Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για δραστηριοποίηση καντίνας – φορητής έψησης, ανέργων για την θερινή περίοδο  

stefanos tsikas ptolemaida KDAP ARLEKINOS
ΚΟΖΑΝΗ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για δραστηριοποίηση καντίνας – φορητής έψησης, ανέργων για την θερινή περίοδο

Έχοντας υπόψη:

Α. Το  άρθρο 51 παρ5 του Ν.4849/21

Β. Την υπ’ αριθμ. 110/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό θέσεων υπαιθρίου εμπορίου.

Γ. Την υπ’ αριθμ 367/21 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται τα  αντίστοιχα τέλη.

 

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις καθορισμένες προσωρινές θέσεις, που αποτυπώνονται στο παράρτημα, για το χρονικό διάστημα 1 Μάϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2022

 

Κατηγορία Α. αδειούχους πλανοδίου ή στασίμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης.

Κατηγορία Β.  ανέργους που επιθυμούν την αδειοδότηση τους για την παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων

να δηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι τις 27 Απριλίου, προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.

Οι ενδιαφερόμενοι της κατηγορίας Α πρέπει υποβάλλουν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (doled@kozanh.gr) επί ποινή αποκλεισμού:

  1. Φωτοαντίγραφο της άδειας τους,
  2. Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως η θέση που επιθυμούν να λάβουν, (υπόδειγμα βρίσκεται στο παράρτημα)
  3. Υπεύθυνη Δήλωση, (υπόδειγμα βρίσκεται στο παράρτημα)

 

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι (κατηγορία Β) υποβάλλουν

  1. αίτηση (υπόδειγμα βρίσκεται στο παράρτημα)

1.Φωτοαντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ,

2.Φωτοαντίγραφο ταυτότητας,

3.Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους,

4.Υπεύθυνη δήλωση, ότι θα προβεί μετά την επιλογή του, στην εκπλήρωση των φορολογικών- υγειονομικών  υποχρεώσεων

Για την επιλογή των ανέργων υποψηφίων πωλητών χρησιμοποιείται σαν κριτήριο το οικογενειακό εισόδημα όπως εμφανίζεται στο σχετικό εκκαθαριστικό. Ο υποψήφιος με το χαμηλότερο οικογ. εισόδημα προηγείται. Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι καταλαμβάνουν κατά προτεραιότητα τις τέσσερις καθορισμένες θέσεις φορητής έψησης. Αν υπάρχουν υπολειπόμενες διατιθέμενες άδειες αυτές διατίθενται στους αδειούχους φορητής έψησης.

Σημειώνουμε ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων κατηγορίας Α υπερβαίνει τον αριθμό των διατιθέμενων αδειών με την παρούσα ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

Κλήρωση επίσης θα πραγματοποιηθεί και μεταξύ των επιλεγέντων για τη θέση που θα λάβει ο κάθε ένας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 28 Απριλίου στα γραφεία της ΔΤΟΑ (Π. Χαρίση 6- 3ος όροφος) και κατόπιν οι κληρωθέντες θα καταβάλλουν τα τέλη που αναλογούν στο ταμείο του Δήμου, προκειμένου για την άδεια κατάληψης κοινοχρήστου  χώρου.

Τα τέλη που θα καταβληθούν έχουν καθορισθεί με την 367/21 ΑΔΣ και απεικονίζονται στους πίνακες του παραρτήματος

Τα τέλη θα προκαταβάλλονται στο ταμείο του Δήμου μηνιαία.

 

Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα καταλαμβάνουν τις θέσεις όπως ακριβώς απεικονίζονται στα διαγράμματα της υπ’ αριθμ 110/22 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 

  Ο Αντιδήμαρχος

 

  Δημήτριος Παφύλης
   

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

  (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

ΠΡΟΣ(1): ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 
Ο – Η Όνομα:   Επώνυμο:    
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:    
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:    
Ημερομηνία γέννησης(2):    
Τόπος Γέννησης:    
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:   Τηλ:    
Τόπος Κατοικίας:   Οδός:   Αριθ:   ΤΚ:    
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):   Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

   
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του

άρθρου 22 του. 1599/1986, δηλώνω ότι:
     Ο χώρος που θα καταλάβω θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο από εμένα και δεν θα μεταπωληθεί σε
άλλον εκθέτη
Θα επαναφέρω το χώρο στην πρότερη του κατάσταση
     Κατά την τοποθέτησή μου, δεν θα υπερβαίνω τις προβλεπόμενες διαγραμμίσεις που προβλέπει ο Δήμος και    θα είμαι εντός των ορίων που μου ορίζει η αρμόδια υπηρεσία.
     Θα τοποθετήσω σε εμφανές σημείο πρόσφατα αναγομωμένο πυροσβεστήρα.
Δεν έχω οφειλές στο Δήμο Κοζάνης
Θα τηρώ τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα μέτρα ασφαλείας που ισχύουν.
 

AΙΤΗΣΗ.

 

 

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο