Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σφραγισμένες τεχνικές και οικονομικές προσφορές στα γραφεία του Κέντρου, Μ. Αλεξάνδρου 86, ΤΚ 531 00, Φλώρινα, έως 12-11-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. για τμηματικές προμήθειες ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (8.387,10) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 24% ή δέκα χιλιάδων τετρακοσίων (10.400,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α του Κέντρου κατά το έτος 2020 με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού για το σύνολο των ειδών.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1381 « Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού »  του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2020 του Κέντρου.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Κέντρο, Δ/νση Μ. Αλεξάνδρου 86 ΤΚ 531 00, τηλέφωνα 2385350906, 2385350907, 2385350908, fax 2385350901 και e-mail: kpmaf@otenet.grkpmaf@1036.syzefxis.gov.gr.

Δείτε εδώ την πλήρη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Διαύγεια

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.,

Λάζαρος Κ. Παπουτζής