Πτολεμαΐδα (ΚΕΔΕ) Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) στην Πειραματική Σχολή Κλασσικού Χορού και στο Δημοτικό Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι

Eordaialive Team
9λ ανάγνωσης
Θέσεις εργασίας στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Εορδαίας (ΚΕΔΕ)

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

(ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

Π.Δ. 524/1980

στην Πειραματική Σχολή Κλασσικού Χορού & στο Δημοτικό Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι (ΔΗ.ΠΑΙ.Θ.Ε.)

 

 

Η Πρόεδρος του Ν.Π. Ι.Δ

«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Εορδαίας»

 

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.∆. 524/80 (ΦΕΚ 143/Α).
 2. Τις διατάξεις του Π.∆. 524/1980 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 30, παραγρ. 2 του Ν.3274/2004 με τις οποίες η συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού εξαιρείται του Ν.2190/1994 από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του ν. 3833/2010, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄Β΄και Γ΄ του ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους».
 4. Το με ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31-05-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του ν. 3812/09 (καλλιτεχνικό προσωπικό).
 5. Την υπ’ αριθμ. 14626/26-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΔ4Δ46ΜΤΛ6-7Β0) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 (με μορφή αντιτίμου).
 6. Το άρθρο 13 του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Κ.Ε.Δ.Ε.
 7. Την υπ’ αριθ. 10/2021 (Α∆Α: ΩΙΣΚΟΚΡΒ-Ζ7Η) απόφασή περί προγραμματισμού προσλήψεων 2021-2022 για την κάλυψη δύο θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα : μίας (1) θέσης Δασκάλας/Δασκάλου Κλασσικού Χορού ΤΕ για την Πειραματική Σχολή Κλασσικού Χορού

και μίας (1) θέσης Δασκάλας/Δασκάλου Θεατρικής Αγωγής ΠΕ για το Δημοτικό Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι (ΔΗ.ΠΑΙ.ΘΕ) για το διδακτικό έτος 2021-2022.

 1. Την υπ΄ αριθμ οικ33544/31184/29.03.2021 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με την οποία συναινεί στην πραγματοποίηση των προσλήψεων.
 2. Το υπ’ αριθμ 34180/05.05.2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο εγκρίνει την αριθμ. Πρωτ. 32641/26.04.2021 απόφαση και το εν λόγω αίτημα.
 3. Την υπ’ αριθμ. 52/2021 (ΑΔΑ: ΡΩΩΑΟΚΡΒ-ΧΔΜ) απόφαση του ∆.Σ. της ΚΕ∆Ε περί έγκρισης των όρων της ανακοίνωσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 4. Το γεγονός ότι για τη δαπάνη αυτή υπάρχει πίστωση, εγγεγραμμένη στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2021 στη οποία θα προστεθεί, αναλογικά, για τον επόμενο προϋπολογισμό 2022, σχετική πίστωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της τρέχουσας χρονιάς (2021-2022), για την Πειραματική Σχολή Κλασσικού Χορού και το Δημοτικό Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι (ΔΗ.ΠΑΙ.ΘΕ.) του Ν.Π.Ι.Δ. της Κ.Ε.Δ.Ε. του Δήμου Εορδαίας που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα και συγκεκριμένα τους εξής ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
101 Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Δ.Ε. Πειραματική Σχολή Κλασσικού Χορού Πτολ/δα ΤΕ Δασκάλας/Δασκάλου Κλασσικού Χορού Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 8 μήνες 1
102 Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Δ.Ε. Δημοτικό Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι (ΔΗ.ΠΑΙ.ΘΕ) Πτολ/δα ΠΕ Δασκάλας/Δασκάλου Θεατρικής Αγωγής Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 8 μήνες 1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό)

Κατηγορία Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & ειδικά) προσόντα
ΠΕ Πτυχίο Θεατρικής Αγωγής ή Παιδαγωγικού Τμήματος σχετικών Σχολών ημεδαπών ΑΕΙ ή αλλοδαπών αναγνωρισμένων στην Ελλάδα, και τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος σχετικός με το αντικείμενο.
ΤΕ Πτυχίο ΤΕ αναγνωρισμένης Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού, ημεδαπής ή αλλοδαπής, ειδικότητας Κλασσικού Χορού.
(για τον

κωδικό

θέσης) 101

Πρόσθετα Προσόντα

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του ∆ημοσίου ή ΟΤΑ ή ∆ημοτικές Επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Βεβαιώσεις συμμετοχής, παρουσίαση προσωπικής δουλειάς διδακτικού έργου σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή.

Προφορική συνέντευξη.

(για τον

κωδικό

θέσης) 102

Πρόσθετα Προσόντα

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Σε αναγνωρισμένες σχολές χορού του ∆ημοσίου ή ΟΤΑ, ή ∆ημοτικών Επιχειρήσεων ή Ιδιωτικές Σχολές. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (εκδηλώσεις, διαγωνισμοί, φεστιβάλ).

Προφορική Συνέντευξη: (παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας).

Συναφείς δραστηριότητες: (σύνθεση- διδασκαλία χορογραφιών, συμμετοχή σε παραστάσεις, φεστιβάλ).

 

 Γ.ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
Σπουδές Βασικές και παρεμφερείς καλλιτεχνικές σπουδές/ Σχετική Επιμόρφωση 30%
Εμπειρία – Προϋπηρεσία Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο 15%
Καλλιτεχνικό έργο Καλλιτεχνική δραστηριότητα 18%
Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα. Παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά προσόντα και δεξιότητες, παιδαγωγική προσέγγιση, μέθοδος διδασκαλίας. Παιδαγωγικές σπουδές & επιμόρφωση Σεμινάρια. 14%
Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια Οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνος – μονογονέας – γονέας – μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ) Χρόνος  Ανεργίας 9%
Συνέντευξη Συνέντευξη υποψηφίου 14%
Σύνολο 100%

 

* Σημείωση : Τα παραπάνω ποσοστά είναι τα μέγιστα τα οποία θα προσεγγίζουν οι υποψήφιοι με αύξουσα τάση προς το εκάστοτε μέγιστο, εφόσον τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, ανά κριτήριο, τους διαφοροποιούν, δηλαδή : Πτυχίο, πτυχίο με άριστα, χρόνος προϋπηρεσίας, εύρος καλλιτεχνικής δραστηριότητας, οικογενειακή κατάσταση (άγαμος-η, γονέας, μονογονεϊκή οικογένεια, πολύτεκνοι, φροντίδα Α.Μ.Ε.Α. στην οικογένεια).

 

Δ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση σε έναν (1)  μόνο κωδικό θέσης. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1.Φωτοτυπία των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.

2.Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών, επίσημη μετάφραση τίτλου αλλοδαπής (άρθρο 29 Π.∆. 50/2001).

3.Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο μετά τη λήψη του τίτλου σπουδών.

4.Βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικά σχετικών δραστηριοτήτων με το αντικείμενο.

5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.

6.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου δηλώνεται τυχόν παράλληλη απασχόληση στο

∆ημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

7.Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενο στο άρθρο 22 του Π.∆. 611/77 εγκλήματα έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

α).Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που αναφέρονται στην ανακοίνωση και γίνονται δεκτά εφόσον είναι έγκυρα και κατατίθενται εμπρόθεσμα. Η κατάθεση μπορεί να γίνει και μέσω εγγράφως εξουσιοδοτημένου ατόμου.

β). Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση τους όρους της ανακοίνωσης από την 3/μελή Επιτροπή Μοριοδότησης του ∆.Σ.

Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ :

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες της 5ης-10-2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήμου Εορδαίας (http://www.ptolemaida.gr), στη ∆ιαύγεια, στη σελίδα της Κ.Ε.∆.Ε. στο Facebook (https://www.facebook.com/kedeeordaias), μπορούν επίσης να ζητήσουν να τους αποσταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα έπειτα από έγκαιρο αίτημά τους στα e-mails της Κ.Ε.∆.Ε.

α) [email protected] και β) [email protected] ή να την παραλάβουν σε φυσικό αρχείο από τα γραφεία της Κ.Ε.∆.Ε. (Περγάμου 80 –Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την δημοσίευση της ανακοίνωσης – πρόσκλησης και συγκεκριμένα από τις 05/10/2021 έως και 14/10/2021

Η Παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 9.00 π.μ έως 13.00 μ.μ.

 

ΣΤ. ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την τριμελή επιτροπή που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 13/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. (ΑΔΑ: ΨΗΦΨΟΚΡΒ-ΟΣ9).                                                                          Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στα γραφεία του Νομικού Προσώπου και στον πίνακα του Δημαρχείου του Δήμου Εορδαίας.                                                                                                                                                                   Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφες ενστάσεις, με αίτηση τους στην Επιτροπή Μοριοδότησης  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση.

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

1) Η προκήρυξη να αναρτηθεί στα γραφεία του Νομικού Προσώπου Κ.Ε.Δ.Ε.

2) Η περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «Πτολεμαίος» & «Πρωινός

Λόγος»   (Π.Δ. 524/80 ΦΕΚ 143/Α).

 

 

 

Η Πρόεδρος της ΚΕΔΕ

 

 

 

Άννα Καΐδου

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Ανακοίνωση

Το Eordaialive πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης, ωστόσο μέχρι αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί, σας δίνετε η δυνατότητα να διαβάζετε τα παλαιότερα μας άρθρα .Σύντομα θα είμαστε και πάλι κοντά σας!