Τα «μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών» (ΦΕΚ)

Κοινοποιήστε το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

α «μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών» (ΦΕΚ)

Τα «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών» δημοσιοποίησε σε ΦΕΚ η κυβέρνηση.

Δείτε αναλυτικά τα μέτρα εδώ

Επίσης, διαβάστε εδώ τις κατηγορίες εργαζομένων.

Αναλυτικά τα μέτρα:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου δεκάτου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α ́ 76), για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 είναι οι κάτωθι κατη γορίες εργαζομένων:

α) Οι φορτοεκφορτωτές, που είναι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Β ́ Φορτοεκφορτωτών, Λιμένα και Ξηράς του
Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (ΕΜΦ), καθώς
και οι φορτοεκφορτωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Α ́ (ΕΜΦ).
β) Τα ενεργά μέλη των συνεταιρισμών εργαζομένων
του ν. 4430/2016 (Α’ 205), που είναι εγγεγραμμένοι στο
Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
γ) Οι προπονητές καλαθοσφαίρισης και ποδοσφαίρου

με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και ενεργά μέλη σω-
ματείων του ερασιτεχνικού αθλητισμού, που είναι κατα-
χωρημένοι στο Μητρώο μελών του Συνδέσμου Ελλήνων

Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (ΣΕΠΚ) και της Ελληνι-
κής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ).

δ) Οι δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες που δεν έλαβαν το
ειδικό εποχικό βοήθημα του άρθρου 22 του ν. 1836/1989
(Α’ 79) για το έτος 2020.
ε) Οι Πωλητές Λαϊκού Λαχείου, μέλη Ασφαλιστικών
Συνεταιρισμών οι οποίοι ασφαλίζονται σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 90-95 του Κεφ. ΙΓ ́ της υπουργικής
απόφασης 55575/Ι.479/1965 «Περί τροποποιήσεως και

συμπληρώσεως διατάξεως Κανονισμών Ι.Κ.Α. περί υπα-
γωγής εις την ασφάλισιν και εισπράξεως εισφορών ως

και κωδικοποιήσεως τούτων» (Β’ 816), όπως τροποποιή-
θηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4331/2015

«Ασφάλιση Πωλητών Λαϊκών Λαχείων» (Α’ 69) και με
την υπό στοιχεία Φ.11321/31042/1232/2016 (Β’ 3196)
απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και πληρούν τις προϋπο-
θέσεις για ασφαλιστική ικανότητα κατά τη δημοσίευση

της παρούσας.
στ) Οι Αναβάτες Δρομώνων Ίππων Ιπποδρόμου που

διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος από την Φίλιπ-
πο Ένωση Ελλάδας.

ζ) Οι εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται για λογα-
ριασμό περισσοτέρων του ενός εργοδοτών – φυσικών

προσώπων (συναπασχόληση) που δεν έχουν συστήσει

Νομικό Πρόσωπο και δεν αποτελούν κοινωνία και υπά-
γονται στις εξαιρέσεις της παρ. 14.1 του άρθρου 14 της

υπουργικής απόφασης με υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/

13-9-2019 (Β’ 3520) όπως ισχύει, και έχουν ημέρες ασφά-
λισης στον e – ΕΦΚΑ κατά το χρονικό διάστημα από

1-1-2020 έως και 31-12-2020.
η) Οι πωλητές υπαίθριου εμπορίου, πλην αδειούχων

πωλητών λαϊκών αγορών στάσιμου και πλανόδιου εμπο-
ρίου, των οποίων η δραστηριότητα τελούσε σε αναστο-
λή με εντολή δημόσιας αρχής, εφόσον προσκομίσουν

τη βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου
ετήσιας διάρκειας του άρθρου 38 του ν. 4497/2017 για
το έτος 2020.

θ) Οι διανομείς του περιοδικού δρόμου «ΣΧΕΔΙΑ», οι

οποίοι αμείβονται με παραστατικά αμειβόμενων υπη-
ρεσιών (τίτλος κτήσης) και για τους οποίους έχουν απο-
δοθεί ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ για το έτος

2020.
ι) Οι εργαζόμενοι στην περιοχή του Αγίου Όρους για
λογαριασμό της Ιερής Κοινότητας, Ιερών Μονών και των

εξαρτημάτων τους που είναι υπόχρεοι καταβολής εισφο-
ρών στον e – ΕΦΚΑ Ουρανούπολης και Πολυγύρου.

Άρθρο 2
Ύψος, διάρκεια και Προϋποθέσεις
Λήψης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού

Τα πρόσωπα του άρθρου 1 είναι δικαιούχοι αποζημί-
ωσης ειδικού σκοπού, ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσ-
σάρων ευρώ (534 €) ανά μήνα, για τους μήνες Ιανουάριο

και Φεβρουάριο του 2021 εφόσον:

α) δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κά-
ποιον εργοδότη, κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονι-
κού διαστήματος,

β) δεν είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα
λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για το ανω-
τέρω χρονικό διάστημα,

γ) δεν λαμβάνουν την αποζημίωση εδικού σκοπού από
οποιαδήποτε αιτία.
Άρθρο 3
Διαδικασία Λήψης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού
1. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 για τη χορήγηση της

αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου 2, υποβάλ-
λουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986

(Α ́ 75) στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, στο ειδικό έντυπο του παραρ-
τήματος, με τίτλο: «Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση εργαζό-
μενων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημα-
ντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης

κορωνοϊού COVID -19, για τη χορήγηση έκτακτης οικο-
νομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού», η

οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 (Α’ 75), ανά μήνα, για τους μήνες Ιανουάριο
και Φεβρουάριο 2021, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων

(supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να απαιτείται

υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.

2. Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση οι δικαιούχοι δη-
λώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία και τα στοιχεία του

προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

3. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού πραγ-
ματοποιείται κατόπιν διασταύρωσης και ελέγχου των

στοιχείων των δυνητικά δικαιούχων με τα στοιχεία που
τηρούνται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, στον ΟΑΕΔ, στο Μητρώο
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και σχετικά
αρχεία λοιπών συναρμόδιων φορέων, σε σχέση με τις
υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις.
Άρθρο 4
Διαδικασία Καταβολής Αποζημίωσης
Ειδικού Σκοπού

1. Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδι-
κού σκοπού, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, ορίζεται

Τεύχος B’ 1067/19.03.2021 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12969

ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γίνεται

εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του
δικαιούχου. Από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική

μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περι-
λαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού

λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα, στο
οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής
και το ΑΦΜ τους.
2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι

επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήμα-
τα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης,

διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε. στη Διεύθυνση Ένταξης στην
Εργασία και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και

ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθ-
μό των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της καταβολής

ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτι-
κό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται

από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της
Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης

του συνολικού ποσού αυτής, μετά από εισήγηση της
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.

4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση απο-
στέλλεται, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών

Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου στη Διεύθυνση Λογα-
ριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού

Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει

αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέω-
ση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200

«Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων – Πληρω-
μών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του

Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242
1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση
της ΔΙΑΣ Α.Ε.» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος
με: α) το συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους και β) με
το ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος
προς τρίτους (ΔΙΑΣ Α.Ε.), σύμφωνα με την 109/12-03-2019

Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τρά-
πεζας της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του

ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαρια-
σμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού

Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία παρέχεται

ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνεται
ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220

698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρω-
μές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών

δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στον λογαριασμό μετά την
ολοκλήρωση της πληρωμής μεταφέρονται με εντολή

προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογα-
ριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού

Λογιστηρίου του Κράτους σε πίστωση του λογαριασμού

με IBAN GR7101000230000000000200211 και λογιστι-
κοποιούνται ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού.

Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και
στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.

