Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

stefanos tsikas ptolemaida teba pdm
ΚΟΖΑΝΗ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

 

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13:00, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΤΡΕΙΟ», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11.03.2020), τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄) και τις διατάξεις της με αριθμό εγκ. 643 με αριθμ. πρωτ. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Σύνταξη έκθεσης δ΄ τριμήνου του έτους 2021, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

 

 1. Έγκριση ή μη πρώτης (1ης) τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2022.

 

 1. Αποδοχή ή μη της υπ΄αριθμ. πρωτ. 421/10.01.2022 Πράξη του Προέδρου του ΣΤ΄ Τμήματος Ουσίας του Διοικητικού Εφετείου Θεσ/νίκης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς για την αριθμό ΑΓ 382/22.10.2021 αγωγή του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ του Κοσμά, κατά του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Έγκριση ή μη πρώτης (1ης) διαγραφής και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2022.

 

 1. Έγκριση ή μη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού δύο (2) θέσεων διάρκειας δύο (2) μηνών για το έτος 2022, στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Έγκριση ή μη Τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π) 2012-2016 για το έργο «Μελέτες Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ.

 

 1. Έγκριση ή μη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις Πρωτογενούς Τομέα Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 5.450.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% – Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 2. Έγκριση ή μη του από 20.01.2022 Πρακτικού Ελέγχου Αξιολόγησης Οικονομικών  Προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υβριδικού επιβατικού οχήματος 4Χ4», προϋπολογισμού 32.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 133/2021.

 

 1. Έγκριση ή μη των από 27.01.2022 Πρακτικών Νο 1 και Νο 2 Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών Προσφορών και Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, αντίστοιχα, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την «Σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 94.580,99 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 185/2021.

 

 1. Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Επισκευές και βελτιώσεις υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων», προϋπολογισμού 350.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 187/2018.

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση οριζόντιων ιδιοκτησιών ακινήτου που βρίσκεται στη Κοινότητα Κοζάνης επί της οδού Ειρήνης 17 του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης  Ε= 4.100,00 τ.μ., εντός του με αριθμό 395 χερσολίβαδου, της Κοινότητας Ακρινής του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης  Ε= 8.500,00 τ.μ., εντός του με αριθμό 529 χερσολίβαδου, της Κοινότητας Ακρινής του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης  Ε= 9.000,00 τ.μ., εντός του με αριθμό 395 χερσολίβαδου, της Κοινότητας Ακρινής του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης  Ε= 9.500,00 τ.μ., εντός του με αριθμό 529 χερσολίβαδου, της Κοινότητας Ακρινής του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης  Ε= 7.940,00 τ.μ., εντός του με αριθμό 6 χερσολίβαδου, της Κοινότητας Κοίλων του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για τη μίσθωση τεσσάρων (4) διαμερισμάτων για τη στέγαση δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία ξενών φιλοξενίας.

 

 1. Έγκριση ή μη αποδοχής δωρεάς – χορηγίας από τον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ.) τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για τον 3ο Μαθητικό και Φοιτητικό Διαγωνισμό Προγραμματισμού με θέμα «Κοζάνη 2030 : Κλιματικά ουδέτερη και Έξυπνη Πόλη».

 

 1. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Δουγαλή Γεωργίου στην Θεσ/νίκη, στις 28.01.2022.

 

 1. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης της Αντιδημάρχου κ. Τουμπουλίδου Παρθένας στην Θεσ/νίκη, στις 28.01.2022.

 

 1. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα, στις 31.01.2022.

 

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 254/2021 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης, του καθορισμού όρων διακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Οχημάτων Δήμου Κοζάνης 2021», προϋπολογισμού 93.360,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

 

 1. Έγκριση ή μη πραγματοποίησης Πρακτικής άσκησης μίας (1) σπουδάστριας στα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο Δήμο Κοζάνης.

 

 1. Έγκριση ή μη πραγματοποίησης Πρακτικής άσκησης μίας (1) σπουδάστριας στα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο Δήμο Κοζάνης.

 

 1. Συγκρότηση επιτροπών του Δήμου Κοζάνης για την παρακολούθηση και παραλαβή προμηθειών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄) για το έτος 2022.

 

 1. Έγκριση ή μη πρώτης (1ης) παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Π.Σ Ν. Καρδιάς», προϋπολογισμού 105.700,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 3/2021, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, έως 27.05.2022.

 

 1. Έγκριση ή μη τρίτης (3ης) παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, για την «Συντήρηση κτιρίου Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 570.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 258/2019, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, έως 17.05.2021.

 

 1. Έγκριση ή μη πρώτης (1ης) παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή μονώροφου κτιρίου με υπόγειο – 15οΝηπιαγωγείο Κοζάνης», προϋπολογισμού 1.350.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 108/2012, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, έως 27.05.2022.

 

 1. Έγκριση ή μη πρώτης (1ης) παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Διανοίξεων Δημοτικών Οδών», προϋπολογισμού 35.960,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 183/2021, για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, έως 12.03.2022.

 

 1. Ορισμός ή μη Επιτροπών Παραλαβής (προσωρινής & οριστικής) τεσσάρων (4) έργων του Δήμου Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4257/2014 και των άρθρων 170 & 172 του ν. 4412/2016.

 

 1. Έγκριση ή μη του πρώτου (1ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του πρώτου (1ου) Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου με τίτλο «Βελτίωση αντιπλημμυρικών & οδικών υποδομών οικισμών ΔΕ Αιανής», προϋπολογισμού 97.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 144/2020.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 11.01.2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση Λόγιου Πάρκου Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 132.887,40 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 179/2021.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 11.01.2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση κέντρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης λίμνης Πολυφύτου στην Αιανή», προϋπολογισμού 170.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 149/2020.
 2. Έγκριση ή μη του από 21.01.2022 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών και κατακύρωση της διαπραγμάτευσης, των εργασιών με τίτλο «Εργασίες Αποχιονισμού και Θεομηνιών ΔΕ Κοζάνης» προϋπολογισμού 70.477,88 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 107/2021.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 20.01.2022 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και κατακύρωση, του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση κουφωμάτων στο Α΄ΚΑΠΗ Κοζάνης», προϋπολογισμού 55.600,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 141/2021.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 20.01.2022 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και κατακύρωση, του έργου με τίτλο «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων στο ΛΙΑΠΕΙΟ Αθλητικό Κέντρο Κοζάνης», προϋπολογισμού 578.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 76/2019.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 21.12.2021 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και κατακύρωση, του έργου με τίτλο «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Άνω Κώμης Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 44.192,42 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 118/2021.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 24.01.2022 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και κατακύρωση, του έργου με τίτλο «Ανάπλαση Πλατείας στο Ο.Τ. 597 στην Κοζάνη», προϋπολογισμού 52.945,98 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 126/2021.

 

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 19/2022 μελέτης, με τίτλο «Διαμόρφωση Πάρκου Αγίας Παρασκευής- περιοχή «ΛΑΚΚΟΣ», οικισμού Κρόκου Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 283.300,87 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

 

 1. Έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών, του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό των όρων δημοπράτησης και τη Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αισθητική & Λειτουργική αναβάθμιση περιοχής Πάρκου Αγίας Παρασκευής Δ.Δ. Καρυδίτσας», προϋπολογισμού 117.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 226/2018.

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την υλοποίηση της ενταγμένης στο ΕΑΠ 2012-2016 Πράξης «Βελτίωση αθλητικών υποδομών Δήμου Κοζάνης», ποσού 100.000,00 ευρώ.

 

 1. Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστική Παραλαβής του έργου «Δύο Βρεφικά τμήματα στο 4οΒΣΝ του Δήμου Κοζάνης (ΚΑΡΔΙΑ)», προϋπολογισμού 110.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 122/2019.

 

 1. Έγκριση ή μη οριστικής παραλαβής της μελέτης με γενικό τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη σε δημόσια ακίνητα για την ανέγερση δημοτικών κτιρίων, εκπαιδευτικών κτιρίων και κλειστών γυμναστηρίων (Φάση Β)» προϋπολογισμού, 114.487,48 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 282/2020.

 

 1. Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστική Παραλαβής του έργου «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του 3ουΓυμνασίου Κοζάνης», προϋπολογισμού 240.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 71/2017.

 

 1. Έγκριση ή μη δεύτερης (2ης) παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου για τις «Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμΕΑ Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 83.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 226/2019, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως 01.03.2022.

 

 1. Έγκριση ή μη δεύτερης (2ης) παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για την «Προσθήκη 7 αιθουσών στο 13ο Δ.Σ. Κοζάνης» προϋπολογισμού 1.600.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 23/2018, για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών, ήτοι έως 10.09.2022.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 01.02.2022 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, του έργου με τίτλο «Εκπόνηση μελετών Πυροπροστασίας Σχολικών Κτιρίων Β΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 212.588,05 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 208/2021.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 27.01.2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας 25ης Μαρτίου (Αλώνια) Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 56.772,37 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 8/2021.

 

 1. Έγκριση ή μη τροποποίησης των με αριθμ. πρωτ. α) 14483/10.06.2020 και β) 14479/10.06.2020 συμβάσεων με τίτλο «Ανάδειξη χορηγητών προμήθειας ειδών Κρεοπωλείου, ειδών άρτου και ζαχαροπλαστείου» προϋπολογισμού 39.057,42 ευρώ & 51.742,98 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%, αντίστοιχα, και αριθμό μελέτης 259/2019.

 

 1. Αποδοχή ή μη δωρεάς πεντακοσίων τόνων (500) τόνων αδρανών υλικών, για τις ανάγκες της Κοινότητας Αλωνακίων, του Δήμου Κοζάνης, από την εταιρεία «ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.»

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%, για δαπάνες δεξιώσεων – εθνικών και τοπικών εορτών (στεφάνια, δεξιώσεις catering, οπτικοακουστική κάλυψη).

 

 1. Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστική Παραλαβής του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας υποδομών Δήμου Κοζάνης για ΑμεΑ», προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 189/2017.

 

 1. Έγκριση ή μη αποδοχής της με αριθμ. πρωτ.  3114/04.02.2022 αίτησης της κ. Τασοπούλου Ελένης του Σωκράτη, πρώην Αντιδημάρχου Κοζάνης, για ανάθεση σε δικηγόρο της επιλογής τους τη νομική στήριξή της ενώπιον του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κοζάνης (Ποινικό).

 

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 513/2021 (ΑΔΑ:6ΕΙ1ΟΡΥΑ-ΑΛΕ) απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης» περί τιμολογιακής πολιτικής έτους 2022.

 

 1. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 

 

 

 

Α κ ρ ι β έ ς  Α ν τ ί γ ρ α φ ο

Κοζάνη, 4 Φεβρουαρίου 2022

 

 

Γρηγοριάδης  Ιωάννης

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 

Μαλούτας Ν. Λάζαρος

Δήμαρχος Κοζάνης

Κοινοποιήστε το άρθρο

Η γνώμη σας μετρά. Σχολιάστε το άρθρο:

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.