19.3 C
Πτολεμαΐδα
25 Σεπτεμβρίου 2020Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην Πτολεµαΐδα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών ολιγόχρονης διάρκειας.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ρύθµιση κυκλοφορίας και εργοταξιακής σήµανσης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε οδούς της πόλης της Πτολεµαΐδας, στο πλαίσιο του έργου επέκτασης δικτύου οπτικών ινών της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. “FTTH ΠΤΟΛΕΜΑΪ- ∆ΑΣ”.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ 1 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57,τ.Α) «Περί κύρωσης του Κ.Ο.Κ, όπως τροποποιήθηκε µε Ν. 3542/2007».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του παραρτήµατος Χ του Ν. 4070/12 όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 11 του Ν.4463/2107 « Περί εγκατάστασης
υψίρρυθµων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
3. Το υπ΄ αριθ. 18787/348/ΦΓ2 από 21-12-2018 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Ευρυζωνικότητας και ∆ικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης το οποίο µας διαβιβάσθηκε
µε την υπ’ αριθ. 1259/19/135471 από 19-01-2019 διαταγή Α.Ε.Α/ ∆ιεύθυνση
Τροχαίας Αστυνόµευσης.
4. Το υπ’ αριθ. 11135 από 11-06-2020 έγγραφο χορήγησης δικαιώµατος διέλευσης του ∆ήµου Εορδαίας.
5. Την από 25-06-2020 αίτηση της εταιρείας ΄΄Ο.Τ.Ε. Α.Ε.΄΄.
6. Την από 16-06-2020 υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του παρόχου (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) .
7. Την από 18-06-2020 σύµφωνη γνώµη των ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ Α.Ε
8. Τις υπ’ αριθµ. 5970/20/1334510 από 26/06/2020 και 5970/ 20/1457220
από 09/07/2020 αναφορές-προτάσεις του Τ.Τ. Εορδαίας.
Β. Αποσκοπώντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την
πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά
τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε οδούς της πόλης της Πτολεµαΐδας, στο πλαίσιο του
έργου επέκτασης δικτύου οπτικών ινών της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. “FTTH ΠΤΟΛΕΜΑΪ-
∆ΑΣ”,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο
1. Κατά την εκτέλεση των εργασιών επέκτασης δικτύου οπτικών ινών της εταιρείας
ΟΤΕ ΑΕ που θα πραγµατοποιηθούν εντός της πόλης της Πτολεµαΐδας, του ∆ήµου Εορδαίας και σύµφωνα µε εγκεκριµένη µελέτη, να εφαρµοστούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις:
