Πανεπιστημιακή Αστυνομία: Άμεσα η δημοσίευση της νέας προκήρυξης

Κοινοποιήστε το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Επίσημες δηλώσεις

 

Κανονικά εξελίσσεται η διαδικασία που αφορά τις προσλήψεις στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία.

Νωρίτερα σήμερα ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Λευτέρης Οικονόμου ανέφερε πως τη Δευτέρα 31 Μαίου θα εκδοθεί και η σχετική προκήρυξη.

Οι δηλώσεις του αρμόδιου υφυπουργού 

«Οι διαδικασίες εφαρμογής του νόμου για τα μέτρα προστασίας των ΑΕΙ “τρέχουν” κανονικά και τη Δευτέρα θα εκδοθεί και η σχετική προκήρυξη», απάντησε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με την αναφορά που έκανε σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα το οποίο ανέφερε ότι η κυβέρνηση αναστέλλει την εφαρμογή του νόμου.

Ποια τα κριτήρια – Πως θα γίνει η μοριοδότηση

Η βάση για την εισαγωγή είναι το Απολυτήριο Λυκείου ή ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή ΕΠΑΛ.

Τα κριτήρια που υπάρχουν, πέρα από το βασικό τίτλο σπουδών που αναφέραμε, δίνουν απλώς επιπρόσθετα μόρια. Δεν σημαίνει κατ΄ ανάγκη ότι πρέπει να τα έχετε στο σύνολό τους.

Σημειώστε τα επιπρόσθετα μόρια:

 • Βαθμός Απολυτήριου Λυκείου (π.χ. 15) – 15 μόρια
 • Υπηρεσία σε ΕΠΟΠ ή ΕΠΥ – 1 μόριο
 • Υπηρεσία σε Προεδρική Φρουρά ή Έφεδρος ή Ειδικές Δυνάμεις – 2 μόρια
 • Άριστη γνώση μιας ξένης – 3 μόρια
 • Πολύ καλή γνώση – 2 μόρια
 • Καλή γνώση – 1 μόριο
 • Β2 δεύτερης γλώσσας – 1 μόριο
 • ΙΕΚ Στελεχών Ασφάλειας Προσώπων – 2 μόρια
 • Άδεια μοτοποδηλάτου ή μοτοσυκλέτας ή αυτοκινήτου – 1 μόριο
 • Τέκνο προσωπικού ΕΛΑΣ που απεβίωσε στο καθήκον – 10 μόρια
 • Γονέας πολύτεκνης οικογένειας – 6 μόρια
 • Γονέας τριών τέκνων – 4 μόρια
 • Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας – 3 μόρια
 • Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας – 2 μόρια
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ – 2 μόρια
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΕΑΠ (ανεξάρτητα του βαθμού) – 10 μόρια

Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 100 για να προκύψει ο τελικός αριθμός μορίων.

Παράδειγμα: Υποψήφιος έχει βαθμό απολυτηρίου Λυκείου 15, έχει άριστη γνώσση Αγγλικών, έχει άδεια μοτοσυκλέτας, είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και έχει πτυχίο ΤΕΙ Ιχθυοκαλλιέργειας.

Τα μόριά του σε αυτή την περίπτωση είναι: 15+3+1+3+10= 32.

Η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου 32Χ100 (συντελεστής) = 320 μόρια.

Ποιοι υποψήφιοι λαμβάνουν προβάδισμα διορισμού

Σημειώστε ότι στη διαδικασία συμμετέχουν κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ-ΤΕΙ και απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πριμοδοτούνται με έξτρα μόρια.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι ΑΕΙ-ΤΕΙ λαμβάνουν 10 μονάδεςανεξαρτήτως βαθμού αποφοίτησης στον υποψήφιο που κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), ανεξαρτήτως ειδικότητας ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Δεν μοριοδοτείται η κατοχή δύο ή περισσοτέρων πτυχίων ή διπλωμάτων. Εφόσον ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας με ημεδαπό τίτλο.

Τονίζεται ότι για τους υποψηφίους Δευτεροβάθμιας θα «μετράει» ο γενικός βαθμός Απολυτηρίου.

Ειδικές ρυθμίσεις

Όπως αναφέρει το αρμόδιο υπουργείο, οι αλλαγές στα κριτήρια της πρόσληψης Ειδικών Φρουρών αφορούν μόνο τη νέα προκήρυξη για 1.033 προσλήψεις στα Πανεπιστήμια της χώρας.

Ως βάση υπολογισμού της βαθμολογίας (μοριοδότησης) του/της υποψήφιου/ ας λαμβάνεται πλέον ο βαθμός του πτυχίου.

