Προκήρυξη Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την κάλυψη της Λογιστικής Υποστήριξης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ

Eordaialive Team
19λ ανάγνωσης
Προκήρυξη Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την κάλυψη της Λογιστικής Υποστήριξης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ

Όροι Προκήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την κάλυψη της λογιστικής υποστήριξης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης, για την περίοδο Ιούνιος 2021 έως Ιούνιος  2022, προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (ποσό 22.320,00€ συμπ/νου ΦΠΑ).

 

Άρθρο 1

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Αντικείμενο εργασίας

 1. Επίβλεψη Γενικής Λογιστικής σύμφωνα με το Π.Δ. 1123/1980

α. Επίβλεψη ελέγχου συνδέσεων μεταξύ Γενικής Λογιστικής και περιφερειακών προγραμμάτων (προμηθευτές- πελάτες- μισθοδοσία κλπ) σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της Λογιστικής και την υφιστάμενη νομοθεσία.

β. Ενημέρωση σε νέα θέματα Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) Φορολογικής Νομοθεσίας, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Προμηθειών Δημοσίου και Ευρύτερου δημόσιου Τομέα και Ν.Π.Ι.Δ.

γ. Επίβλεψη τήρησης της Γενικής Λογιστικής σύμφωνα με το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (εγγραφές – εκτυπώσεις βιβλίων, Μητρώο παγίων συμφωνία με Γ. Λ.)

 1. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων με το Εθνικό Λογιστικό Σχέδιο (φορολογικά βιβλία)

α. Σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Γενικής Εκμετάλλευσης, Αποτελεσμάτων χρήσης, Ισολογισμού, Διάθεσης Αποτελεσμάτων και προσαρτήματος στη σύνταξη Εκθέσεως Διαχείρισης.

β. Παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Διοικ. Συμβούλ. της Επιχείρησης.

 1. Σύνταξη διαφόρων στατιστικών και αναφορών

α. Υποστήριξη της Επιχείρησης σχετικά με την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού και συγκέντρωση των στατιστικών δεδομένων που αναφέρονται στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού και Απολογισμού Εσόδων και Δαπανών(Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας).

β. Σύνταξη στατιστικών δελτίων και ειδικών αναφορών προς τη διοίκηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης

γ. Οργάνωση του Οικονομικού αρχείου, του αρχείου αναθέσεων και συμβάσεων της Επιχείρησης και παρακολούθηση ενημέρωσής του,

δ. Υποστήριξη του ελέγχου των υπηρεσιών – προμηθειών με βάση τον προϋπολογισμό

ε. Υποστήριξη της δημιουργίας του σχετικού αρχείου για την πραγματοποίηση των σχετικών συναλλαγών

στ. Υποστήριξη των υπηρεσιών στην εκτέλεση διοικητικών και οικονομικών εργασιών για την πραγματοποίηση των οικονομικών συναλλαγών της Επιχείρησης.

ζ. Υποστήριξη της παρακολούθησης των συμβάσεων με βάση τον προϋπολογισμό και ενημέρωση της Διοίκησης

η. Υποστήριξη στον έλεγχο των λογαριασμών του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων

θ. Υποστήριξη στην σύνταξη των σχετικών δικαιολογητικών για την κάθε προμήθεια – υπηρεσία – δαπάνη.

 1. Μισθοδοσία – ΕΑΠ

α. Υπολογισμός μισθοδοσίας για το προσωπικό της επιχείρησης.

β. Σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων, υπολογισμός εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία και κατάθεση Α.Π.Δ.

γ. Καταχώρηση προσλήψεων προσωπικού μέσω ηλεκτρονικής μεθόδου.

δ. Παρακολούθηση συμβάσεων προσωπικού.

 1. Ταμιακές / Τραπεζικές εργασίες

α. Τήρηση του ταμείου της Επιχείρησης – Φύλαξη των χρημάτων του ταμείου.

β. Διεκπεραίωση πληρωμών και εισπράξεων

γ. Διεκπεραίωση Διαδικτυακών Τραπεζικών εργασιών.

 

Άρθρο 2

Τρόπος και τόπος εκτέλεσης των εργασιών

 

Οι παραπάνω εργασίες θα παρέχονται στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης.

Για την εκτέλεση τους θα υπάρχει υποχρεωτική φυσική παρουσία ενός στελέχους του αναδόχου, μέλους της προτεινόμενης ομάδας εκτέλεσης του έργου, σε καθημερινή βάση στα γραφεία της Επιχείρησης και για τις ώρες από 08:00 έως 16.00. Το στέλεχος αυτό θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης και στη διάθεση της Επιχείρησης. Θα οργανώνει και θα τηρεί το γενικό αρχείο, θα παρακολουθεί θέματα νομικής φύσεως, προωθώντας τα στους ειδικούς, θα τηρεί αρχείο συνεργατών και καρτελών με όλα τα στοιχεία του προσωπικού και των καλλιτεχνικών συνεργατών, θα παρακολουθεί και θα ελέγχει τις εισπράξεις και τις πληρωμές, θα διενεργεί όλες τις τραπεζικές εργασίες, θα αποδίδει λογαριασμούς κατά τις περιοδείες, θα συντάσσει το μηνιαίο στατιστικό δελτίο, θα συνεργάζεται με τον Διευθυντή για το τρέχον ημερολόγιο ταμείου.

 

 

Άρθρο 3

Τρόπος – τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν τους φακέλους τους, στα Γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης, Τριών Ιεραρχών 2 (Αίθουσα Τέχνης – Πάρκο Αγίου Δημητρίου), Τ.Κ. 50100, ημιώροφος, τμήμα Δνση Παραγωγής, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικώς με εμπρόθεσμη ημερομηνία αποστολής, μέχρι την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021.

 

Στην επιστολή θα αναφέρεται η επωνυμία και διεύθυνση του προσφέροντος, καθώς και η ένδειξη: «Διαγωνισμός λογιστικής υποστήριξης – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης».

Για την έγκριση της εν λόγω δαπάνης εκδόθηκε η με αριθμ: ………. απόφαση του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης με την οποία εγκρίνει την πίστωση ποσού #18.000,00# ευρώ πλέον ΦΠΑ (22.320,00€ συμπ/νου ΦΠΑ), με CPV79211000-6 για την υπηρεσία, λογιστικές υπηρεσίες, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 6115-01 του Προϋπολογισμού Εξόδων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης έτους 2020 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν έρευνας αγοράς, και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η τιμή προσφοράς ισχύει για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών και δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

 

Άρθρο 4

Γενικά προσόντα διαγωνιζομένων.

 

Στο διαγωνισμό μπορούν αν συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα. Καθώς και κοινοπραξίες φυσικών προσώπων, που είναι κάτοχοι πτυχία άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτέχνη Α’ Τάξης τα φυσικά πρόσωπα, τα δενομικά πρόσωπα, άδεια λειτουργίας γραφείου παροχής Λογιστικών – Φοροτεχνικών Υπηρεσιών από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος βάση του Νόμου 2515/97 και του Π.Δ. 340/98 και παρέχουν εχέγγεια άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

 

 

Άρθρο 5

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 

 1. Νομιμοποιητικά έγγραφα του Προμηθευτή

(ενδεικτικά: ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για ΑΕ & ΕΠΕ),αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ, ΕΕ, IKE κλπ) και αντίγραφοτης βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος για φυσικά πρόσωπα).

Τα έγγραφα ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθείέ ως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,

 1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του στην αναθέτουσα αρχή,ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1 του ν.4412/2016:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για τηνκαταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στηνκείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α ́ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως,στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξηςεγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονταιστο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου2005,σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδωναπό παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309της 25.11.2005, σ. 15), η οποίαενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008(Α ́ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.4198/2013 (Α ́ 215 ).

Σε περίπτωση ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή τουκράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Αφορά ιδίως:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του ΔιοικητικούΣυμβουλίου.

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

 1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία προσκόμισής του είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), και ειδικότερα

Ι) φορολογική ενημερότητα από την οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

ΙΙ) ασφαλιστική ενημερότητα κύριας και επικουρικής ασφάλισης από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από όπου να προκύπτει ότι, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και

ΙΙΙ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (η οποία θα έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης)στην οποία ο προσωρινός ανάδοχος (νόμιμος εκπρόσωπος) θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

 1. Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ ́ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, εκδόσεως το πολύ έξη μηνών πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού.
 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 3. Άδεια Α ́ τάξης Λογιστή Φοροτέχνη από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, βάση του Ν. 2515/97 και Π.Δ.340/98 για τους διαγωνιζόμενους Φυσικά Πρόσωπα η του Υπευθύνου Ομάδας Έργου για τους διαγωνιζόμενους νομικάπρόσωπα και κοινοπραξίες.
Τα ανωτέρω αποδεικτικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους, άλλως στηνπερίπτωση που δεν αναγράφεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

 

Άρθρο 6

Στοιχεία τεχνικής προσφοράς

 

Στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς περιλαμβάνονται τα έγγραφα/έντυπα της προσφοράς από το περιεχόμενο των οποίων θα πρέπει να προκύπτει σαφώς η συμμόρφωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές. Το περιεχόμενο του Φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιλαμβάνει τα εξής:

Α. Παρουσίαση της ομάδας, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: Στελεχιακό δυναμικό, τουλάχιστον (2) ατόμων, πτυχιούχων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι με ανάλογη κατάρτιση και εξειδίκευση στο διπλογραφικό σύστημα ιδιωτικών η Δημοτικών Επιχειρήσεων και οι οποίοι θα αποτελούν την ομάδα εκτέλεσης του έργου. Για τη διαπίστωση του επιστημονικού επιπέδου του προσωπικού και των στελεχών θα προσκομισθεί κατάσταση περιέχουσα το βιογραφικό, τα τυπικά προσόντα, τους τίτλους σπουδών, τη σχέση εργασίας εκάστου. Σημειώνεται ότι για την εκτέλεση του έργου θα υπάρχει φυσική παρουσία του στελέχους της προτεινόμενης ομάδας εκτέλεσης του έργου στα γραφεία της Επιχείρησης από Δευτέρα έως και Παρασκευή και για τις ώρες από 08:00 έως 16:00.

Β. Πενταετής τουλάχιστον εμπειρία του προσφέροντος στην εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος σε επιχειρήσεις του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα η οποία θα αποδεικνύεται:

α. Από αναλυτική κατάσταση δραστηριοτήτων που θα επισυνάπτεται στην προσφορά και στην οποία θα φαίνονται οι επιχειρήσεις, το αντικείμενο της συνεργασίας και η διάρκειά της.

β. Από τους ισολογισμούς των ως άνω επιχειρήσεων πέντε τουλάχιστον χρήσεων.

Γ. Έδρα ή υποκατάστημα του φυσικού ή νομικού προσώπου στο Δήμο Κοζάνης.

 

 

 

Άρθρο 7

Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών

Ι. Οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζόμενων είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, πάνω στον οποίο αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕΚΟΖΑΝΗΣ» με κεφαλαία γράμματα και η επωνυμία του ενδιαφερόμενου. Μέσα σ’ αυτόν τον φάκελο τοποθετούνται:

Ι.1 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» όπου τοποθετούνται όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται από το άρθρο 6 της παρούσας προκήρυξης.

Ι.2. Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» όπου τοποθετούνται όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται από το άρθρο 5 της παρούσας προκήρυξης.

Ι.3 Φάκελος «Οικονομική Προσφορά»

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι φέρουν την επωνυμία του ενδιαφερομένου. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες, από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Η Τεχνική και Οικονομική προσφορά θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης, οι βασικοί όροι της οποίας θα αποτελέσουν στοιχεία της σύμβασης και θα δεσμεύουν την επιχείρηση, στην περίπτωση που εκ παραλείψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτή.

Μετά την προσκόμιση και αξιολόγηση των ανωτέρω, εκδίδεται μία απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους συμμετέχοντες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4412/16.

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης και για 12 μήνες.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

 

Άρθρο 8

Παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών

 

Οι προσφορές κατατίθενται στα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης (τμήμα Διεύθυνση Παραγωγής) μέχρι να λήξει ο χρόνος που ορίζεται στη προκήρυξη. Η παραλαβή (& παρακολούθηση όπου απαιτείται) – θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του ν.4412/16. . Ανάδοχος ανακηρύσσεται βάση της χαμηλότερης τιμής που θα προκύψει ύστερα από την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και το άνοιγματων οικονομικών προσφορών. Σε περίπτωση που περισσότεροι πρόσφεραν την ίδια τιμή, γίνεται κλήρωση μεταξύ τους. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να συνυπογράψει τα πρακτικό του διαγωνισμού.

 

Άρθρο 9

Διάρκεια έργου

 

Η διάρκεια του έργου είναι δωδεκάμηνη, ετήσια (1 έτος)

 

Άρθρο 10

Ενστάσεις κατά του διαγωνισμού

 

Κατά της νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού, μπορεί να υποβληθεί ένσταση μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την διεξαγωγή του. Οι ενστάσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Κοινωφελούς Επιχείρησης και διαβιβάζονται αυθημερόν στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο και αποφαίνεται.

 

Άρθρο 11

Τρόπος καταβολής του τιμήματος

 

Η πληρωμή του αναδόχου του έργου θα γίνεται ανά τρίμηνο και μετά την έκδοση των απαραίτητων παραστατικών. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει όλα τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο200 παρ.4 του Ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο ανάδοχος του έργου παραιτηθεί και δεν προσφέρει της υπηρεσίες του, θα καταπέσει σε βάρος του ποινική ρήτρα, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο διπλάσιο ποσό της συμφωνημένης αμοιβής που θα υπολείπεται μέχρι το πέρας της υπογραφείσας  σύμβασης.

Τυχόν παραίτηση του αναδόχου θα πρέπει να είναι έγγραφη και θα έχει ισχύ 30 ημέρες μετά την κοινοποίησή της στον αναθέτοντα φορέα.   

 

Άρθρο 12

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης . Αντίγραφο της προκήρυξης χορηγείται από τα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

 

Άρθρο 13

Δημοσίευση

 

Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί εφ’ άπαξ σε μία ημερήσια καθημερινή εφημερίδα της Κοζάνης καθώς και στην ιστοσελίδα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης Παράλληλα θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο πρόγραμμα Διαύγεια

 

Άρθρο 14

Αποβολή αναδόχου

 

Σε περίπτωση μη καλής εκτέλεσης του έργου η Κοινωφελής επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα έκπτωσης του αναδόχου (εγγράφως) χωρίς την καταβολή αποζημίωσης για το εναπομένον χρονικό διάστημα.

 

ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ:
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Ποιον από τους παρακάτω υποψήφιους βουλευτές θα έστελνες στη νέα Βουλή των Ελλήνων;

Loading ... Loading ...