α) να εφαρµοστούν τα σχέδια εργοταξιακής σήµανσης και να τοποθετηθούν οι πινακίδες των σχετικών σχεδίων, όπως αποτυπώνονται στην Τεχνική Έκθεση µελέτης µέτρων
ρύθµισης οδικής κυκλοφορίας, σήµανσης και ασφάλειας.
β) Οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν στις παρακάτω οδούς είναι µέρος των εργασιών που έχουν ανατεθεί στην ανάδοχο από τον ΟΤΕ για τα αντίστοιχα αστικά κέντρα:
• Στένωση λωρίδας της οδού κατά περίπτωση ανάλογα µε το είδος των εργασιών
και εφόσον επαρκεί το πλάτος του οδοστρώµατος για την διέλευση των οχηµάτων ανά κατεύθυνση.
• Εναλλάξ κυκλοφορία δύο (2) κατευθύνσεων , κατά περίπτωση , εφόσον και αν
απαιτηθεί , όπου λόγω του πλάτους της οδού ή της θέσης εργασίας δεν εξασφαλίζεται ελάχιστο πλάτος διέλευσης οχηµάτων ανά κατεύθυνση.
1 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 34 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 67 Π.Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2 28ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 35 ΘΡΑΚΗΣ 68 Π.ΓΑΛΙΑΝΗΣ
3 Α.ΝΙΚΟΛΑΙ∆Η 36 Ι.∆ΡΑΓΟΥΜΗ 69 Π.ΜΕΛΑ
4 Α.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 37 Ι.ΚΟ∆ΥΛΗ 70 Π.ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ
5 Α.ΠΡΟΚΟΠΙ∆Η 38 Ι.ΧΡΗΣΤΙ∆Η 71 ΠΑΠΑΓΟΥ
6 Α.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 39 ΙΜΕΡΑΣ 72 ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ
7 Α.ΤΡΙΑ∆ΟΣ 40 Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 73 ΠΑΤΡΑΣ
8 Α∆.-ΠΑΥΛΙ∆Η 41 Κ.ΦΟΥΦΑ 74 ΠΕΡ∆ΙΚΑ
9 Α∆ΑΜ.-ΠΑΥΛ 42 ΚΑΡΟΞΕΝΗΣ 75 ΠΛΑΣΤΗΡΑ
10 Α∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 43 ΚΑΥΚΑΣΟΥ 76 ΠΟΝΤΟΥ
11 ΑΜΥΝΤΑ 44 ΚΙΟΥ 77 ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ
12 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 45 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 78 Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ
13 ΑΡΧΙΓΕΝΟΥΣ 1 46 ΚΟΜΝΗΝΩΝ 79 ΣΚΡΑ
14 Β.ΗΠΕΙΡΟΥ 47 ΚΟΡΟΞΕΝΗΣ 80 ΣΜΥΡΝΗΣ
15 Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 48 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 81 ΦΙΛΙΠΠΟΥ
16 Β.ΣΟΦΙΑΣ 49 ΚΥΠΡΟΥ 82 ΧΑΛ∆ΕΙΑΣ
17 Γ.ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ 50 ΚΩΝΣΤ/ΠΟΛΕΩΣ
18 Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 51 Λ.ΒΥΡΩΝΟΣ
19 ΓΑΛΙΑΝΗΣ 52 Μ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
20 ΓΟΝΑΤΑ 53 Μ.ΙΩΑΚΕΙΜ
21 ∆.ΠΑΥΛΟΥ 54 ΜΑΙΑΝ∆ΡΟΥ
22 ∆.ΣΟΛΩΜΟΥ 55 ΜΑΚΕ∆ΟΝΟΜΑΧΩΝ

23 ∆ΕΣΜΟΙΝΗΣ 56 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
24 ∆ΗΜΗΤΡΑΣ 57 ΜΙΑΟΥΛΗ
25 ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 58 ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
26 ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 59 ΝΙΚΟΜΗ∆ΕΙΑΣ
27 ∆ΟΙΡΑΝΗΣ 60 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
28 Ε.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 61 ΟΜΗΡΟΥ
29 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 62 ΟΡΦΕΩΣ
30 ΕΛΠΙ∆ΟΣ 63 Π .25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
31 ΕΞΑΣΤΡΟΥ 64 Π. Α∆ΑΜ.-ΠΑΥΛ
32 ΕΠΙΒΑΤΩΝ 65 Π.25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 3
33 Θ.ΣΟΦΟΥΛΗ 66 Π.Α∆ΑΜ.-ΠΑΥΛ
• Η κυκλοφορία των οχηµάτων δεν θα διακόπτεται, αλλά είτε θα διεξάγεται κανονικά ως προς την περίπτωση (1), είτε θα διεξάγεται εναλλάξ κυκλοφορία δύο
(2) κατευθύνσεων ως προς την περίπτωση (2).
2. ∆ιάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων: από σήµερα Παρασκευή (10-07-
2020) για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών, από την ανατολή έως τη δύση του
ηλίου, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και εορτών καθώς επίσης και ηµερών που
υφίστανται επικίνδυνες για την οµαλή κυκλοφορία καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, οµίχλη κλπ.).
ΑΡΘΡΟ 2ο
Με µέριµνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων εν γένει
τις εργασίες:
α) να τοποθετηθεί η απαραίτητη και προβλεπόµενη σήµανση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν.2696/99 « Περί κυρώσεως του ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε µε
το Ν.3542/2007 « Τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ», και της υπ’ αριθ. ∆ΜΕΟ/0/613/2011 (ΦΕΚ905β΄/2011) Απόφασης Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι, για την
πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων και την έγκαιρη ενηµέρωση των οδηγών.
β) Να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των
πεζών και ποδηλάτων κατά µήκος των ζώνης των εργασιών.
γ) Να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα ώστε να εξασφαλιστεί πρόσβαση των οχηµάτων
στις παρόδιες ιδιοκτησίες, που υφίστανται κατά µήκος της ζώνης των έργων.
δ) Να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα ώστε ανά πάσα στιγµή να είναι δυνατή η προσέγγιση των οχηµάτων έκτακτης ανάγκης στις παρόδιες ιδιοκτησίες της περιοχής των έργων.
ε) Να ληφθεί κάθε απαραίτητο µέτρο για την ασφαλή επιβίβαση – αποβίβαση
των επιβατών στα αστικά λεωφορεία, στα σηµεία που οι εργασίες διέρχονται
από στάσεις καθώς επίσης και να εξασφαλιστεί η ασφαλής κίνηση των αστικών
λεωφορείων.
στ) Μετά το πέρας των εργασιών κάθε τµήµατος να αποµακρύνεται η εργοταξιακή σήµανση και οι οδοί να αποδίδονται πλήρεις στην κυκλοφορία, απόλυτα
καθαρές από φερτές και ξένες ύλες.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.
3542/2007 και το Ν.4313/2014, αφού πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σήµανση και ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα µε µέριµνα του Τ.Τ. Εορδαίας. Σε
κάθε περίπτωση ο ανάδοχος του έργου οφείλει να ενηµερώσει το Τ.Τ. Εορδαίας
δύο (2) µέρες πριν την έναρξη των εργασιών και ειδικότερα: α) για το είδος των
εργασιών, β) ηµεροµηνία και την ακριβή ώρα έναρξης των εργασιών, γ) την περιοχή επέµβασης, δ) τον αριθµό σχεδίου της εργοταξιακής σήµανσης που θα
εφαρµοσθεί και ε) τον χρόνο περαίωσης της συγκεκριµένης παρέµβασης.
ΑΡΘΡΟ 4ο
-Η ισχύς της απόφασης αρχίζει µε την δηµοσίευση της σύµφωνα µε το άρθρο
109 του Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και
την τοποθέτηση σχετικής σήµανσης.
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1.ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
-Για τον έλεγχο της τοποθέτησης της απαιτούµενης σήµανσης και τη λήψη επιβαλλόµενων µέτρων τροχαίας, εφόσον αυτό
απαιτείται.
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΟΤΕ ΑΕ
2. ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪ-
∆ΑΣ
3. ∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
Με µέριµνα του Τ.Τ. Εορδαίας
1. Α.Τ.- Τ.Α.- Τ∆Μ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
2. ΚΕΝΤΡΟ 39 R/T
3. Γεν. Περιφ. Αστυν. ∆υτ. Μακεδονίας
Κοζάνη, 10 Ιουλίου 2020
Ο
∆ιευθυντής
Σπυρίδων ∆ΙΟΓΚΑΡΗΣ
Αστυνοµικός ∆ιευθυντήςΦόρτωση....

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης. Συνεχίζοντας την περιήγηση στον ιστότοπο, αποδέχεστε τη χρήση cookies. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, πατήστε "Περισσότερα". Αποδοχή Περισσότερα

Ενεμφανίσθη ο Δήμαρχος, ο κύριος Πλακεντάς! Εκπληκτικό!!

1. Ο κύριος Πλακεντάς στο τιμόνι του Δήμου Εορδαίας

Loading ... Loading ...

2. Πώς κρίνετε το επιτελείο συνεργατών του Δημάρχου κυρίου Πλακεντά

Loading ... Loading ...

3. Σε ποια ηλικιακή κατηγορία ανήκετε

Loading ... Loading ...

Eordaialive στην καρδία της Κοινωνίας!