Σημειώστε τα σημαντικότερα σημεία της νέας απόφασης:

 • Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη, με εξαίρεση τα πιστοποιητικά ή πτυχία γνώσης ξένων γλωσσών, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα
 • Η πρόσληψη των Ειδικών Φρουρών γίνεται με βάση τα κατωτέρω αντικειμενικά κριτήρια:
 1. Το γενικό βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου Τ.Ε.Ε. (Β’ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ.
 2. Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας
 3.  Την κατοχή τίτλου σπουδών δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών». Τίτλοι σπουδών ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. έστω και αν χαρακτηρίζονται ισότιμοι δεν λαμβάνονται υπόψη.
 4. Την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή ως Ε.Π.Υ. ή ως ΕΠ.ΟΠ. στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά, εφόσον δεν τους έχει αφαιρεθεί η αντίστοιχη ειδικότητα
 5. Την κατοχή άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας, μοτοποδηλάτου ή αυτοκινήτου. στ. Αν είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού
 6. Αν είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας
 • Οι πίνακες σειράς επιτυχίας των υποψηφίων συντάσσονται με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που προκύπτει από το γενικό βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου Τ.Ε.Ε. (Β’ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ,
 • Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100). Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου Τ.Ε.Ε. (Β’ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ. και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο έγγαμος ή ο τελών εν διαστάσει ή χηρεία που έχει τα περισσότερα ανήλικα τέκνα και μεταξύ αυτών που έχουν ίδιο αριθμό ανήλικων τέκνων, ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησης. Αν προκύψει νέα ισοβαθμία, προηγείται ο υποψήφιος που λαμβάνει περισσότερα μόρια σε κάθε κριτήριο κατά τη σειρά αναγραφής τους και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησης. Αν και πάλι προκύψει ισοβαθμία υποψηφίων, η σειρά αυτών καθορίζεται με κλήρωση

Ειδικές ρυθμίσεις μόνο για τις ΟΠΠΙ – Μεγάλο ”μπόνους” στο πτυχίο

Ειδικά για το διαγωνισμό πρόσληψης Ειδικών Φρουρών για τη συγκρότηση των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και λόγω της ειδικής φύσης των καθηκόντων που ασκούν οι Ειδικοί Φρουροί κατά τη θητεία τους σε αυτές, η Επιτροπή της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 συντάσσει πίνακες σειράς επιτυχίας των υποψηφίων ανά κατηγορία, με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που προκύπτει από το γενικό βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου Τ.Ε.Ε. (Β’ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ, στον οποίο προστίθενται:

 • Μία (1) μονάδα, στον υποψήφιο που έχει υπηρετήσει ως επαγγελματίας οπλίτης (ΕΠΟΠ) ή ως εθελοντής πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις Ένοπλες Δυνάμει
 • δύο (2) μονάδες στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στην Προεδρική Φρουρά ή ως έφεδρος αξιωματικός ή σε ειδικές δυνάμεις. Οι ΕΠ.ΟΠ. απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει την αρχικώς αναληφθείσα υποχρεωτική θητεία. Σε περίπτωση που στο πρόσωπο του υποψήφιου συντρέχουν περισσότερες της μίας ανωτέρω ιδιότητες, μοριοδοτείται μόνο για την ιδιότητα με τον μεγαλύτερο αριθμό μονάδων
 • Τρεις (3) μονάδες στους έχοντες άριστη γνώση (Γ2/ C2), δύο(2) μονάδες στους έχοντες πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) και μία (1) μονάδα στους έχοντες καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας. Η γνώση αυτή αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), ως ισχύει
 • Μία (1) μονάδα στον υποψήφιο που έχει τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) δεύτερης ξένης γλώσσας, εκ των αναγραφόμενων στην προηγούμενη περίπτωση
 • Δύο (2) μονάδες στον υποψήφιο που κατέχει τίτλο σπουδών Δημοσίου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών»
 • Μία (1) μονάδα στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου. Δεν μοριοδοτείται η κατοχή δύο ή περισσοτέρων αδειών ικανότητας οδήγηση
 • Δέκα (10) μονάδες στον υποψήφιο που είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού (παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999)
 • Έξι (6) μονάδες στον υποψήφιο που είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας
 • τέσσερις (4) μονάδες στον υποψήφιο που είναι γονέας τριών τέκνων
 • τρεις (3) μονάδες στον υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και
 • δύο (2) μονάδες στον υποψήφιο που είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας.

Σε περίπτωση που στο πρόσωπο του υποψήφιου συντρέχουν περισσότερες της μίας ανωτέρω ιδιότητες, προστίθεται μόνο ο μεγαλύτερος αριθμός μονάδων ανά περίπτωση.

 • Δύο (2) μονάδες στον υποψήφιο που είναι κάτοχος πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Δέκα (10) μονάδες, ανεξαρτήτως βαθμού αποφοίτησης στον υποψήφιο που κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), ανεξαρτήτως ειδικότητας ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Δεν μοριοδοτείται η κατοχή δύο ή περισσοτέρων πτυχίων ή διπλωμάτων. Εφόσον ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας με ημεδαπό τίτλο». 2

Σύμφωνα με την απόφαση του υπ. Προστασίας του Πολίτη, «τα προσόντα των περιπτώσεων (viii) και (ix) μοριοδοτούνται μόνο για το διαγωνισμό πρόσληψης Ειδικών Φρουρών για τη συγκρότηση των Ομάδων

 

Διαβάστε την απόφαση ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

 

 

 

πηγή

Δείτε Επίσης

ΑΣΕΠ 10Κ/2021: Αιτήσεις τώρα για προσλήψεις στην ΕΥΑΘ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΕΠ 10Κ/2021: Αιτήσεις τώρα για προσλήψεις στην ΕΥΑΘ

ΑΣΕΠ 10Κ/2021: Αιτήσεις τώρα για προσλήψεις στην ΕΥΑΘ   Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 10Κ/2021 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, σαράντα οκτώ (48)

Διαβάστε περισσότερα »
ΑΣΕΠ 9Κ2021: Πλήθος αιτήσεων για τις προσλήψεις στις φυλακές
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΕΠ 9Κ2021: Πλήθος αιτήσεων για τις προσλήψεις στις φυλακές

ΑΣΕΠ 9Κ2021: Πλήθος αιτήσεων για τις προσλήψεις στις φυλακές Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 9Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 58/11-11-2021 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, τετρακοσίων δεκαέξι

Διαβάστε περισσότερα »
ΑΣΕΠ: Έρχονται 500 προσλήψεις μόνιμων στον ΕΦΚΑ (ειδικότητες)
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΕΠ: Έρχονται 500 προσλήψεις μόνιμων στον ΕΦΚΑ (ειδικότητες)

ΑΣΕΠ: Έρχονται 500 προσλήψεις μόνιμων στον ΕΦΚΑ (ειδικότητες)   Την πρόσληψη, μέσω ΑΣΕΠ, 500 μόνιμων υπαλλήλων εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022 (κυρίως από επιλαχόντες προηγούμενων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ) στον Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα »
Πτολεμαΐδα : Θέση Εργασίας στο ΚΔΑΠ Αρλεκίνος
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πτολεμαΐδα : Θέση Εργασίας στο ΚΔΑΠ Αρλεκίνος

Πτολεμαΐδα : Θέση Εργασίας στο ΚΔΑΠ Αρλεκίνος   Θέση εργασίας: Αν είσαι νηπιαγωγός με κάρτα ανεργίας ,στείλε μας το βιογραφικό σου! Email: arlekinos.kdap@gmail.com Τηλ: 2463503135- 6974350610 Αδύσσης 17, Πτολεμαΐδα

Διαβάστε περισσότερα »
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πρόσληψη πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής σε ΟΤΑ -Ανοίγουν 1.149 θέσεις (κατανομή)

Πρόσληψη πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής σε ΟΤΑ -Ανοίγουν 1.149 θέσεις (κατανομή)   Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών αναφορικά με την κατανομή 1.149

Διαβάστε περισσότερα »
ΟΑΕΔ: Δύο προγράμματα με 9.300 θέσεις εργασίας -Ποιους αφορούν
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΑΕΔ: Δύο προγράμματα με 9.300 θέσεις εργασίας -Ποιους αφορούν

ΟΑΕΔ: Δύο προγράμματα με 9.300 θέσεις εργασίας -Ποιους αφορούν   Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται δύο προγράμματα του ΟΑΕΔ, που αφορούν συνολικά 9.300 θέσεις εργασίας. Οι θέσεις αφορούν πλήρους και μερικής απασχόλησης και

Διαβάστε περισσότερα »
Nikou asfaleies Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Κρεοπωλείο Παπαδημητρίου Κοζάνη
Pink Woman Ptolemaida
iordanidis ptolemaida
Κρεοπωλείο Λουκάς Πτολεμαΐδα Εορδαία
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida