Optika Anagnostis ptolemaida Reggia Ptolemida Pizzaria iek voltetors butterflys ptolemaida xristidis stavros ximikos

Τροπολογία στο σχετικό με τη μετεγκατάσταση της  Ακρινής άρθρο κατέθεσε η Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)

7λ ανάγνωσης
Eordaialive.com - Τα Νέα της Πτολεμαΐδας, Εορδαίας, Κοζάνης Τροπολογία στο σχετικό με τη μετεγκατάσταση της  Ακρινής άρθρο κατέθεσε η Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)

                                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ       

 

Τροπολογία στο σχετικό με τη μετεγκατάσταση της  Ακρινής άρθρο κατέθεσε η Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) που αποτυπώνει το πνεύμα και το γράμμα της πρόσφατης λαϊκής συνέλευσης.
Το σχετικό νομοσχέδιο εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια την Τρίτη και Τετάρτη 17-18 Οκτωβρίου. Η τροπολογία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και υπογράφεται από όλους τους Βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κ.Ο. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ.

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο Σχέδιο Νόμου «Έλεγχος και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος»

 

 

Θέμα : “Αναδιατύπωση άρθρου 147 του Σχεδίου Νόμου για την τροποποίηση του ν. 3937/2011”

 

Αιτιολογική Έκθεση

Με το άρθρο 28 ν. 3937/2011 προβλέφθηκε η μετεγκατάσταση των οικισμών Ακρινής Δήμου Κοζάνης και Αναργύρων Δήμου Φλώρινας. Η μετεγκατάσταση των οικισμών αυτών, που γειτνιάζουν με ορυχεία και εδάφη που διαθέτουν λιγνιτοφόρα κοιτάσματα, καθώς και με χώρους εκτεταμένων αποθέσεων, λόγω της δραστηριότητας της ΔΕΗ Α.Ε., κρίθηκε αναγκαία για λόγους δημόσιας ωφέλειας και προστασίας της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Ωστόσο, έκτοτε εκκρεμεί η έκδοση των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά τους και οι οικισμοί να απειλούνται με ερήμωση. Με την παρούσα τροπολογία, αναδιατυπώνεται το άρθρο 147 του Σχεδίου Νόμου ώστε οι προβλεπόμενες σε αυτό διαδικασίες για την απαλλοτρίωση και την μετεγκατάσταση των οικισμών να τεθούν σε σαφές χρονοδιάγραμμα και να μην υπάρξουν νέες καθυστερήσεις. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η ακόλουθη ρύθμιση :

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Το άρθρο 147 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έλεγχος και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος» αναδιατυπώνεται ως εξής :

 

Άρθρο 147

Τροποποίηση του ν. 3937/2011 (Α’ 60)

 

  1. Η παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3937/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για το σκοπό αυτόν η ΔΕΗ Α.Ε., κατ’ ανάλογη εφαρμογή των προβλεπομένων επί μεταφοράς οικισμών εγκατεστημένων πάνω σε εδάφη με λιγνιτοφόρα κοιτάσματα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποβάλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου  αντίστοιχη ρύθμιση με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου για την απαλλοτρίωση του οικισμού της Ακρινής και σχέδιο μετεγκατάστασης των δυο οικισμών, το οποίο εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών και στο οποίο διαλαμβάνονται, τα σχετικά μέτρα και όλες οι αναγκαίες διαδικασίες και τεχνικές λύσεις για την αγορά, ανταλλαγή ή και αναγκαστική απαλλοτρίωση των αναγκαίων γηπέδων, η αποκατάσταση των εκτάσεων που θα απελευθερωθούν με τη μεταφορά των υφιστάμενων οικισμών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, θα συνοδεύεται δε από τα αναγκαία τοπογραφικά διαγράμματα.»