5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέ-
φουν στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με

ΙΒΑΝ: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία
κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και
λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για
τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το
Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου ενημερωθούν οι δικαιούχοι
και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.
6. Για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού,

η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 επέχει θέση από-
φασης ανάληψης υποχρέωσης.

7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια

ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψη-
φιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση

Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων.

8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προ-
γραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά

πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλο-
γοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους

υπαιτιότητα.

9. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρη-
ματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων για την έκδοση του συμψηφιστικού χρημα-
τικού εντάλματος.

β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2.

γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελ-
λάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της

Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.

Δείτε Επίσης

Μετεγγραφές φοιτητών 2021: Ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μετεγγραφές φοιτητών 2021: Ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις

Μετεγγραφές φοιτητών 2021: Ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι Από σήμερα, Δευτέρα 25 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα »
Σχολεία: Ακυρώνονται συγχωνεύσεις τμημάτων μετά τις αντιδράσεις
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σχολεία: Ακυρώνονται συγχωνεύσεις τμημάτων μετά τις αντιδράσεις

Σχολεία: Ακυρώνονται συγχωνεύσεις τμημάτων μετά τις αντιδράσεις   Με τις συγχωνεύσεις τμημάτων να γίνονται χωρίς κανένα ιδιαίτερο προγραμματισμό και να δημιουργούν συνωστισμό στις αίθουσες την ώρα που η πανδημία του

Διαβάστε περισσότερα »
«Φρένο» στις παροχές της κυβέρνησης - Τι θα γίνει με το κοινωνικό μέρισμα και την εισφορά αλληλεγγύης
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Φρένο» στις παροχές της κυβέρνησης – Τι θα γίνει με το κοινωνικό μέρισμα και την εισφορά αλληλεγγύης

«Φρένο» στις παροχές της κυβέρνησης – Τι θα γίνει με το κοινωνικό μέρισμα και την εισφορά αλληλεγγύης «Φρένο» στις παροχές της κυβέρνησης: Αν και το «πακέτο της ΔΕΘ» θα υιοθετηθεί κατά γράμμα

Διαβάστε περισσότερα »
Kώστας Βενετσάνος: «Ο Σπύρος Μπιμπίλας είχε μονίμως καρούμπαλο από τα χτυπήματα του Πέτρου Φιλιππίδη»
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Kώστας Βενετσάνος: «Ο Σπύρος Μπιμπίλας είχε μονίμως καρούμπαλο από τα χτυπήματα του Πέτρου Φιλιππίδη»

Kώστας Βενετσάνος: «Ο Σπύρος Μπιμπίλας είχε μονίμως καρούμπαλο από τα χτυπήματα του Πέτρου Φιλιππίδη»     Στην εφημερίδα On Time και τη Σίσσυ Μενεγάτου έδωσε συνέντευξη ο Κώστας Βενετσάνος, ο

Διαβάστε περισσότερα »
Κατέληξε ο 50χρονος που έπεσε από τον 4ο όροφο
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κατέληξε ο 50χρονος που έπεσε από τον 4ο όροφο

Κατέληξε ο 50χρονος που έπεσε από τον 4ο όροφο     Δυστυχώς κατέληξε ο 50χρονος που έπεσε από τον 4ο όροφο και είχε σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα. Είναι ο ίδιος που

Διαβάστε περισσότερα »
ΛΑΡΚΟ: «Ξεκολλάει» η πώληση - Έως το τέλος Νοεμβρίου η υποβολή προσφορών
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΛΑΡΚΟ: «Ξεκολλάει» η πώληση – Έως το τέλος Νοεμβρίου η υποβολή προσφορών

ΛΑΡΚΟ: «Ξεκολλάει» η πώληση – Έως το τέλος Νοεμβρίου η υποβολή προσφορών   Mε την Κομισιόν να πιέζει για «ξεπάγωμα» του διπλού διαγωνισμού για την πώληση της ΛΑΚΟ, το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα »
Nikou asfaleies Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Pink Woman Ptolemaida
iordanidis ptolemaida
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida