ΚΕΔΕ: Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για 3 θέσεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Πτολεμαΐδα: Θέσεις Εργασίας στην Κ.Ε.∆.Ε

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κ.Ε.∆.Ε, έχοντας υπόψη :
1. Την υπ’ αριθ. 1/2018 (Α∆Α : 6ΘΧΡΟΚΡΒ-ΩΤΞ) απόφασή του περί
προγραµµατισµού προσλήψεων 2018-2019 για την κάλυψη δύο θέσεων
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου από 01-10-2018 έως 31-05
2019 και συγκεκριµένα : Μίας (1) θέσης Παιδαγωγού ΠΕ µε ειδίκευση
στην βιωµατική εµψύχωση και τη θεατρική αγωγή του ∆ηµοτικού
Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου (∆Η.ΠΑΙ.Θ.Ε) και µίας (1) θέσης
δασκάλας κλασικού χορού της Πειραµατικής Σχολής Κλασικού Χορού
για το σχολικό έτος 2018-2019
2. Το άρθρο 13 του Εσωτερικού Κανονισµού Υπηρεσιών της ΚΕ∆Ε.
3. Το υπ’ αριθµ 32773/02-04-2018 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας µε το οποίο η Περιφέρεια συναινεί µε το
αίτηµα της ΚΕ∆Ε.
4. Την υπ΄αριθµ. 10698/10-04-018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µε
το οποίο εγκρίνει το εν λόγω αίτηµα.
5. Τις διατάξεις του Π.∆Ε. 514/1980 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του
άρθρου 30, παραγρ. 2 του Ν.3274/2004 µε τις οποίες η συγκεκριµένη
κατηγορία προσωπικού εξαιρείται του Ν.2190/1994 από τις διαδικασίες
του ΑΣΕΠ.
6. Το γεγονός ότι για τη δαπάνη αυτή υπάρχει πίστωση στον εγκεκριµένο
προϋπολογισµό 2018 στη οποία θα προστεθεί, αναλογικά για τον επόµενο
προϋπολογισµό 2019, σχετική πίστωση.
Καλεί κάθε ενδιαφερόµενο-η να υποβάλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
στην έδρα της ΚΕ∆Ε εντός δέκα (ηµερών) από τη δηµοσίευση της παρούσας.
Αναλυτικά, απαιτούνται :
Α. Για τη θέση του ∆Η.ΠΑΙ.Θ.Ε. :
1. Πτυχίο ΠΕ Παιδαγωγικού Τµήµατος σχετικών Σχολών ηµεδαπών ΑΕΙ ή
αλλοδαπών αναγνωρισµένων στην Ελλάδα.
2. Προϋπηρεσία (αποδεδειγµένη) σε εκπαιδευτικό ίδρυµα του ∆ηµοσίου ή
ΟΤΑ ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές.
3. Βεβαιώσεις συµµετοχής, παρουσίαση προσωπικής δουλειάς διδακτικού
έργου σε έντυπη ή ψηφιακή µορφή.
4. Προφορική συνέντευξη.
Β. Για τη θέση της Πειραµατικής Σχολής Κλασικού Χορού :
1. Πτυχίο ΤΕ/∆Ε αναγνωρισµένης Ανώτερης Επαγγελµατικής Σχολής
Χορού, ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ειδικότητα κλασικός χορός.
2. Αποδεδειγµένη προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένες σχολές χορού του
∆ηµοσίου ή ΟΤΑ, ή ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων ή Ιδιωτικές Σχολές.
3. Αποδεδειγµένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (εκδηλώσεις, διαγωνισµοί,
φεστιβαλ)
4. Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, µέθοδος
διδασκαλίας).
5. Συναφείς δραστηριότητες (διδασκαλία χορογραφιών, συµµετοχή σε
παραστάσεις, φεστιβάλ).
Γ. Βαθµολόγηση κριτηρίων :
Η αξιολόγηση των υποψηφίων για τις δύο παραπάνω θέσεις θα γίνει σύµφωνα µε
τον παρακάτω πίνακα :
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
1 Σπουδές Βασικές και παρεµφερείς
καλλιτεχνικές σπουδές/επιµόρφωση……………….36 %
2 Εµπειρία-προϋπηρεσία Γενική προϋπηρεσία
στο αντικείµενο………………………… 17 %
3 Καλλιτεχνικό έργο Καλλιτεχνική δραστηριότητα…………………21 %

4 Παιδαγωγικά και ∆εξιότητες, παιδαγωγική προσέγγιση
ειδικά προσόντα µέθοδος διδασκαλίας………………………..17 %
5 Κοινωνικά, οικογενειακά Οικογ. Κατάσταση (πολύτεκνοι, µονογονείς
Και οικονοµικά κριτήρια µέλος οικογένειας ΑΜΕΑ)………………..9 %
∆. Απαραίτητα δικαιολογητικά – διευκρινίσεις :
1. Φωτοτυπία των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών, επίσηµη µετάφραση τίτλου αλλοδαπής
(άρθρο 29 Π.∆. 50/2001).
3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείµενο µετά τη λήψη του τίτλου
σπουδών.
4. Βιογραφικό σηµείωµα, αποδεικτικά σχετικών δραστηριοτήτων µε το
αντικείµενο.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου δηλώνεται τυχόν παράλληλη
απασχόληση στο ∆ηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα.
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν τελεί υπό απαγόρευση ή
δικαστική αντίληψη και ότι δεν παραπέµφθηκε µε τελεσίδικο βούλευµα
για κάποιο από τα αναφερόµενο στο άρθρο 22 του Π.∆. 611/77 εγκλήµατα
έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής καθώς
και εάν εκκρεµεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πληµµέληµα ή
κακούργηµα.
Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται µε τη σειρά που αναφέρονται στην
ανακοίνωση και γίνονται δεκτά εφόσον κατατεθούν εµπρόθεσµα.
Ε. Προθεσµία και τόπος υποβολής αιτήσεων :
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα
του ∆ήµου Εορδαίας (http://www.ptolemaida.gr/), στη σελίδα της ΚΕ∆Ε στο
Facebook (https://www.facebook.com/kedeeordaias/) ή να τους αποσταλεί µε
ηλεκτρονικό µήνυµα έπειτα από έγκαιρο αίτηµά τους στα e-mails της ΚΕ∆Ε α)
kede11@otenet.gr και β) kede14@otenet.gr

Για την ΚΕ∆Ε

Ευστάθιος Κατσίδης
Πρόεδρος ∆.Σ

Η γνώμη σας μετρά. Σχολιάστε το άρθρο:

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.