπολογισμού 298.549,59 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%  και αριθμό μελέτης 150/2021.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 08.06.2022 Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση 11ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης», προϋπολογισμού 74.200,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 148/2021.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 09.06.2022 Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση Αθλητικού Κέντρου Κοινότητας Μαυροδενδρίου ΔΕ Υψηλάντη», προϋπολογισμού 134.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 63/2022.

 

 1. Έγκριση ή μη δεύτερης (2ης) παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Π.Σ Κοζάνης», προϋπολογισμού 167.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 2/2021, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, έως 26.11.2022.

 

 1. Έγκριση ή μη τρίτης (3ης) παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Π.Σ Ν. Καρδιάς», προϋπολογισμού 105.700,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 3/2021, για χρονικό διάστημα ενενήντα πέντε (95) ημερών, ήτοι έως 30.09.2022.

 

 1. Έγκριση ή μη πρώτης (1ης) παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου με τίτλο «Διάστρωση – Τοποθέτηση ακρυλικού δαπέδου στον αύλειο χώρο του 1ου ΓΕΛ Κοζάνης», προϋπολογισμού 10.349,99 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 21/2022, για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, έως 13.07.2022.

 

 1. Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 1416/20.01.2022 σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού (ομάδα Α)» προϋπολογισμού 204.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 13%, και αριθμό μελέτης 304/2020.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 09.06.2022 Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης», προϋπολογισμού 664.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%και αριθμό μελέτης 146/2021.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 14.06.2022 Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης», προϋπολογισμού 645.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 145/2021.

 

 1. Έγκριση ή μη των από 27.05.2022 & 01.06.2022 Πρακτικών Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών, αντίστοιχα, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την «Εργασίες Αποχιονισμού – Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών 2022-2023 Δ.Ε Κοζάνης» προϋπολογισμού 70.477,88 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%και αριθμό μελέτης 61/2022

 

 1. Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 402.600,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 95/2018.

 

 1. Έγκριση οικονομικού –ταμειακού απολογισμού – ισολογισμού οικ. έτους 2020 του Κληροδοτήματος ¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ¨ στην Κοινότητα Αιανής του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Αποδοχή ή μη των αιτήσεων με αριθμ. πρωτ. α) 15363/27.05.2022 κ. Τσιάκα Χρήστου του Κοσμά, β) 15366/27.05.2022 κ. Τσιάκα Φωτεινής του Χρήστου και γ) 15369/27.05.2022 κ. Τσιάκα Θεοδώρου του Κοσμά, για καθορισμό τιμής μονάδος προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης Ε=44,50 τ.μ. στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 0601007 στο Ο.Τ. 1046(07) σύμφωνα με την αριθμ. 8/1993 Πράξη Εφαρμογής της περιοχής «ΚΟΜΒΟΣ – ΠΑΝΟΡΑΜΑ – Ζ.Ε.Χ».

 

 1. Έγκριση ή μη υπαγωγής και ένταξης πρόσληψης προσωπικού μέσω του «Προγράμματος επιχορήγησης μακροχρόνιων ανέργων για την απασχόληση ηλικίας 55-67 ετών» μίας (1) θέσης εργασίας, για τη Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου.

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.100,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%, για προμήθεια υλικών δώρων σε διακριθέντες μαθητές και φοιτητές διαγωνισμού».

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 200,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%, για προμήθεια υλικών / συμβόλων στην Πλατεία Μικρασιατών στην πόλη της Κοζάνης.

 

 1. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Δουγαλή Γεωργίου  στο Δήμο Αλέξινατς της Σερβίας, στις 04.06.2022.

 

 1. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Φτάκα Γεωργίου στο Δήμο Αλέξινατς της Σερβίας, στις 04.06.2022.

 

 1. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα, στις 05.06.2022.

 

 1. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα, στις 09.06.2022.

 

 1. Εξουσιοδότηση για άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμ. 31/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κοζάνης και κατά των 11 εναγόντων υπαλλήλων ΙΔΑΧ του Δήμου.

 

 1. Έγκριση ή μη πέμπτης (5ης) τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2022.

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε= 7.223,00 τ.μ., εντός του με αριθμό 838 χερσολίβαδου (Αναμόρφωσης 1962), της Κοινότητας Ακρινής του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση κτιρίων αποθήκευσης αγροτικών Γεωργικών προϊόντων.

 

 1. Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «INTERREGEYRORE», της πράξης με τίτλο «RAW4RES – Enhancing responsible mining policies and raw materials resilience in EU regions», προϋπολογισμού 164.396,00 ευρώ.

 

 1. Έγκριση ή μη επικαιροποίησης των με αριθμών 81/2012 & 82/2012 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό υπαλλήλων για την γραμματειακή και ταμειακή υποστήριξη των Κληροδοτημάτων «Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ», «ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ» και «ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ».

 

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 91/2022 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης, του καθορισμού όρων διακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για τις «Προληπτικές Ιατρικές Εργαστηριακές Εξετάσεις των εργαζομένων του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 32.212,63 ευρώ.

 

 1. Έγκριση ή μη υποβολής προτάσεων για ένταξη και νέου έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π) 2012-2016 με τίτλο «Υποστήριξη ωρίμανσης έργων ανάπτυξης του Δήμου Κοζάνης (έτος 2022 Β’)», προϋπολογισμού 101.876,29 ευρώ, με φορέα υλοποίησης την ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.

 

 1. Έγκριση ή μη των από 16.05.2022 & 20.05.2022 Πρακτικών Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών, αντίστοιχα, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την «Μίσθωση και εκκένωση μεταλλικών κιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων (skip container)» προϋπολογισμού 50.133,20 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 27/2022.

 

 1. Έγκριση ή μη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κοζάνης και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για «Έλεγχος της ποιότητας του αέρα στο δυναμικό περιβάλλον της Διακήρυξης Κλιματικής Ουδετερότητας – Ενημέρωση των δημοτών σε πραγματικό χρόνο»- Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 2. Έγκριση ή μη της με αριθμό 2/2022 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης, του καθορισμού όρων διακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού» προϋπολογισμού 243.809,69 ευρώ.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 16.06.2022 Πρακτικού ΙΙΙ Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη και κατακύρωσηγια την «Μεταφορά νηπίων με ιδιωτικά αυτοκίνητα Δ.Χ. με οδηγό Ο.Ε. 2022-2023», προϋπολογισμού 50.840,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%. και αριθμό μελέτης 10/2022.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 23.05.2022 Πρακτικού ΙΙΙ Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη και κατακύρωσηγια την «Παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση ζώων συντροφιάς στο Δήμο Κοζάνης στα πλαίσια εναρμόνισης του ν. 4830/2021», προϋπολογισμού 149.996,60 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 25/2022.

 

 1. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα, στις 19.06.2022.

 

 

 

 1. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 

 

 

Α κ ρ ι β έ ς  Α ν τ ί γ ρ α φ ο

Κοζάνη, 16 Ιουνίου  2022

 

 

Γρηγοριάδης  Ιωάννης

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 

Μαλούτας Ν. Λάζαρος

Δήμαρχος Κοζάνης

 

Πως σας φάνηκε το άρθρο;
+1
0
+1
0
+1
0
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

BnS Ptolemaida

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Το eordaialive.com δεν υιοθετεί τις απόψεις των αρθογράφων, ούτε σημαίνει ότι συμφωνεί με τα ρεπορτάζ που αναδημοσιεύει από άλλες ενημερωτικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και το περιεχόμενο τους. Συνεπώς, δε φέρει καμία ευθύνη εκ του νόμου. Το eordaialive.com ασπάζεται βαθιά, τις δημοκρατικές αρχές της πολυφωνίας και ως εκ τούτου, αναδημοσιεύει κείμενα και ρεπορτάζ, από όλους τους πολιτικούς χώρους.