1235d2b81c5f21c8b15fd29497c9538d XL

Προσλήψεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιτήσεις έως 13/3

stefanos tsikas ptolemaida teba pdm
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανακοινώνει ότι η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη 50 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μήνες,

για την επικαιροποίηση Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων με χαρτογραφικά στοιχεία (ορθοφωτοχάρτες, διανύσματα, κάλυψη/επιλεξιμότητα γης), στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ορίζεται από 02/03/2017 έως και 13/03/2017.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας/ Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
101 Κεντρική Υπηρεσία Αθήνα ΠΕ

Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί

8 μήνες 6
102 Κεντρική Υπηρεσία Αθήνα ΠΕ Γεωπόνοι

8 μήνες 10
103 Κεντρική Υπηρεσία Αθήνα ΠΕ Δασολόγοι 8 μήνες 6
104 Κεντρική Υπηρεσία Αθήνα ΤΕ Μηχανικοί (Γεωπληροφορικής-Τοπογραφίας) 8 μήνες 8
105 Κεντρική Υπηρεσία Αθήνα ΤΕ

Τεχνολόγοι Γεωπονίας

8 μήνες 4
106 Περιφερειακή Διεύθυνση Μακεδονίας-Θράκης Θεσσαλονίκη ΠΕ

Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί

8 μήνες 2
107 Περιφερειακή Διεύθυνση Μακεδονίας-Θράκης Θεσσαλονίκη ΠΕ Γεωπόνοι 8 μήνες 2
108 Περιφερειακή Διεύθυνση Μακεδονίας-Θράκης Θεσσαλονίκη ΤΕ Μηχανικοί (Γεωπληροφορικής-Τοπογραφίας) 8 μήνες 2
109 Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας Λάρισα ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί 8 μήνες 2
110 Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας Λάρισα ΠΕ Γεωπόνοι 8 μήνες 3
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας/ Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
111 Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας Λάρισα ΠΕ Δασολόγοι 8 μήνες 1
112 Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας Λάρισα ΤΕ Μηχανικοί (Γεωπληροφορικής-Τοπογραφίας) 8 μήνες 2
113 Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας

Λάρισα ΤΕ

Τεχνολόγοι Γεωπονίας

8 μήνες 2

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23-08-2016» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, στα κατά τόπους γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου προκηρύσσονται θέσεις: Κεντρική Υπηρεσία (Δομοκού 5-Αθήνα, υπόψη κ. Καρούσου Ελπίδας, Ζηλάκου Μαριέττας), ΠΔ Μακεδονίας-Θράκης (Γιαννιτσών 31-Θεσσαλονίκη, υπόψη κ. Κόγια Αργύρη), ΠΔ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (Καστοριάς 2α & Φαρσάλων-Λάρισα, υπόψη κ. Σουλτούκη Νικόλαο), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης, Δομοκού 5, Τ.Κ. 10445 – Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στις ανωτέρω διευθύνσεις• β) στο δικτυακό τόπο του ΟΠΕΚΕΠΕ .γ) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ• δ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες -Έντυπα – Διαδικασίες    Διαγωνισμών Φορέων    Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Δειτε την προκηρυξη εδω

Πηγή: http://masternews.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο