Συνεδρίαση Ιουλίου 2016 του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ε.Η.

Κοινοποιήστε το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Το διοικητικό συμβούλιο, της Δ.Ε.Η.. Α.Ε. συνεδρίαση την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

-Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. σε Σώμα.

-Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

1.       Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα μετά την εκλογή, από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 11ης Ιουλίου 2016, όπως συνεχίστηκε από την 30η Ιουνίου 2016, πέντε Μελών του, ήτοι των κ.κ., Γεωργίου Ανδριώτη, Κυριάκου Μάγγου, Χρήστου Παπαγεωργίου, Λάζαρου Σταθάκη και Βασιλείου Χατζηαθανασίου, για τριετή θητεία, ήτοι, από τις 11.7.2016 έως τις 10.7.2019, λόγω λήξεως της θητείας κατά την ημερομηνία διεξαγωγής και ολοκλήρωσης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ισάριθμων Μελών του, ήτοι, των κ.κ., Γεωργίου Ανδριώτη, Σταύρου Γούτσου, Χρήστου Παπαγεωργίου, Παναγιώτη Πραμμαντιώτη και Βασιλείου Χατζηαθανασίου.

2.       Τον ορισμό των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ., Γεωργίου Ανδριώτη, Χρήστου Παπαγεωργίου και Βασιλείου Χατζηαθανασίου που εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 11ης Ιουλίου 2016, όπως συνεχίστηκε από την 30η Ιουνίου 2016, με την ιδιότητα του «Ανεξάρτητου Μέλους» του Διοικητικού Συμβουλίου, καθότι κατά δήλωση του προτείνοντος Μετόχου πληρούν τις προυποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας, που πρέπει να ικανοποιεί κάθε Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ισχύει, ως Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..

3.       Την εκλογή του κ. Γεωργίου Ανδριώτη (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος), ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθόσον συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο.

4.       Τον ορισμό του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λάζαρου Σταθάκη, ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., με τις εξής αρμοδιότητες:

–              Την παρακολούθηση και μελέτη των πολιτικών και ρυθμίσεων της Ε.Ε. που ενδιαφέρουν την Επιχείρηση.

–              Το συντονισμό αρμoδίων στελεχών και υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. για τη διαμόρφωση των θέσεων της Επιχείρησης και την προώθησή τους στα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα και φορείς.

–              Την ανάπτυξη επικοινωνίας με τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και ιδίως τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α.), καθώς επίσης και με άλλους φορείς που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της ΔΕΗ Α.Ε..

–              Το συντονισμό της επικοινωνίας και ανάπτυξης σχέσεων με άλλες Επιχειρήσεις των κρατών – μελών της Ε.Ε., με σκοπό τη διαμόρφωση κοινών θέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την από κοινού προώθηση και προβολή των θέσεων αυτών.

–              Την ανάληψη και εκπλήρωση άλλων καθηκόντων και αποστολών που θα του ανατίθενται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Σημείωση: Ο ορισμός εκτελεστικού συμβούλου με τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Είναι χρόνια θέση μου που την κατέθεσα ως πρόταση επανειλημμένα στο Δ.Σ. Ελπίζω η γνώση και η διάθεση για άμεση δράση του νέου συμβούλου να περιορίσουν τις επιπτώσεις της μακρόχρονης απουσίας της ΔΕΗ από έναν τόσο νευραλγικό χώρο σημαντικών αποφάσεων.

1.       Τον ορισμό του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κυριάκου Μάγγου, ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..

2.       Μετά τα πιο πάνω, όπως η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής, με την Ιδιότητα εκάστου Μέλους του, παρατιθέμενη αντιστοίχως:

6.1.         Παναγιωτάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος.

Θητεία του έως τις 7.4.2018.

6.2.         Ανδριώτης Γεώργιος του Αντωνίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πολιτικός Μηχανικός.

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

6.3.         Αλεξάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Οικονομολόγος/Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Θητεία του έως τις 17.12.2018.

6.4.         Βατάλης Άρης του Χαρίσιου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Υπάλληλος της ΔΕΗ Α.Ε. – Τεχνικός.

Θητεία του έως τις 17.12.2018.

6.5.         Καραλευθέρης Παντελής του Κυριάκου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Υπάλληλος της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκπρόσωπος των Εργαζομένων.

Θητεία του έως τις 5.6.2019.

6.6.         Μάγγος Κυριάκος του Νικολάου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Υπάλληλος της ΔΕΗ Α.Ε. – Μηχανολόγος – Μηχανικός.

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

6.7.         Παπαγεωργίου Χρήστος του Γεωργίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός Μηχανικός.

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

6.8.         Σταθάκης Λάζαρος του Νικολάου, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Χημικός Μηχανικός.

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

6.9.         Φωτόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Υπάλληλος της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκπρόσωπος των Εργαζομένων.

Θητεία του έως τις 5.6.2019.

6.10.      Χατζηαθανασίου Βασίλειος του Στεφάνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

 

ΘΕΜΑ 2

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αναπλήρωση Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματός του, όταν ταυτόχρονα απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον ορισμό του Μέλους του κ. Χρήστου Παπαγεωργίου ως Αναπληρωτή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου σε κάθε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματός του, όταν ταυτόχρονα απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 3

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1.       Τον ορισμό, εκ των Μελών του, ως Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, των κ.κ. :

1.1.         Γεωργίου Ανδριώτη, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου,

1.2.         Παναγιώτη Αλεξάκη, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και

1.3.         Χρήστου Παπαγεωργίου, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.       Η επικύρωση του ορισμού τους θα γίνει από την επόμενη, από λήψεως της παρούσας Απόφασης, Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 4

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σύσταση Επιτροπής Αμοιβών της ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

1.       Τον ορισμό, εκ των Μελών του, ως Μελών της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας, των κ.κ. :

§  Γεωργίου Ανδριώτη, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου,

 

§ Κυριάκου Μάγγου, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και

 

§ Βασιλείου Χατζηαθανασίου, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΘΕΜΑ 5

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ορισμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παρακολούθηση Θεμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον ορισμό, εκ των Μελών του,  των κ.κ., Παναγιώτη Αλεξάκη και Άρη Βατάλη, όπως εποπτεύουν από κοινού τη λειτουργία του Τομέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) της ΔΕΗ Α.Ε. και υποβάλουν ετήσια έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ 6

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΔΕΗ Α.Ε. για τα έτη 2015 και 2016.

Συγκρότηση Επιτροπής.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

1.       Τη συγκρότηση Επιτροπής αποτελούμενης από τους κ.κ.:

 

§ Γεώργιο Ανδριώτη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,

 

§ Παντελή Καραλευθέρη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και

 

§ Χρήστο Παπαγεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

 

με έργο:

1.1.         Την εποπτεία της εφαρμογής των Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον αφορά:

1.1.1.     Τη στρατηγική προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών και

1.1.2.     Την τήρηση των θεσπισμένων διαδικασιών.

1.2.         Τη λειτουργική πολιτική προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών και

1.3.         Την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε τρίμηνο και πιο συχνά, αν απαιτείται, για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν.

ΘΕΜΑ 7

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ορισμός Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως Μέλους του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον ορισμό, εκ των Μελών του, των κ.κ., Λάζαρου Σταθάκη και Βασιλείου Χατζηαθανασίου, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, ως τακτικού και αναπληρωματικού Μέλους, αντίστοιχα, του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, για το μέχρι 31.12.2016 χρονικό διάστημα.

ΘΕΜΑ 8

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Τροποποιήσεις όρων των συμβάσεων προμήθειας υγρών καυσίμων, έτους 2016.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της τροποποίησης των συμβατικών όρων της σύμβασης προμήθειας μαζούτ με τον Οίκο Shell Trading Rotterdam.

Την έγκριση της  διατήρησης αμετάβλητων των συμβατικών όρων της σύμβασης προμήθειας μαζούτ με τον Οίκο ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., με παράλληλη έγγραφη αποποίηση των ευθυνών της Επιχείρησης έναντι του Οίκου για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή/και αδυναμία πληρωμών, από την εκδότρια της ενέγγυας πίστωσης Τράπεζα HSBC Λονδίνου, ήθελε προκύψει εξ αυτού του λόγου.

Την έγκριση της αναγκαίας συμπλήρωσης της σύμβασης προμήθειας ντίζελ έτους 2016 με την εταιρία AVIN OIL σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Συμπληρώματος της ως άνω σύμβασης.

ΘΕΜΑ 9

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Χρηματοδότηση έργων ενίσχυσης υποδομών στη Νήσο Θήρα, στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφίαΨήφισαν ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. Π. Καραλευθέρης, Ν. Φωτόπουλος Εκπρόσωποι Εργαζομένων.

1.       Την έγκριση της εκταμίευσης, για το έτος 2016, ποσού έως 600.000 Ευρώ προς το Δήμο ΘΗΡΑΣ, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τις εργασίες που αναφέρονται Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και Δήμου ΘΗΡΑΣ, υπό την προϋπόθεση της εξόφλησης της ληξιπρόθεσμης οφειλής της ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ προς τη ΔΕΗ Α.Ε..

1.       Την έγκριση όπως, η χρηματοδότηση των κατασκευαζομένων έργων θα υλοποιείται σε συνάρτηση με τη συνέπεια του Δήμου και των εποπτευoμένων από αυτόν φορέων και επιχειρήσεων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τη ΔΕΗ Α.Ε..

Ειδικότερα, προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση εκκινουμένων έργων, από τον κατάλογο του Συμφώνου Συνεργασίας, είναι η εξόφληση των οφειλών σύμφωνα και με τυχόν διακανονισμούς.

Σε κάθε περίπτωση  στα έργα που κατασκευάστηκαν ή και θα κατασκευαστούν δυνάμει του Συμφώνου Συνεργασίας ο Δήμος να φροντίσει ώστε η χρηματοδότηση των έργων αυτών από τη ΔΕΗ Α.Ε. να προβάλλεται με εμφανή και ικανοποιητικό για τη ΔΕΗ Α.Ε., τρόπο.

1.       Εντέλλεται η ΔΥΣ όπως έχει την ευθύνη ελέγχου της προόδου των έργων, προκειμένου να εκταμιεύεται σταδιακά το παραπάνω εγκεκριμένο ποσό.

Σημείωση: Θεωρώ την σύμβαση αυτή εκβιαστική και καταχρηστική σε βάρος της ΔΕΗ Α.Ε. Η σύμβαση αυτή επιβλήθηκε ουσιαστικά στην ΔΕΗ με εκτίμηση ότι πιθανά να εγερθούν μηνύσεις σε βάρος της μετά την πυρκαγιά που προκλήθηκε στον σταθμό της Σαντορίνης και την επακόλουθη διακοπή ρεύματος για πολλές ώρες. Σημειωτέον ότι: α) κατά το συμβάν ζημιές έπαθε μόνον η ΔΕΗ με την καταστροφή του σταθμού και επ’ ουδενί κανείς επιχειρηματίας ή πελάτης στην Σαντορίνη, β) η απρόσκοπτη παροχή ρεύματος στα νησιά είναι υποχρεωτική εκ του νόμου και σε καμία περίπτωση συμφέροντα εμπορική επιλογή της εταιρείας.

 

karale

ΘΕΜΑ 10

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Τροποποίηση του υφιστάμενου Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

1.       Την τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου και την αναδιατύπωσή της ως εξής:

«1. Την έγκριση των εξής:

§ Από 1.4.2016 μέχρι και 30.9.2016, όλοι οι πελάτες μπορούν να διακανονίσουν τις οφειλές τους σε 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή.

Στη ρύθμιση αυτή έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν για το υπόλοιπο της οφειλής τους και εκείνοι οι πελάτες, οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους με βάση τον ισχύοντα μέχρι τις 31.3.2016 Κανονισμό Διακανονισμών.

Η καταβολή της 1ης δόσης θα πραγματοποιείται με την έγκριση του διακανονισμού.

1.2.     Από 1.10.2016 και εφεξής για όλους τους οικιακούς και επαγγελματικούς – πλην των εποχικών και αγροτών – πελάτες θα ισχύουν τα εξής:

 

1.2.1. Μηνιαίες Δόσεις:               Ύψος ίσο κατ’ αρχάς με το 30% του μέσου, σε ετήσια βάση, μηνιαίου λογαριασμού, αλλά με ελάχιστο αριθμό δόσεων τις 18 και μέγιστο τις 36.

 

1.2.2. Προκαταβολές:  (α) Πελάτες χωρίς αντισυμβατική συμπεριφορά:

5%.

(β) Πελάτες  με   αντισυμβατική  συμπεριφορά:

15%.

1.3. Για τους επαγγελματικούς πελάτες με εποχική δραστηριότητα από  1.10.2016 θα ισχύουν οι υφιστάμενες ρυθμίσεις.

1.4.     Σε περίπτωση, κατά την οποία λόγω αδυναμίας κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους δεν καταβληθεί μια (1) δόση ο διακανονισμός συνεχίζεται κανονικά από τον επόμενο μήνα. Σε περίπτωση μη καταβολής περισσοτέρων της μιας δόσεων εντός ενός ημερολογιακού έτους, ο διακανονισμός εξακολουθεί να ισχύει με την προϋπόθεση καταβολής όλων – πλην μιας- των οφειλομένων δόσεων.

Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση ισχύος του διακανονισμού είναι η εμπρόθεσμη  εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών.

1.5   Οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν ισχύουν για τις περιπτώσεις ρευματοκλοπών, για τις οποίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες ρυθμίσεις.

1.       Την έγκριση του συνημμένου, στην παρούσα Απόφαση, Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 6η έκδοση.

 

1.       Την έγκριση όπως, ειδικές περιπτώσεις πελατών, που για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης ως προς τις ρυθμίσεις εξόφλησης των οφειλών τους, κατ’ εξαίρεση των αναφερομένων στον Κανονισμό Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 6η Έκδοση, εγκρίνονται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διευθύνοντος Συμβούλου, από τα υπερκείμενα εγκριτικά όργανα κατά περίπτωση.

 

.

 Το διοικητικό συμβούλιο, της Δ.Ε.Η. συνεδρίαση την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2016 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Λειτουργία Βρεφονηπιακών – Παιδικών Σταθμών ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

1.       Την ανάκληση Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου περί παραχώρησης της χρήσης στο ΤΑΥΤΕΚΩ των ακινήτων στα οποία στεγάζονται, ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Αμαρουσίου και ο Παιδικός Σταθμός της Πτολεμαΐδας.

2.       Την έγκριση της λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πτολεμαΐδας που στεγάζεται σε κτήριο ιδιοκτησίας της ΔΕΗ Α.Ε. στην περιοχή Νέας Καρδιάς Πτολεμαΐδας,  είτε με την  ανάθεση σε ανάδοχο της στελέχωσης και λειτουργίας του εν λόγω Σταθμού, είτε με την εκμίσθωση του ακινήτου για αποκλειστική  χρήση αυτού ως Παιδικού Σταθμού.

Σε κάθε περίπτωση θα διενεργηθεί διαγωνισμός κατά τις ισχύουσες ρυθμίσεις της εταιρείας και ο επιλεγείς θα μεριμνήσει για την έκδοση σχετικής άδειας στο όνομά του.

1.       Την εξουσιοδότηση των Γενικών Διευθυντών, Υποστηρικτικών Λειτουργιών και Ανθρώπινων Πόρων, όπως προβούν στις δέουσες ενέργειες για την υλοποίηση των διαλαμβανομένων στην ανωτέρω παράγραφο 2.

2.       Τον καθορισμό του ανώτατου ορίου κάλυψης του κόστους φιλοξενίας των παιδιών των εργαζομένων της εταιρείας στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Αμαρουσίου και στον Παιδικό Σταθμό Πτολεμαΐδας σε ποσό έως 400 Ευρώ μηνιαίως ανά παιδί για την τρέχουσα σχολική χρονιά και έως τη λήξη της (31.7.2016).

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έγκριση του πίνακα Μετόχων εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τη 14η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. της 30ης Ιουνίου 2016.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του συνημμένου, πίνακα Μετόχων εχόντων δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. της 30ης Ιουνίου 2016, σύμφωνα με τα αρχεία της εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης που περιήλθαν μέχρι τις 27.6.2016 στην αρμόδια Υπηρεσία Ανακοινώσεων και Μετόχων της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Σύμβαση με Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους για την υποστήριξη της ΔΕΗ Α.Ε. κατά τη διαδικασία πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με το Ν. 4389/2016, ως ισχύει.

Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κου Εμμανουήλ Παναγιωτάκη να διαπραγματευθεί το τίμημα και να υπογράψει  σχετικό Συμπλήρωμα Σύμβασης με τις Τράπεζες HSBC, CITI και NBG προς υλοποίηση της υποστήριξης της ΔΕΗ Α.Ε. κατά τη διαδικασία του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με το Ν. 4389/2016, ως ισχύει.

Καταψήφισαν οι κ.κ. Καραλευθέρης Π. και Φωτόπουλος Ν. εκπρόσωποι των εργαζομένων διότι κατά δήλωση και στα πρακτικά διαφωνούν πλήρως με την πολιτική επιλογή πώλησης του ΑΔΜΗΕ και θα προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να ακυρώσουν την διάσπαση της εταιρείας. Διευκρινίζω ότι ακριβώς ανάλογη ήταν και η στάση μας σε απόφαση του προηγούμενου Δ.Σ. για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

 

Δείτε Επίσης

Εξοικονομώ 2021: Οι παρεμβάσεις που «κλειδώνουν» υψηλή μοριοδότηση και η διπλή παγίδα της αίτησης ένταξης
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εξοικονομώ 2021: Οι παρεμβάσεις που «κλειδώνουν» υψηλή μοριοδότηση και η διπλή παγίδα της αίτησης ένταξης

Εξοικονομώ 2021: Οι παρεμβάσεις που «κλειδώνουν» υψηλή μοριοδότηση και η διπλή παγίδα της αίτησης ένταξης   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν πολύ προσεκτική επιλογή των παρεμβάσεων στην φάση της

Διαβάστε περισσότερα »
Διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων των 250 ευρώ - Τα... παράδοξα με την έκτακτη ενίσχυση
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων των 250 ευρώ – Τα… παράδοξα με την έκτακτη ενίσχυση

Διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων των 250 ευρώ – Τα… παράδοξα με την έκτακτη ενίσχυση Διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων της έκτακτης παροχής των 250 ευρώ: Πέρα από τους συνταξιούχους και

Διαβάστε περισσότερα »
Επιστροφή στο μέλλον (του Βασίλη Μαγκλάρα)
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιστροφή στο μέλλον (του Βασίλη Μαγκλάρα)

Επιστροφή στο μέλλον (του Βασίλη Μαγκλάρα) Είναι φορές που οι λέξεις γίνονται αδύναμες, ανεπαρκείς και λιπόψυχες και στραβώνουν το νου και τη σκέψη. Άλλες φορές πάλι θεριεύουν, τινάζονται στον αέρα,

Διαβάστε περισσότερα »
Τεράστιο σκάνδαλο με την εμπλοκή του αντιπροέδρου του ΣτΕ σε υπόθεση κοκαΐνης
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τεράστιο σκάνδαλο με την εμπλοκή του αντιπροέδρου του ΣτΕ σε υπόθεση κοκαΐνης

Τεράστιο σκάνδαλο με την εμπλοκή του αντιπροέδρου του ΣτΕ σε υπόθεση κοκαΐνης Η νυχτερινή επίσκεψη ανήλικων αλλοδαπών στο σπίτι του στην Ηλιούπολη και τα υπολείμματα ναρκωτικών σε βάζο Αναταράξεις προκαλεί στην

Διαβάστε περισσότερα »
ΕΟΦ: Ανακαλεί γνωστό καλλυντικό από τα ράφια
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΟΦ: Ανακαλεί γνωστό καλλυντικό από τα ράφια

ΕΟΦ: Ανακαλεί γνωστό καλλυντικό από τα ράφια Ο ΕΟΦ ανακοίνωσε την ανάκληση τριών παρτίδων αντιγηραντικής κρέμας ματιών και συγκεκριμένα: – Της παρτίδας 2202120 του καλλυντικού προϊόντος WABI NATURAL REFLECTION 20+

Διαβάστε περισσότερα »
Ολυμπία Τελιγιορίδου : Η κυβέρνηση της ΝΔ βλάπτει σοβαρά την υγεία
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ολυμπία Τελιγιορίδου : Η κυβέρνηση της ΝΔ βλάπτει σοβαρά την υγεία

Ολυμπία Τελιγιορίδου : Η κυβέρνηση της ΝΔ βλάπτει σοβαρά την υγεία   Εν μέσω υγειονομικής και οικονομικής κρίσης, με σημαντικό αριθμό πολιτών να μην μπορούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους

Διαβάστε περισσότερα »
Nikou asfaleies Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Pink Woman Ptolemaida
iordanidis ptolemaida
Κρεοπωλείο Λουκάς Πτολεμαΐδα Εορδαία
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida