Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κοζάνης

Eordaialive Team
7λ ανάγνωσης
Πρόσκληση συμμετοχής αδειούχων υπαιθρίου εμπορίου φορητής έψησης και καντινών για δραστηριοποίηση κατά την περίοδο των Αποκριών.

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:00, στο Γραφείο Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α), όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1 . Έγκριση ή μη όγδοης (8ης) τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2022.
2. Σύνταξη έκθεσης γ΄ τριμήνου του έτους 2022, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
3 . Αποδοχή ή μη της απόφασης ένταξης της πρότασης του Δήμου Κοζάνης για τη δράση με τίτλο «Progressive lighthouse districts serving as green district Gate towards Leadership in Sustainability (ProLight)» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-02, συνολικού προϋπολογισμού 75.000,00 ευρώ.
4 . Αποδοχή ή μη της απόφασης ένταξης της πρότασης του Δήμου Κοζάνης για τη δράση με τίτλο «EYES HEARTS HANDS Urban Revolution (EHHUR)» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του HORIZON-MISS-2021-NEB-01, συνολικού προϋπολογισμού 51.875,00 ευρώ.
5 . Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης για ένταξη στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π) 2012-2016 του έργου με τίτλο «Πιλοτική Δράση Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων στο Δήμο Κοζάνης – Pay as you throw – Gain as you sort», προϋπολογισμού 478.034,26 ευρώ.
6 . Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας «ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ.» για τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 31675/19.10.2020 σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια και Επισκευή Ελαστικών Επισώτρων, προϋπολογισμού 20.577,24 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%, και αριθμό μελέτης 210/2020.
7 . Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας «ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ» για τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 33336/04.11.2020 σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια και Επισκευή Ελαστικών Επισώτρων, προϋπολογισμού 151.029,52 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%, και αριθμό μελέτης 210/2020.
8 . Έγκριση ή μη της με αριθμό 148/2022 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης, του καθορισμού όρων διακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Μουσειολογικού Εξοπλισμού Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Λίμνης Πολυφύτου στην Αιανή», προϋπολογισμού 117.800,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%.
9 . Έγκριση ή μη της με αριθμό 136/2022 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης, του καθορισμού όρων διακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για τις «Υπηρεσίες Παιδιάτρου», προϋπολογισμού 13.860,00 ευρώ.
10. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε= 4.867,636 τ.μ., εντός του με αριθμό 194 χερσολίβαδου, της Κοινότητας Αγ. Χαραλάμπους του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
11. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε= 5.373,03 τ.μ., εντός του χερσολίβαδου, της Κοινότητας Λευκοπηγής του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
12. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μαλούτα Λάζαρου στην Φλώρινα στις 07.10.2022.
13 . Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 29.09.2022.
14 . Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μαλούτα Λάζαρου στο Αμύνταιο  στις 13.10.2022.
15. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Μαγγιρίδη Μιλτιάδη στα Γρεβενά στις 04.10.2022.
16. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Ραφαηλίδη Αναστασίου στην Πάτρα  07.10.2022.
17. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Ραφαηλίδη Αναστασίου στην Θεσσαλονίκη στις 01.10.2022.
18. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Τζουμερκιώτη Γρηγορίου στην Λαμία στις 14.10.2022.
19. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης της Αντιδημάρχου κ. Τουμπουλίδου Παρθένας στην Λαμία στις 14.10.2022.
20. Έγκριση ή μη του από 07.10.2022 Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Έργα τοπικής ανάπτυξης & Κοινωνικής υποστήριξης Δ.Κ. Αιανής», προϋπολογισμού 190.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 141/2022.
21. Έγκριση ή μη των από 30.09.2022 & 07.10.2022 Πρακτικών Ι & ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Εργασίες διαγραμμίσεων οδικού δικτύου διαβάσεων κλπ Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 59.997,90 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 118/2022.
22. Έγκριση ή μη των από 29.09.2022 & 30.09.2022 Πρακτικών Ι & ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Προμήθεια ιστών φωτισμού ΦΟΠ και παραδοσιακών φωτιστικών», προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%  και αριθμό μελέτης 37/2022.
23. Έγκριση ή μη του από 20.09.10.2022 Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο «Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Κοζάνης», προϋπολογισμού 111.573,19 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 39/2021.
24. Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση ΚΧ & Πεζοδρομίων στις Τ.Κ. Λευκόβρυσης, Πρωτοχωρίου, Καλαμιάς & Εξοχής στης Δ.Ε Κοζάνης» προϋπολογισμού 88.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 6/2019.
25. Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Δύο Βρεφικά τμήματα στο 4ο ΒΣΝ του Δήμου Κοζάνης (ΚΑΡΔΙΑ)», προϋπολογισμού 110.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 122/2019.
26. Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών μικρής κλίμακας», προϋπολογισμού 194.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 18/2019.
27. Έγκριση ή μη του πρώτου (1ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του πρώτου (1ου) Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου με τίτλο «Βελτίωση Σχολικών Εγκαταστάσεων Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 426.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 192/2018.
28. Έγκριση ή μη του δεύτερου (2ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) «Υποδομές 2020 – 2021 ΔΕ Ελλησπόντου», προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 209/2020.
29. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News

 

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

 

Ακολούθησε μας στο Twitter

 

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

 

 

 

 

 

Α κ ρ ι β έ ς  Α ν τ ί γ ρ α φ ο

Κοζάνη, 13 Οκτωβρίου 2022

 

 

Γρηγοριάδης  Ιωάννης

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 

Μαλούτας Ν. Λάζαρος

Δήμαρχος Κοζάνης

 

ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ:
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Ανακοίνωση

Το Eordaialive πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης, ωστόσο μέχρι αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί, σας δίνετε η δυνατότητα να διαβάζετε τα παλαιότερα μας άρθρα .Σύντομα θα είμαστε και πάλι κοντά σας!