  1. Στο άρθρο 28 του ν. 3937/2011 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:

«3. Ειδικότερα, κηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας η αναγκαστική απαλλοτρίωση του οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου Νομού Φλώρινας, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με την υπ’ αρ. 4012/1986 απόφαση του Νομάρχη Φλώρινας (Δ’ 1109), για λόγους διακινδύνευσης των ιδιοκτησιών, της ζωής και της υγείας των κατοίκων του οικισμού που προκλήθηκαν από τα κατολισθιτικά φαινόμενα της 10ης Ιουνίου 2017 στο Ορυχείου Αμυνταίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ, σύμφωνα με το αρ. 128 παρ. 2 του Μεταλλευτικού Κώδικα (Ν.Δ. 210/73, Α’ 277). Η αναγκαστική απαλλοτρίωση συντελείται υπέρ και δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου και διεξάγεται λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρ. 128 έως 138 του Μεταλλευτικού Κώδικα (Ν.Δ. 210/73, Α’ 277) για τα παρακάτω ειδικώς οριζόμενα, ως ακολούθως:

(α) Εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συντάσσει (i) κτηματολογικούς πίνακες, όπου εμφανίζονται οι φερόμενοι ιδιοκτήτες των απαλλοτριούμενων ακινήτων, το εμβαδό εκάστου εξ αυτών και όλα τα προσδιοριστικά στοιχεία των επ’ αυτών υφιστάμενων κατασκευών ή καλλιεργειών (ii) κτηματολογικά σχεδιαγράμματα όπου απεικονίζονται οι προς απαλλοτρίωση εκτάσεις και ιδιοκτησίες και διαβιβάζει αμφότερα στην αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

(β) Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων διαβιβάζει αμελλητί αντίγραφα των υπό στοιχείων (i) και (ii) της προηγούμενης παραγράφου προς το Δήμο Αμυνταίου για υποβολή τυχόν ενστάσεων και παρατηρήσεων σχετικά με τα ονόματα των ιδιοκτητών, την τοποθεσία, το είδος και την έκταση των προς απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών. Ο Δήμος Αμυνταίου οφείλει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την παραλαβή των εγγράφων ή μετά παρέλευσιν μηνός από της αποστολής των κατά την παραγρ. 1 εγγράφων να απαντήσει στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων.

(γ) Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων κατόπιν ελέγχου που διενεργεί, επιφέρει, βάσει των παρασχεθεισών πληροφοριών και υποβληθεισών ενστάσεων τις απαραίτητες διορθώσεις και συντάσσει σχετική έκθεση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή των ανωτέρω, την οποία, συνοδευόμενη από τον πλήρη φάκελο, υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εισηγούμενος την κήρυξη της απαλλοτρίωσης,

(δ) Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδίδει απόφαση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή των ανωτέρω, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 128 έως 138 του Μεταλλευτικού Κώδικα.

  1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στη κοινωνική αποκατάσταση και οικονομική στήριξη των κατοίκων του οικισμού των Αναργύρων μέχρι τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.».
  2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 28 του ν. 3937/2011 αναριθμούνται σε 5 και 6 αντίστοιχα.

 

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2017

Οι προτείνοντες Βουλευτές

 

Γιώργος Αρβανιτίδης

 

Ιλχάν Αχμέτ

 

Ευάγγελος Βενιζέλος

 

Λεωνίδας Γρηγοράκος

 

Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος

 

Βασίλης Κεγκέρογλου

 

Χαρά Κεφαλίδου

 

Γιάννης Κουτσούκος

 

Δημήτρης Κρεμαστινός

 

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

 

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

 

Ανδρέας Λοβέρδος

 

Ιωάννης Μανιάτης

 

Κωνσταντίνος Μπαργιώτας

 

Θεόδωρος Παπαθεοδώρου

 

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

 

Μιχάλης Τζελέπης

 

Εύη Χριστοφιλοπούλου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΕ ΠΑΣΟΚ Κοζάνης

 

Πως σας φάνηκε το άρθρο;
+1
0
+1
0
+1
0
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο