Δήμος Κοζάνης: Παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου για τις εγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Eordaialive Team
3λ ανάγνωσης
Δευτέρα 24.01.2022 και τη Τρίτη 25.01.2022 οι παιδικοί σταθμοί της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας θα παραμείνουν κλειστοί.

Δήμος Κοζάνης: Παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου για τις εγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.                                  Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Κοζάνης για το σχολικό έτος 2022-23 από 01/06/2022 έως 30/06/2022 και συγκεκριμένα για :
1ο Βρεφονηπιακό Σταθμό, 2ο Παιδικό Σταθμό, 3ο Βρεφονηπιακό Σταθμό, καθώς και στους περιφερειακούς Παιδικούς Σταθμούς Τετραλόφου, Αιανής και Καισαρειάς.
Οι διαδικασίες είναι οι εξής διαδικασίες:
Ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: [email protected]

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
Περιγραφή αιτήματος: «ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΟΥ»  «ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ»
Προς(1):
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΑΡΙΘΜ. ΑΙΤΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

 

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Αριθμός Δ.Τ. ή Άδειας Παραμονής:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Κατοικίας, Τ.Κ.:

Οδός, Αριθμός:

Τηλέφωνο Οικίας:

Τηλέφωνο Εργασίας:

Τηλέφωνο Κινητό:

E-mail

Επάγγελμα:

Ασφαλιστικός Φορέας:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ
Ονοματεπώνυμο:

Ονοματεπώνυμο Πατέρα:

Αριθμός Δ.Τ. ή Άδειας Παρμονής:

Διεύθυνση Κατοικίας:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(4), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Όλα τα στοιχεία που προσκομίζω είναι αληθή

Επιτρέπω στην Υπηρεσία Παιδικών Σταθμών να ζητήσει αυτεπάγγελτα το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Έλαβα γνώση για την κλίμακα και την καταβολή των τροφείων

Έλαβα γνώση για την ώρα προσέλευσης και αναχώρησης του παιδιού (7.00- 09:00 π. και έως 3:45 μ.μ. αντίστοιχα ),

Ο συνολικός αριθμός των ανήλικων παιδιών μου είναι: ________

Η οικογένεια μου είναι μονογονεϊκή ΝΑΙ ΟΧΙ 

Δεν έχω προβεί σε διακοπή άσκησης επιτηδεύματος (σε περίπτωση Ελεύθερων Επαγγελματιών) 

Δεν έχω προβεί σε διακοπή άσκησης επιτηδεύματος (σε περίπτωση εταίρου Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.) 

Δήλωση ποσοστού αναπηρίας άνω 67% σύμφωνα με τη βεβαίωση Κ.Ε.Π.Α 

10.Δήλωση του δηλωθέν οικογενειακού εισοδήματος σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου έτους
ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
πατέρα:
Μητέρα:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ:

10 Τα στοιχεία του παιδιού προς εγγραφή στον Παιδικό Σταθμό είναι:.

 

α/α
Όνομα
Επώνυμο
Ημερομηνία
Γέννησης
Εγγραφή

Παιδικός Κατοικίας
Παιδικός
2ης Επιλογής

 

1ο

 

 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. 3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Ανακοίνωση

Το Eordaialive πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης, ωστόσο μέχρι αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί, σας δίνετε η δυνατότητα να διαβάζετε τα παλαιότερα μας άρθρα .Σύντομα θα είμαστε και πάλι κοντά σας!