Τα πιστοποιητικά που θα χορηγούνται ψηφιακά (λίστα)

Κατάρτιση και συμβουλευτική υποστήριξη 1.000 ανέργων στον τομέα της Πληροφορικής

stefanos tsikas ptolemaida KDAP ARLEKINOS
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ενεργειών (εφ’ εξής ΕΥΕ/ΕΚΤ) και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (εφ’ εξής ο φορέας), ως συνδικαιούχοι σύμφωνα με το από 5-12-2014 μεταξύ τους σύμφωνο συνεργασίας της και της από 05/06/2015 τροποποίησης αυτού, αναλαμβάνουν την υλοποίηση της Πράξης «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)», η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και είναι υποψήφια προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο ΕΠ ««Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Αντικείμενο της Δράσης

Η Πράξη αποσκοπεί στη συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 1.000 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Για την άρτια υλοποίηση του προγράμματος προβλέπεται η πραγματοποίηση Θεωρητικής Κατάρτισης 120 ωρών και Πρακτικής Άσκησης 260 ωρών.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπονται:

 • η υλοποίηση 120 ωρών θεωρητικής κατάρτισης ανά ωφελούμενο (σε 2 φάσεις των 60 ωρών η κάθε μία),
 • η πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων ανά ωφελούμενο, και,
 • η εξατομικευμένη προσέγγιση – συμβουλευτική υποστήριξη για την προώθηση των ωφελούμενων στην απασχόληση.

Η Θεωρητική Κατάρτιση θα γίνει αποκλειστικά από Πάροχο Κατάρτισης που θα επιλεγεί. Ο Πάροχος Κατάρτισης, θα αναλάβει:

 • Το συνολικό σχεδιασμό και οργάνωση της κατάρτισης,
 • Την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού, βάσει του σχεδιασμού που θα εκπονηθεί από τον ΣΕΠΒΕ,
 • Την επιλογή των εκπαιδευτών, την επιλογή εκπαιδευτικών μεθόδων και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν,
 • Την οργάνωση της διαδικασίας για την πιστοποίηση των γνώσεων των ωφελούμενων και
 • Την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ο Ανάδοχος θα διαμορφώσει τη διδακτέα ύλη στα παρακάτω ενδεικτικά αντικείμενα κατάρτισης, εξειδικεύοντας κατά περίπτωση το περιεχόμενό τους, ανάλογα με τις διαγνωσμένες εκπαιδευτικές ανάγκες των καταρτιζομένων και το εκπαιδευτικό επίπεδο εκάστου τμήματος: o Web development

o Mobile development

o Cloud computing

o Digital Marketing

o Web Design

o Robotics

o E-commerce

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά κατά 20% τις εξής θεματικές ενότητες:

 • Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία
 • Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 • Προετοιμασία του εκπαιδευομένου για την αγορά εργασίας, όπως εκμάθηση τεχνικών σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, εκμάθηση τρόπων εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη κ.ά.

Επίσης κάθε πρόγραμμα κατάρτισης δύναται να περιλαμβάνει σε ποσοστό έως 10% και τις ακόλουθες θεματικές ενότητες :

 • Team Building
 • Negotiation Skills
 • Ηγεσία
 • Δημιουργικότητα

Το σύνολο των 260 ωρών της Πρακτικής Άσκησης θα υλοποιείται σε επιχειρήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τα αντικείμενα κατάρτισης, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου υλοποιήθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης.

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι συνολικά 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση).

Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί στις εξής διαδοχικές φάσεις:

Φάση Α: Α’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών

Φάση Β: Α’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 100 ωρών

Φάση Γ: Β’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών

Φάση Δ: Β’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 160 ωρών

Οι πάροχοι κατάρτισης θα επιλεγούν με Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό.

Η Πρακτική Άσκηση θα υλοποιηθεί ως εξής:

Κατά την έναρξη των δράσεων, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) θα αναλάβει δράσεις ενημέρωσης των δυνητικά ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στις Περιφέρειες αναφοράς της Πράξης (δηλαδή στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου, με στόχο τη δημιουργία «Μητρώου Επιχειρήσεων». Το «Μητρώο Επιχειρήσεων» στόχο έχει την ορθολογικότερη κατανομή των προσφερόμενων θέσεων ανά ειδικότητα. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για την απασχόληση ανέργων και για τη συμμετοχή τους στην «Πρακτική Άσκηση», θα υποβάλλουν προς τις υπηρεσίες του ΣΕΠΒΕ το ενδιαφέρον τους για την απασχόληση συγκεκριμένου αριθμού ατόμων για την υλοποίηση της «Πρακτικής Άσκησης».

Την εξατομικευμένη Συμβουλευτική Υποστήριξη των ωφελούμενων θα διεκπεραιώσει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ). Η Συμβουλευτική Υποστήριξη θα είναι ατομική (5 συνεδρίες ανά ωφελούμενο), ενώ θα διερευνηθεί η δυνατότητα, αναλόγως της «συνοχής» των ωφελούμενων, της παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και σε ομαδικό επίπεδο.

Στην περίπτωση της ατομικής συμβουλευτικής, η συμβουλευτική παρέμβαση γίνεται με τρόπο «εξατομικευμένο» με τη βοήθεια της ατομικής συνεδρίας. Με τη μέθοδο αυτή εξειδικευμένοι Σύμβουλοι θα συζητούν κατ’ ιδίαν με τους ενδιαφερόμενους (ή δια ζώσης ή ακόμα εξ αποστάσεως, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες) με σκοπό να τους βοηθήσουν να συνειδητοποιήσουν τα ατομικά τους χαρακτηριστικά (γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες) και να μάθουν τον τρόπο να σχεδιάζουν τη σταδιοδρομία τους και να επιλέγουν τις εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές διαδρομές που ανταποκρίνονται στα προσόντα, τις αξίες και τα ενδιαφέροντά τους.

Κατά τη διάρκεια των ατομικών συνεδριών θα τηρείται απόλυτη εμπιστευτικότητα. Τονίζεται ότι η αξία της ατομικής συμβουλευτικής έγκειται στην προσωπική σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται ανάμεσα στον σύμβουλο και τον συμβουλευόμενο άνεργο.

Αρχικά, η Συμβουλευτική Υποστήριξη θα επικεντρωθεί στην τοποθέτηση των ωφελούμενων σε σεμινάριο κατάρτισης που ταιριάζει απολύτως στο προφίλ του, τις υφιστάμενες δεξιότητές του και τους επαγγελματικούς του στόχους. Παράλληλα, θα διενεργηθούν συνεδρίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης με στόχο τη δημιουργία ενός δυνητικού «μονοπατιού καριέρας» για τον κάθε ωφελούμενο.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω σταδίων παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, θα αξιοποιηθούν και εφόσον προκύψει ανάγκη θα αναπτυχθούν, σχετικά εργαλεία και μεθοδολογίες, τα οποία θα εστιάζουν:

 • Στη διερεύνηση των αναγκών, των ιδιαίτερων ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των ωφελούμενων, καθώς επίσης και πιθανών ιδιαίτερων ενδιαφερόντων που οι ωφελούμενοι κατέχουν, με αποκλειστικό σκοπό την τεκμηριωμένη τοποθέτησή τους στο κατάλληλο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, το οποίο δυνητικά θα τους προσδώσει τις καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, και,
 • Στην υλοποίηση εξατομικευμένης συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού, που απαραίτητα θα οδηγεί στη διάγνωση των ελλείψεων στις δεξιότητες και θα συνεπάγεται τη δημιουργία «οδικού χάρτη» για κάθε ωφελούμενο που θα έχει ως αντικείμενο την κάλυψη του συγκεκριμένου ελλείμματος σε δεξιότητες και στην ανάπτυξη συμπληρωματικών δεξιοτήτων και προσόντων.

Θα πραγματοποιηθούν πέντε (5) ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες :

1η Συμβουλευτική: O ωφελούμενος θα συμπληρώσει/χρησιμοποιήσει το εργαλείο συμβουλευτικής που θα αναπτυχθεί σε ψηφιοποιημένη, διαδικτυακή μορφή και κατόπιν θα πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη με το σύμβουλο, κατά τη διάρκεια της οποίας θα επικαιροποιηθεί και συμπληρωθεί το επαγγελματικό προφίλ του κάθε ωφελούμενου. Σε αυτή τη συμβουλευτική θα επιλεγεί εκ μέρους του ωφελούμενου μια από τις 3 ειδικότητες, η οποία θα θεωρηθεί η καταλληλότερη γι’ αυτόν.

2η Συμβουλευτική: Κατά την υλοποίηση της θεωρητικής κατάρτισης (Α’ φάση) πραγματοποιείται δεύτερη συνεδρία με το σύμβουλο για την επιλογή της κατάλληλης θέσης πρακτικής, σύμφωνα με την ειδικότητα που έχει επιλέξει ο ωφελούμενος σε συνδυασμό και με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

3η Συμβουλευτική: Κατά την έναρξη της Γ’ Φάσης (θεωρητική κατάρτιση) θα πραγματοποιηθεί συνεδρία με το σύμβουλο, με σκοπό την πληροφόρηση για θεσμικά και εργασιακά θέματα, αλλά και για οποιοδήποτε θέμα αντιμετώπισε ο ωφελούμενος κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης (Β’ φάση)

4η Συμβουλευτική: Πριν τη λήξη της Γ’ Φάσης (θεωρητική κατάρτιση) θα πραγματοποιηθεί συνεδρία που θα στοχεύει στην επαγγελματική συμβουλευτική, στην επίλυση διαφορών στον εργασιακό χώρο και στην καλύτερη προετοιμασία του ωφελούμενου για την έναρξη της Δ’ φάσης (Πρακτική άσκηση 160 ωρών)

5η Συμβουλευτική: Πριν την έναρξη της διαδικασίας πιστοποίησης θα πραγματοποιηθεί η τελευταία συνεδρία, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει η προετοιμασία του ωφελούμενου για την πιστοποίηση.

Η πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων θα γίνει από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης. Η πιστοποίηση δεξιοτήτων θα γίνει με βάση σχήματα πιστοποίησης, τα οποία αναγνωρίζονται από τη διεθνή και ελληνική ιδιωτική αγορά και είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024, είτε είναι φορείς πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Η πιστοποίηση κατοχυρώνει τα οφέλη του προγράμματος για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι αποκτούν αναγνωρίσιμα προσόντα στην αγορά εργασίας.

Για την επιτυχή παρακολούθηση της θεωρητικής κατάρτισης καταβάλλεται στους ωφελούμενους εκπαιδευτικό επίδομα 5 Ευρώ ανά ώρα κατάρτισης. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επιπρόσθετα, σε ποσοστό 6.45% επί του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Για την επιτυχή παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης, καταβάλλεται στους ωφελούμενους εκπαιδευτικό επίδομα 3 Ευρώ ανά ώρα κατάρτισης. Οι

ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επιπρόσθετα, σε ποσοστό 6.45% επί του εκπαιδευτικού επιδόματος. Η καταβολή των επιδομάτων θα πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και την πρακτική άσκηση και έχουν συμμετάσχει στην διαδικασία πιστοποίησης.

Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελούμενων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει:

 • Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης            ηλεκτρονικής  πλατφόρμας http://edu.sepve.ora.ar/ την αίτηση συμμετοχής. Εφιστάται η προσοχή των ανέργων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων

πεδίων της αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης.

 • Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο λαμβάνεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στο οποίο αναγράφεται ο «Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και η ακριβής ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας.
 • Να αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΤΙΡΙΟ Γ2, Τ.Κ. 55510, ΠΥΛΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής στις «Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)», εφόσον εμφανιστεί ο αντίστοιχος ΚΑΥΑΣ στον αρχικό πίνακα ωφελουμένων και ειδοποιηθούν σχετικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον άνεργο. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή Διοικητικής Περιφέρειας.

Καταληκτική ημερομηνία: 27-01-2017 (μετά από παράταση).

Κάντε εδω την αιτηση σας

Κοινοποιήστε το άρθρο