ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΔΡΕΠΑΝΟΥ

Eordaialive Team
7λ ανάγνωσης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΔΡΕΠΑΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΔΡΕΠΑΝΟΥ

 

Στα πλαίσια προετοιμασίας της εμποροπανήγυρης Δρεπάνου  η οποία θα διεξαχθεί από 11 έως 13 Ιουνίου 2022, ο Δήμος Κοζάνης καλεί τους ενδιαφερόμενους εκθέτες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην εμποροπανήγυρη να το δηλώσουν  καταθέτοντας σχετική αίτηση.

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Σημειώνουμε ότι ο Δήμος θα προβεί στη χωροθέτηση της εμποροπανήγυρης, με βάση το ενδιαφέρον των εκθετών .

Μπορούν να συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.4849/2021:

Α. Σε ποσοστό 75% πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από το Δήμο μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4849/21

Β.  Σε ποσοστό 10%, πωλητές αδειούχους λαϊκών αγορών (με άδεια η οποία βρίσκεται σε ισχύ)  .

Γ. Σε ποσοστό 10%, αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου (με άδεια η οποία βρίσκεται σε ισχύ) με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα προϊόντα,

Δ. Σε ποσοστό 5%, σε κατόχους άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού

 α. αίτηση, υπόδειγμα της οποίας βρίσκεται στο παράρτημα, στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως το είδος της θέσης (καντινών ή μικρών ειδικών, ή χαλιών, ή γενικών) της εμποροπανήγυρης που επιθυμούν να λάβουν.

β. φωτοαντίγραφο της άδειας τους, με εμφανή τα στοιχεία του αδειούχου και της θεώρησης.

 

γ. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται στο παράρτημα)

Σε περίπτωση ελλιπών  δικαιολογητικών η αίτηση θα απορρίπτεται  αυτόματα.

Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν έως 26 Απριλίου 2022,  μόνο ηλεκτρονικά

 στο e-mail: emporo[email protected] 

 

Η αυτοπρόσωπη παρουσία δεν είναι αποδεκτή.

 

Με το πέρας της προθεσμίας, ο Δήμος θα ανακοινώσει τους εκθέτες που υπέβαλλαν αίτηση και γίνονται δεκτοί.

Κατόπιν με το πέρας των διαδικασιών χωροθέτησης και απόδοσης θέσης, θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη.

Τα τέλη έχουν καθορισθεί με σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και είναι:

Για τις καντίνες: 300ευρώ

Για θέση Χαλιών : 180ευρώ

Για όλες τις λοιπές θέσεις προς 50ευρώ ανα τρέχον μέτρο στη ζώνη Α, και 30 ευρώ ανά τρέχον μέτρο στη ζώνη Β.

Οι δημότες Κοζάνης αφού υποβάλλουν  πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης   δικαιούνται έκπτωση στα προαναφερόμενα τέλη κατά 35%.

Τονίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί έλεγχος για την ύπαρξη τυχόν οφειλών στο Δήμο Κοζάνης. Η ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής.

.

 

 

Ο Διευθυντής

 

Μπιλιώνης Γεώργιος

Αγρ & Τοπ Μηχανικός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

ΑΙΤΗΣΗ                                        ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

 

 

ΟΝΟΜΑ: …………………………….             Σας υποβάλλω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………             και παρακαλώ να μου χορηγήσετε θέση στο

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ……………….…            χώρο της  εμποροπανήγυρης που θα γίνει στην Τ.Κ.

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: …………………           Δρεπάνου από  11/6/2022 έως 13/6/2022.

Α.Δ.Τ.: ………………………………..            Τα προϊόντα που θα πωλώ  θα είναι ………………

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ………………….

Τ.Κ.: ………………………………….

ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                       Το είδος της θέση που επιθυμώ είναι…..  ……..                                        ΟΙΚΙΑΣ: ………………………………             (γενική, ειδική, καντίνα, διατροφική, χαλιών)

KINHTO …………………………….

e-mail; ……………………………….

Α.Φ.Μ.: ………………………………

Δ.Ο.Υ.: ………………………………..

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ : ……………………..

Ημερ. Θεώρησης αδειας: …………..

 

 

ΚΟΖΑΝΗ      /04 /2022

 

Ο ΑΙΤΩΝ-Η ΑΙΤΟΥΣΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα:

1)φωτοτυπία άδειας ή βεβαίωσης δραστηριοποίησης

2)υπεύθυνη δήλωση

 

 

 

 

 

Λογαριασμός Δήμου Κοζάνης

 

ΙΒΑΝ GR7301103770000037754074-864 (Εθνική Τράπεζα)

 

 

 

 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

  (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

ΠΡΟΣ(1): ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 
Ο – Η Όνομα:   Επώνυμο:    
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:    
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:    
Ημερομηνία γέννησης(2):    
Τόπος Γέννησης:    
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:   Τηλ:    
Τόπος Κατοικίας:   Οδός:   Αριθ:   ΤΚ:    
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):   Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

   
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του

άρθρου 22 του. 1599/1986, δηλώνω ότι:
     Ο χώρος που θα καταλάβω θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο από εμένα και δεν θα μεταπωληθεί σε
κάποιον άλλο εκθέτη.

Η θέση αυτή  αφορά αποκλειστικά και μόνο την εμποροπανήγυρη που θα διεξαχθεί στη TK.ΔΡΕΠΑΝΟΥ

 από 11-6-2022 μέχρι 13-6-2022.
     Κατά την τοποθέτησή μου, δεν θα υπερβαίνω τις προβλεπόμενες διαγραμμίσεις που προβλέπει ο Δήμος και    θα είμαι εντός των ορίων που μου ορίζει η αρμόδια υπηρεσία.
     Θα τοποθετήσω στον πάγκο μου σε εμφανές σημείο πρόσφατα αναγομωμένο πυροσβεστήρα.
Δεν έχω οφειλές στο Δήμο Κοζάνης
Θα τηρώ τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα μέτρα ασφαλείας που ισχύουν.
 

 

Ημερομηνία         / 04  / 2022

 

Ο – Η Δηλ.

 

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Ανακοίνωση

Το Eordaialive πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης, ωστόσο μέχρι αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί, σας δίνετε η δυνατότητα να διαβάζετε τα παλαιότερα μας άρθρα .Σύντομα θα είμαστε και πάλι κοντά σας!